Önskan om kejsarsnitt och sen avnavling

2017-09-03 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej,Min sambo vill genomgå kejsarsnitt pga av förlossningsrädsla. Sjukhuset beviljade på samma grund snitt för vårat första barn. Finns det någon som juridiskt kan hjälpa oss få det beviljat igen?Den andra frågan är om sen avnavling. Har vi rätt att kräva att de väntar längre än 3 minuter? Då det ger barnet mer blod och studier visar att det påverkat finmotoriken mm.
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Juridiska aspekter Relevanta bestämmelser för detta område finns i bl.a. Hälso- och sjukvårdslag samt Patientlag. I Patientlagens sjunde kapitel regleras Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. Enligt 7 kap. 1 § Patientlagen ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som denne föredrar när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. Sammantaget har modern ingen uttrycklig laglig rätt att kräva ett kejsarsnitt eller sen avnavling även om en önskan av dessa behandlingsalternativ får ligga till grund för ett beviljande, ett beslut som tas av sjukvården. Socialstyrelsens vägledning avseende kejsarsnitt på moderns önskan Socialstyrelsens rapport 2011:09 Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan ger en vägledning av hur denna förfrågan kommer att bedömas. "När det inte finns medicinska skäl för att göra ett kejsarsnitt inne­bär detta oftast en högre risk för mor och barn på både kort och lång sikt än en vaginal förlossning. Därför är det viktigt att in­ ledningsvis ta en strukturerad och noggrann anamnes, där kvinnans skäl för att önska ett kejsarsnitt tydligt framgår. Det ska därefter värderas hur tungt vägande kvinnans skäl är. Vid svagt vägande skäl, exempelvis planeringsskäl, finns det ingen indikation för kejsarsnitt. Vidare görs en individuell bedömning. Om en patient som bedöms ha tillräckligt tungt vägande skäl har fått och förstått all information hon behöver samt har erbjudits och eventuellt genomgått stödsamtal och ändå står fast vid sin önskan om kejsarsnitt så är det motiverat att bifalla denna önskan. Kliniken bör också ha upprättat en plan för hur de olika kategorierna av kvinnor som önskar kejsarsnitt utan medicinska skäl ska handläggas."Hur denna bedömning går till i praktiken och vad som vidare kommer att beslutas i just ert fall, är dessvärre svårare att konsultera om. Det tidigare beviljandet bör beaktas inför det kommande beslutet eftersom det påvisar att det fanns godtagbara skäl för kejsarsnitt inför den första förlossningen. Hoppas att detta gav en vägledning gällande dina frågor. Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet. Vänligen,

Är det möjlight att få rätt mot läkare vid felbehandling?

2017-08-27 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, Jag behöver hjälp med att få rätt diagnos och rätt behandling, vilket det absolut inte har gjorts på sjukhuset jag sökt hjälp vid. Är det möjligt att få rätt mot läkare?
Lenita Pettersson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du är missnöjd med t ex bemötande, diagnos, medicinering, avgifter, sekretessfrågor eller vårdgaranti kan du kontakta patientnämnden i ditt landsting/din region. Dit kan du vända dig för att få råd och stöd, lämna synpunkter/klagomål och få information om dina rättigheter i vården. Patientnämnden kan dock inte avgöra om sjukvårdspersonalen begått något fel eller inte utan det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.Om du råkat ut för en vårdskada, tycker att patientsäkerheten varit dålig i samband med vård eller behandling kan du anmäla det till IVO. De kan också pröva om de anser att en person är olämplig i sin yrkesroll. Händelsen får dock inte vara mer än två år gamla. Ta i första hand kontakt med patientnämnden i ditt landsting/din region och prata med en nämndetjänsteman som kan ge dig vägledning i hur du går vidare med ditt klagomål. Du kan både skriva och ringa patientnämnden och det bör finnas kontaktuppgifter på ditt landstings/din regions hemsida. Med vänlig hälsning,

Ersättning vid patientskada

2017-08-02 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag vill kolla med er om det går att överklaga brutal tandreglering som gjordes för 22 år sedan och gett medicinska och estetiska problem. Jag tolkar det som att jag isåfall får gå till domstol? Vilken domstol? Räknas som vårdskada isåfall? Täcker rättsskyddet i nuvarande hemförsäkring (folksam) sånt?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du har utsatts för en dåligt utförd tandreglering och nu önskar att söka ersättning.Vid felbehandling i samband med offentligt- eller landstingsfinansierad tandvård kan du ha rätt till ekonomisk kompensation genom patientförsäkringar Löf. I ditt fall har skadan uppstått för över tio år sedan varför rätten till sådan ersättning är preskriberad (2§ Preskriptionslagen och 23§ Patientskadelag). Preskription betyder att det har gått för lång tid från att skadan uppstod tills det att man söker kompensation. Det finns därför ingen möjlighet till ersättning.Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.Vänligen

Hur länge får min son vara omhändertagen enligt LVU?

2017-06-25 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Min son har LVU då jag och mitt ex har haft missbruksproblematik och ska nu han flytta heltid hem till sin pappa. Han får inte än bo hos mig varannan vecka då enligt soc så har jag inte varit drogfri tillräckligt länge, snart varit det i 9 månader. Sedan bor jag hos min syster, som aldrig haft missbruks problem och enligt dom måste jag ha en egen lägenhet. Kan dom neka mig min egna son så länge jag inte har en egen bostad?
|Hej, och tack för din fråga!LVU är en vårdlag som syftar till att skydda barn från olika typer av beteenden eller miljöer. Barn kan omhändertas enligt LVU av flera olika anledningar, en sådan är att en eller båda föräldrarna uppvisar sådana brister i omsorgen att de inte klarar av att ta hand om barnet på ett tillräckligt bra sätt. Det är viktigt att komma ihåg att det inte görs någon skuldbedömning av föräldrarna, utan även om de försöker så gott de kan, så kan det göras en bedömning som innebär att omsorgen inte når upp till de krav som ställs.Vård enligt LVU ska bedrivas så länge som den behövs (eller tills barnet blir för gammalt för att lagen ska vara tillämplig) och det är ingen avgörande faktor huruvida föräldrarna har egna boenden eller inte. Det kan givetvis påverka bedömningen om en förälder bor tillsammans med sin syster, men det går inte att säga att LVU:n kommer att upphöra när du skaffat eget boende, utan endast att man får göra en ny bedömning (som alltså kan komma fram till att vården ska fortsätta bedrivas, eller att den ska avslutas).

Felaktig diagnos - vart vänder jag mig?

2017-08-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej vill veta vart jag ska vända mig har fått diagnos blodcanser der visat sig att det var inte sant jag mår psykiskt dåligt.
Robert Green |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det första du kan göra är att klaga hos vårdpersonalen som har behandlat dig. Om inte detta hjälper dig kan du vända dig till patientnämnden i ditt landsting. De kan vägleda dig till rätt instans och reda ut ditt klagomål. Du kan även vända dig till hälsa och sjukvårdsnämnden, som i sin tur kan hjälpa dig och även anmäla vårdpersonalen. Du kan även ha rätt till patientskadeersättning, vilket regleras i 6 § patienskadelagen här. Länk:http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/patientnamnden-stockholm/http://www.sll.se/politik/politiska-organ/halso--och-sjukvardsnamnden/Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid funderingar.Vänligen,

Retroaktiv sjukvård

2017-08-22 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej.Min partner var i Sverige och hälsade på mig medan han väntade på beslut för uppehållstillstånd under hösten 2016. Han blev under denna tid sjuk och blev akut opererad för gallblåseinflammation och låg på sjukhus i 6 dagar. Vi fick veta att ingen försäkring täckte då han hade haft gallstenar innan han kom hit och därför står vi som ersättningsskyldiga. I April 2017 fick han sitt uppehållstillstånd godkänt i Sverige och flyttade hem till mig direkt. Han är nu folkbokförd här, har svenskt personnummer och är registrerad på sfi.Vi bara undrar om det finns någon chans att när han nu bor här i Sverige, och omfattas av den svenska sjukvården att kanske skulden skulle kunna avskrivas helt eller delvis? Har försökt leta information men jag tror inte detta fall är så vanligt så vet inte riktigt vart jag ska vända mig för att få svar på frågan.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I Sverige används inte retroaktiva beslut, alltså sådana som påverkar även det förflutna. Om han inte hade rätt till gratis sjukvård då, så har han det inte nu heller.Gratulerar till uppehållstillståndet!Vänliga hälsningar,

Vart vänder man sig med sjukvårdstvister?

2017-06-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vart ska vi vända oss då det gäller en en sjukvårdstvist?
Fanny Malmqvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Sjukvårdsjuridiken är ett mycket omfattande område så beroende på vad det är för typ av tvist så finns det olika alternativ. Jag rekommenderar er att gå in och läsa på Inspektionen för vård och omsorgs hemsida (HÄR) för att få mer information. Hoppas ni fick svar på er fråga!

Är det ok att bryta patientsekretess vid misstanke om brott

2017-06-20 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag arbetar på ett sjukhus. En av våra patienter brukar surfa på terrorisrsidor och verkar sympatisera med IS. Får vi informera polisen om detta?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Sjukvårdspersonal omfattas av sekretessbestämmelser för att skydda patienter, 6 kap 12 §, Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, se https://lagen.nu/2010:659. Sekretess innebär att det föreligger ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnandet av allmän handling eller på annat sätt, 3 kap 1 § Offelighets- och Sekretesslag (2009:400), OSL, se https://lagen.nu/2009:400. För sjukvården så omfattas sekretessen dessutom av röjande av uppgift om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, 25 kap 1 §, OSL. Sjukvårdspersonal får bryta sekretessen vid misstanke om brott när det gäller trafiknykterhetsbrott som antingen kommer att begås eller redan begås av patient, 10 kap 19 §, OSL, och då anmäla detta till Polisen. Vidare får ni lämna upp uppgifter om dessa begärs av domstol, åklagare eller Socialstyrelsen (samt andra specialfall), 6 kap 15 §, PSL. Sammanfattningsvis får vårpersonal inte bryta sekretessen gentemot patient i dagsläget grundat på misstanke om terroristbrott. Däremot så ligger det förslag hos Regeringen om att få bryta patientsekretessen vid misstanke om terroristbrott, men det har inte behandlats klart och ingen ändring i lagen har ännu skett. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,