Får man ta bilder på böcker och skriva recensioner?

2020-05-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag undrar om jag får ta bilder på böcker jag köpt för att sedan recensera de på min blogg. Är det tillåtet? Använder de inte i kommersiellt syfte utan mer som boktips
Liv Stålhammar |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Böcker omfattas av upphovsrätten. När det gäller upphovsrätt är det författaren som har s.k ekonomiska rättigheter och ideella rättigheter. Upphovsrätten gäller fram till 70 år efter författarens död (43 § upphovsrättslagen). Ekonomiska rättigheterDe ekonomiska rättigheterna innebär att ingen annan får framställa egna exemplar och göra dessa tillgängliga för allmänheten (2 § upphovsrättslagen). Med exemplar avses alltså exempelvis att du skriver ut hela boken och ger ut till andra personer. För privat bruk är det dock okej att offentliggöra vissa utdrag från boken eller ta en bild på boken och lägga ut (12 § upphovsrättslagen). Om du exempelvis vill skriva en recension där du använder ett kapitel från boken är detta lagligt. Likaså är det inga problem att ha med citat från boken i din recension (22 § upphovsrättslagen). Eftersom din plan är att recensera utan något kommersiellt syfte är det väldigt liten chans att du överhuvudtaget skulle inkräkta på de ekonomiska rättigheterna. Ideella rättigheterDe ideella rättigheterna innebär att författaren måste namnges när du skriver om boken (3 § stycke 1 upphovsrättslagen). Detta tror jag att du naturligtvis kommer göra dock när du recenserar. Du måste också förhålla dig till den s.k respekträtten (3 § st. 2 upphovsrättslagen). Det innebär endast att du inte får tillgängliggöra verket på ett kränkande sätt. Det skulle exempelvis kunna vara att rita obscena bilder i boken eller liknande och lägga ut en bild på det. Att ge en negativ recension är således inget som strider mot respekträtten. Om det är en känd bok, exempelvis Harry Potter, finns det vanligtvis även varumärkesskydd. Det innebär att du inte får använda det i näringsverksamhet (1 kapitlet 10 § varumärkeslag). Återigen: eftersom du kommer recensera utan kommersiella inslag finns det inga problem. SammanfattningsvisFörutsatt att du fortsätter skriva recensioner utan kommersiellt syfte borde det inte uppstå några problem med att publicera bilder eller citat. Det du framförallt behöver tänka på är att alltid namnge författaren. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har förlaget rätt att ändra titel och ange en annan författare?

2020-04-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Om jag har skrivit en bok och ingått ett förlagsavtal, har detta förlag rätt att ändra titel samt uppge en annan författare? Övergår den ideella rätten till verket då ett förlagsavtal upprättas?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om upphovsrätt finns i Upphovsrättslagen. Vad innebär upphovsrätt? När man har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har man upphovsrätt till verket oavsett vilken typ av verk det rör sig om (1 §). Upphovsrätten består av två delar, den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Den ekonomiska rätten innebär en uteslutande rätt att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten (2 §). Den ideella rätten innebär en rätt att bli namngiven som upphovsman i samband med sitt verk och en rätt till respekt för verket (3 §). Rätten till respekt innebär att verket inte får ändras hur som helst. Upphovsmannens ekonomiska rätt kan överlåtas till en förläggare genom ett förlagsavtal (31 §). Den ideella rätten kan dock inte överlåtas, vilket innebär att förläggaren alltid måste namnge upphovsmannen och får inte ändra i verket utan att det har godkänts av upphovsmannen. I ditt fallDu är upphovsman till din bok och har möjlighet att ingå ett förlagsavtal. Förlaget tar då över din ekonomiska rättighet, men du behåller din ideella rättighet. Det innebär att förlaget inte kan ange en annan författare och inte har rätt att ändra titel om inte du godkänner det. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det tillåtet att genomföra högläsning digitalt?

2020-04-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |I dessa Coronatider väljer en del bibliotek att genomföra sina sagostunder digitalt. Bryter de mot upphovsrättslagen om de spelar in när de läser och visar bilder från böckerna på webben? Är det någon skillnad om de har sagostunden strömmande, dvs inte kopieringsbar.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Litterära verk är bland den typen av verk som skyddas av upphovsrättslagen (URL), se 1 §. Det innebär att den som har upphovsrätt har ensamrätt till att verket görs tillgängligt för allmänheten (2 § 1 st. URL).När det gäller uppläsning ur texter är det fritt att använda äldre litteratur där det är minst 70 år sedan upphovsmannen avlidit. Folksagor och liknande har ofta inte någon upphovsman och går att använda fritt.Däremot om verken är nyare och fortfarande omfattas av upphovsrätten krävs det att biblioteket får tillstånd av de som äger rättigheterna.Bedömningen vid bilder är något annorlunda, men även för bilder är det inte tillåtet att sprida dem digitalt utan tillstånd.Vidare den inte är kopieringsbar eller inte är inte relevant. Vad som avgör vidare biblioteket gör intrång i upphovsmannens rätt eller inte beror på om de har tillstånd för att använda sig av böckerna eller inte.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan det vara olagligt att ladda ner serietidningar och böcker från internet?

2020-04-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Kan det vara olagligt att ladda ner serietidningar och böcker från internet? I sånna fall, hur vet man om det är rätt eller fel?
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall är det upphovsrättslagen (URL) som blir aktuell.Det är den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk som har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Det innebär att det är den som skapat verket som fritt förfogar över verket och bestämmer hur det ska framställas och göras tillgängligt för allmänheten (1 kap. 2 § URL). När du laddar ner en serietidning eller en bok från internet skapas det en kopia av verket, vilket inte är tillåtet om verket offentliggjorts utan upphovsmannens tillstånd. Straffet för att göra intrång på någons upphovsrätt är böter eller fängelse i högst 2 år (7 kap. 53 § URL). Det finns inte ett bestämt sätt man använder för att se om en nedladdning är laglig eller inte. En bra utgångspunkt är dock att vara försiktig med vilka sidor du laddar ner ifrån. Var kritisk till hemsidan och kolla gärna, om det är möjligt, upp sidan innan du besöker den. Är verket du vill ladda ner gratis, fastän det "i vanliga fall" kostar pengar kan det utgöra en indikation på att hemsidan har laddat upp verket utan upphovsmannens tillåtelse. SammanfattningSvaret på din fråga är ja, det kan vara olagligt att ladda ner serietidningar och böcker från internet. Om det är lagligt eller inte beror på om de offentliggjorts med- eller utan upphovsmannens tillåtelse. Saknas upphovsmannens tillåtelse är det i regel olagligt. Var kritisk till hemsidorna du funderar på att ladda ner någonting ifrån. Är du osäker på om sidan är laglig eller inte är det bättre att avstå.Vänliga hälsningar,

Fått förlikningsbrev för fildelning - vad innebär det?

2020-04-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Fick 2 brev med krav på 7 tusen kr var. Anklagad för fildelning av en film som jag har aldrig sett . Dem anger tidpunkten och datum för fildelningen . Tyvärr då var jag på jobbet . Jobbar med barn så det ingen möjlighet att titta på något film under arbetstiden . Barn mellan 3-5 år. Brevet skickat från danska NJORD. Det står att det är förlikningserbjudane annars hotar dem mig med domstol som konsekvens om jag betalar inte in sammanlagt då 14 tusen kr. Breven tänkte jag inte svara på eftersom det är falska bevis på att jag har delat filen . Helt omöjligt . Har inte fildelning program på dator heller.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad innebär upphovsrättsligt intrång?Den som är mottagaren av ett förlikningserbjudande är anklagad för är ett upphovsrättsligt intrång. Upphovsrätt regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätten består av den ekonomiska (1 kap. 2 § URL) samt den ideella rätten (1 kap. 3 § URL) till verket.Den som kränker upphovsrätten till ett verk är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av verket (7 kap. 54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användningen som skett utan upphovsmannen samtycke. I det fall intrånget sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den förutnämnda skäliga ersättningen även betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (7 kap. 54 § andra stycket URL).Ska man acceptera erbjudande om förlikning?I det fall du betalar den summa som stadgas i kravbrevet ingår du ett förlikningsavtal. Precis som det anfördes inledningsvis kommer då parten inte kunna driva det aktuella ärendet vidare till domstol. I det fall du väljer att bestrida kravet finns det en risk att parten väcker talan i domstol. Om du vill bestrida kravet kan du göra det redan nu eller invänta eventuell stämningsansökan.Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att läsa gratis böcker online?

2020-04-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Är det lagligt att läsa gratis böcker online?Exempelvis är en bok gratis här i pdf format: (länk borttagen i upphovsrättsligt syfte)Men den kostar pengar här: https://www.amazon.com/Problem-Solving-Program-Design-8th/dp/0134014898/ref=dp_ob_image_bk
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om upphovsrätt finns i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).Det korta svaret på din fråga är att det är tillåtet, så länge du inte gör något annat än att just läsa dem. Nedan går jag lite närmare igenom varför reglerna ser ut som de gör och vad du bör undvika.Kort om upphovsrättUpphovsrätt för en bok uppkommer automatiskt genom att verket skapas. Att ha upphovsrätt ger en person ensamrätt till en mängd saker, bland annat att göra verket offentligt för allmänheten (2 § URL). Att dela en bok gratis på internet räknas som att sprida den, och får alltså bara göras av upphovsmannen själv. Om det är så att upphovsmannen själv lagt upp boken gratis på internet eller givit någon annan tillstånd att göra det så är det helt okej att ta del av boken.Om jag inte själv laddat upp verket?Att läsa en bok online innebär att du inte skapar en kopia av verket och således gör du inte heller något immaterialrättsligt intrång i lagens mening. Frågan är omdiskuterad och detta kan komma att ändras, men för närvarande utgör det inte ett brott. Du måste dock vara försiktig med att dela länken vidare, eftersom det räknas som spridning av upphovsrättsligt skyddat material i det fall pdf:en du läser är olagligt framställd (C-466/12). Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Upphovsrättsintrång och ersättning

2020-04-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Om jag har ett aktiebolag och fotograferar/skapar produktfoton själv (ägnar flera veckopass åt bara detta) på de produkter jag säljer i min butik/webbshop har jag upphovsrätt för de bilder?Nu märker jag att två andra nätbutiker (företag) och en och annan privatperson på Instagram använder mina produktfoton för att själva sälja samma/snarlika produkter. Vilka rättigheter har jag? Kan jag kräva dem på skadestånd då de används för att stjäla mina kunder med mina bilder?
|Upphovsrätt och dess innebördFör att uppnå lagrättsligt skydd av era bilder måste verket klassificeras som ett verk i juridisk terminologi. Grundförutsättningen för att det ska vara ett verk; är att bilden uppnår verkshöjd (1 kap. 1 § URL). Verkshöjd är ett luddigt begrepp men förutsätter att ett verk kan sägas vara unikt, det ska ha en individuell särprägel på så vis att två personer, oberoende av varandra, inte skulle kunna prestera exakt samma resultat. Det handlar alltså om en skönsmässig bedömning man måste göra från fall till fall, vilket såklart kan vara svårt. Ni kan dock utgå ifrån att era verk uppnår kravet. Har man upphovsrätt till sina verk har man även något som benämns en ensamrätt till era fotografiska verk (1 kap. 2 § URL).EnsamrättenEnsamrätten innebär att alla andra som vill använda era fotografiska verk eller filmer måste ha tillstånd från upphovsrättsmannen (alltså du som fotograf). Fotografens rätt delas in en ekonomisk del och en ideell del. Den ekonomiska delen innebär att det enbart är fotografen som har rätt att göra exemplar av, sprida, överföra eller på annat sätt göra fotografierna tillgängliga för allmänheten. En beställare eller uppdragsgivare måste alltid ha tillstånd eller komma överens med fotografen särskilt om hur verken får användas.UpphovsrättsintrångDen som vidtar åtgärder som innebär ett intrång i upphovsrätten, kan få böter eller fängelse i högst två år, om åtgärden begåtts uppsåtligen, d.v.s. med avsikt, eller av grov oaktsamhet (7 kap. 53 § URL). Utöver detta ska den som i strid med lagen utnyttjar ett verk betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen (7 kap. 54 § URL).Vad ska du göra?Nätbutikerna och privatpersonen begår upphovsrättsintrång. Jag hade rekommenderat dig att ta kontakt med nätbutikerna och rikta ett krav för att de har brukat dina bilder, samt kräva dem på ersättning och kompensation för det. Jag tolkar även som att en privatperson också utnyttjat dina bilder på Instagram, egentligen är inte detta tillåtet, jag råder dig däremot inte att kräva personen på ersättning, utan bara uppmana personen att sluta använda dina bilder.Hoppas det va svar på din fråga,Vänligen

Upphovsrätt för verk där upphovsmannen är död?

2020-04-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |För att få läsa in en bok och lägga ut på nätet måste man ha upphovsmannens tillåtelse. Men om boken jag vill läsa är tex Bibeln, eller någon gammal bok där författaren (upphovsmannen) längre inte finns vid liv. Får jag läsa in boken då?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. UpphovsrättEn skrift som uppnår en viss grad av originalitet blir automatiskt skyddat av upphovsrätten (1 § Upphovsrättslagen). De flesta böcker som du talar om uppnår detta krav och är därmed skyddade. Upphovsrätten tillfaller den eller de som har skapat verket och består av två delar – en ideell del och en ekonomisk del. Den ekonomiska delen består av rätten att använda sitt verk i kommersiella syften, ingen annan får alltså tjäna pengar på, sprida eller annars göra verket tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens samtycke (2 § Upphovsrättslagen). De ekonomiska rättigheterna överlåts ofta till exempelvis ett förlag. Att spela in en ljudbok för att sedan lägga ut denna på nätet inkräktar alltså på upphovsmannens ekonomiska rätt till boken. De ideella rättigheterna består i att bli omnämnd om verket återges av andra. Kränkande användning av verket förhindras också av de ideella rättigheterna (3 § Upphovsrättslagen). Att läsa in en bok och göra detta tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd torde klassas så som en kränkning av de ekonomiska rättigheterna ( även de ideella om författaren inte är omnämnd). Upphovsrättens längdUpphovsrätten till ett litterärt verk sträcker sig 70 år från upphovsmannens död (43 § Upphovsrättslagen). När upphovsmannen dör går upphovsrätten i arv antingen genom allmänna arvsregler eller genom testamente. Finns det flera upphovsmän till ett verk gäller upphovsrätten tills det att det passerat 70 år från den sist avlidnes död. För vissa verk finns även ett extra starkt skydd, det brukar kallas för "klassikerskyddet". Klassikerskyddet kan åberopas när användningen av ett konstnärligt eller litterärt verk används på ett kränkande och grovt stötande sätt, talan kan då väckas i domstol av Svenska akademien, Musikaliska akademien och Konstakademin (51 § Upphovsrättslagen). Klassikerskyddet har dock åberopats mycket sällan och aldrig blivit testat av svensk domstol. Dessutom borde inläsning av en bok inte anses vara särskilt kränkande. I ditt exempel om bibeln så gäller lite särskilda regler. Ingen har upphovsrätt till själva bibeln som skrift men upphovsrätt kan innehas för vissa översättningar av bibeln. Till exempel äger staten rätten till en översättning till bibeln som benämns "Bibel 2000".SammanfattningDet är i princip fritt fram för dig att läsa in vilken bok som helst förutsatt att det har gått 70 år från författarens död. Har det inte gått 70 år från författarens död måste du ha tillåtelse från upphovsmannen eller den som annars äger upphovsrätten till verket, annars inkräktar du på upphovsmannens ekonomiska rätt. Hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att ställa en ny.