Handläggningstid av ärende hos Skatteverket

2011-05-11 i Myndigheter
FRÅGA |Har lämnat in omprövning av deklaration för tax. året 2005 till skatteverket den 15/1-2010. Hur lång tid har skattmyndigheten på sig att behandla ett ärende?
Emelie Gärde |Hej. Skatteverket som är en förvaltningsmyndighet har att iaktta förvaltningslagens bestämmelser vilket framgår av 1 § i den nämnda lagen. I 4 § andra stycket förvaltningslagen framgår att en fråga från en enskild ska besvaras så snart som möjligt. Ett svar får inte dröja längre än nödvändigt. Vidare följer av 7 § förvaltningslagen att ett ärende där en enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Denna paragraf är närmast av målsättningskaraktär. Du skriver att du lämnade in din deklaration för över ett år sedan. Det finns ingen lag som säger att ett beslut ska meddelas inom x tid. Generellt går det inte att besvara hur lång tid det ska ta från det att ett ärende anhängiggörs till att det avslutas, utan det beror bland annat på ärendets beskaffenhet. Det får dock inte vara fråga om ett obehörigt dröjsmål utan utgångspunkten är att ärenden där en enskild är part ska handläggas så snabbt som möjligt. Har du varit i kontakt med Skatteverket och frågat dem varför det dröjer? Har du försäkrat dig om att din begäran om omprövning verkligen har kommit in? Mitt råd till dig är att du kontaktar Skatteverket och frågar varför du ännu inte har fått något besked. Numret till Skatteupplysningen är 0771-567 567. Länk till förvaltningslagen: https://lagen.nu/1986:223 Med vänliga hälsningar

Gallring av uppgifter i belastningsregistret

2010-11-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej Blev dömd för misshandel i april 1999 som 17 åring, till vård inom socialtjänsten 6 månader, blev sedan 2009 stoppad i tullen med ett knogjärn i packningen, undertecknade ett strafföreläggande om smuggling med dagsböter som påföljd samma år, väldigt dumt och onödigt. undrar nu om båda domarna kommer synas i ett registerutdrag fram tills sista domen gallrats?
Jens Lidén |Hej! Regler om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag uppfattar din fråga som att du undrar huruvida uppgifter om misshandelsdomen samt det godkända strafföreläggandet fortfarande finns registrerade i belastningsregistret. Av 3 § lagen om belastningsregister framgår att registret ska innehålla uppgift om den som genom bl.a. dom eller strafföreläggande har ålagts påföljd för brott. När det gäller gallring av uppgifter i registret finns föreskrifter i 16-18 §§ lagen om belastningsregister. Enligt 17 § 6 p. ska uppgifter om ungdomsvård gallras tio år efter domen. Uppgifter om böter gallras fem år efter godkännandet av strafföreläggandet, se 17 § 9 p. Om jag har förstått det rätt har alltså uppgifter om misshandelsdomen gallrats från registret. Uppgifter om strafföreläggandet gallras först år 2014. Enligt 9 § lagen om belastningsregister har du rätt att på begäran få ta del av samtliga uppgifter ur registret om dig själv. Du kan framställa en sådan begäran en gång om året utan avgift. På så sätt kan du kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade. Lagen om belastningsregister finner du här: https://lagen.nu/1998:620 Vänligen,

Återkallelse av vapenlicens

2010-10-20 i Myndigheter
FRÅGA |Hej jag har dömts till samhällstjänst i 50 tim för grov rattfylla, min fråga är vem eller vilka bestämmer om återkallande av min vapenlicens om det skulle vara aktuellt, var varit av med den för 8 år sen för olaga hot.
Angelica Hage |Det är polismyndigheten som beslutar om återkallande av vapenlicens. Ett tillstånd att inneha skjutvapen skall enligt Vapenlagens 6 kap. 1 § (https://lagen.nu/1996:67) återkallas av polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen, tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat polismyndigheten tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs, förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Enligt tidigare domstolsfall ska återkallelse av vapenlicens inte genomföras som en ytterligare sanktion på grund av brott, utan det ska ske som en säkerhetsåtgärd. Med vänliga hälsningar

Krav på arbetssökande vid ekonomiskt bistånd enligt SoL

2010-01-07 i Myndigheter
FRÅGA |HejMin fråga gäller Socialtjänstlagen och ekonomiskt bistånd.Kan/får kommunen egentligen sätta upp regler om att klienten måste söka ett antal jobb i två månader innan ekonomiskt bistånd kan betalas ut? Detta står väl inte i SoL?
Lina Radovic |Nej, detta framgår inte av SoL. När personen ifråga uppbär ekonomiskt bistånd kan dock vissa krav ställas på personen, t.ex. att personen söker arbete eller deltar i praktik.Med vänliga hälsningar

Hembesök av socialtjänsten

2010-12-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej min socialsäkreterare bestämde möte med mig och sen när jag kom ner på socialen så sa dem att nu ska vi göra ett hembesök hos dig. Jag sa klart och tydligt att det vill inte jag. Då hotade hon mig med att dra in mitt socialbidrag om jag inte gick med på ett hembesök. Jag kände mig fruktansvärt kränkt över att dem tvinga mig att göra ett hembesök och det hotet dem utsate mig för. Är detta ett hemfridsbrott ?
Angelica Hage |Socialtjänsten kan i vissa ärenden ha ett befogat intresse av att få göra ett besök i en biståndssökandes bostad för att kunna bilda sig en uppfattning om vilka hjälpbehov som föreligger och i vad mån den enskilde har rätt till bistånd från socialnämnden. En grundläggande förutsättning för att socialnämnden ska få göra ett hembesök som ett led i utredningen av ett ärende om bistånd är således att den enskilde samtycker till besöket. Utan ett sådant samtycke kan ett hembesök i utredningssyfte inte genomföras, detta har Justitieombudsmannen (JO) skrivit i ett av sina utlåtande (Diarienummer: 2383-2007,148-2008 Justitieombudsmannen Kerstin André). Vidare måste ett besök, under förutsättning av samtycke, i den enskildes hem genomföras på ett sådant sätt att det inte kränker den enskildes skydd enligt bestämmelserna i regeringsformen och Europakonventionen att varje medborgare enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är skyddad mot bl.a. husrannsakan och liknande intrång, dvs varje av myndighet företagen undersökning av hus, rum eller slutet förvaringsställe oavsett syftet med undersökningen. Hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § Brottsbalken (1962:700, BrB) (se https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1), kan det bli fråga om först då en person faktiskt intränger eller kvarstannar i någons bostad efter att de boende bett personen i fråga som inte bor där att ge sig av och denne person vägrar. Men när det är en myndighet som handlar felaktigt är det till JO du kan vända dig med en JO-anmälan mot myndigheten i fråga. Här hittar du information om JO-anmälan: http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=13&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=sv

Utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning

2010-11-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, Jag är tillsvidare anställd sedan 2004 och nu plötsligt vill min chef ha utdrag ur belastningsregistret av mig. Jag arbetar som personlig assistent dock inget som innefattar barn utan det är en vuxen person jag har hand om. Frågan är om chefen har rätt att få ett sådant utdrag av mig. Vad jag har kunnat läsa mig till har chefen inte rätt till detta ? och jag har inga skyldigheter att lämna in ett sådan till henne, stämmer det ?
Jens Lidén |Hej! Regler om belastningsregistret finns dels i lag (1998:620) om belastningsregister, dels i förordning (1999:1134) om belastningsregister. När det gäller *enskildas* rätt att ta del av registeruppgifter *om andra* ges föreskrifter i 10 § lagen om belastningsregister. Denna bestämmelse hänvisar till förordningen om belastningsregister. Enligt 21 § förordningen om belastningsregister har enskild arbetsgivare inom vårdsektorn rätt att få ta del av registeruppgifter om personer som företaget avser att anställa. Endast registeruppgifter om brott som föranlett annan påföljd än penningböter omfattas. Av 11 § 1 st 5 p förordningen om belastningsregister, med hänvisning från 6 § lagen om belastningsregister, framgår att en statlig, kommunal eller landstingskommunal *myndighet* som beslutar om anställning av personal inom vårdsektorn, har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret i fråga om den som myndigheten avser att anställa, avseende brott som föranlett annan påföljd än penningböter. Begäran om registerutdrag får endast göras om skälet till begäran uppväger den olägenhet det innebär för den som berörs, se 7 § lagen om belastningsregister. *Enskilda* har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter *om sig själv*, se 9 § lagen om belastningsregister. Oavsett om din arbetsgivare är en myndighet eller ett enskilt företag är det ytterst tveksamt om din arbetsgivare kan begära ett utdrag ur registret, eftersom en sådan rätt endast föreligger beträffande personer som arbetsgivaren avser att anställa. Av din fråga framgår att du har varit anställd sen 2004, varför rätt till begäran borde vara utesluten. Du kan begära att få ta del av uppgifter ur registret om dig själv. Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att framställa en sådan begäran i syfte att få ta del av uppgifterna. Mitt råd till dig är att ta kontakt med din lokala arbetstagarorganisation för att få hjälp med hur du ska hantera den uppkomna situationen. Lagen om belastningsregister hittar du här: https://lagen.nu/1998:620 Förordningen om belastningsregister hittar du här: https://lagen.nu/1999:1134 Vänligen,

Myndighets skadeståndsskyldighet

2009-12-18 i Myndigheter
FRÅGA |Hej Jag studerar på universitet och var tvungen att söka socialbidrag i somras då jag inte fick något jobb. Innan jag hade fått beslut om socialbidrag, skickades jag på praktik i 4 veckor där jag jobbade heltid med lokalvård. Efter dessa 4 veckor hade gått fick jag avslag, och fick inte ett öre i ersättning för de 4 veckorna. Den tiden jag lade ner på praktiken hade jag kunnat ägna till att söka jobb o.s.v. och jag känner mig verkligen utnyttjad. Jag såg vidare i lagtexten att soc har rätt att kräva praktik eller liknande av \"den som uppbär försörjningsstöd\", men jag har ju aldrig uppburit försörjningsstöd utan ansökte endast om detta. Var det verkligen rätt? Och vart kan jag vända mig isåfall för att kunna få någon ersättning? Det känns helt sjukt att en myndighet ska kunna tvinga en privatperson att jobba gratis! Har för mig att praktik via arbetsförmedlingen åtminstone ger 65 % av marknadsmässig lön.
Lina Radovic |Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik. Detta gäller således den som uppbär försörjningsstöd. Du kan i första hand vända dig till socialnämnden så kan de ompröva beslutet om att inte bevilja dig försörjningsstöd. Socialnämndens beslut kan överklagas till länsrätten.Det framgår inte vilken information du fått när du inledde praktiken. Socialnämnden är dock skyldig att informera dig om vad som gäller. Du har även möjlighet att stämma socialnämnden och därmed föra en skadeståndsrättslig process gentemot dem i domstol. Enligt 3 kap. 2§ i skadeståndslagen skall kommunen ersätta en förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, se https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1. I stämningen skall du precisera vilka anspråk du har för t.ex. förlorad arbetsinkomst. Med vänlig hälsning

Förutsättningar för att inneha uppdrag som kommunalråd

2009-12-10 i Myndigheter
FRÅGA |Finns någon åldersgräns för att inneha uppdrag som kommunalråd? Det har hävdats att kommunallagen skulle sätta upp hinder. Låter väldigt osannolikt, men...
Anna Eriksson |Hej, I 4 kap Kommunallagen (KL), , finns regler om de förtroendevalda. Uppdragens omfattning varierar och majoriteten av dem som innehar förtroendeuppdrag gör det vid sidan av en annan tjänst/uppdrag. Kommunalråden och landstingsråden är de förtroendevalda som har sitt uppdrag på heltid t ex som ordförande i en nämnd. För att vara valbar till ett förtroendeuppdrag krävs enligt 4 kap 5§ KL, https://lagen.nu/1991:900#K4P5S1, att man uppfyller kriterierna i 4 kap 2-3§§ KL, https://lagen.nu/1991:900#K4P2S1 . Man ska med andra ord vara röstberättigad för att vara valbar. Häri ligger således att man vid valdagen måste fyllt 18 år. Någon över åldersgräns finns det däremot inte i KL, utan så länge vederbörande har rösträtt är denna även valbar till ett uppdrag som kommunalråd. Mvh