Får man sälja produkter som är fake?

2019-07-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag köper en produkt som jag avsiktligt vet är "fake" men säljer den som en äkta produkt tex ett Versace bälte, vad kan bli påföljderna av det om personen upptäcker att det är fake, kan jag på något sätt undvika alla efterföljder genom att skriva något innan han köper den tex vi tar ej emot returer.// hälsningar Gustav
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Jag utgår från att du säljer varorna i form av privatperson till en annan privatperson, köplagen (köpl) är då tillämplig, 1 § köpl. "Vi tar ej emot returer" är ett allmänt förbehåll och även om varan säljs med det så anses varan felaktig om - varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, - säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.Att du säljer en produkt som du säger är äkta men som du vet är fake innebär att varan inte uppfyller de kraven som ställs enligt 19 § första och andra punkten köpl se ovan. Köparen har då rätt att göra påföljder såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag, häva köpet samt dessutom kräva skadestånd, 30 § köpl. Du kan alltså inte undvika påföljder genom att skriva ett allmänt förbehåll, svaret är detsamma även om du istället säljer varan som näringsidkare till en privatperson. Jag kan också tillägga att den som äger ett varumärke, upphovsrätt, mönsterrätt eller ett patent äger den immateriella rätten till sin produkt. Att tillverka och/eller sälja likadana eller liknande produkter är ett brott mot immaterialrätten. Genom att sälja produkter som är fake kan du därför riskera att straffas enligt någon av de intrången som du gör. Jag rekommenderar att du inte säljer produkter som är fake överhuvudtaget. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har rättsinnehavaren till ett överlåtet fotografiskt verk samma rättigheter som upphovsmannen?

2019-07-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Har jag som rättsinnehavare till en fotografisk bild total ensamrätt till den och likt en upphovsman lagligt stöd i att få bilden borttagen från Facebook? Enligt överenskommelse med upphovsmannen är jag rättsinnehavare för all framtid och innehavare av högupplöst, digitalt original.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om du som rättsinnehavare till ett överlåtet fotografisk verk har samma rättigheter som upphovsmannen har att få en upphovsrättsligt skyddad bild borttagen från Facebook (sociala medier). Jag vill förklara att svaret blir annorlunda om det rör sig om en fotografisk bild eller ett fotografiskt verk som uppnått verkshöjd och därmed har upphovsrättsligt skydd. Eftersom utförlig information saknas i frågan utgår jag ifrån att bilden är upphovsrättsligt skyddad och att den endast har en upphovsman som du har övertagit rättigheterna av. Därmed svarar jag utifrån att det är ett fotografiskt verk du har övertagit. Om så inte är fallet får du gärna återkomma.Frågan bedöms utifrån Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), som reglerar när och hur det är tillåtet att använda sig av upphovsmannens verk. Om verket uppnår verkshöjd, genom att vara så pass unikt och ha en individuell särprägel att två oberoende personer rimligen inte skulle kunna skapa exakt samma verk, blir verket automatiskt upphovsrättsligt skyddat genom att vara ett fotografiskt verk (1 kap. 1 § URL). Detta skydd uppkommer exempelvis om en professionell fotograf tagit en bild genom att reglera vinkeln och ljuset osv för att på så sätt ge uttryck för sin individuella särprägel.Upphovsrättens innebörd, överlåtelse av rättigheter och skyddstidUpphovsrätten ger dig som skapat alstret eller har övertagit rättigheterna till alstret ensamrätt gällande hur alstret får användas. Om upphovsmannen har överlåtit rättigheterna till det fotografiska verket till dig, har du alltså övertagit den ekonomiska upphovsrätten (3 kap. 27 § URL). Detta innebär att du har en förfoganderätt till bilderna, det vill säga att du får framställa exemplar av verket och göra verket tillgängligt för allmänheten genom spridning (1 kap. 2 § URL).Den ideella upphovsrätten (det personliga intresset, främst att upphovsmannen har rätt att namnges tillsammans med alstret) anses normalt inte kunna överlåtas utan enbart efterges (att verket får användas på ett visst sätt under en specificerad tidpunkt utan att upphovsmannen namnges), men den har ändå ett förmögenhetsvärde och intrång ger rätt till ersättning. Du har alltså inte övertagit den ideella upphovsrätten till bilden om ni inte i överenskommelsen har specificerat en tidpunkt där upphovsmannen efterger denna rätt. Specialitetsgrundsatsen och specifikationsprincipen är två begrepp som används inom upphovsrätten vid överlåtelse av en immateriell ensamrätt. Specialitetsgrundsatsen talar om att de delar av upphovsrätten som inte uttryckligen har upplåtits stannar kvar hos upphovsmannen. Otydliga och oklara avtal mellan parterna tolkas till upphovsmannens fördel, enligt specifikationsprincipen. Med upphovsrätten följer även att det är straffbart för andra att utnyttja det upphovsrättsliga alstret på ett sätt som leder till intrång i upphovsrätten. Gällande skyddstid för fotografiska verk som kan jämställas med konstnärliga verk är 70 år efter upphovsmannens död. Därför är det tyvärr inte möjligt att fotografiet skulle vara skyddat av din upphovsrätt i all framtid. Bilder som publiceras av rättsinnehavaren på Facebook får användas av FacebookEftersom du som rättsinnehavare har övertagit den ekonomiska upphovsrätten till verket har du uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas. Inskränkningar i din ensamrätt återfinns i 2 kap. URL, men dessa är inte tillämpliga i fall gällande sociala medier. Därmed kan du alltså avgöra i vilken utsträckning den fotografiska bilden får finnas på sociala medier om du själv inte har lagt ut bilden på sociala medier. Det innebär i praktiken att du måste ge ditt godkännande innan någon annan lägger upp ditt upphovsrättsskyddade verk på sociala medier. Du bör alltså kunna få bilden borttagen från Facebook, om den inte har spridits vidare (i sådant fall kan det vara svårt att få bilden borttagen eller veta vem som publicerade den,men den som gjort intrång i ensamrätten kan fortfarande straffas för detta). Har du däremot själv lagt ut bilden på Facebook har du, genom att godkänna användarvillkoren när du startade ditt konto, gett Facebook rätten att använda allt material du publicerar utan kostnad för dem (en begränsad licens). Du har trots det fortfarande kvar din upphovsrätt och Facebook har ingen ensamrätt till bilden, men du har själv valt att sprida den aktuella bilden till allmänheten. Om du skulle avsluta ett konto upphör licensavtalet och därmed Facebooks rättighet att använda bilder som bara finns på detta konto. Har du har delat bilden med andra upphör inte Facebooks rättigheter till bilden, då den fortfarande finns kvar på andra aktiva konton. Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar eller behöver ytterligare juridisk rådgivning är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid bearbetning av affischer?

2019-07-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag köper, målar om och säljer second hand-möbler som hobbyverksamhet. Om jag köper en affisch i nån butik och klistrar hela eller en del av affischen på en möbel som en del av möbelrenoveringen, får jag då lov att sälja möbeln inom min hobbyverksamhet? Är det skillnad om det är tex ett "vanligt motiv" som t ex en solnedgång eller en känd figur som t ex Spindelmannen? Och är det skillnad om jag i framtiden vill göra samma sak som näringsverksamhet?Tusen tack för hjälpen på förhand!
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga hamnar inom ett rättsområde kallat immaterialrätt. Frågan kommer besvaras enligt upphovsrättslagens bestämmelser eftersom det gäller skyddet för konst. Jag kommer att svara på hur du kan använda affischer utan att det ska utgöra ett intrång i upphovsrätten. Allmänt om upphovsrättsskyddade verkUpphovsrätt omfattar litterära och konstnärliga verk som når upp till kravet för verkshöjd. Verket når verkshöjd om det är tillräckligt originellt och självständigt. Någon ska till exempel inte kunna framställa en likadan målning (1§ URL).Upphovsrätten är ett skydd som innebär att skaparen har en uteslutande rätt att förfoga över verket. Det innebär en ensamrätt att göra det tillgängligt för allmänheten och framställa exemplar (2 § URL). Vad gäller för privat bruk av möbel med affisch?För att besvara din fråga så utgår jag från att affischen är målad på ett sådant sätt att den är originell och självständig. Lagen gör ingen skillnad på till exempel Spiderman eller en solnedgång utan man skiljer på verk som når upp till verkshöjd. Affischen med verkshöjd skyddas då enligt upphovsrättslagen (1 § URL).För privat bruk av möbeln så behöver du inte hämta samtycke hos upphovsmannen eftersom det finns ett undantag för just privat bruk. Hobbyverksamhet kan omfattas det beror på hur den ser ur och vilka som kan ta del av möblerna. Det är tillåtet att framställa ett eller några få exemplar av ett verk. Dessa kan du sedan sätta på möbler som du vill (12 § URL).Vad gäller för försäljning av möbler med köpt affisch?För att besvara din fråga så utgår jag från att affischen är målad på ett sådant sätt att den är originell och självständig. Lagen gör ingen skillnad på till exempel Spiderman eller en solnedgång utan man skiljer på verk som når upp till verkshöjd. Affischen med verkshöjd skyddas då enligt upphovsrättslagen (1 § URL).Som utgångspunkt ska samtycke hämtas från upphovsrättsmannen för att kunna använda de verk som han skapat. Till denna huvudregel finns det några undantag som i ditt fall innebär att du inte behöver kontakta den som målat affischen. Eftersom du har köpt affischen så kan konsumtionsprincipen tillämpas. Har ett verk sålts med upphovsmannens tillåtelse så kan just detta verk säljas vidare. Du tillåts att använda det exemplaret av affischen du köpt för att placera på möbeln (19 § URL). Däremot så är det inte tillåtet att utan samtycke framställa flera exemplar av affischen för att placera på flera möbler och sälja vidare (2 § URL). Genom att placera affischen på möbeln så bearbetar du affischen. Beroende på hur mycket du bearbetar affischen så kommer situationen att skilja sig. Enligt min uppfattning så verkar det som att man fortfarande kommer att se motivet tydligt och oförändrat trots att du fäst den på möbeln. I detta fallet så kommer skaparen till affischen att ha kvar upphovsrätten och du har en upphovsrätt till möbeln med affischen du skapat. Det krävs då fortfarande tillstånd av den ursprunglige skaparen för att upphovsrättsligt förfoga över verket (4 § URL). SammanfattningSammanfattningsvis så kan du för privat bruk använda en affisch för att placera på möbler. Du kan även ta en eller några få kopior på affischen för att placera på flera möbler.För näringsverksamhet så kan du endast använda just det exemplar du köpt och för att framställa flera så krävs samtycke. Eftersom man tydligt ser affischen på möbeln är den inte tillräcklig omarbetad för att uppnå ett eget nytt skydd. För att du ska få en egen upphovsrätt, och på så vis kunna sälja föremålet som din egen konst, måste du göra om det i så hög grad så att det kan anses vara ett nytt och självständigt verk.För att du ska förstå hur omarbetat verket ska vara ska jag ge ett exempel. I princip så ska du genom att titta på ett verk få inspiration till att vilja skapa ett eget. Hoppas att jag kunnat svara på dina frågor. Behöver du fler svar så får du gärna skriva till oss igen. Allt gott,

Får man måla av någons tavla för privat bruk?

2019-07-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!1. Jag undrar om det är olagligt att måla av någons tavla ganska likt, dock utan att ha sålt det? 2. Om ja, Kan någon anmäla mig för plagiering utan att ha registrerat sitt mönster?Det är en bild på en indian det gäller.
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om upphovsrätt finns i Upphovsrättslagen (1960:729) (URL).Till att börja med kan konstateras att den som skapat ett konstnärligt eller litterärt verk upphovsrätt har upphovsrätt till verket (1 § 1 st URL). Enligt lagmotiven är det konstnärligt om det är skapat med en konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan (Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 14:e uppl, s 53). Om målningen som du har målat av är tillräckligt originell, är det ett konstnärligt verk som upphovsrättsligt skydd (1 § 5 p URL). Att inneha upphovsrättsligt skydd innebär att upphovsmannen har en ensamrätt till verket som inte får inskränkas. Så länge verket eller fotot utnyttjas oförändrat med korrekt källangivelse, och i enlighet med den ideella rättens krav (upphovsmannen har enligt 3 § URL alltid rätt att bli namngiven), behöver man inte söka överenskommelse med upphovsmannen (jfr 11 § URL). Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Med privat bruk avses främst bruk inom privatlivet och för egen del, eller den närmaste familj och vänkretsens räkning (12 § URL). Det inskränker alltså inte upphovsmannens ensamrätt till verket att måla av målningen. Det är alltså inte olagligt att måla av någons tavla för eget bruk, så länge den ursprunglige upphovsmannen namnges. Det innebär att du inte kan bli anmäld för att ha avbildat målningen. Din målning kan däremot bli en bearbetning av den tidigare målningen och kan därmed i sig uppnå upphovsrättsligt skydd i form av en bearbetning (4 § URL). Observera dock att du fortfarande inte får förfoga över din bearbetning i strid med originalverket!Vänliga hälsningar,

Varumärkesskydd och intrång

2019-07-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har nyligen startat ett aktiebolag vid namn "Västerås tryckeri AB". Vår konkurrent Print Image som också befinner sig i Västerås äger domännamnen "printimage.se" och "vasterastryckeri.se". Söker man på det sistnämnda så har man tidigare kommit till printimage.se i alla fall. Nu när vi kommit in på marknaden kommer man inte längre till printimage.se utan det är en ny sida där det står "Västerås Tryckeri" över hela sidan, vilket är vårt registrerade namn. Vi äger domännamnet "västeråstryckeri.se" vilket kan bli väldigt förvirrande för kunderna.Min fråga till dig:Vad tycker du att vi ska göra?
Fredrik Lindén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har uppfattat situationen korrekt använder er konkurrent Print Image ert företagsnamn, som ni även äger motsvarande domännamn till, på sin hemsida. En domännamnsregistrering medför ingen immaterialrättslig ensamrätt i sig. Man kan alltså inte förbjuda någon från att använda ett registrerat domännamn som företagsnamn eller varumärke enbart med stöd av en domännamnsregistrering. För att ditt bolag ska kunna göra gällande varumärkesintrång till följd av konkurrenternas användande av namnet "Västerås Tryckeri" krävs att ni har eller erhåller varumärkesskydd för namnet. Varumärkesskydd kan förvärvas genom registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Det är även möjligt att ni redan har förvärvat varumärkesskydd genom s.k. "inarbetning". Om varumärket är allmänt känt hos en betydande del av omsättningskretsen kan ni ha förvärvat ensamrätt till varumärket genom inarbetning. Det finns ingen helt klar gräns avseende hur stor del av omsättningskretsen som måste känna till varumärket, men som tumregel brukar sägas att om ca 30 – 35 % av omsättningskretsen känner till varumärket anses det inarbetat. För att ta reda på om varumärket är inarbetat bör alltså marknadsundersökningar genomföras. S.k. notoritetsundersökningar görs på uppdrag av Stockholms Handelskammares Varumärkesnämnd som i sin tur gör en objektiv bedömning av om inarbetning föreligger. Till omsättningskretsen räknas dels de som köper eller kan köpa produkten, alltså konsumenter, och dels de som arbetar eller befattar sig med produkten under distributionen, alltså t.ex. importörer, grossister återförsäljare och leverantörer m.m.Om ni förvärvat varumärkesskydd, antingen genom registrering eller inarbetning så kan ni om någon gör intrång i er ensamrätt till varumärket väcka talan om varumärkesintrång. Vid varumärkesintrång kan rätt till skadestånd föreligga. Storleken på ersättningen för utnyttjandet av varumärket ska avgöras med hänsyn till (8 kap. 4 § Varumärkeslagen):1. Utebliven vinst,2. Vinst som den som har begått intrånget har gjort,3. Skada på varumärkets anseende,4. Ideell skada,5. Rättighetsinnehavarens intresse av att intrång inte begås. Om ni inte har erhållit ensamrätt till varumärket genom inarbetning föreslår jag att ni ansöker om varumärkesskydd genom registrering hos PRV. Hoppas att du fick svar på din fråga.

​Inte tillåtet att tillverka egna alster av varumärkesskyddade tyger

2019-07-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |En enkel fråga, får jag sälja egenhändigt tillverkade alster av Disneytyg, t e x grytlappar?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det i frågan inte framkommer hur tyget ser ut, utgår jag i mitt svar ifrån att Disneytyget är varumärkesskyddat och att du tänker sy alster i kommersiellt bruk. Frågan går att bedöma utifrån mönsterskydd också, resonemanget blir då annorlunda men slutsatsen ungefär densamma om dina alster går att förväxla med Disneys egna produkter. Varumärkeslagens regleringVarumärkeslagen (VML) kan i detta fall tillämpas då varumärkesrätten skyddar särskiljande kännetecken, exempelvis figurer, vilket Disney är känt för att producera (1 kap. 4 § VML).Som regel får du inte sy egna alster av Disneytygerna om innehavaren av varumärkesrätten inte gett sitt medgivande till detta, då det utgör varumärkesintrång. Anledningen till detta är att innehavaren har ensamrätt till tygerna och att denne själv kan avgöra hur dessa får användas av andra i näringsverksamhet (1 kap. 10 § VML).Vad innebär att ensamrätten till en vara kan "konsumeras"?Inom immaterialrätten finns ett begrepp som kallas för "konsumtion" (1 kap. 12 § VML). Detta begrepp innebär att om en vara förs in på EES-marknaden (länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, exempelvis Sverige bland andra) genom samtycke från varumärkesinnehavaren, har ensamrätten till just den varan konsumerats. På det sättet kan andra få möjligheten att sälja vidare denna vara utan något tillstånd från den ursprungliga rättighetsinnehavaren, i detta fallet Disney. Om du förändrar varans skick gäller inte konsumtionsregelnDu får dock inte förändra eller försämra varans skick, eftersom varan måste behålla samma skick så som den konsumerades för att konsumtionsregeln ska gälla (1 kap. 12 § 2 st VML). Det innebär tyvärr i ditt fall att du inte heller via den här vägen kan tillverka dina egna alster av Disneytyg eftersom det skulle innebära en förändring av tyget som du köpt.Vad du bör göra Mitt tips till dig är att köpa tyger för kommersiellt bruk om du skulle vilja tillverka och sälja dina egna alster utav tyg utan att riskera att göra immaterialrättsliga intrång. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Trycka citat från låttexter på tröjor i kommersiellt syfte

2019-07-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag är inne i tankarna att börja sälja kläder med eget tryck. Jag skulle även vilja ha kortare texter på vissa av plaggen men undrar hur strängt det är så att det inte blir ett upphovsrättsligt intrång?`Jag tänker t.ex. Känn ingen sorg som är en del av Håkan Hellströms hit Känn ingen sorg för mig Göteborg. Skulle det vara något intrång eller är det för "svårt" att koppla till just den låten?Tacksam för svar
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du vill ha svar på vilka upphovsrättsliga regler som gäller för att trycka citat från låttexter på tröjor som du vill bjuda ut till försäljning. Frågan regleras i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). I lagen står det att den som har skapat ett verk får upphovsrätt till verket, detta omfattar även musikaliska verk såsom låttexter (1 kap. 1 § 3 pkt URL). Upphovsrätten till verket kommer automatiskt om verket uppnår verkshöjd genom tillräcklig originalitet och självständighet, vilket låttexter oftast gör. Vad innebär upphovsrätten?Upphovsrätten ger upphovsmannen av verket en uteslutande rätt att förfoga över verket, vilket innebär rätt att framställa exemplar av verket samt bjuda ut verket till försäljning i både ursprungligt och förändrat skick. Detta bidrar alltså till att ingen får använda sig av verket utan upphovsmannens tillstånd (1 kap. 2 § URL). Rätten att citera texter gäller inte vid kommersiellt syfteEtt undantag från kravet på upphovsmannens godkännande är rätten att citera texter (2 kap. 22 § URL). Citaträtten ger dig dock enbart rätt att citera låttexter för privat bruk, och inte för kommersiellt syfte så som försäljning. För att få rätt till att sälja tröjor med citat på måste du alltså ha upphovsmannens tillstånd. När du har godkännande från upphovsmannen bör du tänka på att:- Du får citera verk som redan tillgängliga för allmänheten i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. I ditt fall innebär god sed att citatet ska vara en liten del av verket (låttexten), som är motiverat av ditt ändamål.- Upphovsmannen skall anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver, ofta genom att dennes namn skrivs ut (1 kap. 3 § URL).- Verket (låttexten) får inte ändras så att upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart kränks, verket får alltså inte göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen (2 kap. 11 § URL).Konsekvenser av intrång i upphovsrätten Jag råder dig alltså att kontakta upphovsmannen för att få samtycke från denne, innan du påbörjar försäljning av dina tröjor. De flesta låttexterna omfattas av en upphovsrätt och ett intrång i upphovsrätten kan leda till förbud för dig att trycka låttexter på tröjor, förenat med vite (böter om du inte skulle sluta med att trycka låttexter som omfattas av upphovsrätt på tröjor) och skadestånd.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha behov av mer rådgivning vid senare tillfällen är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Rätt att trycka en tröja med annans bild?

2019-07-18 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Om jag skulle printa en egen tröja, med ett tryck på en bild som jag har hittat på google, skulle jag då behöva fråga ägaren utav bilden om jag får använda den bilden?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UpphovsrättSannolikt så omfattas bilden i fråga utav upphovsrätt. Den som skapar ett verk som uppnår kravet på verkshöjd, det vill säga att verket ska ha en viss nivå av originalitet, erhåller upphovsrätt till verket (1 § upphovsrättslagen (URL)). Med upphovsrätten följer ekonomiska och ideella ensamrätter. Bland de ekonomiska ensamrätterna återfinns bland annat ensamrätten att framställa exemplar av verket (2 § URL). De ideella ensamrätterna innebär dels en rätt för upphovsmannen att bli namngiven vid exemplarframställning (eller att ej bli namngiven om upphovsmannen så önskar), dels en rätt mot kränkande ändringar av verket eller att verket görs tillgängligt i kränkande sammanhang (3 § URL). De ideella rättigheterna kan varken inskränkas eller överlåtas (11 § respektive 27 § URL). Upphovsrätten gäller som huvudregel upp till 70 år efter upphovsmannens död (43 § URL). Upphovsrättslagen omfattar personer i Sverige eller annat EES-land eller medlem i Bernkonventionen (1 § respektive 2 § internationell upphovsrättsförordning).Inskränkningar i den ekonomiska ensamrättenDe ekonomiska ensamrätterna är i vissa fall enligt bestämmelserna i 2 kap. URL inskränkta. En inskränkning som i ditt fall eventuellt skulle kunna vara tillämplig är rätten att för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av tidigare offentliggjorda verk (12 § URL). Exemplaren får alltså ej användas i kommersiellt syfte. Kravet att verket ska ha offentliggjorts innebär att verket lovligen, det vill säga med upphovsmannens samtycke, ska ha gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL).SanktionerVid brott mot upphovsrättslagen kan dels följa ett straffrättsligt ansvar som kan ge böter eller fängelse i upp till två år om brottet sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, dels ett civilrättsligt ansvar som innebär en skyldighet att betala dels en skälig ersättning för användandet av det upphovsrättsskyddade verket, dels skadestånd till upphovsmannen (53 § respektive 54 § URL).I ditt fall Eftersom det i din fråga inte framgår huruvida exemplarframställningen av bilden ska ske i privat eller kommersiellt syfte kan ett definitivt svar ej ges på om du behöver fråga upphovsmannen om lov eller ej. Om det sker i privat syfte kan du med inskränkningen av ensamrätten för exemplarframställning i privata syfte få göra ett eller fåtal exemplar. Däremot inskränks inte den ideella rätten, vilket innebär att upphovsmannen fortfarande har rätt att bli namngiven och att dennes verk måste respekteras. I annat fall måste du sannolikt få godkännande av upphovsmannen att använda dennes verk för exemplarframställning om det inte är så att en annan inskränkning i 2 kap. URL är tillämplig i ditt fall eller om upphovsrätten har löpt ut, vilket som huvudregel sker 70 år efter upphovsmannens död.Jag hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning