Advokat – tjänstefel

2015-08-29 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej, behöver hjälp angående en advokat som eventuellt begått tjänstefel. Vad jag förstått, utreder exempelvis inte JO detta. Vart vänder jag mig? Tillsynsmyndigheten? Kan dessa göra en anmäla mot en privat advokat/advokatbyrå?Ärendet avser konkursförvaltning, förordnad komkursförvaltare i en personlig konkurs.
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är Justitiekanslerns (JK) uppgift att utöva tillsyn över Sveriges advokater. Justitiekanslern har till uppgift att övervaka och se till att advokater i landet respekterar och fullgör sina uppgifter i enlighet med gällande rättsregler. Du hittar allt du behöver veta via denna länk: http://www.jk.se. Med vänlig hälsning,

Skadestånd

2014-08-26 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej, Denna fråga är gällande var jag vänder mig för att kräva skadestånd från ett mål som jag vann mot skatteverket i regeringsrätten när de begått tjänstefel och indirekt orsakat mig stort lidande, psykisk och fysik påfrestning samt fått lägga ner massor med timmar för att bevisa min oskuld.
|Hej och tack för din fråga!Eftersom att du vill kräva skadestånd från staten så ska du vända dig till justitiekanslern (JK). Nedan finner du information hämtad från JK:s hemsida. Justitiekanslern är regeringens högste ombudsman, på samma sätt som Justitieombudsmannen är riksdagens högste ombudsman. Justitiekanslern ska värna integriteten och yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. Justitiekanslern ska också med hög kvalitet och effektivitet bevaka statens rätt. Justitiekanslern ska medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.Justitiekanslern kan sägas ha sex huvudsakliga ansvarsområden; att utöva tillsyn över myndigheter, att reglera skadeståndskrav från enskilda, att vara särskild åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål, att vara statens advokat samt att värna enskildas integritet.På JK:s hemsida www.jk.se kan du läsa mer om hur du går till väga med din ansökan under fliken ''Ansökan & klagomål''.Hoppas att ovanstående besvarade din fråga.Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Valaffischer och hets mot folkgrupp

2014-09-20 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Under valrörelsen inför 2014 års val var ett av Sverigedemokraternas huvudbudskap att "Stoppa det organiserade tiggeriet". Det finns inget som visar på att romernas tiggeri är organiserat (snarare tvärtom!). Jag skulle därför påstå att SD har gjort sig skyldiga till förtal. Detta speciellt i ljuset av att många romer har fått utstå kränkningar på grund av denna kampanj.Går det att polisanmäla SD för förtal i detta fall? Måste romerna själva göra det i så fall eller kan en utomstående göra det?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för missaktning utgör förtal enligt brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 §. Som förtal räknas dock bara uttalande som riktas mot en utpekad fysisk person, vilket innebär att det inte är ett brott att förtala vissa grupper av människor eller organisationer och företag etc. Sverigedemokraternas kampanj kan på grund av detta inte falla inom förtalsbestämmelsen.Ett annat brott som ligger nära till hands i detta sammanhang är hets mot folkgrupp enligt BrB 16 kap. 8 §. Som hets mot folkgrupp räknas uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Hets mot folkgrupp är ett yttrandefrihetsbrott, vilket innebär att justitiekanslern (JK) är ensam åklagare i dessa fall och väcker endast åtal om det kan förväntas leda till fällande dom. JK mottog ett flertal anmälningar angående den aktuella kampanjen i somras, men valde då att inte väcka åtal. JK ansåg att kampanjen inte visade på hot eller missaktning mot en folkgrupp, då JK inte ansåg att den anspelar på gemensamma drag hos en grupp. Att återigen polisanmäla Sverigedemokraterna för denna kampanj kommer därmed att vara fruktlöst.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Vem utövar tillsyn över Justitiekanslern

2013-11-12 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej! Om man skulle vilja få prövat om JK begått tjänstefel, exemplevis i form av grundlagsbrott, till vilken instans vänder man sig då? JO? Eller i korthet: vem utövar tillsyn över JK?Bästa hälsningar, 
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga!Med "Justitiekanslern" kan avses både Anna Skarhed, den nuvarande justitiekanslern, samt myndigheten Justitiekanslern med ca 30 anställda. Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), har som uppgift att utöva tillsyn över bl.a. myndigheterna i Sverige. Alltså är det rimligt att anta att det är till JO som man skulle vända sig till med sin anmälan, med dock så prövar inte JO anmälningar mot JK.Ett JK-beslut kan i vissa fall överklagas, men om man anser att JK har gjort något brottsligt så är det till regeringen som man vänder sig till, vilken i sin tur prövar JK:s agerande. Detta eftersom att det är regeringen själv som tillsatt JK och därmed är den som har att pröva JK:s agerande.vänligen