Fri bevisprövning - bevisvärdet av ett rekommenderat brev och ett e-postbrev

2013-07-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Har mail samma bevisvärde som rekommenderat brev om man önskar visa att mottagaren har fått en viss information? Rekommenderat brev känns provokativt.
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. I Sverige tillämpas inte legal bevisteori, dvs. svaret på din fråga vilket bevisvärde som ska tillmätas ett e-postbrev och ett rekommenderat brev står inte att finna i någon författningstext. Istället råder fri bevisprövning, vilket innefattar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Den fria bevisvärderingen innebär att det är rättens uppgift att bedöma vilket värde ett i en rättegång åberopat bevis ska ha i det enskilda fallet. I det scenario som du beskriver utgör mottagandet av viss information bevistemat, dvs. det är mottagandet av viss information som ska bevisas. En rekommenderad försändelse lämnas bara ut till mottagaren mot kvittens och mot uppvisande av legitimation. Man kan således vara förhållandevis säker på att en rekommenderad försändelse som har kvitterats har kommit adressaten till handa. Samma sak kan inte sägas om vanliga e-postbrev, där man inte sällan vet att mottagaren verkligen fått informationen förrän denne svarar på det första e-postbrevet. Att någon mottagit en försändelse är dock inte synonymt med att densamme tagit del av den information som försändelsen är bärare av. Slutsatsen blir den, att en rekommenderat försändelse torde kunna tillmätas ett större bevisvärde än ett e-postbrev vid bevisning av bevistemat ”tagit emot viss information”. Det är dock omöjligt att säga till vilken grad de skiljer sig åt i bevisvärde. Bevisvärdet måste avgöras från fall till fall och är beroende av varje enskild rättegångs unika omständigheter. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Res judicata och resning

2013-05-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hur förnyar jag mitt yrkande om Skadestånd för inkomstbortfall? Fd maken dömdes för tre år sedan för Grov kvinnomisshandel och jag var offret. Ansökte då om skadestånd om bl a inkomstbortfall. Det ansågs då inte vara belagt att det våld jag utsatts för, orsakat min oförmåga att arbeta. Jag har numer hel sjukersättning och diagnos Post traumatisk stress syndrom på grund av det jag varit med om som våldsoffer. Den medicinska bedömningen är att jag inte kommer att kunna arbeta mer.
Emina Gaspar-Vrana |Hej och tack för Din fråga!Då rätten redan prövat och avgjort både frågan om brott och skadestånd i domen för tre år sedan, så har denna dom vunnit laga kraft och kan inte överklagas. Utgångspunkten är här att en avgjord fråga om enskilt anspråk om skadestånd inte ska kunna prövas på nytt enligt 17 kap 11 § rättegångsbalken. Domen anses ha vunnit rättskraft och utgör därmed ett rättegångshinder för en förnyad provning av samma sak, s k. res judicata.Som jag har förtsått det biföll inte rätten Ditt yrkande om inkomsbortfall i anledning av brottet i den brottsmålsprocessen. Därmed har denna fråga slutligt avgjorts och kan således inte prövas igen, då tiden för att överklaga domen (tre veckor) har gått ut för länge sedan. Domen har därmed vunnit laga kraft.Däremot finns det ett särskilt rättsmedel som heter resning. Genom resning kan man få till stånd en ny prövning av en fråga som redan har avgjorts genom en laga kraft vunnen dom, om man uppfyller vissa förutsättningar. Rättsmedlet tillämpas dock restriktivt utav rättssäkerhetsskäl. Enligt 58 kap 3 § 1 st 2 p rättegångsbalken kan resning beviljas för en laga kraft vunnen dom i brottmål till men för den tilltalade om det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år samt någon omständighet eller bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade dömts för brottet eller till att detta hänförts under en väsentligt strängare straffbestämmelse än den som tillämpats. Om jag har förstått Dig rätt dömdes maken för grov misshandel, för vilket det enligt 3 kap 6 § brottsbalken är föreskrivet fängelse i lägst ett år och högst sex år. Då det låter som att Du nu har ny bevisning i form av att Du numera har hel sjukersättning och även diagnosen posttraumatiskt stressyndrom på grund av brottet samt den medicinska bedömningen att Du inte kommer att kunna arbeta mer, så är det möjligt att rättens prövning skulle kunnat resultera i att brottet kunnat hänföras under en strängare straffbestämmelse, t ex synnerligen grov misshandel enligt 3 kap 6 § 2 st brottsbalken.Dock krävs det för beviljande av resning på denna grund att Du gör sannolikt att Du inte har kunnat åberopa den bevisningen för rätten tidigare eller att Du annars haft giltig ursäkt för att inte göra det.I 58 kap 5 § rättegångsbalken anges det vad en resningsansökan ska innehålla. Enligt 58 kap 4 § 1 st ska den skickas in till hovrätten om domen avgjorts av en tingsrätt, eller i annat fall till Högsta domstolen och enligt 2 st ska resningsansökan ha inkommit inom ett år från det att Du fick kännedom om det förhållande som ansökningen grundas på. När Du skriver Din ansökan kan Du tänka på att det är Du som begär resning som har bevisbördan för att omständigheternaför resning är uppfyllda. Hoppas att detta klargjorde rättsläget för Dig. Lycka till!Med vänlig hälsning,Emina Gaspar-Vrana

Beviskrav vid narkotikabrott

2013-04-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag blev under förra veckan uppringd av en polis från narkotikaroteln, under samtalet berättar mannen att jag är misstänkt för narkotikabrott och att jag ska in på förhör, under förhöret berättar dom att jag har fört över en summa pengar till en person är misstänkt för försäljning av narkotika och en massa annat. Polisen vill att jag erkänner på plats att jag har köpt narkotika för denna summan som jag har överfört till hans konto, vilket jag nekar till då jag inte vet vad pengarna är för då det va 2 år sen överföringen skedde. Då berättar hon att jag kommer bli kallad till samma rättegång som denne man och kommer få vittna. Min fråga är hur stor är att jag döms för detta brott? Hon la inte fram några andra bevis om att jag har skrivit till honom om att pengarna skulle vara för narkotika, Tacksam för svar! Vh
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,I en brottmålsrättegång är det åklagaren som har full bevisbörda. Det innebär att det är åklagaren som skall bevisa att det är ställt bortom all rimlig tvivel att den tilltalade är skyldig. Det faktum att du för två år sedan fört över pengar till ett konto som tillhör en person misstänkt för narkotikaförsäljning når troligtvis inte upp till detta höga beviskrav. Så länge denna överföring är det enda bevis åklagaren har mot dig och det inte finns andra omständigheter som talar för att du har begått något brott så kan du nog vara relativt säker på att du inte döms. Vänligen,

Bevisning - Trafikförseelse

2013-03-17 i Bevis och bevisning
FRÅGA |hejsan jag blev för en tid sen stoppad av polis som sa sig att jag låg för nära dom... ena polismannen påstog sig ha suttit bakåtvänd å tittat genom tonad bakruta ut i mörker och den andra (föraren) sa sig ha sett att jag låg för nära bakom honom i sin backspegel men han hade missat att tanklocket var öppet viket man inte bör kunna göra om man ens kollat i backspegeln då den är i ungefär samma höjd... så frågan är nu hur är det möjligt att ge detta utlåtande om att jag låg för nära då dom inte borde kunnat haft någon referenspunkter alls då det var mörkt ute och att det ofta är annat avstånd i en backspegel då det ofta till å med står (object ar closer then they aper ) som text i dom flesta speglar.. avståndet var i allfall ca 20-25 meter bakom polisbilen i en hastighet av 30km/h på en 50 väg...
|Hej och tack för din fråga!I svensk rätt råder s.k. fri bevisprövning, 35 kap 1 § rättegångsbalken. Principen om fri bevisprövning innefattar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Den fria bevisföringen innebär att det i princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får användas för att utreda det faktiska händelseförloppet. Parterna i en rättegång har således rätt att åberopa all form av bevisning, med undantag t.ex. för sådan information som omfattas av läkares och advokaters tystnadsplikt.  Fri bevisvärdering innebär i sin tur att domaren fritt har att avgöra värdet av den bevisning som lagts fram i rättegången. Om fallet ifråga skulle tas upp till prövning skulle rätten således beakta de svagheter i den bevisning som åberopas. Som Ni mycket riktigt påpekar kan omständigheter som att det varit mörkt och att observationen gjorts genom backspegel påverka rättens bedömning av polismännens eventuella vittnesmål. Rättegångsbalken finner Ni https://lagen.nu/1942:740 Vänligen,

Om mened och myndighetsutövning vid förhör

2013-06-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! En kommunanställd får information i sin tjänst om att hon/han fått reda på att en person har utsatt en annan person för ett brott.. Hon har berättat för målsägande att den misstänkta har erkänt för henne/honom och det står även med i en del utredningar att den misstänkte har erkänt det. Om den målsägande kallar in den kommunanställde som vittne, klassas det förhöret som myndighetsutövning? Om ja, begår hon/han tjänstefel om hon/han ljuger i förhöret?
Olle Andersson |Hej, Myndighetsutövning innebär beslut eller faktiska åtgärder som är ett led i samhällets maktbefogenheter. I ditt fall utövar du således myndighetsutövning då du tar eller verkställer beslut  inom ramen för dina arbetsuppgifter som anställd hos kommunen. Gemensamt för dessa beslut inom myndighetsutövningen är i princip att de för den enskilde kommuninvånaren innebär förmåner, rättigheter eller skyldigheter i olika hänseenden.Att vittna i en rättegång innebär inte myndighetsutövning och tjänstefel är endast aktuellt vid handlande genom myndighetsutövning. Dock kan lämnandet av osann uppgift under rättegången, efter att ed avlagts (obligatoriskt),  betraktas som mened; ett brott som ger böter eller fängelse upp till 6 månader (se 36 kap. 11-13§§ Rättegångsbalken om plikten för vittnen att avlägga ed samt 15 kap. 1§ Brottsbalken om brottet mened).Rättegångsbalken hittar du https://lagen.nu/1942:740#K36.Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700. Vänligen,

Bevisfråga förtäring av alkohol

2013-04-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Jag blev stoppad av polis förra helgen då jag gick med en ölflaska i handen på stan. De sa till mig att hälla ut innehållet i flaskan som jag hade vatten i, jag gick mot papperskorgen och tog en klunk innan jag kastade den. De sa då att jag gjort mig skyldig till brott och skulle få böter. Jag sa att jag hade vatten i den men de trodde mig inte. Jag sa att de kunde få lukta på innehållet i flaskan för att försäkra sig. De sa att de inte behövde göra detta. Jag skrev inte på strafföreläggandet och de sa då att jag skulle få dyra böter i domstol. Kan jag verkligen bli dömd för detta då jag inte har konsumerat alkohol på offentlig plats?
|Hej och tack för din fråga.Det är, beroende på de kommunala ordningsstadgarna olagligt att förtära alkohol på offentliga platser (och vissa andra, särskilt utskrivna platser). Huruvida alkohol konsumerats eller ej blir i domstolen en bevisfråga. Huvudregeln är att du är oskyldig och bevisbördan ligger därför på åklagaren. I detta fall kan det räcka med att åklagaren bevisar att du druckit ur en ölflaska för att bevisbördan då skall omkastas (dvs att du måste bevisa att det faktiskt inte var någon alkohol i flaskan). Kan du bevisa detta (eller få polismännen att erkänna att de faktiskt inte luktade i flaskan fast du bad dem) så tror jag inte på fällande dom. Risken finns dock att händelseförloppet anses så osannolikt (lägg till att du faktiskt slängde ölflaskan trots att den enligt din utsago innehöll vatten) att du kan hållas ansvarig ändå. Vänligen,

Bevis krav vid misshandel

2013-04-12 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej Min man har vid 5 tillfällen tagit tag riktigt hårt i mina armar och handleder och vridit om dem så jag har fått stora blåmärken och även på bröstet då han knuffat mig de senaste 6 månaderna, nu har jag fått nog och kastat ut honom och skilsmässa är inskickad, Han nekar till vad han gjort inför vår släkt men vår 20 åriga son har sett ett av dessa raseriutbrott han har haft och stod med när han gjorde illa mig ordentligt och jag har även visat 2 av mina vänner alla blåmärken som man såg var efter händer. Jag vill inte att vår son ska behöva vittna mot sin far och det vill inte sonen heller göra för han är rädd att hans far ska bli arg på honom. Ska jag anmäla min ex make för misshandel eller är det ingen idé?
Erik Yderstedt Karlsson |Hej. Beviskraven i brottmål är högt ställda. Det brukar sägas att det ska vara "bortom all rimlig tvivel" att den tilltalade är skyldig. Vid tveksamma dömer domstolen i regel till den tilltalades favör. Är dina vänner de enda bevisen kan det vara svårt att få din ex-make fälld. Skulle din son vittna finns det betydligt högre chanser att få din ex-make fälld.

Äganderätt vid köp

2013-03-16 i Bevis och bevisning
FRÅGA |För ca 1 månad sedan hittade jag en annons på en Chihuahua valp på blocket, jag och ägaren kom överens om att hunden skulle vara hos mig på prov några dagar för att se att allt fungerade. Efter ca 1 vecka smsade jag henne & skrev att jag bestämt mig för att köpa honom & hon samtyckte till detta. Nu 3 veckor senare vill hon ha tillbaka hunden, vi har inte hunnit skriva papper så hunden står fortfarande på henne. Men jag har alla sms kvar där hon skriver att hon samtycker till köpet osv. Har hon rätt att bryta köpet ? Jag har hunnit fästa mig vid hunden & han vid mig.
Susanne Cermenius |Hej!Tack för din fråga!Enligt sakrättsliga principer så antas den som har föremålet i sin besittning ha äganderätt. Att du har hunden talar alltså väldigt mycket för att du har äganderätten. I det här fallet ligger bevisbördan på säljaren eftersom att hon påstår något annat.Du har bevis som styrker att en överlåtelse har skett och  dessa kan bli viktiga om detta skulle bli en tvist. Dock ligger som sagt bevisbördan på säljaren i det här läget.Hon har inte rätt att bryta köpet på grund av att hon ångrar sig. Det enda som skulle gett henne rätt att bryta köpet vore om du var väldigt sen med betalningen eller om du inte medverkat till köpet, t.ex hämtat hunden i tid, Köplag (1990:931) 54-55.Med vänlig hälsning,Susanne Cermenius