Vad gör jag vid upphovsrättsligt intrång?

2021-04-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag är en kille på 16 år som driver ett litet hobby verksamhets "projekt" för att dra in lite extra pengar för jobb som jag gillar. Dom tjänsterna jag utför är inom dator och teknik området, alltså jag bygger datorer, lagar datorer, uppgraderar datorer osv. Jag gör min reklam via Facebook inlägg i olika grupper, både på marketplace och i vanliga grupper. Jag lägger mycket tid och energi på att skriva och skapa inläggen. Problemet är bara att det nu hänt väldigt många gånger att andra folk har rakt av kopierat mina annonser, ändrat till deras namn och sedan publicerat det själva för typ 100kr billigare vilket jag stör mig något enorm på. Både att dom är så lata och gör det så fruktansvärt fult, att dom bara stjäl annonserna från mig utan att fråga om tillåtelse osv, men det påverkar också mig mycket för jag får ju inga kunder längre eftersom att alla köper av dom som stulit mina annonser istället. Det är alltså jag som skrivit annonserna, och dom rent av kopierar hela annonstexterna utan att fråga om tillåtelse. Jag har läst att dom begår upphovsrättsintrång på mig, och att det tydligen var ganska allvarligt på deras sida....Men jag undrar då, hur och till vem anmäler jag det? Jag har läst att jag ska kunna kräva skadestånd för att dom stulit mina värk (annonser), både pengarna dom har tjänat på den annonsen men också för att dom stulit det av mig...När jag skriver till dom, ber dom ta bort / ändra annonsen så svarar dom alltid hotfullt och sedan skiter de i det...
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är texten upphovsrättsligt skyddad?Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 § URL). Med litterära verk avses bland annat beskrivande framställning i skrift. En text kan därför ha upphovsrättsligt skydd. När verket skapas uppstår skyddet. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. Din text kan därför vara upphovsrättsligt skyddad. Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Det är därför inte tillåtet att någon har tagit din text rakt av och använder den i sin marknadsföring. Det är dock tillåtet att återge kortare citat, såvida det framgår var citatet är hämtat. Det är inte tillåtet att citera hela texten (22 § URL).ErsättningDen som bryter mot upphovsrättslagen ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen (54 § URL). I första hand rekommenderar jag dig att kontakta den som är ersättningsskyldig för att försöka komma överens om ett ersättningsbelopp för att undvika en tvist i domstol. I andra hand måste du ansöka om stämning hos Tingsrätten. Det är sedan Patent- och marknadsdomstolen som avgör i mål och ärenden om upphovsrätt (58 § URL).BrottDen som gör intrång i upphovsrätten uppsåtligen eller genom oaktsamhet kan dömas till upphovsrättsbrott till böter eller fängelse i högst två år (53 § URL). Det krävs att rättighetsinnehavaren anmäler intrång i upphovsrätten till polisen och anger brottet till åtal. Det är åklagaren som får väcka åtal för brott (59 § URL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man trycka upp citat från låttext i kommersiellt syfte?

2021-03-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Kan jag trycka t ex Patti Smiths låttitel People have the power på en tygkasse om jag anger hennes namn? Är formuleringen hennes eller kan jag trycka den utan hennes namn? Vill sälja den till medlemmarna i en social community för att stötta dem som driver den.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du ifall du kan trycka texten People Have The Power på tygkassar för försäljning efter Patti Smiths kända låt med samma namn. Vad säger upphovsrätten?En upphovsman som har upphovsrätt över sitt verk har en uteslutande rätt att förfoga över verket enligt 1 kap. 2 § upphovsrättslagen (URL). Upphovsmannen har rätten att framställa exemplar av verket samt bjuda ut verket till försäljning i både ursprungligt och förändrat skick, ingen annan kan göra det här utan upphovsmannens tillstånd.Rätten att citera (låt)texterDet finns ett undantag från kravet på upphovsmannens godkännande för att få citera texter. Enligt 2 kap 22 § URL så får alla citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det här gäller däremot endast i fall av privat bruk. Om du endast tryckte upp en tygkasse till dig själv, hade det alltså varit okej men för att få rätt att sälja tygpåsarna, krävs det att du har upphovsmannens tillstånd.Är formuleringen hennes?Upphovsrätt till ett verk kommer automatiskt om verket uppnår verkshöjd genom tillräcklig originalitet och självständighet, låttexter gör oftast det. Texten går att starkt koppla till Patti Smith, den är tagen från en av hennes kändaste låtar och låten i sig är i sin tur också väldigt känd. Det hade varit svårt att argumentera för att det inte skulle kunna kopplas till henne och att formuleringen inte är hennes. För att få sälja tygkassarna krävs alltså samtycke från upphovsmannen. Ett intrång i upphovsrätten kan leda till olika konsekvenser. Som t.ex. att du förbjuds att trycka upp fler tygkassar och tvingas betala vite och/eller skadestånd. Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan ett företag med ett nyregistrerat varumärke hindra ett annat företag från att använda ett liknande varumärke som inte är registrerat?

2021-03-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag skapade 2019 en hemsida som heter [G.F.] och har sedan det livnärt mig på detta. Dum nog registrerade jag inte namnet [G.F.] eller skapade de som varumärke. Nu har en konkurrent [V.F.&F.] registrerat de som skyddat varumärke. De blev godkänt 2020-12-31. Denna konkurrent har nu kontaktat mig och säger att jag har 6 dagar på mig att upphöra med min verksamhet eftersom jag gör "Varumärkesintrång". Till saken hör att jag kontaktade denna konkurrent 2019 och frågade om samarbete. Således är de väl medvetna om mitt företagsnamn. De tycker helt enkelt att jag blivit för stor och vill nu sänka mig..
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av det du beskriver framgår ingen specifik fråga du vill ha svar på. För att ge ett svar som kan hjälpa dig något i din situation, tänker jag allmänt beskriva vad som gäller kring varumärken, vad som utgör ett varumärkesintrång och tillsist koppla till din situation.De svenska reglerna om varumärken finns i varumärkeslagen (VML).Den som först uppnår skydd har företräde framför andraNär två eller flera varumärken är förväxlingsbara med varandra är utgångspunkten att den som först uppnått skydd har företräde framför andra, dvs har rätt till användningen av varumärket (1 kap. 13 § VML). Detta förutsätter emellertid dels att varumärkena är förväxlingsbara, dels att det finns ett skydd.Hur uppnås varumärkesskydd?Varumärkesskydd uppnås antingen genom registrering eller s k inarbetning. För båda formerna krävs att varumärket har s k särskiljningsförmåga för att skydd ska uppnås (1 kap. 5 § VML och 2 kap. 5 § VML). Det betyder kortfattat att varumärket ska skilja sig från andra varumärken i sådan utsträckning att det inte kan förväxlas med andra. Ett inarbetat varumärke kräver därutöver att varumärket varit känt inom en betydande del av omsättningskretsen (1 kap. 7 § VML). Konkret innebär det att en viss mängd människor, inom ett geografiskt avgränsat område, känner till varumärket. Detta förutsätter vanligtvis att varumärket använts i en större omfattning under en längre tid.Varumärkesskydd ger ensamrättNär ett företag fått varumärkesskydd har företaget s k ensamrätt till användningen av det. Huvudregeln är i dessa fall att ett annat företag inte får använda varumärket i sin näringsverksamhet, eller använda ett varumärke som är förväxlingsbart med det skyddade varumärket (1 kap. 10 § första stycket andra punkten VML). Att "använda" ett varumärke kan exempelvis bestå i att tillhandahålla tjänster under varumärket eller att använda varumärket som företagsnamn (1 kap. 10 § andra stycket VML).En viktig del av detta är att det ska finnas en förväxlingsrisk. Risken tar sikte på att ett otillbörligt användande av ett skyddat varumärke kan leda till en uppfattning om att det finns ett samband mellan det företag som använder tecknet och varumärkesinnehavaren. Förväxlingsrisken skiljer sig från fall till fall och någon generell tumregel kan inte ges. Det ska istället göras en helhetsbedömning av två varumärkens likheter där man bl a tar hänsyn till om varorna/tjänsterna som respektive företag tillhandahåller är inom samma "kategori", och hur lika varumärkena är varandra. Det behöver nödvändigtvis inte finnas en förväxlingsrisk mellan två mycket lika varumärken som är verksamma inom två helt olika branscher. Omvänt kan förväxlingsrisken vara större om företagen erbjuder samma typ av varor/tjänster.Att invända mot en registreringNär ett varumärke ska registreras finns det s k relativa registreringshinder. Ett exempel på ett detta är att ett varumärke är förväxlingsbart med ett annat varumärke, och därför inte kan beviljas registrering. I dessa situationer kan företaget med det äldre varumärket invända hos Patent- och registreringsverket om att det finns ett registreringshinder. Detta måste göras inom 3 månader efter att det senare varumärket registrerats.Vad innebär det här för dig?Jag kan tyvärr inte ge något konkret svar på frågan om era varumärken är förväxlingsbara eller om du har uppnått ett varumärkesskydd för ditt varumärke genom inarbetning. Om era varumärken är förväxlingsbara krävs det att du har uppnått skydd för att du ska ha företrädesrätt. Annars kan du invända om att det andra varumärkets registrering är felaktig. I annat fall kan det andra företaget hindra dig från att använda ditt märke i viss utsträckning. Om era varumärken däremot inte är förväxlingsbara innebär det att du inte begår ett varumärkesintrång genom att du använder dig av ditt varumärke.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Ensamrätt till varumärkesnamn

2021-03-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen köpt ett ställe och de finns 3 andra med samma namn men jag äger namnet samt har patent kan jag be dem byta namn eller skriva ett franchiseavtal?
Linn Gustafsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om varumärkesrätt och avtalsrätt. Jag kommer således redogöra för din situation med stöd i varumärkeslagen.Innebörden av en ensamrätt till ett varumärkesnamn är att varumärket är skyddat och att ingen annan får använda varukännetecken som är identiska eller förväxlingsbara med det skyddade varumärket om användningen sker i näringsverksamhet (1 kap. 10 § varumärkeslagen).Att uppnå ensamrätt till ett varumärkesnamn kan göras på två sätt, dels genom registrering (1 kap. 6 § varumärkeslagen), dels genom inarbetning (1 kap. 7 § varumärkeslagen). Varumärkesrätt via inarbetning innebär att allmänheten förknippar dina varor eller tjänster med just det varumärket och att det är känt inom en betydande krets ((1 kap. 7 § varumärkeslagen). För inarbetning krävs ingen registrering, men det ställs däremot ganska höga krav på att något ska anses inarbetat, så att få varumärkesrätt på denna väg kan vara svårt. Det andra sättet är att ansöka om rätten hos Patent- och registreringsverket. I och med att detta är det vanligare sättet för verksamheter, så utgår jag i frågan från att detta är fallet för dig.För att få varumärkesrätt genom registrering krävs särskiljningsförmåga (1 kap. 5 § varumärkeslagen). Inom kravet för särskiljningsförmåga finns vissa begränsningar på vad som inte kan bedömas som särskiljande. Ett exempel på detta är personnamn, vilket innebär att man inte kan göra intrång i någons varumärkesrätt genom att använda sitt eget namn trots att någon annan har samma namn på sin verksamhet (1 kap. 11 § andra stycket varumärkeslagen). Syftet med dessa begränsningar är att ensamrätt till varumärken inte ska uppkomma för enkelt och begränsa marknaden för andra med samma namn.Har du ensamrätt till varumärkesnamnet genom registrering så kan du personligen höra av dig till de övriga med samma namn och klargöra din ensamrätt till varumärket. Skulle det inte fungera kan du däremot inte vidta några rättsliga åtgärder själv utan då kan du vända dig till Patent- och marknadsdomstolen som i sin tur kan döma andra företag för varumärkesintrång (8 kap. 1 § varumärkeslagen).Angående avtal gäller generellt principen om avtalsfrihet som tillåter dig att upprätta avtal med i stort sett vilka villkor du vill. Du kan välja om du vill upprätta någon form av eget avtal som reglerar användningen av era varumärkesnamn, ex. ett licensavtal som kan ge dig rätt till ekonomisk kompensation vid de andras användning av ditt varumärkesnamn, eller ett franchiseavtal. De får olika effekt beroende på vad du vill ha för avtalsinnehåll. Här är det du och dina medkontrahenter som får komma överens. Vid ett avtals ingående gäller "pacta sunt servanda" vilket innebär att ett avtal ska hållas och att om överenskommelser bryts uppstår avtalsbrott som kan ge upphov till exempelvis skadestånd.Hur du väljer att göra beror lite på vad du vill ha för resultat, men som sagt ovan kan du alltså antingen be de andra att byta namn på sina verksamheter via exempelvis mail, eller så kan ni reglera hur användningen av varumärkesnamnet ska ske mellan er via ett licensavtal.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Patent på uppfinning - hur?

2021-04-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en uppfinning som kan framställa EL storskaligt helt utan miljöpåverkan.Ritningar och beskrivning skickades in till ALMI i går 30/3 för att försöka få ett ekonomiskt stöd.Detta är en mycket svår och djupt oroande process för en person utan juridiskt kunnande.Jag läser om kreativa och ekonomiska anspråk, Patenträttigheter, ensamrätt, immateriell rätt mm.Hur ska jag agera för att kunna ta tillvara mina rättigheter till min uppfinning fullt ut.Risken kan ju vara att jag blir bestulen på idén.Skulle vara oerhört tacksam om ni kan ge mig råd och vägledning i detta. jag är medveten beredd på att allt bra kostar pengar.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad jag kommer fram till och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lagEftersom din fråga berör ensamrätt till en uppfinning så blir patentlagen tillämplig. Vad kan patenteras? För olika uppfinningar kan man erhålla ensamrätt genom att ansöka om patent. Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att man ska kunna få patent. Det måste först och främst vara en uppfinning som kan tillgodogöras industriellt (1 § patentlagen). Att den ska vara industriellt tillämpar innebär att den ska lösa ett problem med hjälp av teknik. Vidare måste uppfinningen vara en nyhet, vilket innebär att den inte får vara känd sedan tidigare när du lämnar in din patentansökan (2 § patentlagen). Uppfinningen måste också väsentligen skilja sig ifrån vad som tidigare har blivit känt (2 § patentlagen). Detta brukar kallas för uppfinningshöjd och innebär med andra ord att lösningen inte ska ligga nära till hands för någon som är kunnig inom området för uppfinningen. Att kombinera olika kända metoder är därför inte alltid nödvändigtvis patenterbart. Det finns några undantag som inte kan patenteras, så som förfaranden för kloning av människor, olika metoder för ändring av gener hos djur som kan orsaka dem lidanden och andra metoder som strider mot allmän ordning eller god sed (1 c § patentlagen). Detta är dock inget som är aktuellt i ditt fall. Hur håller man sin uppfinning hemlig? Eftersom det är ett krav på att uppfinningen måste vara en nyhet för att kunna patenteras så kan det vara en god idé att vara försiktig med vem man pratar om uppfinningen med och/eller visar den för. Det kan därför vara bra att upprätta ett sekretessavtal med personen man delar informationen till, för att försäkra sig om att denne inte sprider det vidare. Vad innebär ensamrätten? Med ensamrätt innebär att ingen annan får tillverka, sälja eller importera det patentskyddade utan att ägaren till patentet har gett sitt tillstånd (3 § patentlagen). Ett patent ger ensamrätt i upp till tjugo år, förutsatt att patenthavaren betalar en årlig avgift (40 § patentlagen). Därtill blir handlingarna som du uppgett i din ansökan med beskrivning av uppfinningen, ritningar med mera offentliga, vilket anses främja andra uppfinnares arbete med att driva utvecklingen framåt (8 § och 22 § patentlagen).Hur ansöker man om patent? I Sverige är det Patent- och registreringsverket (PRV) som har hand om patent, och det är därför till PRV som du ska vända dig om du vill ansöka om patent (7 och 8 § patentlagen). Ansöker man om och beviljas patent i Sverige så gäller ensamrätten endast nationellt. Det kan därför vara bra att även ansöka om patent utanför Sverige. Du har 12 månader på dig att söka patent utomlands efter att du har lämnat in en ansökan i Sverige (6 § patentlagen). PRV kan även hjälpa dig med att ansöka om patent internationellt. På PRV omfattas alla av tystnadsplikt vilket gör att du kan rådfråga dem utan att riskera att din uppfinning avslöjas av någon. Sammanfattning Patent är den immaterialrätt som kan ge ensamrätt till uppfinningar. För att en uppfinning ska vara patenterbar måste den kunna tillgodogöras industriellt, ha en viss uppfinningshöjd samt vara en nyhet. På grund av det sistnämnda är det viktigt att man håller sin uppfinning hemlig. Patent gäller endast nationellt och ansökan görs hos Patent- och registreringsverket. De kan även hjälpa dig med att ansöka om patent i andra länder. Ett alternativ till att ansöka om patent är att helt enkelt hålla uppfinningen hemlig, vilket kan vara mer lönsamt om man tror att lösningen är kortlivad på marknaden. Man kan även offentliggöra uppfinningen för att förstöra "nyhetsvärdet" och således förhindra att någon annan får patent för uppfinningen. Vad som är bäst i ditt fall är givetvis svårt att veta utan mer information (som du givetvis ska vara återhållsam med att ge ut), men är någonting som tåls att fundera på. Skulle du behöva mer hjälp så kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra jurister hos Lawline sjuristbyrå. Om du är intresserad av detta kan du kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så hjälper jag dig vidare därifrån. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Är det ok att importera piratkopior som privatperson?

2021-03-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, köpte lite kläder av en kille online som verkade vara äkta, nu har dom fastnat i tullen och jag börjar bli orolig, kan jag åka på något om det skulle vara piratkopior?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du som privatperson lagligt kan köpa piratkopior från utlandet. Det är ok att köpa och importera piratkopierade kläder under förutsättning att det sker för privat bruk. Om tullen däremot skulle misstänka att du tänker använda dig av varorna i kommersiellt syfte kan en domstolsprocess inledas mot dig. Den som importerar piratkopior i syfta att sälja dem vidare kan göra sig skyldig till varumärkesintrång och riskerar därmed att få betala böter eller sitta i fängelse i högst två år (8 kap 1 § Varumärkeslagen). Så länge du har för avsikt att enbart använda kläderna för privat bruk har du inget att oroa dig för. Tullen kan tänkas reagera om det handlar om en större mängd importerade piratkopior. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Får jag spela musik i mina youtubeklipp?

2021-03-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga. Jag har lust att lägga till musik till mina YouTube videor men är ej säker på ifall det är tillåtet enligt upphovsrättslagen. Jag har hört om "fair use" lagen som finns i USA men är ej säker på om detta innefattar Sverige oxå? Jag har enbart tänkt att använda musiken till spel klipp på YouTube för ända ändamålet är att underhålla och utbilda mina tittare genom så kallade Call of Duty klipp, där jag spelar spelet och lägger till musik. Jag lägger inte upp dessa klipp för några kommersiella syften och jag kommer alltid att nämna artist och låt i klippet. Är detta tillåtet eller måste jag ha ett direkt godkända ifrån artisten?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger då regleras frågor om upphovsrätt i upphovsrättslagen (URL). Både melodier och låttexter skyddas av upphovsrätten (1 kap. 1 § URL). Det innebär att ingen förutom den som har upphovsrätten får överföra verket till allmänheten, till exempel genom att spela en låt (1 kap. 2 § URL).Det finns dock vissa undantag från upphovsrätten, som gör det möjligt att i vissa fall använda sig av upphovsrättsskyddat material. Till exempel är det tillåtet att citera ur skyddade verk, om det görs i överensstämmelse med god sed (2 kap. 22 § URL). Kravet på god sed innebär att det inte går att citera bara för att öka underhållningsvärdet på sitt eget verk, utan det krävs att det finns ett syfte med citatet, till exempel att man spelar upp en låt för att göra en recension eller för att diskutera musiken. Det är dessutom inte möjligt att med hjälp av citaträtten sprida ett helt verk, utan det är bara tillåtet att spela upp delar av ett skyddat verk.Som jag förstår din fråga fyller musiken inget särskilt syfte förutom att dina videor ska bli mer underhållande. I så fall går det tyvärr inte att spela musik, om du inte har samtycke från den som har upphovsrätt till låten du spelar.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Anses "små ändringar" i en bild vara ett nytt och självständigt verk?

2021-03-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag har hittat en bild av minimalistisk stil som jag skulle vilja använda som logga till mitt företag. Jag har gjort små ändringar och undrar om jag kan använda den eller om upphovsrätten fortfarande gäller.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).Är den ursprungliga bilden upphovsrättsligt skyddad?Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 § URL). En bild i form av en teckning eller en grafisk designad bild kan därför ha upphovsrättsligt skydd, likaså ett fotografiskt verk. När verket skapas uppstår skyddet. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse.Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Upphovsmannen har också ett antal ideella rättigheter till verket, till exempel rätt att bli angiven som upphovsman när exemplar framställs eller verket görs tillgängligt för allmänheten (3 § URL).Är din logotyp ett nytt och självständigt verk?Upphovsmannen har ensamrätt till verket även i ändrat skick, i bearbetning eller i annan konstart eller i annan teknik (2 § URL). Upphovsrätten ger därför skydd för verkets s.k. "inre form". Att bearbeta en bild kan därför falla in under upphovsmannens ensamrätt. Däremot har du som bearbetat bilden upphovsrätt till din bearbetning. Däremot kan inte du som gjort bearbetningen förfoga över bearbetningen i strid mot upphovsrätten till originalverket. Det krävs därmed tillstånd från upphovsmannen till bilden för att du ska kunna förfoga över bearbetningen (t.ex. offentliggöra den) (4 § första stycket URL).Om någon i fri anslutning till ett verk har åstadkommit ett nytt och självständigt verk är dennes upphovsrätt inte beroende av rätten till originalverket (4 § andra stycket URL, jfr även 1 § URL). Om ett sådant verket anses ha uppkommit har det nya verket upphovsrätt och därmed ensamrätt (1 § URL och 2 § URL). I ett sådant fall kan logotypen användas eftersom du har ensamrätt. För att ett eget skydd ska anses ha uppkommit måste alltså det som har åstadkommits vara så självständigt och originellt att ett nytt verk har skapats, med hänsyn till det verk som har använts som vägledning. Om till exempel motivet i bilden är det som bär upp det äldre verket och också framträder som det dominerande även i det nya arbetet, rör det sig bara om en bearbetning. Avgörande blir om logotypen uppnår egen verkshöjd. Du skriver att endast "små ändringar" gjorts, vilket talar för att det endast är frågan om bearbetning. En helhetsbedömning får dock göras i det enskilda fallet. Logotypen måste omvandlas i sådan utsträckning att du åstadkommer ett nytt och självständigt verk. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande logotyp är det troligt att verket har självständighet och originalitet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,