Ersättning för frihetsberövande och förtal

2018-03-20 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Jag har suttit oskyldigt häktad i ett halvår för ett ganska allvarligt brott hur mycket kan jag begära i ersättning. Och kan jag begära mer för att dom skrivit om mig i tidning och sociala medier lagt ut mina syskons namn och adresser och massa mer
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har varit frihetsberövad (anhållen eller häktad) utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714), frihetsberövandelagen. Den som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att t.ex. bedöma skadans storlek.Allmänna förutsättningar för rätt till ersättningDen som har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad kan ansöka om ersättning hos Justitiekanslern när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg (2 § frihetsberövandelagen).Skador som ersättsErsättning kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (7 §). En grundläggande förutsättning för ersättning är att skadan är en direkt följd av själva frihetsberövandet. Du kan alltså inte få ersättning för skador som har uppstått på grund av brotts­miss­tanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. Du kan inte heller få ersättning för personskada d.v.s. skada avseende en persons fysiska eller psykiska hälsa, enligt frihetsberövandelagen.Ersättning för lidandeMed lidande avses bl.a. de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande får antas innebära. Ersättningens storlek för lidande bestäms med utgångspunkt i hur länge frihetsberövandet har varat. Därför behöver du inte ge in någon särskild utredning för att få ersättning för lidande.Enligt Justitiekanslerns praxis bestäms ersättningen för lidande i normalfallet till 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.Vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning. Det gäller främst om misstankarna har avsett ett särskilt allvarligt brott. Förhöjd ersättning utgår också till ungdomar i åldern 15 – 18 år. Sådana omständigheter tar Justitiekanslern hänsyn till självmant.Ersättning för förlorad arbetsförtjänstErsättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i princip endast för de dagar som frihetsberövandet pågått. Med arbetsförtjänst avses t.ex. arbetsinkomst, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och utbildningsbidrag. Det är du som sökande som ska visa att du gått miste om inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in utredning som styrker dina uppgifter. Utredningen kan bestå av intyg eller liknande från arbetsgivaren, a-kassan etc.Ersättning för utgifterEndast vissa typer av utgifter ersätts enligt frihetsberövandelagen. Det gäller exempelvis kost­nad för resa från häktet till bostaden. Kostnader som du har haft för t.ex. bostads­hyra, telefon m.m. och som har blivit "onödiga" ersätts dock inte enligt denna lag. Även avse­­ende utgifter är det du som måste ge in den utredning som krävs för att styrka anspråket, t.ex. ett kvitto.Ersättningen kan i vissa fall jämkas, vilket betyder att den kan vägras eller sättas ned (6 §). Jämkning kan ske om den skadelidande genom sitt eget beteende har orsakat beslutet om fri­hetsberövande eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att er­sätt­ning lämnas. Om frihets­berövandet har avräknats eller annars beaktats vid fastställande eller verkställighet av brottspåföljd, kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt.HandläggningenNär ansökan har kommit in till Justitiekanslern begär han eller hon ett yttrande från den åklagarkammare som har handlagt ärendet. När åklagaren har lämnat sitt yttrande tar en handläggare ställning till om det ska skickas till dig för synpunkter. Oftast behövs detta inte och då är ärendet klart för beslut. I normalfallet är handläggningstiden cirka fyra till sex månader. Beslutet skickas till dig eller ditt ombud. Normalt tar det cirka tio arbetsdagar från det att beslutet har fattats till dess att eventuella pengar betalas ut.Hur man ansöker om ersättningDu kan ansöka om ersättning genom att själv fylla i Justitiekanslerns blankett och skicka in den till Justitiekanslern. Om du anlitar ett juridiskt ombud kan du få er­sätt­ning för skäliga om­buds­kostnader, under förutsättning att du beviljas annan ersättning. Enligt Justitiekanslerns praxis utgår ersättning för ombudskostnader normalt för en timmes arbete för ombudet.Barn, (den som är under 18 år), får inte själva ansöka om ersättning. Istället är det vårdnadshavaren, eller vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna, som ska ansöka för barnets räkning. Ansökan ska alltså vara underskriven av sökandens samtliga vårdnadshavare. Företräds en sökande under 18 år av juridiskt ombud krävs fullmakt till ombudet underskriven av sökandens vårdnadshavare, eller vid gemensam vårdnad av båda vårdnadshavarna.Sökanden ska i samband med ansökan ge in ett personbevis utvisande samtliga vårdnadshavare och folkbokföringsadress. Det gäller även sökande med juridiskt ombudJustitiekanslerns beslut kan inte överklagas. Om en person är missnöjd med beslutet kan denne i stället väcka talan mot staten genom att ansöka om stämning i tingsrätt.Det finns inga bestämda regler för hur en skadeståndsansökan ska skrivas. Handläggningen hos Justitiekanslern är skriftlig och du måste därför skriva dit för att Justitiekanslern ska ta ställning till ditt anspråk. Det är du som begär skadestånd som ska tillhandahålla de uppgifter som krävs för att Justitiekanslern ska kunna bedöma om du har rätt till ersättning av staten. I din ansökan måste du därför lämna en detaljerad beskrivning av vad som har inträffat och förklara varför du anser att du har rätt till skadestånd. Ange också det belopp som yrkas och förklara hur det har beräknats. Det är också du som sökande som ska ge in den utredning som krävs för att Justitiekanslern ska kunna bedöma om och i vilken utsträckning som en rätt till skadestånd föreligger. För att bedöma skadans storlek krävs därför i regel att du ger in ett skriftligt underlag, t.ex. kvitto eller liknande som visar att du har haft de kostnader som du begär ersättning för. I de flesta fall krävs att myndigheten eller domstolen har gjort sig skyldig till "fel eller försummelse vid myndighetsutövning" för att skadestånd ska kunna bli aktuellt. SvarJag kan inte med säkerhet bedöma storleken på eventuell ersättning du har rätt till, eftersom det kräver viss information som jag inte har vetskap om, men du kan ansöka om ersättning för att du varit oskyldigt frihetsberövad genom denna blankett: http://www.justitiekanslern.se/media/2154/ansokningsblankett.pdfSkadestånd pågrund av förtalFörtalFörhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken). ÅtgärdI de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan, vilket jag skulle börja med.Vill du ha hjälp med att upprätta en stämningsansökan för förtal, kan juristerna på Lawline bistå dig med det. info@lawline.se.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Går det att få skadestånd efter att ha suttit oskyldigt anhållen?

2017-12-07 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej!Jag blev under tre dagar frihetsberövad av polisen, anklagad för misshandel och olaga hot. Jag dömdes i tingsrätten för ringa misshandel, men friades angående olaga hot. Går det att få skadestånd av Justitiekanslern för frihetsberövandet, utgifter samt inkomstbortfall med anledning av detta?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ur något avseende ska utveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar eller mejla marcus.backstro@hotmail.com. Den som blivit frihetsberövad och senare släppt/frikänd har, precis som du är inne på, möjlighet att via Justitiekanslern (JK) ansöka om skadestånd från staten. Det är även möjligt att gå direkt till tingsrätten med en stämningsansökan men eftersom en JK-ansökan inte medför några ekonomiska risker (d.v.s. rättegångskostnadsansvar) är det helt klart bäst att börja i den änden. Eventuell ersättning utgår med stöd av lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Enligt 2 § i denna lag föreligger rätt till ersättning då någon suttit häktad och antingen blivit släppt eller helt/delvis friad vid den efterföljande domstolsprövningen. Grundförutsättningen är att frihetsberövandet inte hade ägt rum om misstanken varit "korrekt" från början. Av samma paragraf framgår att även den som suttit anhållen i minst 24 timmar har rätt till skadestånd på samma grunder som en häktad person. Givet det du berättat bedömer jag det som ytterst sannolikt att åklagarens anhållningsbeslut inte hade kommit till stånd om du från början bara varit misstänkt för det brott du sedermera dömdes för, d.v.s. ringa misshandel. Om misstanken rört det, förhållandevis blygsamma, brottet hade du troligen släppts direkt efter förhör och fått invänta åtalet hemmavid. Följaktligen anser jag, mot bakgrund av den knapphändiga information jag har tillgång till, att du har rätt till ersättning. Ersättning lämnas för utgifter, förlorad arbetsinkomst och personligt lidande (7 § i ovannämnda lag). Således ska du få kompensation för dina faktiska förluster till följd av frihetsberövandet, samt s.k. "ideell ersättning" för den integritetskränkning det innebär att sitta oskyldigt inlåst. JK:s standardbelopp avseende detta uppgår till ca. 1000 kr/dygn. Sammanfattningsvis uppfattar jag att du har rätt till skadestånd och rekommenderar att du skickar in en ansökan till JK (ansökningsblanketten hittar du här).Med vänlig hälsning,

Ersättning efter häktning

2017-02-20 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Om har suttit häktad i 3 veckor vad tror du att skadeståndet kan bli? Å så undrar jag om hur lång tid efter man har blivit frisläppt har jag som privatperson rätt till att söka ersättning?
Josefine Dahlqvist |Eftersom du varit häktad i tre veckor så kan du ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) enligt frihetsberövandelagen när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som ditt frihetsberövandet avsåg. Du måste själv skicka in den utredning som behövs för bedömningen. Ersättning kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter. Skadan skall vara en direkt följd av själva frihetsberövandet.Lidande Med lidande menas känslor av obehag, oro och maktlöshet som frihetsberövande får antas orsaka. Ersättningens storlek bestäms med utgångspunkt i hur länge frihetsberövandet har varat och du behöver inte visa att du har lidit, det förutsätts att du har lidit. Enligt praxis bestäms ersättningen för lidande i normalfallet till 30 000 kr för den första månaden, alltså ca 1000 kronor om dagen. För tre veckor bör du alltså få ca 21 000 kronor. Vissa omständigheter till exempel om du varit misstänkt för ett särskilt allvarligt brott kan ge högre ersättning.Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhet Bestämmelsen är till för att kompensera förlust av försörjning. Med arbetsförtjänst menas bland annat arbetsinkomst, arbetslöshets-ersättning, sjukersättning och utbildningsbidrag. Ersättningen för förlorad arbetsförjänst kan du få för de dagar som frihetsberövandet pågått. Här är det du som skall visa att du har gått miste om inkomst och hur mycket du. Du kan visa detta geom till exempel intyg eller liknande från arbetsgivaren, a-kassan etc.Utgifter Endast vissa utgifter ersätts i första hand utgifter för resor till eller från anstalt. Vid längre vistelser kan det kan även bli aktuellt med ersättning för att flytta sin familj till en mindre bostad och ”utgifter för skötsel av barn”. Även här skall du bevisa dina utgifter genom tex kvitto.Hur länge du har rätt att söka ersättningVid ansökan om ersättning gäller den allmänna preskriptionstiden vilket innebär att du har 10 år på dig. Handläggningstiden vid ansökan är dock ca fyra till sex månader. Normalt tar det cirka tio arbetsdagar från det att beslutet har fattats till dess att eventuella pengar betalas ut till dig. Du kan själv ansöka om ersättning genom att fylla i denna blanketten och skicka och eventuella bilagor till Justitiekanslern på adressen Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Denna checklistan kan också vara till hjälp vid din ansökan. Om du väljer att anlita ett juridiskt ombud för hjälp med din ansökan kan du få ersättning för skäliga om­buds­kostnader, under förutsättning att din ansökan beviljas. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Berättigad ersättning efter uppsägning pga frihetsberövande?

2016-11-14 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej fick en timanställningsavtal till den 31/12 20177 men blev frihetsberövad under två dygn som jag skulle jobbat. Åtal nerlagt. Kan jag kräva ersättning pga att arbetsgivaren sa upp avtalet som timanställd? Har avtal på papper om hur länge timanställningen skulle gälla. Mvh Susanne Karlander
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Personer som blivit frihetsberövade har i vissa fall rätt till ersättning, tillämplig lag är Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. En utav kraven är att man varit häktad eller att man varit anhållen i över 24 timmar. Förutom detta ska man ha friats, åtalet lagts ner eller man ska ha blivit dömd för ett så lindrigt brott att det är uppenbart att frihetsberövandet inte skulle ha beslutats. Kraven anges i 2 § i nämnda lag. Du säger att du varit frihetsberövad i två dygn och att åtalet lagts ner, så du är troligen berättigad till ersättning.Först ska nämnas att man inte har rätt till ersättning om man själv har föranlett frihetsberövandet med flit, ex. om man anger sig själv för brott man inte begått, detta nämns i 6 §. I samma paragraf finns även några fler situationer då ersättningen kan sättas ned eller lämnas endast om det finns synnerliga skäl, ex. om man försökt undanröja bevis.I 7 § anges vad man kan få ersättning för, det är bl.a förlorad arbetsförtjänst, vilket verkar vara vad du vill ha ersättning för. Som regel får man bara ersättning för den lön man skulle tjänat in under tiden man satt frihetsberövad och var förhindrad att arbeta. Det är Justitiekanslern (JK) som prövar rätten till ersättning. JK har prövat ett fall där en VD förlorat jobbet efter ett frihetsberövande, han fick ersättning för förlorad arbetsinkomst under en period efter frihetsberövandet för att han förlorat arbetet (länk till fallet). Kraven som ställs upp i det fallet är att uppsägningen har skett i enlighet med lagen och att den anställde inte skulle blivit uppsagd om hen inte blivit frihetsberövad, man ska heller inte ha fått uppsägningslön.För mer information om hur man ansöker om ersättning, se JK:s hemsida.Hoppas att du har fått klarhet i din fråga.Mvh,

Kan jag få ersättning för min tid som frihetsberövad?

2018-02-17 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej Lawline, jag blev i början av Februari arresterad för misshandel (är endast misstänkt) fick sitta i arresten i fyra dagar då jag vägrade erkänna något jag inte gjort men blev frisläppt vid häktningsförhandlingen (Fortfarande misstänkt). När jag väl kom hem så började personen som jag ska ha "misshandlat" och hennes vänner smutskasta mig i diverse facebookgrupper. De märkte att jag blivit släppt då jag började radera kommentarer och inlägg i en av grupperna som de spred sitt förtal och smutskastning på och gjorde då en falsk anmälan till polisen om att jag ska ha hotat dem med vapen på sociala medier. Polisen stormade mitt boende cirka halv fyra på natten och frihetsberövade mig ännu en gång. Jag blev däremot frisläppt 24 timmar senare efter att ha gett ut mina lösenord till sociala medier för att motbevisa deras falska anklagelser. Jag skulle helst vilja anmäla åklagarmyndigheten som blint litar på dessa personer som bestämt sig för att göra mitt liv ett helvete pga av personliga dispyter men förstår att det är idioti att gå upp mot staten. Min fråga till er är nu, hur går jag tillväga för att anmäla dessa personer samt få ersättning för intrånget mot mitt privatliv som den frihetsberövning som skett? Vill även söka ersättning för tiden i arresten vid misstanke om misshandel men det kommer i ett senare skede då jag ännu är misstänkt.Tack!
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det är åklagaren/polisen som du vill anmäla och inte de personer som har anklagat dig för att ha hotat dem. Anmäla åklagare/polis? En åklagare/polis kan man anmäla på två olika sätt - antingen till polismyndigheten om du anser att åklagaren/polisen har begått ett brott eller till Justitieombudsmannen (JO) om du anser att åklagaren/polisen har brustit i sin tjänsteutövning. Av de uppgifter du anger verkar inte åklagaren eller polisen ha begått något brott (vilket i ditt fall eventuellt skulle kunna vara hemfridsbrott eller olaga frihetsberövande, se 4 kap 6 § samt 4 kap. 2 § brottsbalken). För att polisen ska ha en laglig rätt att göra en husrannsakan räcker det med att de har en anledning att anta (ett lågt ställt beviskrav) att ett visst, konkret brott har begåtts. Det krävs även att fängelse finns med i straffskalan för det misstänkta brottet.Angående att de har frihetsberövat dig får man kolla på reglerna i 24 kap. rättegångsbalken. En polis har en rätt att gripa någon om det finns skäl att anhålla någon. Den gripne ska så snart som möjligt förhöras och därefter beslutar åklagare om den misstänkte ska anhållas. Om den misstänkte inte anhålls ska beslutet om gripandet omedelbart hävas (se 24 kap. 7 samt 8 § rättegångsbalken). Vidare får en person anhållas i avvaktan på att domstolen ska pröva frågan om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra en häktningsframställan till domstol (se 24 kap. 6, 11, 12 samt 13 § rättegångsbalken). Ersättning för ett frihetsberövande: Den som har varit frihetsberövad (anhållen eller häktad) utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Den som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att exempelvis bedöma skadans storlek. Allmänna förutsättningar för rätt till ersättning är att du måste ha varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad för att kunna ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg (se 2 § frihetsberövandelagen).De skador som kan ersättas är för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (se 7 § frihetsberövandelagen). En grundläggande förutsättning för ersättning är att skadan är en direkt följd av själva frihetsberövandet. Du kan alltså inte få ersättning för skador som har uppstått på grund av brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. Du kan inte heller få ersättning för personskada. I ditt fall kommer du förmodligen inte kunna få någon ersättning för de 24 timmar som du var frihetsberövad. Vidare är det som du säger angående din tid i arresten, att du får vänta till förundersökningen är nedlagd eller att en frikännande dom meddelas innan du kan lämna in ditt krav om ersättning till JK. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

Oskyldigt frihetsberövande och ersättning

2017-06-09 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Jag blev oskyldig frihetsberövad. Jag vill ha ersättning för vad jag har blivit utsatt för och att jag blev misstänkt för brott som jag inte har begått och blev oskyldigt frihetsberövad under 3 dagar när jag var höggravid och fick ingen mat, fick sitta anhållen, på grund av all den stress och oro jag har fått var med om så har det gjort att jag födde 3 veckor förtidigt och fick komplikationer under förlossningen och har fått högt blodtryck och fick graviditets diabetes och dom har gjort så jag mår riktigt dåligt och känner mig så krängt och förnedra vill ha en blankett så ja kan ansöka om ersättning eller skadestånd för att detta som har hänt är absolut inte okej och att jag ska bli ner kastad i en trappa av en polis som riskera att skada mitt barn i magen är så fruktansvärt och hemskt jag mådde jätte dåligt under denna perioden jag hamnade chock den dagen som allt händer sen dess har inte kunna sova ordentligt och tappat min aptit och mår allmänt efter denna fruktansvärd händelse. Jag behöver hjälp med hur man ansöker om skadestånd.
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag beklagar den svåra situation som du har blivit utsatt för! Den som har varit frihetsberövad (anhållen eller häktad) utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714), frihetsberövandelagen. Den som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att t.ex. bedöma skadans storlek.Allmänna förutsättningar för rätt till ersättningDen som har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad kan ansöka om ersättning hos Justitiekanslern när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg enligt 2 § frihetsberövandelagen.Skador som ersättsErsättning kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (se 7 §). En grundläggande förutsättning för ersättning är att skadan är en direkt följd av själva frihetsberövandet. Du kan alltså inte få ersättning för skador som har uppstått på grund av brotts­miss­tanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. Du kan inte heller få ersättning för personskada d.v.s. skada avseende en persons fysiska eller psykiska hälsa, enligt frihetsberövandelagen.Ersättning för lidandeMed lidande avses bl.a. de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande får antas innebära. Ersättningens storlek bestäms med utgångspunkt i hur länge frihetsberövandet har varat. Därför behöver du inte ge in någon särskild utredning för att få ersättning för lidande.Enligt Justitiekanslerns praxis bestäms ersättningen för lidande i normalfallet till 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.Vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning. Det gäller främst om misstankarna har avsett ett särskilt allvarligt brott. Förhöjd ersättning utgår också till ungdomar i åldern 15 – 18 år. Sådana omständigheter tar Justitiekanslern hänsyn till självmant.Ersättning för förlorad arbetsförtjänstErsättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i princip endast för de dagar som frihetsberövandet pågått. Med arbetsförtjänst avses t.ex. arbetsinkomst, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och utbildningsbidrag. Det är du som sökande som ska visa att du gått miste om inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in utredning som styrker dina uppgifter. Utredningen kan bestå av intyg eller liknande från arbetsgivaren, a-kassan etc.Ersättning för utgifterEndast vissa typer av utgifter ersätts enligt frihetsberövandelagen. Det gäller exempelvis kost­nad för resa från häktet till bostaden. Kostnader som du har haft för t.ex. bostads­hyra, telefon m.m. och som har blivit ”onödiga” ersätts dock inte enligt denna lag. Även avse­­ende utgifter är det du som måste ge in den utredning som krävs för att styrka anspråket, t.ex. ett kvitto.Ersättningen kan i vissa fall jämkas, vilket betyder att den kan vägras eller sättas ned (se 6 §). Jämkning kan ske om den skadelidande genom sitt eget beteende har orsakat beslutet om fri­hetsberövande eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att er­sätt­ning lämnas. Om frihets­berövandet har avräknats eller annars beaktats vid fastställande eller verkställighet av brottspåföljd, kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt.HandläggningenNär ansökan har kommit in till Justitiekanslern begär han eller hon ett yttrande från den åklagarkammare som har handlagt ärendet. När åklagaren har lämnat sitt yttrande tar en handläggare ställning till om det ska skickas till dig för synpunkter. Oftast behövs detta inte och då är ärendet klart för beslut. I normalfallet är handläggningstiden cirka fyra till sex månader. Beslutet skickas till dig eller ditt ombud. Normalt tar det cirka tio arbetsdagar från det att beslutet har fattats till dess att eventuella pengar betalas ut.Hur man ansöker om ersättningDu kan ansöka om ersättning genom att själv fylla i Justitiekanslerns blankett och skicka in den till Justitiekanslern. Om du anlitar ett juridiskt ombud kan du få er­sätt­ning för skäliga om­buds­kostnader, under förutsättning att du beviljas annan ersättning. Enligt Justitiekanslerns praxis utgår ersättning för ombudskostnader normalt för en timmes arbete för ombudet.Barn, (den som är under 18 år), får inte själva ansöka om ersättning. Istället är det vårdnadshavaren, eller vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna, som ska ansöka för barnets räkning. Ansökan ska alltså vara underskriven av sökandens samtliga vårdnadshavare. Företräds en sökande under 18 år av juridiskt ombud krävs fullmakt till ombudet underskriven av sökandens vårdnadshavare, eller vid gemensam vårdnad av båda vårdnadshavarna.Sökanden ska i samband med ansökan ge in ett personbevis utvisande samtliga vårdnadshavare och folkbokföringsadress. Det gäller även sökande med juridiskt ombudJustitiekanslerns beslut kan inte överklagas. Om en person är missnöjd med beslutet kan denne i stället väcka talan mot staten genom att ansöka om stämning i tingsrätt.Det finns inga bestämda regler för hur en skadeståndsansökan ska skrivas Handläggningen hos Justitiekanslern är skriftlig och du måste därför skriva hit för att Justitiekanslern ska ta ställning till ditt anspråk. Det är du som begär skadestånd som ska tillhandahålla de uppgifter som krävs för att Justitiekanslern ska kunna bedöma om du har rätt till ersättning av staten. I din ansökan måste du därför lämna en detaljerad beskrivning av vad som har inträffat och förklara varför du anser att du har rätt till skadestånd. Ange också det belopp som yrkas och förklara hur det har beräknats. Det är också du som sökande som ska ge in den utredning som krävs för att Justitiekanslern ska kunna bedöma om och i vilken utsträckning som en rätt till skadestånd föreligger. För att bedöma skadans storlek krävs därför i regel att du ger in ett skriftligt underlag, t.ex. kvitto eller liknande som visar att du har haft de kostnader som du begär ersättning för. I de flesta fall krävs att myndigheten eller domstolen har gjort sig skyldig till ”fel eller försummelse vid myndighetsutövning” för att skadestånd ska kunna bli aktuellt. Anmäla polisen för tjänstefelOm du anser att polisen har misshandlat dig eller använt övervåld genom att slänga ned dig för en trappa som du berättar om i din fråga, kan du anmäla händelsen till Justitieombudsmännen som då kan göra en utredning. Det enklaste sättet att skicka in en anmälan är att använda formuläret på JO:s hemsida. SvarJag kan inte med säkerhet bedöma storleken på eventuell ersättning du har rätt till men du kan ansöka om ersättning för att du varit oskyldigt frihetsberövad genom denna blankett: http://www.justitiekanslern.se/media/2154/ansokningsblankett.pdfDu kan anmäla polisen för tjänstefel genom denna blankett: https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/RekommendationJag rekommenderar att du själv gör ansökan till JK och anmälan JO. Ifall du tycker att det är krångligt kan du anlita en jurist som hjälper dig att skriva ersättningsanspråket. Om du vill anlita Lawline Juristbyrå kan du få hjälp med att skriva ansökan till ett fast pris. I så fall är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se då vidarebefordrar jag dig till en kollega. Källor 2017-06-09: http://www.justitiekanslern.se/ och https://www.jo.seHoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Ersättning för frihetsberövande

2017-02-20 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Om har suttit häktad i 3 veckor vad tror du att skadeståndet kan bli? Å så undrar jag om hur lång tid efter man har blivit frisläppt har jag som privatperson rätt till att söka ersättning?
Niklas Junker |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som har varit frihetsberövad utan att bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714). Den som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att bedöma skadans storlek.Ersättning kan enligt lagens 7 § utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter. Skadan ska vara en direkt följd av själva frihetsberövandet. Du kan alltså inte få ersättning för skador som har uppstått på grund av brotts­miss­tanken som sådan.Ersättning för lidande bestäms enligt Justitiekanslerns praxis i normalfallet till 30 000 kr per månad, dvs ca 1 000 kr per dag. För misstanke om allvarliga brott betalas högre ersättning.Normal preskriptionstid gäller. Alltså kan du söka ersättning i upp till tio år efter att du blivit ersättningsberättigad enligt lagen.Ansökningsblanketter och mer information hittar på du Justitiekanslerns hemsida.http://www.jk.se/ansokan/frihetsberovande/Behöver du vidare hjälp i juridiken är du välkommen att ringa oss på 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se

Skadestånd från JK

2015-09-28 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Om man har en dom från JO måste man ha ett juridiskt ombud om man vill begära ersättning/skadestånd från JK?
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.För att ansöka om skadestånd från JK måste man inte ha ett ombud. Du kan som privatperson ansöka om detta själv. Ansökan ska vara skriftlig men det finns annars inga särskilda krav på hur ansökan ska se ut. För att JK ska kunna bedöma om Du har rätt till skadestånd måste Du lämna en utförlig beskrivning av vad som har hänt och varför Du har rätt till skadestånd. Du måste också ange det belopp Du vill ha och hur Du har kommit fram till beloppet. Du ska också ge in den utredning som krävs för att JK ska kunna avgöra om Du har rätt till skadestånd eller ej. Du kan läsa mer om hur Du ansöker om skadestånd på JK's hemsida.Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,