Arvstvist. Tillåtet åberopa nytt testamente i TR efter tre månaders handläggning?

2010-04-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Jag bröstarvinge. Icke-släkting har hos TR ansökt om boutredningsman med stöd av testamente av år 2002. Efter 3 månaders handläggning har hon i sista stund företett ytterligare ett testamente, 40 år gammalt, när hon insett ytterst små möjligheter att vinna med det senaste testamentet pga flera formfel. Fråga: Kan man efter så lång handläggning i TR helt plötsligt dra fram ett gammalt, för alla parter även TR, hittills okänt testamente med samma förmånstagare för att få välja och vraka vilket man ev. kan vinna med? Om det senaste testamentet blir ogiltigförklarat, kommer det äldre att gälla oavsett? Hur många gamla testamenten kan man visa upp? Och hur länge?
SVAR
Hej!

*Ett testamente gäller tills det återkallas.* Det finns inget formkrav för att återkalla ett testamente. En återkallelse kan till och med ske muntligt. _Skriver man ett nytt testamente anses det att äldre testamentet i regel återkallat._ Även om det nya testamentet inte uppfyller kraven för att vara giltigt kan det utgöra en återkallelse av det äldre testamentet.

I fall där det inte går att säga säkert om testatorn avsåg att återkalla testamentet kan ett förordnande i testamente anses vara bekräftat till den del det stämmer överens med tidigare förordnande och i övrigt vara återkallat. Med andra ord: om det nya testamentet bara säger samma sak som det äldre avsåg nog inte testatorn att en återkallelse skulle ske. (Detta förutsätter förstås att inget annat testamente upprättats mellan dessa två.)

Det normala borde vara att en testator förstör ett äldre testamente när han skriver ett nytt. Jag vet inte varför det äldre testamentet fortfarande finns kvar. _Att det sparats i 40 år kan tyda på att testatorn avsåg att vissa delar av det fortfarande skulle gälla,_ särskilt om förmånstagarna är desamma som i det nya testamentet. Utgångspunkten är enligt min mening ändå att det äldre testamentet är återkallat och inte längre gäller. Jag kan däremot inte uttala mig med säkerhet eftersom jag inte vet vad som står i testamentena.

I Sverige gäller principen om fri bevisföring. Det betyder att *man får åberopa i princip vad som helst* som bevis i en rättegång. Det är alltså principiellt okej att åberopa testamenten som kanske inte gäller.

Den fria bevisföringen är dock inte oinskränkt. Enligt 43 kap. 10 § rättegångsbalken får bl a bevisning *avvisas* om det kan antas att man handlar med något *otillbörligt syfte*, t ex att man försöker överrumpla motparten. Man får alltså inte sitta och tjuvhålla på bevis under lång tid av handläggningen. Om testamentet avvisas kommer rättegången fortsätta och rätten kommer inte ta hänsyn till testamentet. Om avvisning är aktuellt beror främst på _anledningen till att hon väntat länge_ med att åberopa testamentet och på _hur stor framgång hon kan tänkas vinna med det._

Även om inte bevisningen avvisas (dvs om testamentet tillåts läggas fram som bevisning) kan hennes processföring ha betydelse för *fördelningen av rättegångskostnaderna.* Att man väntar länge med att åberopa viktig bevisning är i regel vårdslös processföring. Enligt 18 kap 6 § rättegångsbalken kan hon bli tvungen att betala den del av dina rättegångskostnader som du fått pga den vårdslösa processföringen - även om hon skulle vinna målet. Det här är något som du bör påtala när ersättningsyrkandena för rättegångskostnaderna läggs fram. Specificera om möjligt hur mycket merkostnader du fått till följd av det sena åberopandet.

Hoppas det löser sig

+Lagtext+
Om återkallelse av testamente: ÄB 10:5 - här
Om otillbörlig processföring: RB 43:10 - här
Om annan fördelning av rättegångskostnader: RB 18:6 - här

Med vänlig hälsning
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?