Verkställighet av umgänge med barn placerat enligt LVU

2017-11-05 i Myndigheter
FRÅGA
Min dotter är placerad enligt LVU. 2014 beslutade domstolen att umgänget skulle utökas. Socialtjänsten följde inte det. Inte förrän efter 2 år då en annan person lade sig i.Den här gången tror jag att domstolen kan ge mig rätt. Men socialtjänsten säger att det inte finns någon tidsgräns för att följa domslut. Så min oro är att de kommer att dra ut på tiden så länge som möjligt. Finns det något jag kan göra?Hälsningar Louise
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utgångspunkten för alla beslut enligt LVU är att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande. LVU 1§
Detta stadgas för socialtjänsten i sin helhet under 1kap. 2§ SOL: "Vid beslut som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas".

Det problematiska i ditt fall är att socialtjänstens beslut att inte följa domstolens beslut ej är formellt och därmed inte något man kan överklaga.

Socialnämnden har enligt LVU ett ansvar för att barnets behov av umgänge med föräldrar så långt som möjligt tillgodoses. LVU 14§ 1st

I ett beslut från JO kom man fram till: "Det ankommer på domstol att avgöra en tvist om umgänge med barn. Socialnämnden har att utgå från att vad domstol har förordnat står i överensstämmelse med vad som är bäst för barnet och socialnämnden skall medverka till att en förälder, som av domstol har tillerkänts rätt till umgänge, får möjlighet att utöva denna rätt. Det kan endast i rena undantagssituationer godtas att socialnämnden åsidosätter ett beslut om umgängesrätt som har fattats av domstol." Se beslutet i sin helhet här.

Således uttalar JO att socialnämnden endast i undantagsfall har möjlighet att åsidosätta beslut om umgänge från domstol. Sådana undantagsfall är när det är i enlighet med barnets bästa och eventuellt vilja att vägra umgänge.

Jag föreslår att du återigen tar kontakt med socialtjänsten och påpekar att de bör följa domstolens beslut, beslutet bör ju ha utgångspunkt i barnets bästa och endast i rena undantagsfall (lägg märke till "rena", det är alltså frågan om extrema undantagsfall) har socialtjänsten möjlighet att gå emot sådant beslut.

Vidare kan du anmäla förfarandet till JO.
Du kan också anmäla till IVO som har tillsyn över socialtjänsten.

Socialnämnden har att en gång var tredje månad överväga om umgängesbegränsning fortfarande behövs. LVU 14§
Du skulle kunna begära att de återigen minskar begränsningen eller häver den helt. Om nämnden gör en sådan utredning så är deras beslut i frågan formellt och överklagbart, du kan i sådant fall överklaga och yrka på verkställighet av umgänge i rätten.
Om nämnden inte gör en utredning så är även det ett formellt beslut och överklagbart, du kan i sådant fall överklaga och yrka på verkställighet av umgänge i rätten.

Sammanfattningsvis så ska barnets bästa komma i första hand när det gäller alla beslut i den här typen av ärenden. Därmed kan utgången bli väldigt olika beroende på omständigheterna i varje enskilt fall.
Utgångspunkten är dock att socialtjänsten ska följa domstolens beslut och endast i rena undantagsfall, med hänsyn till barnets bästa, gå emot domstolen.

Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johan Luca
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (436)
2021-09-15 Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?
2021-08-31 Hur får jag veta varför Försvarsmakten nekat mig?
2021-08-31 Vad gör man när en myndighet agerat felaktigt?
2021-08-25 Allmänt om byggnadsverk intill olika typer av tomtgränser och förhållandet till detaljplan

Alla besvarade frågor (95665)