Kan man få skadestånd vid Lantmäteriets felregistrering?

1979-10-01 bildades via Lantmäteriet, förrättning, en fastighet Gräddö S:55 i Norrtälje Kommun.

Vid en fastighetsbestämning av Lantmäteriet, där resultatet meddelades 2017-07 anger Lantmäteriet :

¨ S:55 finns inte, det är en felregistrering från år 1979¨

Finns det någon lag som reglerar, kan Lantmäteriet efter så många år hävda att man gjort fel?

Finns det om svaret är JA någon skadeståndsmöjlighet?

TIps hur man angriper svaret?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Det finns ingen lag som reglerar just felregistrering av fastighet men däremot finns det en lag angående fastighetsbildning, se HÄR. Denna lag verkar dock inte vara relevant utifrån din fråga.

Skadeståndstalan
Eftersom Lantmäteriet är en statlig myndighet blir frågan huruvida det är möjligt att erhålla skadestånd från en statlig myndighet. Detta är möjligt men det krävs att du kan visa att du lidit skada och det krävs särskilda skäl. Det krävs att det är fråga om ren förmögenhetsskada och att skadan vållats genom att Lantmäteriet lämnat felaktiga uppgifter. Du kan då ha rätt att erhålla skadestånd om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. (3 kap. 3 § SkL)

I förarbetena till lagen diskuteras vad som kan anses vara särskilda skäl och där framhålls att det ska läggas särskild vikt vid om den felaktiga uppgiften är särskilt riktad till dig eller om det är mer generella råd på exempelvis en hemsida. Väsentligt är även om du haft särskild anledning att lita på att uppgiften är korrekt. Särskilda skäl kan även utgöras av att du ska ha förlitat dig på ett auktoritärt besked från myndigheten och därav utan egen skuld fått din ekonomi märkbart försämrad. Det kan även föreligga särskilda skäl om myndigheten haft monopol på informationen.

Möjligen finns det alltså i ditt fall skadeståndsmöjlighet om du har lidit ekonomisk skada av felregistreringen.

Att väcka talan
Om du vill väcka talan mot Lantmäteriet ska det göras till tingsrätten i den ort där den som företräder Lantmäteriet har sitt säte. (10 kap 2 § RB) Det är vanligen JK som företräder Lantmäteriet, dvs. staten, i tvistemål och talan ska därför väckas vid Stockholms tingsrätt. Om du anser att du lidit ekonomisk skada av Lantmäteriets felregistrering skulle jag först och främst råda dig att kontakta Lantmäteriet för att se om ni kan lösa det utan att gå till domstol. Om detta inte går skulle du alltså kunna väcka talan vid Stockholms tingsrätt men jag vill göra dig uppmärksam på att det krävs att du lidit ekonomisk skada av felregistreringen och att det föreligger särskilda skäl för att du ska beviljas skadestånd.

Hoppas detta svar gav klarhet i rättsläget och besvarade dina frågor! Om något är otydligt eller om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000