Är ett amerikanskt körkort giltigt vid besök i Sverige?

2021-07-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Min son har dubbelt medborgarskap, i Sverige och USA. Han är utflyttad, bor i och arbetar i, och är skatteskriven i USA, och är över 18 år. Han har aldrig haft svenskt körkort men han har amerikanskt körkort. Får han köra på sitt amerikanska körkort vid besök i Sverige? På Transportstyrelsens hemsida framgår att det skulle gå utmärkt ifall han tidigare haft svenskt körkort - men det har han ju inte haft, så osäkerhet råder.
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att utländska körkort är tillåtna att använda i Sverige även om personen inte tidigare har haft ett svenskt körkort (6 kap. 1 § andra stycket körkortslagen). Det finns ett par undantag till denna regel, nämligen:1. om körkortet är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,2. om körkortet har bytts ut mot ett svenskt körkort,3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller återkallat, eller4. om innehavaren har flera körkort utfärdade inom EES och förklarar att hen vill behålla sitt svenska körkort.Är körkortet dessutom utfärdat i en stat utanför EES, exempelvis i USA, gäller det inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år tillbaka (6 kap. 2 § körkortslagen). Eftersom din son bor i USA antar jag att han inte är folkbokförd här, varför denna bestämmelse inte utgör något hinder för honom att använda sitt amerikanska körkort i Sverige.Är inga av de ovan angivna undantagen för handen får din son använda körkortet när han kommer på besök till Sverige. Detta trots att han aldrig har haft ett svenskt körkort.Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hur överklagar man ett körkortsprov?

2021-07-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Kan man begära ombeslut av sitt körkortsprov?T.ex i mitt fall så godkände inte inspektören mig för att jag tittade men inte tillräckligt vid en cykelbana vid en korsning.Han sa; Jag ser att du tittade men jag vill att du tittar lite till. Därför får du inte godkänt, annars så var det inga andra problem.
Maja Elken |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Information om hur du överklagar ett beslut till exempel ett körkortsprov hittar du här.Processen går ut på att du skriver ett brev till Transportstyrelsen som skickar vidare överklagandet till förvaltningsrätten. Viktigt är att du har med bevis i ditt överklagande, till exempel om du har någon dokumentation om varför du blev underkänd. Lycka till och hoppas du fick hjälp av detta svar. Med vänliga hälsningar,

Trafikverket och dubbelbestraffning

2021-07-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag har en snabb fråga. Om en person blir stoppad och har THC i blodet. Transportstyrelsen återkallar körkortet och polisen delar ut böter. är inte det dubbel bestraffning om det inte kommer i samma dom? Sedan säger vi att man ska lämna 6 Urinprover på 6 månader och dom är bra. kan dom begära att man ska lämna flera prover då? Det känns som en dubbel bestraffning igen då?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten om förbud mot dubbelbestraffning Förbudet regleras på internationellnivå. Ne bis in idem, principen om dubbelbestraffning kommer i uttryck i artikel 50 i Europeiska unionens stadgar om grundläggande rättigheter och i tilläggsprotokoll 7 artikel 4.1. Principen medför att en individ inte får straffas två gånger för samma brott. Vi i Sverige är bundna att följa den EU-rättsliga regleringen eftersom vi har valt att ratificera (förpliktar sig att följa) Europeiska unionens stadgar. Detta har vi gjort genom att även inför detta i vår grundlag. Det framgår av att vi inte kan förmedla lagar eller föreskrifter som strider mot konventionen (2 kap. 19 § regeringsformen). Vi måste således följa principen om Ne bis in idem. Böter och indraget körkort Först är det viktigt att belysa att de två åtgärderna som vidtas måste vara straff för att innebära dubbelbestraffning. Frågan blir således om böter och indraget körkort kan anses vara straff i lagen bemärkelse. Detta är något som HD har tagit ställning i NJA 2015 s. 587. Rätten framförde att både böter och indraget körkort är straff, däremot menar det att indragningen av körkortet är i så nära relevans till böter att det inte medför dubbelbestraffning. Trafikverkets rätt till urinprov och dubbelbestraffning Trafikverket kan inte godtyckligt avgöra från fall till fall, de har krav på hur urinprov ska utföras enligt föreskrifter (12 kap. Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort). Beroende på missbruksproblematik eller tidigare dömd för grovt rattfylleri föranleder olika kontroller. Detta bör inte heller falla under kategorin som dubbelbestraffning, eftersom det är i nära relevans till det indragna körkortet. Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad för straff gäller för skjutsning på lätt MC?

2021-07-24 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Min kompis har tagit lätt mc som 16 åring och undrar vad att skjutsa någon skulle leda till för straff. Jag har läst att att det straffas med böter på 500kr men kan det leda till mer såsom svårigheter när det är dags för bilkörkort eller att passageraren också får böter eller annat straff för medhjälp till brott?
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt trafikförordning får en ta med en passagerare på motercykeln enbart om föraren har fyllt 18 år (4 kap. 6 § 3 st). Det är såles ett brott mot Trafikförordningen att som 16-åring skjutsa en annan på sin motorcykel. Vad kan det bli för straff för föraren?En person som uppsåtligen eller av oaktsamhet skjutsar någon annan på motorcykeln trots att hen är under 18 år, kan dömas till böter (14 kap. 3 § 1.c Trafikförordningen). Vad för straff kan det bli för passageraren?En passagerare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i 4 kap. 6 § kan också dömas till böter enligt 14 kap. 8 § Trafikförordningen. Andra konsekvenser?Uppgifter om trafikbrott och trafikförseelser lämnas till Transportstyrelsen, som kan komma att göra en utredning om andra åtgäder är nödvändiga ex. återkallelse av körkort eller spärrtid på körkortstillståndet.Det är också en uppgift som registreras i belastningsregistret (3 § lagen om belastningsregister). Sammanfattningsvis, det kan leda till konsekvenser för både föraren och passageraren. Även om jag inte kan spekulera i huruvida Transportstyrelsen skulle vidta ytterligare åtgärder efter en eventuell ordningsbot eller inte, så uppmanar jag din kompis att inte skjutsa förrän hen är 18 år och det är tillåtet. Med vänliga hälsningar,

Vad är straffet för att köra en elscooter fortare än 20 km/h på allmän väg?

2021-07-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad kan det bli för straff om man framför en el-scooter på allmänn väg som går fortare än 20kmh?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag först redogöra allmänt vad som gäller för elscootrar/elsparkcyklar.Elscootern klassas som cykel och omfattas av samma regler som cyklar, förutsatt att den inte går fortare än 20 km/h och/eller har kraftigare motor än 250 w (2 § lagen om vägtrafikdefinitioner)För elsparkcyklar som går fortare än 20 km/h eller har en motor på mer än 250 w, är reglerna lite oklara. Men det troligaste är att de då klassas som "övriga fordon" och får inte köras på allmän mark utan enbart i inhägnat område. Möjligtvis skulle de kunna klassas som moped klass II, men då måste de leva upp till de krav som gäller för moped klass II.Om man skulle köra en elscooter som går snabbare än 20 km/h på allmän väg, skulle det förmodligen klassas som olovlig körning.Olovlig körning regleras i 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Vanligtvis är straffet för olovlig körning böter. Men om brottet har skett vanemässigt eller annars anses som grovt, kan föraren dömas till fängelse i högst 6 månader.Sammanfattningsvis, om man kör en elscooter som går fortare än 20 km/h, på allmän väg, kommer det förmodligen räknas som olovlig körning och därmed blir straffet troligtvis böter, eller vid grovt brott, fängelse i högst 6 månader. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Du kan även vända dig till en av våra jurister och boka tid på lawline.se/boka.Vänliga hälsningar,

Får barn köra scooter i 35km/h utan körkort?

2021-07-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag är 13 år och åker runt på en Xiaomi Electric Scooter Pro 2 som har en motor på 300 w och går 35km/h. Om jag skulle stoppas av polisen, vad skulle dom möjliga konsekvenserna bli? Indraget körkortstillstånd, i så fall hur länge?
Maja Elken |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om fordonet går under 25 km/h och har en effekt som är mindre än 250 watt så räknas den som en elcykel och då gäller samma regler som för cyklar. Som moped räknas fordon med två, tre eller fyra hjul som har hastigheten högst 45km/h (klass 1) och 25km/h (klass 2). Kraven för att köra sådana fordon är att ha hjälm och körkort.I ditt fall passar inte din scooter in i definitionen för vanlig cykel och räknas därför som en slags moped och den får du bara köra på inhängande områden. Du kan alltså inte köra den utan körkort. Eftersom du uppgav att din scooter går i 35 km/h räknas den som en moped klass 1. För att få köra en moped av klass I krävs enligt 2 kap 1 och 5 §§ körkortslagen att man har körkort med AM-behörighet.Konsekvenserna av att köra en moped utan körkort är böter. Är man 13 år kan dessutom föräldrarna få böter om de tillåtit sitt barn att köra en moped klassat fordon. Påverkan på framtida körkort: För att få lov att övningsköra behöver man ett s.k. körkortstillstånd. Innan ett sådant tillstånd kan utfärdas prövar Transportstyrelsen huruvida den sökande anses som lämplig förare. Den som har blivit straffad för trafikbrott löper en stor risk att anses som olämplig förare och riskerar därmed att inte få något körkortstillstånd och därmed inget körkort. Hur länge körkortstillståndet dras in är olika från fall till fall. Med vänliga hälsningar,

Övningsköra med körkortstillstånd?

2021-07-24 i Trafik och körkort
FRÅGA |Får man fortfarande övningsköra även om en fysisk kopia av körkort tillståndet saknas i bilen?
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De aktuella reglerna om övningskörning finns i 4 kap körkortslagen , 4 kap körkortsförordningen och trafikbrottslagen.För att få övningsköra måste man ha ett giltigt körkortstillstånd (4 kap. 1 § första stycket punkt 1 körkortslagen) Annars kan det bli en prövning om olovlig körning (3 § tredje stycket trafikbrottslagen). Det finns ingen lag som säger att man måste ha med sig sitt körkortstillstånd i bilen när man övningskör men min rekommendation är ändå att ha ett fysiskt papper i bilen för situationer där man till exempel skulle bli stoppad av polisen. För att din handledare ska få övningsköra med dig måste det också finnas ett handledarbevis i bilen (4 kap. 9 § andra stycket körkortsförordningen). Om det inte finns ett sådant tillstånd tillgängligt bör du inte övningsköra. Det kan anses som att du bryter mot trafikbrottslagen och leda till påföljd, som i så fall din handledare får vara ansvarig för (4 kap. 7 § första stycket körkortsförordningen).Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Få tillbaka körkort efter återkallelse pga fortkörning?

2021-07-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Svensk medborgare med utländskt körkort: Hej. Polisen vinkade in mig för att ha kört 86 km/h på en 50 väg där de använde laserpistol, men de reducerade det till 83 km/h. Polisen tog mitt körkort och gav mig en bott på 4000kr. Jag nekade först till brott men sedan efter att polisen sa att detta kommer bli en prövning på tingsrätten och betalning av egna advokater osv... så godkände jag boten och signerade för erkännande av brott. Det är så att jag är svensk medborgare med ett Polskt körkort. Jag tog mitt polska körkort 29 juni 2019 och blev nu av med kortet 12 juli 2021, alltså mer än 2 år. Min fråga är att eftersom detta är ett polskt körkort och detta har gått mer än 2 år och att jag aldrig tidigare har gjort mig skyldig till brott. Finns det då en möjlighet att jag får tillbaka körkortet, och om möjligtvis att spärrningstiden blir lägre. Kan jag kräva tillbaka mitt körkort? MVH
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Återkallelse av körkortRegler om återkallelse av körkort finns i 5 kap. körkortslagen. Det finns en lista över återkallelsegrunder i 5 kap. 3 § körkortslagen. Att överskrida den högsta tillåtna hastigheten (fortkörning) faller under punkt 4. När ett körkort återkallas ska en spärrtid bestämmas, spärrtiden ska vara mellan en månad och tre år enligt 5 kap. 6 § körkortslagen. Vid bedömningen av spärrtidens längd beaktas bl.a. hur allvarligt trafikbrottet är, förarens behov av körkortet och eventuella tidigare överträdelser. Få tillbaka körkort eller göra nytt körkortsprovOm spärrtiden bestäms till mindre än ett år kan du få tillbaka ditt körkort efter en ansökan utan att göra någon prövning, men om spärrtiden bestäms till längre än ett år måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan du får ditt körkort enligt 5 kap. 14 § 2 st. körkortslagen. Detta gäller dock inte om man har haft körkort i mindre än två år (vilket är prövotiden för körkort enligt 3 kap. 18 § körkortslagen) utan då måste man alltid göra ett nytt körkortsprov enligt 5 kap. 15 § körkortslagen. Utländska körkortEtt utländskt körkort kan återkallas på samma sätt som ett svenskt körkort enligt 6 kap. 5 § körkortslagen. Det spelar därför ingen roll var ditt körkort är utfärdat då alla körkort behandlas lika. SammanfattningEftersom du har haft ditt körkort i mer än två år har prövotiden löpt ut och du behöver därmed inte automatiskt göra ett nytt körkortsprov. Huruvida du kan få tillbaka körkortet utan prövning eller om du behöver göra ett nytt körkortsprov bestäms istället av spärrtiden, dvs. om spärrtiden är under eller över ett år. Den omständigheten att du inte tidigare har begått någon trafiköverträdelse kan medföra att spärrtiden blir kortare. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.