Använda annans bilder i annons för lägenhet

2020-09-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Bilder som togs när min lägenhet såldes via mäklare används nu av köparen som lagt ut lgh till försäljning via blocket.Mina möbler och saker på fotot av fotot iannonsenJag sålde till nuvarande ägare 2017.Är dett ok? Jag blev förvånad, minst sagt!!
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar det undrar du om det är okej att personen som köpte din lägenhet nu använder sig av de foton som togs i samband med att du sålde din lägenhet. För att svara på den frågan gäller det att först ta reda på om bilderna har något skydd. Sedan gäller det att ta reda på om köparen gör något intrång i skydden genom att själv använda sig av bilderna.Fotografiernas skyddFotografier har ett starkt skydd enligt upphovsrättslagen (URL). Lite mer unika foton skyddas som fotografiska verk medan mindre unika foton skyddas som fotografiska bilder (1 § URL, 49a § URL). Alla foton blir skyddade automatiskt så fort bilderna blir tagna. Oavsett vilket skydd ett foto har finns det en rad saker som bara den som har skyddet har rätt att göra med fotot. Normalt är det personen som har tagit fotot som blir rättighetsinnehavare. Bland de ensamrätter som rättighetsinnehavaren får ingår att ingen annan, utan att ha fått tillåtelse, har rätt att göra fotot tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Ett sätt att göra fotot tillgängligt för allmänheten är genom att överföra fotot till allmänheten (2 § tredje stycket URL). Ett exempel på när man överför ett foto till allmänheten är när man lägger upp det på internet.SlutsatsKöparen har gjort ett intrång i upphovsrätten om köparen har lagt upp bilderna på internet utan att ha bett den som har rätt till bilderna om lov. Har köparen bett den som har rätt till bilderna om lov är det däremot okej att göra så som köparen har gjort. Det framgår inte riktigt av din fråga vem som har rätt till bilderna och därför kan jag tyvärr inte säga mer än så.Vill du gå vidare och få mer juridisk rådgivning angående din situation kan du boka en tid med vår juristbyrå. Det kan du göra här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det tillåtet att bränna och sälja CD-skivor?

2020-09-11 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Är det olagligt att bränna cd skivor och sälja de? Jag tänker att jag kan hjälpa folk bränna egna spellistor av musik och ta betalt för det. Men skulle det vara olagligt?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller kopior av musikaliska verk och regleras i lag om litterära och konstnärliga verk (här).I 12 § i ovan nämnd lag finns regler om framställning av ett fåtal exemplar för privat bruk, dvs. kopiering/bränning. För att ett verk ska få kopieras måste det till att börja med ha gjorts tillgängligt för allmänheten, enligt 8 §. Med det avses t.ex. att exemplar har framställts. En CD-skiva med verket anses vara tillgängligt för allmänheten.Enligt 12 § i ovan nämnd lag framgår att du får framställa ett fåtal exemplar för privat bruk. Med privat bruk avses familjen och den närmaste umgängeskretsen. Ett villkor är att framställningen (bränningen) sker från laglig kopia, dvs. att din CD-skiva inte är en piratkopia. Det är dock inte tillåtet att sälja vidare de brända skivorna till en större krets.Svaret på din fråga blir således ja, det är otillåtet att bränna CD-skivor i syfte att sälja dem till en större krets. Det är dock tillåtet att framställa ett fåtal exemplar för ditt egna, vänners eller familjens bruk.Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen vid ytterligare frågor!Vänligen,

Muntligt upphovsrättsavtal?

2020-09-05 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej.Jag har gett muntligt tillstånd att använda mina bilder på en förenings hemsida ( ej lösenord).Nu vill jag inte att bilderna skall finnas där längre. Är det bara be dom att ta bort bilderna ?Mvh
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i upphovsrättslagen (URL). Genom att ha tagit dessa bilder har du erhållit upphovsrätt till dem (URL 1§ 1st och 49a§). Det innebär att du har en ensamrätt att göra dessa bilder tillgängliga för allmänheten, t.ex genom en publik hemsida (URL 2§ 1st och 3 st 1p). Det finns undantag från denna ensamrätt men inget är aktuellt i ditt fall vad jag kan utläsa. Självklart kan man tillåta någon att använda ens verk som omfattas av upphovsrätten, vilket du gjort (URL 27§). Här råder avtalsfrihet gällande användningen, t.ex hur länge någon får använda ett verk. Eftersom du endast gett muntligt tillstånd tolkar jag det som att ni inte avtalat något specifikt. Enligt upphovsrättsliga principer ska otydligheter i avtal tolkas restriktivt och till upphovsmannen, i detta fall din, fördel. Det enda logiska är därför att tolka det som att du gett dem tillstånd att tills vidare använda dina bilder men att du kan ta tillbaka denna rätt. Svaret på din fråga blir alltså ja, du kan bara be dem ta bort bilderna. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Hur fungerar upphovsrätt?

2020-08-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej vad är det som gäller? Om upphovsrätt..Om jag som konstnär målar av en copyright skyddad porslins Muminmugg ..En fri tolkning ,. En egen fri tolkning. VAD får jag göra med min originalmålning..Får jag ta kopior av den å sälja? UTAN att lansera den med namnet muminmugg??Kan jag fråga mumindalen om lov??Hjälp mej Vad gäller?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga undrar du vad som gäller om man målat av ett upphovsrättsligt skyddat verk, och vad upphovsrätten innebär för verket man skapat. Svaret på dina frågor finner du i upphovsrättslagen. För att kunna svara på din fråga kommer jag först förklara vad upphovsrätt innebär, och sedan redogöra för hur man bedömer om ett upphovsrättsligt intrång har skett. Det är många faktorer som spelar in, så jag ska försöka göra det så tydligt och koncist som möjligt. Vad innebär upphovsrätt?Upphovsrätten fungerar på det sättet att verk skyddas direkt när de skapas, utan att man behöver söka något skydd. De verk som skyddas av upphovsrätten är konstnärliga eller litterära verk, som är ett personligt uttryck för upphovsmannens egen intellektuella skapelse. En mugg med ett visst konstnärligt tryck på, kan skyddas då genom att vara antingen bildkonst eller om muggen också ska skyddas, brukskonst, alltså ett konstverk som har en funktion mer än bara som konstverk (1 kap. 1§ 5+6p. upphovsrättslagen). För att ett verk ska vara upphovsrättsligt skyddat krävs det alltså originalitet, att verket är ett uttryck för ens egen intellektuella skapelse. Det måste ha en viss grad av självständighet och originalitet för att anses vara ett eget intellektuellt skapande. Ju mer originellt verket är, ju mer olikt måste alltså andra verk vara för att inte inkräkta på det första verkets upphovsrätt. Men två verk, som är väldigt lika, kan ändå vara skyddade av upphovsrätt, om det finns en möjlighet att båda verken är skapade oberoende av varandra. Brukskonst kan också ibland få en begränsad upphovsrätt, då funktionen av verket i vissa fall begränsar möjligheten till utformningen av konsten, exempelvis en stol som kräver en viss uppbyggnad för att fungera som en stol. Kravet för upphovsrättsligt skydd är alltså att verket är ett konstnärligt eller litterärt verk, som är ett uttryck för skaparens eget intellekt och personlighet. Då uppnår verket så kallad verkshöjd och skyddas av upphovsrätten. Den som då får upphovsrätt har ensamrätt att förfoga över verket, att själv framställa exemplar av det och att tillgängliggöra det till allmänheten (1 kap. 2§ upphovsrättslagen). Det innebär att man har ensamrätt att framställa exemplar, all forma av kopiering, direkt eller indirekt. Ensamrätten kan dock efterges, med tillstånd från skaparen. Ett verk får dock inte ändras så att upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart kränks (1 kap. 3§ upphovsrättslagen). Det innebär att man inte får måla av en upphovsrättsligt skyddad mumin-mugg med exempelvis nazistflagga eller liknande som kränker originalet. Men har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk som är fristående från originalet, är upphovsrätten till det nya verket självständigt i förhållande till originalverket. Man får även lov att skapa parodi, satir eller travesti utav redan existerande, skyddade verk, och då anses det nya verket vara självständigt (1 kap. 4§ andra stycket upphovsrättslagen, sam se även NJA 2005 s. 905). Det får dock aldrig, oberoende av nyss nämnde, kränka den ursprungliga upphovsmannens konstnärliga anseende (som nämndes ovan enligt 1 kap. 3§ upphovsrättslagen). Olika rättsfall har definierat vad parodi, satir och travesti skulle innebära, och bland annat säger man att det kan påminna om originalverket, men att syftet med verket skiljer sig i att det är humoristiskt, förlöjligande eller liknande, men ändå skilja sig från originalet. Om ett verk är alldeles för likt originalverket, kan man dock söka tillstånd hos upphovsmannen att få framställa exemplar och liknande. Får man inte tillstånd finns det ändå en del inskränkningar i ensamrätten så fort den framställts till allmänheten. Bland annat får du lov att måla en mumin-mugg om det är för privat bruk (2 kap. 12§ upphovsrättslagen). Det får alltså inte ske i kommersiellt syfte om den är för lik originalet. Skyddstiden för upphovsrättsligt skyddade verk är 70 år efter att upphovsrättsinnehavaren har dött (4 kap. 43§ upphovsrättslagen). Det innebär att om det gått 70 år sedan upphovsmannen gått bort, är original mumin-muggen inte längre skyddat av upphovsrätt, och den får då efterbildas fritt. Har verk 1 upphovsrättsligt skydd?Så först måste man undersöka om den mugg som du vill avbilda, är skyddad enligt upphovsrätten enligt ovan kriterier. Detta är tämligen sannolikt om jag förstår dig rätt. Har verk 2 upphovsrättsligt skydd?Näst får man undersöka om verk två, alltså den muggen eller mumin-bilden du vill skapa, uppnår verkshöjd som en egen självständig och intellektuell skapelse enligt ovan. Om det är så att det verket du vill skapa uppnår en självständig verkshöjd, då det skiljer sig så pass mycket från originalet, eller om det är en parodi av originalet, så är ditt verk skyddat oberoende av originalet du inspirerats av. Då har du samma ensamrätt som beskriv ovan angående rätten att framställa exemplar och sälja verket. Men om ditt verk skulle anses för likt originalet, och inte uppnår en egen självständig verkshöjd oberoende av originalet, kan du begå ett upphovsrättsintrång. Detta såvida du inte avser att skapa verket för privat bruk och ha hemma. Man kan annars då bli åtalad för brott om man med uppsåt eller av oaktsamhet gjort upphovsrättsintrång, och få böter eller fängelse högst två år (7 kap. 53§ upphovsrättslagen). Man kan även få vissas civilrättsliga sanktioner, så som att man får ett förbud vid vite att använda eller producera produkten man skapat (7 kap. 53 b§ upphovsrättslagen). Oberoende dubbelskapande?Den sista möjligheten att undkomma sanktioner, är om ditt verk anses ha skapats oberoende av originalet, alltså om det kan fastställas att du inte visste om originalets existens och att du själv skapat ditt verk ur egen fantasi. Detta är dock uteslutet när det gäller stora, kända verk, och i ditt fall även då du avser att måla av originalet. SammanfattningsvisDet är väldigt svårt för mig att säga om verket du avser att skapa, är tillräckligt originellt för att anses vara en egen skapelse och inte inkräkta på verket du vill måla av, speciellt då jag inte vet hur vare sig originalet eller ditt verk ser ut. Dock har man viss rätt att måla av upphovsskyddade verk, om det är i privat bruk. Då får du alltså inte sälja eller sprida verket till allmänheten på något sätt. Det finns också ett visst utrymme om ditt verk avser en parodi, travesti eller satir av originalet. Har skyddet för originalet löpt ut enligt ovan, står det dig fritt att måla av det. Generellt skulle jag säga att om syftet är att måla av någon annans skyddade verk, och sälja sitt eget verk, måste man vara väldigt noga och försiktig och se till så att det nya verket verkligen kan anses originellt. Det kan vara riskabelt när det kommer till ett välkänt varumärke som mumin-muggar. I övrigt krävs det alltså att ditt verk är tillräckligt olikt originalet för att inte inkräkta få upphovsrätten, och för att få egen upphovsrätt. Vad "tillräckligt olikt" innebär är tyvärr omöjligt för mig att säga, då det bedöms från fall till fall och beror på vilka verk det avser. Vissa verk har väldigt litet skydd, medan andra har större. Då upphovsrätten inte registreras någonstans, utan uppstår direkt vid skapandet, sätts inte heller upphovsrätten på prov förrän det sker ett potentiellt intrång i någon annans upphovsrätt som då kontakter kopiatören eller väcker talan vid domstol. Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett bättre svar, men du kan läsa mer om upphovsrätten på patent och registreringsverkets hemsida. Om du behöver vidare rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta våra jursiter. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Känt varumärke på egengjord t-shirt

2020-09-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Om jag vill göra en t-shirt till min son med ett välkänt märke på, t ex Adidas med exakt samma utformning som deras logo, begår jag ett brott då? Och om det inte är ett brott, skulle det kunna ses annorlunda om jag publicerade ett foto på FB där han har den här tröjan på sig?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar det undrar du om det är brottsligt att antingen sätta ett känt varumärke på en egengjord t-shirt eller brottsligt att sedan låta t-shirten synas på ett foto som du publicerar på FB. Vad som blir aktuellt att titta på för att få svar på de frågorna är först om varumärket som du vill använda dig av har något skydd. Är varumärket skyddat blir frågan sedan om du skulle kunna göra ett intrång i det skyddet genom att du använder dig av varumärket på det sätt som du beskriver.Varumärkets skyddVälkända märken och logotyper är med största sannolikhet skyddade av varumärkesskydd enligt varumärkeslagen (VmL). Vad ett sådant skydd innebär är att den som har rätten till varumärket är den enda som får lov att använda varumärket i en näringsverksamhet. (1 kap. 10 § VmL).Så som reglerna är formulerade är varumärket bara skyddat mot att någon annan använder sig av varumärket i en näringsverksamhet. Det innebär att det är fritt fram för andra att använda sig av varumärket så länge användningen inte har någon koppling till en näringsverksamhet.SlutsatsEftersom den användningen du beskriver inte verkar ha någon koppling till en näringsverksamhet kan jag inte se några hinder för att du använder dig av varumärket så som du beskrivit.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller gällande kopiering av text i andras böcker?

2020-09-05 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag skriver just nu en bok inom personlig utveckling och har blivit inspirerad av en annan bok, skriven av en amerikansk författare. Det finns några råd han ger och även några teorier han har som jag är enig i som jag skulle vilja få med i min bok, det är alltså inga kända modeller eller metoder utan mer tips. Om jag använder dessa tips, räknas det då som plagiat? Exakt allt går inte att skriva om till mina egna ord, vad gäller gällande kopiering av text i andras böcker? Tack på förhand.
Frida Deivard |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer besvara frågan utifrån reglerna i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Ett litterärt verk är upphovsrättsligt skyddat om det är skapat av en människa och har verkshöjd alt. är originellt i den mening att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse, enligt 1 § URL. Det ställs krav på individuell särprägel, vilket innebär att verket ska han en så personlig eller säregen prägel att två av varandra oberoende personer inte ska kunna skapa två likadana verk. Om en författare har upphovsrättsligt skydd har hen en ensamrätt, ekonomiskt och ideellt skydd. Utan tillstånd från upphovsmannen får du inte kopiera text och publicera till allmänheten. Om någon gör det är det ett otillåtet intrång. Bevisbördan har upphovsmannen och det är svårt att bevisa att medveten/omedveten kopiering skett från just hens verk samt att det egna verket är tillräckligt originellt för att ens vara skyddat av URL.Om man bevisas göra intrång i annans upphovsrätt med uppsåt eller av grov oaktsamhet kan man straffas med böter eller fängelse i upp till två år enligt 53 § URL. Man kan även bli skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjande till annans upphovsskyddade verk enligt 54 § URL. Utifrån frågan kan jag inte besvara om boken du blivit inspirerad av har verkshöjd, men det är ett högt ställt krav och därför har jag svårt att tro det. Men som sagt kan jag inte ge dig ett säkert svar. Däremot kan jag informera om att det åtminstone är tillåtet att citera i överensstämmelse med god sed i den omfattning som motiveras av ändamålet enligt 22 § URL. Hoppas du är nöjd med svaret. Vänligen,

Är kundrecensioner som ligger publikt upphovsrättskyddade?

2020-09-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är kundrecensioner på tillexempel Amazon som ligger publikt upphovsrättskyddade?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar frågan som att du vill veta om kundrecensioner kan skyddas av upphovsrätt. Detta regleras i upphovsrättslagen. Även mycket kort text kan skyddas av upphovsrätt Litteräre verk skyddas enligt upphovsrättslagen. För att en text kan anses vara ett verk, måste texten uppnå "verkshöjd", vilket innebär att den måste ha visst mått av originalitet och personligt skapande för att skyddas av upphovsrättslagen (1 kap., 1 §, upphovsrättslagen). Enligt rättspraxis från EU kan även mycket korta litteräre verk skyddas av upphovsrätt. Därför är svaret att kundrecensioner kan vara skyddad av upphovsrätt. Detta påverkas inte av om texten ligger publikt.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Använda någons konstverk i en reklamfilm?

2020-08-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Får ett företag använda mitt konstnärliga verk (som finns utomhus på offentlig plats) i sin reklamfilm som visas på nätet och på TV utan min tillåtelse? Om inte vilka åtgärder kan jag vidta?Vänliga hälsningar Eva
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vad gäller användande av konstverk i reklamfilm, film, eller annat sorts televisionsprogram är detta tillåtet för var och en om användandet är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens innehåll (20 a § Upphovsrättslagen). Bestämmelsen ger rätt att under vissa förutsättningar ta in konstverket i en sådan film under förutsättning att det är av underordnad betydelse för filmen i fråga. Bestämmelsen ger också en frihet att överföra filmen med konstverket i till allmänheten exempelvis på internet eller visande på TV. Vad innebär att konstverket ska vara av underordnad betydelse?Med detta innebär att konstverket endast ingår i bakgrunden eller återges mera tillfälligt. Exempelvis när konstverket används som rekvisita genom att hänga på en vägg/stå i bakgrunden vid en filminspelning. I ditt fall är det alltså tillåtet om konstverket är med i bakgrunden av reklamfilmen, men inte om det exempelvis är det enda i scenen, såsom att det är "huvudnumret". Om det är så att konstverket är det s.k. huvudnumret i reklamfilmen har företaget ifråga gjort en otillåten framställning av ditt konstverk. Detta är då ett upphovsrättsintrång om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (53 § Upphovsrättslagen). Detta kan leda till böter eller fängelse i högst två år. Vad gör du om ett intrång har gjorts?Om ett upphovsrättsintrång har gjorts finns det flera alternativ att ta till. I första hand bör du kontakta företaget i fråga och uppmärksamma intrånget i fråga. I många fall kan en överenskommelse göras där företaget kan betala för att få nyttja ditt konstverk i filmen i ett s.k. licensavtal. Om överenskommelsen är utesluten kan du anmäla immaterialrättsbrott hos polisen. Vänligen,