Får man köra med ett återkallat körkort?

2021-08-01 i Trafik och körkort
FRÅGA |om körkortet är återkallat men inte inlämnat. blir det olovlig körning om jag blir stoppad ?
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett körkort som är återkallat är ogiltigt trots att det ännu inte har blivit inlämnat (3 kap. 13 § första stycket 2 p. körkortslagen). Ett sådant körkort ska lämnas in till Transportstyrelsen (7 kap. 9 § körkortslagen). Om du ändå kör med det återkallade körkortet begår du olovlig körning. Av 3 § första stycket trafikbrottslagen framgår följande: För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader. Du är inte berättigad att föra fordon eftersom det återkallade körkortet är ogiltigt. Att ditt körkort har blivit återkallat utgör dessutom skäl för att den olovliga körningen ska betecknas som grov. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan jag göra något för att undvika spärrtid vid hastighetsöverträdelse?

2021-07-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag körde om två tre bilar på en 100 väg och efter sista bilen polisen stoppade mig. De sa att jag körde 136,5 och pga det , de tog mitt körkort och jag gick betala 4000 kr böter. Vad ska jag göra för att inte få spärrtid?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det finns någon möjlighet att undvika spärrtid om ditt körkort skulle bli återkallat på grund av hastighetsöverträdelse.I mitt svar kommer jag först redogöra för när ett körkort blir återkallat vid fortkörning, och sedan försöka svara på din fråga ifall du kan göra något för att inte få spärrtid. I slutet hittar du en sammanfattning av mitt svar.Tillämpligt lagrum är främst Körkortslagen (KörkL).När återkallas ett körkort vid fortkörning?När det gäller fortkörning, så säger lagen att ett körkort ska återkallas om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL). Enligt praxis är en hastighetsöverträdelse med 30 km/h eller mer (på en 30-väg eller högre) skäl för återkallelse och anses därmed inte som ringa (prop. 1992/93:189 s. 3-4). I ditt fall körde du 36,5 km/h för fort och det var förmodligen därför de tog ditt körkort.Dock kan polisen bara omhänderta ett körkort på plats, de kan inte besluta om återkallelse. Utan körkortet skickas till Transportstyrelsen, som sedan avgör om körkortet ska återkallas eller lämnas tillbaka (7 kap. 2 § KörkL).Ibland kan det räcka med en varning.Beslutet om ett körkort ska återkallas eller inte, görs genom en helhetsbedömning där det bland annat tas till hänsyn hur stor fara överträdelsen har inneburit. Praxis är att en överträdelse på mer än 30 km/h, ska leda till återkallelse av körkortet. Dock kan det i vissa fall vara tillräckligt med en varning, om överträdelsen inte anses vara så pass allvarlig att det finns skäl för återkallelse (5 kap. 9 § KörkL). Här görs en sammantagen bedömning av Transportstyrelsen där hänsyn tas till hur allvarlig trafikförseelsen är, personens behov av körkort, om personen tidigare gjort sig skyldig till trafikbrott etc.Du har alltid rätt att yttra dig i målet.Den som begått hastighetsöverträdelsen har alltid rätt att yttra sig i frågan och därmed tala om omständigheter hen anser sig viktiga.Vad innebär spärrtiden och hur lång är den?Vid körkortsåterkallelse bestäms en så kallad spärrtid, som är en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden kan vara lägst 1 månad och högst 3 år. (5 kap. 6 § KörkL) Exakt hur lång spärrtiden är beror på brottet, ditt behov av körkort och tidigare beteende i trafiken. Mer om detta kan du läsa om på Transportstyrelsens hemsida.Överklaga Transportstyrelsens beslut?Om körkortet väl återkallas, kan du överklaga Transportstyrelsens beslut till förvaltningsrätten. Du skickar då in din överklagan till Transportstyrelsen som sedan skickar det vidare till förvaltningsrätten (8 kap. 1 § första punkten KörkL). Mer om sådan överklagan kan du läsa om på Sveriges domstolars hemsida.SammanfattningEftersom du körde 26,5 km/h för fort, är det troligt att ditt körkort kommer att återkallas av Transportstyrelsen. Du har dock rätt att yttra dig innan Transportstyrelsen tar detta beslut.Det du kan göra om Transportstyrelsen beslutar att återkalla ditt körkort, är att prova att skicka in en överklagan till dem (som sedan går till förvaltningsrätten) och där motivera till varför du isåfall anser att du bör få en varning istället för återkallelse. Hur du överklagar kan du läsa mer om ovan, samt i den blankett du får hem i beslutet från Transportstyrelsen.Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Räknas min el-scooter som en cykel eller moped klass II?

2021-07-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Bråkar med mitt försäkringsbolag gällande definitionen på "cykel" när det kommer till min el-scooter.Den är från byggd med en effekt på 700W men är oxo "strypt" till 250W och 20km/h för att passa våra svenska lagar och regler.Jag kan som konsument inte få ut mer från den än de satta 250W och anser då att den borde gälla som "cykel" medans försäkringbolaget ser det mer som en moped klass 2 då den i grunden har en effekt på 700W.Hur ställer man sig till detta?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du undrar ifall din elscooter klassas som en cykel eller moped klass II, då den är byggd med en effekt på 700W men "strypt" till 250W.Förenklat är reglerna såhär: En elscooter klassas som en cykel om den har en maxhastighet på 20 km/h och en motor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 W. Om den kör fortare än 20 km/h och har en starkare motor än 250W, räknas den som moped klass II. Men för att den ska klassas som en Moped klass II, måste den även nå upp till andra krav, som exempelvis att den ska ha en tramp- och vevanordning. (2 § lagen om vägtrafikdefinitioner) Alternativt, om elsparkcykeln varken klassas som en cykel eller moped klass II, kan den klassas som "övrigt fordon" och får då inte föras på allmän väg.Slutsats:Det är svårt för mig att avgöra ifall din elscooter klassas som en cykel eller moped klass II utifrån den information jag fått i frågan. Exempelvis vet jag inte om fordonet har en tramp- och vevanordning eller uppfyller övriga krav på moped klass II. Men om jag skulle dra en slutsats utifrån det jag redogjort för ovan, skulle jag säga att den klassas som en cykel då dess kontinuerliga märkeffekt inte verkar överstiga 250 W samt ifall hastigheten max kan vara 20 km/h.Dock, är mitt tips att kontakta trafikverket och höra vad de säger. Alternativt kan du kontakta en av våra jurister på lawline.se/boka, för vidare rådgivning och hjälp i frågan.Hoppas detta gav dig lite klarhet i frågan. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad är straffet för vårdslöshet i trafiken?

2021-07-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som bussförare och jag lämnade en person vid hållplatsen och jag försätter min tur som vanligt när jag kom tillbaka till hållplatsen igen jag hittade ambulansen står där och personen säger att jag kör på hen då polisen kom till platsen men verken jag eller polisen var säkra att jag har begått brott så polisen sa att jag är misstänkt till trafikbrott och vårdslöshet så vilket straff kan jag få om jag blir dömd.OBS! Polisen fråga resenärer och alla som vara på platsen men fanns inte någon som bekräftar att det var jag så polisen säger att det finns ingen vittne plus att de kollade överallt i bussen och de hittade ingen skada
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL). För vårdslöshet i trafik kan man dömas till dagsböter, 1 § 1 st TBL. Hur många dagsböter som utdöms beror på hur allvarligt brottet är. Om man anses ha varit grovt oaktsam eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom kan man dömas för grov vårdslöshet i trafiken till fängelse i högst två år, 1 § 2 st TBL. Den som gör sig skyldig till grov vårdslöshet får även sitt körkort återkallat enligt 5 kap. 3 § punkt 1 Körkortslagen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kan mitt körkort återkallas vid upprepade trafikförseelser under kort tid?

2021-07-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejJag blev av med mitt körkort i januari och körkortet blev återkallat under 2 månaders tid, pga av en krock, vilket resulterade i vårdlöshet i trafiken. Jag fick tillbaka mitt körkort i mars och för några dagar sen fick jag fortkörningsböter. Jag körde 56 på en 40 väg.. alltså 16km över hastigheten. Jag fick böter på 2800kr. Jag är väldigt orolig då jag undrar om mitt körkort kan bli återkallat igen efter att jag fått en fortkörningsbot , då jag nyligen fått tillbaka mitt körkort. Jag har haft mitt körkort under 12 års tid och har fått en fortkörninsbot för 10 år sedan. Hälsningar X
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om ditt körkort kan bli återkallat på grund av din nyligen inträffade fortkörning. Bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.Återkallelse av körkortI samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort kan bli aktuell vid, bland annat, överskridande av högsta tillåtna hastighet, i det fall denna överträdelse inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen). Som regel kan sägas att ett överskridande av högsta tillåtna hastighet med mindre än 20 km/h på en väg med en hastighetsbegränsning på 40 km/h eller mer brukar räknas som en ringa överträdelse (prop. 1992/93:189, s.3-4). Risken att ditt körkort kan komma att bli återkallat på denna grund förefaller således vara liten.En återkallelse av körkort kan, emellertid, bli aktuell även om körkortsinnehavaren, genom upprepade trafikförseelser, "i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon" (5 kap. 3 § tredje punkten körkortslagen). Med upprepade trafikförseelser brukar normalt avses åtminstone tre trafikförseelser inom en tvåårsperiod. Det kan då röra sig om, exempelvis, hastighetsöverskridanden, vissa utrustningsbrister samt lindrigare fall av vårdslöshet i trafik. Uppmärksammas bör också att tidigare trafikförseelser som föranlett återkallelse av körkort kan beaktas vid bedömningen av huruvida körkort ska återkallas på grund av upprepade trafikförseelser (RÅ 1994 ref. 70). En trafikförseelse som föranleder ett återkallande och en därpå följande fortkörning skulle således kunna räknas som "upprepade" trafikförseelser.Vad som gäller i ditt fallEftersom det, i ditt fall, endast rör sig om två trafikförseelser, även om dessa har inträffat under en relativt kort tidsperiod, kommer det nog snarare att bli aktuellt med en varning än ett återkallande. Observera dock att bedömningen huruvida ett körkort ska återkallas görs utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna i den aktuella situationen varför jag inte med säkerhet kan uttala mig om ditt körkort faktiskt kommer att återkallas eller inte. Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Ofullständig fråga?

2021-07-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Min son har fått en kontrollavgift på en bil som är skrotad. Kontrollavgiften utfärdades i Södertälje den 23/6-21. Min son blev inlagd på psykriatriska avdelningen i Gällivare detta datum. Bilen är skrotad den 25/2-21.Avgiften skickades av Svea P-Service.
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår inte riktigt vad du frågar efter när det gäller denna kontrollavgift på den skrotade bilen. Du är varmt välkommen att skicka in en ny fråga till oss och förtydliga din frågeställning!Att man skrotar en bil innebär att man avregistrerar fordonet så att det tas bort permanent från vägtrafikregistret. Mer information om detta kan du hitta på Transportstyrelsens hemsida. Vänliga hälsningar,

LOB och PL13 körkort

2021-07-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag blev under helgen tagen för LOB när jag urinerade utomhus. Jag ville skriva på boten men de sa att jag skulle med in till stationen för att sova i fyllecell. Då blev jag grinig och sa att jag vet exakt vart jag är och vad jag har gjort. Men nu till mitt funderande. Jag har blivit tagen för en PL13 där jag blev hemkörd tidigare för ca 10 månaders sedan. Som jag skrev blev jag HEMKÖRD. Min fråga är då om jag kan bli av med körkortet på grund av en PL13 och en LOB. Jag är medveten om att man kan missta sitt körkort med 2 LOB under 2 år. Men funderar kring denna PL13. Känns inte som det borde göra något med körkortet eftersom att jag blev hemkörd från platsen. Snälla svara är lite nojig då jag blir av med mitt jobb utan körkort..
Elias Kröger |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en körkortshavare gör sig skyldig till vissa brott och förseelser kan Transportstyrelsen återkalla personens körkort. Förutsättningarna för när återkallelse av körkortet ska ske regleras i 5 kap 3 § körkortslagen. I bestämmelsen finns nio olika återkallelsepunkter. Körkortet ska bland annat återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till exempelvis rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik eller andra upprepade trafikförseelser, se punkt 1 och 2. Vidare ska körkortet återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort enligt punkt 5. Opålitlighet i nykterhetshänseende riktar främst in sig på situationer där det riktats nykterhetsanmärkningar mot en körkortshavare. Till exempel om körkortshavaren blivit omhändertagen enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer (LOB). Att ha blivit omhändertagen enligt 13 § polislagen (PL) är inte en sådan situation som typiskt sett avses i punkt 5.PL 13 §passar inte heller in på någon av de övriga punkterna i 5 kap 3 § körkortslagen.Det bör nämnas att det ska företas en helhetsbedömning av risken för ytterligare misskötsamhet i nykterhetshänseende innan återkallelse av körkort kan ske. Att ha blivit omhändertagen enligt LOB och PL13, en gång vardera, torde inte vara tillräckligt för att återkalla körkortet på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende då omhändertagande enligt PL 13 § inte är en sådan grund som kan åberopas. Har körkortshavaren dock flertalet gånger blivit omhändertagen enligt LOB kan det vara tillräckligt för återkallelse av personens körkort. I äldre förarbeten till körkortslagen ansågs det utgöra starka indikationer på olämplighet i nykterhetshänseende om en körkortshavare blivit omhändertagen enligt LOB flertalet gånger under en kortare period, se prop 1997/98:124 s 74. I tidigare praxis har Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten, dock varit restriktiva i återkallandet av körkort. I RÅ 1986 ref 113 hade en person omhändertagits enligt LOB tre gånger inom loppet av 16 månader, men ingenting i socialnämndens utredning pekade på att personen var olämplig att inneha körkort och det skedde därför ingen återkallelse av körkortet. För ytterligare information, se Transportstyrelsens hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kommer jag nekas taxitrafiktillstånd pga narkotikabrott?

2021-07-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej ! När precis min handläggare hos transportstyrelse ska tar beslut på min taxi trafik tillstånd fick jag en narkotikabrott ! De ringde polisen o fick reda på detta ! Undrar om de kommer o neka mitt ansökan ? Jag har ingen gamla brottslighet ! Mvh
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna om taxitrafiktillstånd finns i taxitrafiklagen (TTL). Av lagen framgår att taxitrafiktillstånd endast får ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att bedriva verksamheten (2 kap. 5 § första stycket TTL). Att du har blivit dömd eller åtalad för narkotikabrott kommer givetvis inte påverka bedömningen av ditt yrkeskunnande eller dina ekonomiska förhållanden men det kommer däremot inverka negativt på ditt anseende.I fråga om kravet på gott anseende framgår att den sökandes vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse ska beaktas. Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott (2 kap. 11 § TTL). Lagkommentarer nämner särskilt narkotikabrott som exempel på brott som visar på bristande laglydnad och det kommer alltså att påverka bedömningen negativt. Exempel på allvarliga brott däremot, vilka enligt bestämmelsen per automatik leder till att tillståndet kommer att nekas, är allvarliga våldsbrott av olika slag. Jag har svårt att se att narkotikabrott, i alla fall om det inte är grovt, skulle anses som ett allvarligt brott mot bakgrund av det angivna exemplet. Transportstyrelsen kommer att göra en helhetsbedömning av det goda anseendet där hänsyn kommer bland annat att tas till förekomsten i polisens misstanke- och belastningsregister. Jag kan således inte med säkerhet säga om narkotikabrottet som du har begått räcker för att du ska vägras taxitrafiktillstånd. Transportstyrelsen kommer att göra en egen helhetsbedömning av omständigheterna och kommer dra en slutsats utifrån dem.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,