Hur skyddas ett konstnärsnamn?

2019-07-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Går det att registrera ett konstnärsnamn eller kan det enbart erhållas genom inarbetning?
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.När det kommer till konstnärsnamn föreligger ett passivt skydd genom 24§ namnlagen. För att uppnå detta skydd krävs att det avser ett särskilt artistnamn under vilket en konstnär arbetar och blir känd. Det finns därmed ett krav på att ditt konstnärsnamn ska vara allmänt känt samt att det har en ekonomisk betydelse. Det passiva skyddet syftar till att det kända konstnärsnamnet i sig kommer att skyddas mot att kunna registreras som varumärke av någon annan. Detta framgår genom 2 kap. 10§ 2 p varumärkeslagen som säger att ett varumärke inte får registreras om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartade namn. Du kan därmed inte registrera ditt konstnärsnamn i sig, utan det uppnår sitt skydd gentemot andra varumärkens registrering genom inarbetning. Ju mer allmänt känt konstnärsnamnet är, desto starkare skydd har man. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Skulle du behöva vidare rådgivning eller hjälp av en jurist är du välkommen att vända dig till oss igen.Med vänlig hälsning,

Kan jag använda en upphovsrättsligt skyddad seriefigur?

2019-07-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag vill trycka upp figuren Lobo Howler på en barn t-shirt till min sons födelsedag. Figuren kommer från Supermonster på Netflix. Får jag trycka den utan att bryta mot några rättigheter? Tack på förhand!Vänligen
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Figurerna skyddas sannolikt som konstnärliga verk enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Enligt URL uppstår en ensamrätt för konstnärliga verk genom att verket skapas enligt 1 § URL. Enbart upphovsmannen har rätt att förfoga över verket och framställa exemplar av verket, 2 § URL.Enligt 12 § URL är det ändå tillåtet att göra en framställning för privat bruk av offentliggjorda verk. Med privat bruk menas att kopian enbart får användas i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen. Det spelar med andra ord inte någon roll för bedömningen om du gör trycket som privat person eller inte, det som är avgörande är vem du offentliggör t-shirten för. Eftersom du trycker tröjorna till ditt barn är framställningen av verket för privat bruk vilket är lagligt enligt 12 § URL. Skjortan får dock inte användas för något annat ändamål än för privat bruk vilket i princip innebär att skjortan inte kan användas utanför hemmet.Vänligen,

Gäller konsumtionsprincipen för företaget som tidigare sålt verket?

2019-07-10 i Immaterialrätt
FRÅGA |Angående konsumtionsprincipen.Om ett företag förvärvar en upphovsrätt att trycka låt oss säga 300 reproduktioner av en konstnärs verk för att försäljas under 1år.Företaget säljer den upptryckta upplagan till en privatperson. I det fallet gäller konsumtionsprincipen vad jag förstår. Bestämmanderätten över upplagan anses förbrukad. Men om företaget köper tillbaka upplagan gäller då fortfarande konsumtionsprincipen för dessa fysiska ex. I princip att företaget kan sälja upplagan fast att 1 år har gått som avtalet gällde från början.
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig med frågan till oss på Lawline. Så som jag uppfattar det så vill du veta vad konsumtionsprincipen innebär. Jag kommer att använda mig av upphovsrättslagen för att besvara din fråga. Får ett företag köpa tillbaka ett verk som konsumerats?Upphovsrätt tillfaller den som skapat ett verk. Det kan till exempel vara texter, musik eller konst. Det räcker inte med att endast skapa något utan verket måste även nå kravet på verkshöjd. Verkshöjd innebär att det ska var självständigt och originellt. Når verket upp till dessa krav så kommer det att vara skyddat (1 § URL). Upphovsrätten kan delas in i två nämligen den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Den ekonomiska innebär ett skydd från att andra ska kunna använda verket och tex ge ut till försäljning (2 § URL). Den ideella rätten innebär att upphovsrättsmannen ska få bli angiven på lämpligt sätt (3 § URL). Den ekonomiska rätten kan överlåtas till exempel ett företag. Det är detta du beskriver när ett företag har rätten att trycka 300 reproduktioner av en konstnärs verk för att säljas under 1 år (27 § URL). De exemplaren som sålts till en privatperson kommer att omfattas av konsumtionsprincipen. Dessa rekreationer som sålts av företaget får säljas vidare från privatpersonen (19 § URL).Företaget som tidigare sålt rekreationerna får köpa ett exemplar av den privatperson som tidigare var köparen. Däremot så kommer endast just den rekreationen att omfattas och inte någon fortsatt rätt att tillverka rekreationer för försäljning. SlutordSammanfattningsvis så kommer svaret på din fråga vara att det är okej för företaget att köpa sin egna rekreation. Däremot så innebär innehavandet av rekreationen inte någon rätt att tillverka och sälja rekreationerna på nytt. Hoppas du fått din fråga besvarad och du är alltid varmt välkommen att skriva till oss på Lawline igen. Allt gott,

Vad ska jag göra när jag fått kravbrev om fildelning?

2019-07-02 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Jag såg att ni hade en del frågor gällande kravbreven för fildelning som man får nuförtiden. Min skickades av innerstan advokatbyrå som kräver en betalning på 7000 kr. Vid den tidpunkten var jag till och med utomlands och har bevis, och mina barn bor inte ens hemma. Jag ringde advokatbyrån så fort jag öppnade brevet, blev hotad med tingsrätten om jag inte betalar och sade att han hade bevis på att en film blev nedladdat och delats via min IP adress och är ansvarig för det...... Jag har polisanmält detta men vad kan jag göra mer?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De senaste åren har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. Precis som du själv skriver i din fråga, har vi fått väldigt många förfrågningar om kravbreven. Breven innebär att om du betalar, kommer upphovsrättsinnehavaren inte att vidta några rättsliga åtgärder i det aktuella fallet. Däremot finns en risk att brev skickas ut i fler ärenden.Det är inte alls omöjligt att advokatbyrån kan uppvisa bevisning för att en nedladdning skett från en IP-adress hänförlig till ditt abonnemang. Advokatbyråernas ståndpunkt är att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång från sitt abonnemang, oavsett vem som utfört gärningen. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.Om du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ännu ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Mina råd till digEtt sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Genom att godta förlikningserbjudandet från advokatfirman ingås ett avtal med upphovsrättshavaren att vederbörande inte kommer vidta några vidare åtgärder. Avtalet innebär att upphovsrättshavaren förbinder sig att inte driva ärendet vidare då ni förlikats (dvs ni har kommit överens). Betänk dock att förlikningen endast gäller exakt den filmen det påstås att du har laddat ner. Det innebär att även om du betalar kan det komma fler krav angående andra filmer, eller från andra byråer. Vilket verkar ha skett i ditt fall.Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala kan du bestrida kravet. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet genom att vända dig till advokatbyrån. Dock har du ingen skyldighet att bestrida ärendet och besvara advokatbyrån i nuläget. Det är först vid eventuellt inkassokrav du måste bestrida eller vid kallelse till domstol som du är skyldig att närvara. Det bör uppmärksammas att om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att advokatbyrån som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att ha tillhandahållit internetuppkopplingen. Eftersom det ännu ej är prövat i svensk rätt huruvida endast ett tillhandahållande av en internetuppkoppling och där tillhörande IP-adress är tillräckligt att dömas för ansvar i en civilrättslig tvist, går det inte att helt säga vilket ansvar du har för IP-adressen. Att byrån påstår att det finns bevis behöver inte heller innebära att domstolen anser att det är tillräckligt med bevisning för att du ska dömas.Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig eller åtminstone ger dig råd inför förhandlingen. Om så sker är du varmt välkommen att återkomma per e-post till mig på dennis.lavesson@lawline.se för vidare kontakt och offert.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Får man citera en film i sin marknadsföring?

2019-07-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får jag i min marknadsföring använda mig av av en mening från Disney Askungen utan att till fråga Disney? Den mening jag syftar på är "Nåja vad är väl en bal på slottet.................". Jag kommer att ändra vissa ord i meningen.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller citering av filmverk vilket regleras i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Var och en får citera ur offentliggjorda verk om det sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § URL).Ett verk anses offentliggjort då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL). Tillgängliggörandet kan ske genom överföring till allmänheten, offentligt framförande, när verket visas offentligt eller när exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning, utlåning eller annars sprids till allmänheten (2 § URL). Att det skett lovligen innebär att offentliggörandet skett med samtycke av upphovsrättsinnehavaren. Disneys Askungen är ett offentliggjort verk.Att citeringen ska ske i enlighet med god sed innebär att syftet med citatet är avgörande för huruvida ni behöver samtycke från upphovsrättsinnehavaren eller inte. Om syftet är lojalt i förhållande till upphovsmannens ekonomiska eller ideella rätt behövs inte samtycke för att få citera. Om citat ska användas i t.ex. reklam kan citaträtten som regel inte åberopas, utan då krävs ett samtycke från upphovsmannen. I förarbetena till upphovsrättslagen nämns några exempel på vad som kan anses vara citering i överrensstämmelse med god sed. Det är t.ex. när citat används som hjälpmedel för det egna arbetet då det citerade verket analyseras, kritiseras eller används som stöd för ett eget ställningstagande. Om citatet enbart har ett underhållningsvärde av sin egen produkt är det som regel i inte i överensstämmelse med god sed. Att ändra ett citat är inte heller tillåtet utan upphovsmannens samtycke då det inte kan anses vara citering i god sed. Om du vill ändra om citatet men att det ska ha samma innebörd blir du därför tvungen att formulera om meningen så pass mycket att det egentligen inte går att säga att det är ett citat utan en helt egenformulerad fras. Sammanfattningsvis kan du dessvärre inte använda dig av citatet från Disneys Askungen i din marknadsföring då citering i reklam som regel inte anses vara god sed eller lojalt med upphovsrättsinnehavarens intressen. Om du får upphovsrättsinnehavarens samtycke att använda citatet är du fri att göra så. Jag råder dig därför att själv formulera ett eget citat eller fras som du kan använda i din marknadsföring alternativt höra av dig till Disney men det kan eventuellt vara omständligt. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad gäller för citat av uttalanden och låttexter?

2019-07-11 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Får jag trycka citat på olika produkter och sälja?Exempel kan vara ett citat från en politiker eller kändis. Eller ett citat från en låttext från en artist. Är dessa olika exempel ok? Behöver man/ Får man då även skriva vem som sagt citatet? Tack på förhand.
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så vill du veta lite mer om upphovsrätt och vad som är okej att använda utan att behöva ta kontakt med upphovsmannen. Frågan kommer att besvaras enligt upphovsrättslagen eftersom frågan rör skyddet för verk. AllmäntUpphovsrätten är ett skydd för skaparen av verket. Skyddet gör det möjligt att själv få bestämma hur verket ska användas och som skapare omnämnas i samband med verket. Upphovsrätten tillfaller skaparen av ett verk och tillfaller skaparen automatiskt, det krävs således ingen ansökan eller registrering.Skyddet ges för litterära och konstnärliga verk som når upp till kravet för verkshöjd. Verket når verkshöjd om det är tillräckligt originellt och självständigt (1 § URL). Får man använda en politikers eller kändis uttryckta ord och sedan trycka för försäljning?När det kommer till uttryckta ord så kan de vara upphovsrättsligt skyddade om de når upp till verkshöjd. En politikers tal kan vara berättande och beskrivande på ett sådant sätt att det anses vara originellt och självständigt. Detsamma gäller för om en celebritet uttalar sig på ett originellt och självständigt sätt. Talet kommer att var skyddat om det når upp till kraven (1 § URL).Låt oss säga att de uttalanden du vill använda omfattas av upphovsrätt. För att få använda verken krävs samtycke från upphovsmannen (2§ URL). Däremot så finns det ett undantag då man inte behöver samtycke för att citera verket. För att undantaget ska vara tillämpligt så krävs det att verket är offentligt publicerat och att omfattningen inte överskrider vad som överensstämmer med god sed. Verket ska alltså redan finnas tillgängligt och citatet ska vara en liten del av verket som inte är omfattande. Citatet ska i regel ses som ett hjälpmedel för att hänvisa till verket vid kritisering eller styrka egna ställningstaganden. Eftersom du vill använda citaten utanför de tidigare nämnda ändamålen så kommer undantaget inte att omfatta tryckning på tröjorna.Du frågar även vad som gäller för låttexter och för dem gäller detsamma. Låttexter når oftast kravet på verkshöjd eftersom de har originalitet och är självständiga. De låttexter som når upp till kravet på verkshöjd kommer att få ett upphovsrättsligt skydd och användande av verket kan utgöra intrång (22 § URL). SlutordSammanfattningsvis så skulle jag råda dig att ta kontakt med upphovsmannen för ett samtycke. De flesta litterära och konstnärliga verk omfattas av en upphovsrätt och detta gäller även för tal och låttexter. Ett intrång i upphovsrätten kan leda till förbud av användande förenat med vite och skadestånd. Hoppas du fått din fråga besvarad och att du nu vet lite mer om upphovsrätt. Du får gärna skriva till oss på Lawline igen för att få svar på fler frågor. Allt gott,

Musikfilmer innehållande fotografier av utgången upphovsrätt

2019-07-04 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag gör musikfilmer och använder olika typer av bilder. Gratisbilder på nätet och egna. Jag skulle vilja använda foton på John Bauer-verk. Det förekommer en hel del på nätet där det står att bilderna är fria. Jag läste https://www.lawline.se/answers/visa-upp-och-salja-avmalning-av-ett-kant-konstverk men jag vet inte vad som gäller foton som är en ren avfotografering och som åtminstone jag inte ser som ett konstnärligt verk i sig. Min film där jag använder egen musik är helt idéell, har inga kommersiella ambitioner och jag tänkte behandla John Bauer-bilderna med stor respekt. Gärna nämna att det är hans motiv. Vad gäller, kan jag använda fotona?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!John Bauer har varit död sedan 1918. Upphovsrätten till hans verk har därför enligt 43 § upphovsrättslagen (URL) gått ut. Det betyder att det är fritt fram att använda hans verk. Vad avser fotografier på Bauers verk är saken lite mer komplicerad. En ren avfotografering av en tavla måste vara att betrakta som en bearbetning av tavlan, enligt 4 § URL. Detta medför att fotografen har en begränsad upphovsrätt till fotografiet. Han kan inte förfoga över fotografiet i strid med upphovsrätten till tavlan. Däremot är tavlan som nämnt inte längre skyddad av upphovsrätt, och det finns därför ingen originalrättighet att förhålla sig till. Detta betyder att fotografen inte behöver ta hänsyn till Bauers rätt. Detta följer också av 49 a § URL, vilken ger fotografer upphovsrätt till sina fotografier. Vad innebär det då att använda ett upphovsrättsligt skyddat fotografi i en musikfilm? Det beror på hur filmen ser ut, och för vem du ska visa den. Antingen kan man se saken som så att du i och med produktionen av din film framställer exemplar av fotografierna (vilket är en rätt som enligt 2 § URL endast tillkommer upphovsmannen) eller som så att du skapar samlingsverk enligt 5 § URL. Det beror som nämnt på hur din film ser ut. Dock, eftersom du inte har något kommersiellt syfte med filmerna blir distinktionen i princip ointressant. Anledningen till det hänger ihop med vems ögon filmen är avsedd för. Om du gör filmerna enbart för dig själv kan du enligt 12 § URL göra så med gott samvete. I andra fall måste du ta hänsyn till upphovsmannens ensamrätt att enligt 2 § URL göra verket tillgängligt för allmänheten. Det innebär i korthet att endast upphovsmannen får t.ex. publicera sina fotografier på nätet, m.m. Detta gäller alltså även för samlingsverk. Vad du än försöker göra riskerar du alltså att göra intrång på fotografens upphovsrätt, däremot aldrig Bauers. Mitt tips till dig är därför att i så stor utsträckning som möjligt använda bilder som enligt fotografen är fria att använda. I annat fall kan du säkert hitta en fotograf som låter dig användarna hans bilder utan ersättning. John Bauers verk lär vara rikligt fotograferade. Man kan också fråga sig hur en fotograf skulle kunna hävda sin rätt till en ren avfotografering, eftersom hans fotografi är omöjligt att skilja från andra avfotograferingar, särskilt om EXIF-datan skulle råka komma bort på något sätt. Trots att John Bauer varit död sedan länge finns det säkert någon som uppskattar att du namnger honom i enlighet med respekträtten i 3 § URL.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Sälja en mjukvara till ett företag

2019-07-02 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har utvecklat en mjukvara som jag vill sälja till ett företag som i sin tur kan distribuera denna kommersiellt. Mjukvaran har jag utvecklat på fritiden, jag har inte gjort något liknande förut, jag är antagen till universitetsstudier, och jag har inget jobb i övrigt. Mot mjukvaran antar jag att jag då skulle antingen få engångsbetalning eller royalty. Behöver jag ett företag för att genomföra detta eller kan jag kategorisera detta som hobby eller liknande? och är det någonting man ska tänka på angående rättigheterna till produkten man vill sälja?Tack!
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns flera saker att tänka på när man har skapat en mjukvara som man avser att sälja vidare. En mjukvara är en så kallad immateriell rättighet som innehar upphovsrättsligt skydd och kan i särskilda fall även vara patenterbar. Det är därför att rekommendera att anlita en jurist för att upprätta ett avtal som reglerar överlåtelsen (försäljningen) av den immateriella rättigheten och vad denna innefattar. I ditt fall verkar du osäker på huruvida det är bättre att få en engångssumma och/eller royalty och föredrar du en royalty krävs också ett licensavtal. Min uppmuntran till dig är alltså att anlita en jurist som hjälper dig att bena ut de viktiga delarna i ett avtal utifrån de önskemål du har. Behöver du hjälp med detta är du välkommen att vända dig till info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04. Vi sysslar dock inte med skatterättslig rådgivning på byrån, varför jag inte kan svara på din fråga om hur du ska kategorisera försäljningen ur den aspekten.Hoppas att du fick viss vägledning i din fråga!