Är en fastställelsetalan i domstol automatiskt förenat med rättegångskostnader?

Om jag lämnar in en stämningsansökan för att få en fastställelsedom, utan andra krav än att få domstolsutslag på delägarskap i en travhäst, är det automatiskt förenat med domstolskostnader? Då menar jag att ärendet kan avgöras medelst skriftväxling , utan förhandling och parternas fysiska närvaro?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De regler som styr hur processen för tvistemål i allmän domstol går till finns i rättegångsbalken (RB). När en lämna in en stämningsansökan till tingsrätten måste en betala en ansökningsavgift. Information om den kostnaden finner du här.

De största kostnaderna vid en domstolsprocess kommer oftast från de juridiska ombuden. Hur stora rättegångskostnaderna blir beror därmed bland annat på om ni har juridiska ombud och om målet avgörs efter huvudförhandling eller inte. Jag kommer i mitt svar gå igenom under vilka förutsättningar målet kan avgöras utan huvudförhandling eftersom detta borde minska kostnaderna. Jag kommer även nämna hur reglerna om rättegångskostnader ser ut.

En fastställelsetalan ska som huvudregel avgöras efter huvudförhandling
Att du kan väcka talan i allmän domstol om att fastställa ett rättsförhållande framgår av RB 13 kap 2 § 1 st. Huvudregeln är att ett mål, även om det handlar om en fastställelsetalan, avgörs efter huvudförhandling, RB 42 kap 18 § 1 st 1 men. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Två undantag som skulle kunna vara aktuella är:

Om svaranden medger talan, domstolen kan då meddela en dom utan huvudförhandling, RB 42 kap 18 § 1 st p 3. Att svaranden medger talan innebär att hen går med på att rättsförhållandet ska fastställas på det sätt som käranden har yrkat. I ditt fall skulle det innebär att motparten medger att delägarskapet i travhästen är så som du har yrkat.Domstolen kan även meddela dom utan huvudförhandling om ingen av parterna begär huvudförhandling och det inte heller behövs någon med hänsyn till utredningen i målet, RB 42 kap 18 § 1 st p 5. För att målet ska avgöras utan huvudförhandling på denna grund krävs i princip att parterna är överens om sakomständigheterna. Om muntlig bevisning ska åberopas så krävs dock i det flesta fall en huvudförhandling.

En part har rätt att få målet prövat vid en huvudförhandling
Om målet kan avgöras utan huvudförhandling beror främst på om svarande medger talan eller inte. Svaranden har rätt att begära att målet avgörs efter huvudförhandling. På grund av detta beror svaret på din fråga av din motparts inställning. Om din motpart vill ha en huvudförhandling så kommer det bli en, alternativt om motparten inte medger din talan så kommer det förmodligen också hållas en huvudförhandling.

Huvudregeln är att den part som förlorar målet står för rättegångskostnaderna
Ägandeskap är ett rättsförhållande som parterna kan avtala om, det innebär att målet är dispositivt. Eftersom målet är dispositivt ska den part som förlorar rättegången som huvudregel stå för rättegångskostnaderna, RB 18 kap 1 §. Det finns dock undantag från denna regel. Exempelvis ska parterna stå för sina egna kostnader om de når en förlikning, RB 18 kap 5 § 2 st. Samtliga regler om rättegångskostnader i tvistemål finns i RB 18 kap.

Oavsett om målet avgörs efter huvudförhandling eller inte så kommer det att uppstå rättegångskostnader. Dessa blir dock troligtvis större om huvudförhandling hålls.

Sammanfattningsvis beror kostnaderna på om målet avgörs efter huvudförhandling eller inte samt om ni har juridiska ombud. Det finns situationer då ett tvistemål kan avgöras utan huvudförhandling. Det kan exempelvis vara pga att svaranden medger talan eller ingen av parterna begär huvudförhandling och utredningen inte heller kräver det. Utan huvudförhandling minskar rättegångskostnaderna. Om ingen av parterna anlitar juridiska ombud minskar också kostnaderna. Det är bra att vara medveten om att huvudregeln är att den part som förlorar målet ska betala även den andra partens rättegångskostnader. Därav innebär en process i domstol alltid en ekonomisk risk.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”