Vårdplikt och underhållsplikt i hyresrätt

2021-07-13 i Hyresrätt
FRÅGA |Vi hyr en fastighet där en altan ingick när hyresavtalet skrevs. Nu behöver altanen bytas då den börjat ruttna. Hyresvärden vill att vi står för hela kostnaden men säger att hen kan lösa det för oss till ett förmånligt pris. Vi anser inte att priset är särskilt förmånligt samt att vi inte egentligen skall stå för denna renovering då altanen var en del av hyresavtalet. Vad är det som gäller?Ska vi behöva lägga ut 130000kr för en ny altan eller räknas det som normalt underhåll som hyresvärden ska stå för?Tack
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som hyresgäster i en hyresrätt omfattas ni av reglerna i hyreslagen, vilken är det tolfte kapitlet i jordabalken (12 kap. jordabalken (JB). Enligt detta kapitel har hyresgäster en s.k. vårdplikt, vilken innebär att hyresgästen måste iaktta aktsamhet när det kommer till bostaden så att den håller sig hel och ren (12 kap. 24 § JB). Vårdplikten innefattar tre huvudsakliga moment, vilka är:Skulle skador uppkomma till följd av att hyresgästen ageras vårdslöst eller oaktsamt ska dessa skador ersättas. Hyresgästen ansvarar även för skador som orsakas av gäster som befinner sig i lägenheten och är därmed skyldig att ersätta även dessa.Hyresgästen måste se till att bostaden håller sig fri från skadedjur.Som huvudregel ansvarar inte hyresgästen för brand- eller vattenskador, men om det visar sig att de uppkommit till följd av att hyresgästen brustit i den omsorg och tillsyn som krävs kan ansvar aktualiseras. I hyreslagen står även att hyresvärden har en s.k. underhållsplikt som gäller under hela hyresperioden (12 kap. 15 § JB). Underhållsplikten innebär att hyresvärden ska hålla lägenheten i ett sådant skick som krävs vid inflyttningen, alltså att den är fullt brukbar för ändamålet och i ett beboeligt och acceptabelt skick. Skulle lägenheten inte vara i ett sådant skick kan hyresgästen ha rätt till skadestånd. Det står även vad gäller underhållsplikten att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer som kan tänkas behövas pga normalt slitage. Sammanfattningsvis kan sägas att altanreparationen troligtvis är en sådan kostnad som omfattas av hyresvärdens underhållsplikt i och med att det antagligen inte är erat slitage som orsakat rötan. Ett tips om er hyresvärd inte underhåller er hyresrätt i enlighet med underhållsplikten är att kontakta hyresnämnden för juridisk rådgivning. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Hyresgästs vårdnadsplikt

2021-07-03 i Hyresrätt
FRÅGA |hyresvärden vill ha betalt för en ny matta i ett rum för att det har blivit en fläck som inte går att ta bort
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din frågeställning är något oklar. Jag tolkar dock frågan som att hyresvärden vill ha betalt för att det uppstått en fläck som inte går att ta bort och du undrar om detta är något som du som hyresgäst måste stå för. Om det är så att jag misstolkat något, vänligen återkom med en ny fråga så skall jag försöka besvara den istället. Hyresgästens vårdnadspliktEn hyresgäst har ett ansvar för att vårda bostaden väl och se till att inga onödiga skador uppkommer. Detta framgår av (12 kap. 24 § jordabalken). Vårdnadsplikten innebär att du som hyresgäst måste se till att vidta de åtgärder som är lämpliga för den löpande skötseln av hyresrätten. Den löpande skötseln kan exempelvis vara att dammsuga och genomföra ordentliga städningar för att undvika eventuella skador på hyresrätten. Om en hyresgäst brister i sin vårdnadsplikt genom att agera vårdslöst eller oaktsamt är hen skyldig att ersätta hyresvärden för skadan. Hyresvärden bär bevisbördan här. Det är även en skillnad på om en fläck bara råkat uppkomma och om den uppkommit på grund av att hyresgästen agerat vårdslöst eller försumligt. Om det bara råkat inträffa, då är ett annat fall och då ska hyresgästen som regel inte svara för detta. Högsta domstolen har i ett rättsfall tagit upp några komponenter som man ska titta på vid en bedömning om en hyresgäst agerat vårdslöst. Detta framgår av (NJA 2011 s. 454). Bland annat skall man titta på risken för skada, sannolik skadas storlek, möjlighet att inse risk för skada och möjligheter att förebygga skadan. Bedömning i ditt fallFör att avgöra om en hyresgäst agerat vårdslöst eller försumligt i ett fall där skada uppkommit i bostaden, så måste en bedömning göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. I din bakgrundsinformation framgår inte om du vidtagit vissa åtgärder för att minimera risken för att fläckar ska uppkomma. Det framgår således inte om du exempelvis genomfört noggranna städningar och på något vis agerat för att motverka uppkomsten av en fläck. Vidare saknas mer detaljerad information om hur pass stor fläcken är, varför den uppkommit m.m. Med hänsyn till den begränsade bakgrundsinformationen så går det inte att ge ett säkert svar på huruvida du kommer att få stå för kostnaderna för att ta bort fläcken som uppkommit. Det är dock viktigt att meddela hyresvärden om skada eller brist i lägenheten. Skulle det uppstå någon ytterligare skada i bostaden, så är mitt råd att meddela hyresvärden så snabbt som möjligt. Om du missar att göra detta kan du bli skyldig att ersätta för ytterligare skada som uppkommer för att du inte meddelat i tid, ex. vid vattenläckor där skadorna kan bli omfattande.Återkom gärna med mer detaljerad information om situationen så ska jag försöka ge ett ännu djupgående svar. Vänliga hälsningar,

Bostadshyresgästens ersättningsansvar för dåligt utförd målning - Vad gäller?

2021-07-01 i Hyresrätt
FRÅGA |Vid besiktning av hyresrätt vid avslutad hyresperiod framkom att hyresgästens ommålning av köksluckor inte var fackmannamässigt utfört. Möjlighet för hyresgästen att rätta till detta gavs aldrig. Redan 2 veckor efter avflyttning bestämde hyresvärden att helt riva ut köket inklusive stommar. Detta meddelades aldrig den tidigare hyresgästen. Köket var 30 år gammalt och i väldigt dåligt skick. Nästan 4 månader efter avflyttning skickades en faktura på 54000 kr till den tidigare hyresgästen för hela renoveringsarbetet. Kan en hyresgäst bli betalningsskyldig till hela arbetet när det endast var luckorna som fick anmärkning i besiktningsprotokollet? Hyresgästen har bestridit fakturan men hyresvärden står fast vid fakturan.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är jordabalken (JB).Generellt kan följande anföras. I 12 kap. 24 § 1 st. JB sägs bl.a. att hyresgästen ska under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Denna s.k. vårdplikt innebär att hyresgästen ska vidta de åtgärder som behövs för skötseln av lägenheten. Hyresgästen ansvarar även för andra denne inrymmer i lägenheten, dock med undantag för rena olyckshändelser.Enligt 12 kap. 24 a § 1 st. JB har bostadshyresgäster rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder i lägenheten. Minskar därigenom lägenhetens bruksvärde har hyresvärden rätt till ersättning för skadan. Hyresgästen får alltså, utan att be hyresvärden om lov, ombesörja vissa enklare arbeten i lägenheten. Att lägenhetens bruksvärde inte får minska betyder att det finns gränser för hur mycket fastighetsägaren (hyresvärden) ska behöva tåla. Rätten till ersättning innefattar exempelvis dåligt utfört arbete, vilket betyder att hyresgästen i det här fallet bör vara skyldig att utge ett skadestånd motsvarande kostnaden för att återställa luckorna till dess ursprungliga skick. Men inte mer än så.Vidare uttalas i 12 kap. 24 a § 3 st. JB att frågan om skyldighet för hyresgästen att betala ersättning prövas av hyresnämnden. Skadeståndets storlek bestäms också av hyresnämnden varför hyresvärdens faktura om 54 000 kr kan lämnas utan avseende, dvs. helt bortses ifrån. Hyresvärden kan nämligen inte godtyckligt diktera villkoren för dennes ersättningsanspråk. Värt att nämna är även att hyresvärden har en underhållsskyldighet enligt 12 kap. 15 § 2 st. JB. Av den nyss nämnda lagparagrafen följer att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ska utföra tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Du uppger att köket var 30 år gammalt och i dåligt skick, vilket innebär att den målning av köksluckorna som hyresgästen lät utföra sannolikt var av marginell betydelse. I så fall kan skadeståndet till och med komma att jämkas eftersom det uppenbarligen förelåg stora renoveringsbehov innan målningen ägde rum.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis är min bedömning att fakturan helt saknar verkan eftersom hyresvärden inte ensamt bestämmer över den här frågan. Ersättningskravet måste hänskjutas till hyresnämnden för prövning, vilket ska göras av hyresvärden. Med andra ord ska hyresgästen fortsätta att bestrida fakturan. För det yrkade beloppet är enligt min mening alldeles för högt och det bör dessutom kunna jämkas mot bakgrund av omständigheterna.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Fel i hyresrätt

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag har hyrt ut min ovanvåning. Det är inte en egen lägenhet utan räknas som inneboende.Hyresgästen har utan min tillåtelse målat om alla väggar i alla rum. Målat om golvlister. Det finns stora svarta fläckar från sot från ljus/värmeljus i taket. En vägg har även blivit skadad av fukt och fett pga hyresgästens hund.Hyresgästen har en god man som vill att jag ska visa upp besiktningsprotokoll från inflyttning. Något sådant finns inte.Jag har dock bilder från hur det såg innan och hur det ser ut nu. Hur kan jag gå vidare? Finns det något jag kan göra? Min övervåning är förstörd.
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det du undrar över är dels hyresgästens (inneboendes) skyldighet att vårda lägenheten men dels också huruvida den inneboende har rätt att måla om i lägenheten. Tillämplig lag Med anledning av att ni hyr en hyresrätt blir jordabalkens (JB) 12 kap., även kallad hyreslagen, tillämplig i ditt fall (12 kap. 1 § JB). Inneboendes vårdpliktInneboende har en skyldighet att vårda hyresbostaden väl under hyrestiden (vårdplikt). Vissa skador som uppkommer under hyrestiden kan alltså den inneboende komma att bli ansvarig för (skadeståndsansvariga skador). Motsatsvis innebär det att vissa andra skador kan inte ställas inneboende till last för (normal slitage)(12 kap. 24 § JB). Vad gäller bedömningen om det ska anses utgöra det ena eller det andra så görs det en bedömning i det enskilda fallet. Därför kan det vara svårt att med säkerhet alla gånger kunna konstatera vilken typ av skada det är fråga om. Avseende de stora fläckarna av sot så tyder det på att det är fråga om skadeståndsansvarig skada då bland annat inte är av mindre karaktär. Detta då större fläckar tyder på att vederbörande varit vårdslös och därigenom orsakat den uppkomna skadeståndsansvariga skadan. Beträffande att inneboende eller i vart fall någon denne är ansvarig för har orsakat fukt- och fettskada på väggen så är den inneboende vanligtvis skadeståndsansvarig för de bägge. Rätt till ommålning Frågan om inneboendes rätt att måla om i lägenheten kan delas in i två olika: å ena sidan ommålning av hyrda rummen och å andra sidan ommålning av icke-hyrda rum. Ommålning av hyrda rummen Vad gäller ommålning av de rummen som den inneboende hyr så har denne som regel rätt att på egen bekostnad måla om, tapetsera och utföra därmed jämförliga åtgärder. Undantag föreligger dock då den inneboende målar om rummen som denne hyr på ett sådant sätt att lägenhetens bruksvärde minskar. Är detta undantag för handen kan den inneboende bli skadeståndsskyldig för denna skada (jfr 12 kap. 24 a § JB). Är det så att din inneboende inte utfört målningen tillräckligt fackmannamässigt eller om färgen som använts är alltför extrem så är denne skyldig att åtminstone ersätta dig för vad det kostar att återställa lägenheten i normalt skick. Ommålning av icke-hyrda rummen vad gäller ommålning av de icke-hyrda rummen alltså rummen som den inneboende inte hyrt så torde den inneboende vara skadeståndsskyldiga för dessa.Sammanfattning och handlingsväg Av allt att döma är det alltså svårt att med säkerhet säga om din inneboende är skadeståndsskyldig för alla beskrivna skador. Allt beror i stora delar på storleken på skadorna. Men av det du beskrivit så tyder det mesta på att din inneboende är skyldig för de. Mot bakgrund till det rekommenderar jag dig därför att vända dig till våra jurister så att de kan gå igenom er situation och därigenom med säkerhet kunna konstatera dina rättigheter i den uppkomna situationen. Du kan boka tid direkt här.

Vad gäller för hyresavtal ingångna före Privatuthyrningslagens ikraftträdande m.m.?

2021-07-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag hyr ut ett radhus jag äger och då kontraktet tecknades före Privatuthyrningslagens införande förstår jag det som att uthyrningen faller under Jordabalken. Stämmer det?Nu skulle jag vilja hyra ut en del av bostadsrättslägenheten jag äger och bor i. Men kommer den uthyrningen att falla under Privatuthyrningslagen eller Jordabalken? Om svaret på sista frågan är Jordabalken innebär det då att jag behöver teckna besittningsskydd för uthyrningen av del av lägenhet? Och jag skulle behöva teckna ett nytt avtal för uthyrningen av huset, om jag vill att någon av objekten ska hyras ut enligt Privatuthyrningslagen. Har jag förstått rätt?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du äger ett radhus som du hyr ut och att du nu även funderar på att hyra ut en del av den bostadsrättslägenhet du själv bor i. Du undrar bl.a. under vilka av lagarna, Privatuthyrningslagen eller Jordabalken, de respektive hyresavtalen äger sin tillämpning och när man tidigast kan ha ingått ett hyresavtal som Privatuthyrningslagen gäller för. Dina frågor är hyresrättsliga och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB) och Lagen om uthyrning av egen bostad (UEB), den s.k. Privatuthyrningslagen. Om hyresavtalet för radhuset ingicks före 1 februari 2013 gäller inte UEB Din första fråga handlar om uthyrningen av radhuset du äger och huruvida hyresavtalet omfattas av bestämmelserna i UEB eller inte. Övergångsbestämmelserna till UEB stadgar att lagen träder i kraft den 1 februari 2013 och att 12 kap. JB i stället gäller för hyresavtal som ingåtts före ikraftträdandet. Om hyresavtalet för radhuset är ingånget före det angivna datum, tillämpas således i stället, precis som du själv förmodade, 12 kap. JB på hyresavtalet. Hyresavtal avseende bostadsrättslägenheten omfattas av UEB Din andra fråga handlar om vilken av hyreslagarna ett hyresavtal för uthyrning av en del av den bostadsrättslägenhet där du själv bor skulle omfattas av. UEB gäller hyresavtal genom vilket någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål (1 § 1 st. UEB). Med bostadslägenhet menas i detta fall inte bara hela lägenheter eller hus, men även delar eller enstaka rum av lägenheter eller hus. Bostadsrättslägenheter och delar av sådana omfattas också. Äger inte UEB tillämpning, tillämpas 12 kap. JB på hyresavtalet i stället. I ditt fall äger UEB tillämpning på hyresavtalet så länge du inte utför uthyrningen genom någon form av näringsverksamhet och hyresgästens ändamål med att hyra inte är fritidsrelaterat - det ska vara ett stadigvarande boende. När ett hyresavtal omfattas av UEB, som för dig är fallet om kraven på avsaknaden av näringsverksamhet och fritidsändamål uppfylls, har hyresgästen endast besittningsskydd om hyresvärden och hyresgästen i hyresavtalet har avtalat om det (3 § 3 st. UEB). Om du inte vill att en potentiell hyresgäst till en del av din bostadsrättslägenhet ska ha ett besittningsskydd, behöver du alltså inte uttryckligen avtala om att besittningsskyddets avsaknad - om villkor om besittningsskydd inte tas med i avtalet, då finns inget besittningsskydd. Endast ett hyresobjekt kan omfattas av UEB - resterande hyresobjekt kommer alltid att omfattas av 12 kap. JB Jag förstår det som att du undrar vilken lag ett nytt hyresavtal på radhuset skulle omfattas av och vad som händer om flera hyresavtal finns för vilka UEB skulle kunna tillämpas på. På samma villkor som för delen av bostadsrättslägenheten skulle ett nytt hyresavtal för radhuset omfattas av UEB så länge du inte gör uthyrningen genom en näringsverksamhet och hyresgästens ändamål med uthyrningen inte är fritidsrelaterat (1 § 1 st. UEB). UEB tillåter dock endast att ett hyresobjekt faller in under dess tillämpning, vilket innebär att senare ingångna hyresavtal omfattas av 12 kap. JB i stället (1 § 1 st. UEB). Svaret på din fråga beror därför på om du innan ett nytt hyresavtalet för radhuset har hunnit hyra ut delen av bostadsrättslägenheten. Uthyrningen av en del av bostadsrättslägenheten skulle, som en bit ovanför har redogjorts för, omfattas av UEB. Om du genomför uthyrningen, skulle du alltså ha ett hyresavtal som omfattas av UEB. Senare nya hyresavtal, inklusive ett nytt avtal för radhuset, skulle således inte kunna omfattas av UEB och i stället omfattas av 12 kap. JB. Samma sak gäller självklart för bostadsrättslägenheten, om du väljer att ingå ett nytt hyresavtal för radhuset innan du hyr ut delen av bostadsrättslägenheten. Då skulle hyresavtalet för delen av bostadsrättslägenheten omfattas av 12 kap. JB och inte av UEB, eftersom hyresavtalet för radhuset redan skulle omfattas av UEB. Om hyresavtalet för delen av bostadsrättslägenheten omfattas av 12 kap. JB - besittningsskydd gäller som utgångspunkt men undantag och brytningsmöjligheter finnsDu undrar om du, för det fallet att uthyrningen av delen av bostadsrättslägenheten omfattas av 12 kap. JB, behöver teckna besittningsskydd. Besittningsskydd är inget som tecknas, utan något som föreligger eller inte föreligger. I ditt fall skulle hyresgästen inte ha något besittningsskydd, eftersom denne i Jordabalkens öga skulle anses vara inneboende hos dig. Enligt 12 kap. 45 § 1 st. 3 p. JB har hyresgästen nämligen inte besittningsskydd om lägenheten utgör en del av hyresvärdens bostad. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Fel i hyresrätt

2021-07-01 i Hyresrätt
FRÅGA |Min hyresvärd tog efter 6 månaders uthyrning tillbaks nycklarna. Hon genomförde en egen besiktning av lägenheten och anmärkte inga fel eller skador. Hon gav tillbaks 7000kr av dom 10 000 jag hade lämnat i deposition efter överenskommelse. Men hon tog emot nycklarna och vi sa hejdå.Dagen efter kommer hon med att det finns en buckla i kylskåpsdörren. Och ber oss stå för detta. Vi gick med på det då vi anser att det kan vara orsakat av oss.Men nu, några dagar senare återkommer hon med ett långt mejl där hon nämner fel om golvet (2 märken), hennes soffa (som vi fått ha) är lite smutsig på kanten, och det finns ett jack i altandörren. Inget av detta fanns att anmärka av henne dagen hon sa att allt var okej och tog emot nycklarna. Nu vill hon att jag ska stå för detta men jag tycker inte det känns rätt då jag inte anser att detta vart där eller vart orsakat av oss som hyrt.I början av hyrestiden skickade jag bilder på det som var skadat sen innan, inget av det hon anmärkte nu var med då. Och inget var sagt vid hennes besikning.Vad gäller? Ska jag behöva stå för skador som dyker upp efter att jag lämnat nycklarna?
Hemen Yazdanfar |Tillämplig lagMed anledning av att ni hyr en hyresrätt blir jordabalkens (JB) 12 kap., även kallad hyreslagen, tillämplig i ditt fall (12 kap. 1 § JB). Hyresgästens vårdnadsplikt under hyrestidenEn hyresgäst har en skyldighet att vårda hyresbostaden väl under hyrestiden (12 kap. 24 § JB) (vårdplikt). Vissa skador som uppkommer under hyrestiden kan alltså hyresgästen komma att bli ansvarig för (skadeståndsansvariga skador). Motsatsvis innebär det att vissa andra skador inte kan ställas hyresgästen till last (normal slitage). Skadeståndsansvariga skador och normalt slitage Den vårdplikt som hyresgästen har kan förenklat beskrivas som en skyldighet för hyresgästen att vid nyttjandet av bostaden handla på ett sådant sätt att det inte uppkommer ett större slitage än vad som vanligen kan uppstå. Med andra ord ska hyresgästen vid nyttjandet av bostaden visa den aktsamhet som skäligen kan krävas av en ordentlig person. Det är först då den uppkomna skadan är en följd av hyresgästens oaktsamhet som hyresgästen blir skadeståndsansvarig för skadan i bostaden. Motsatsvis innebär detta att nyttjar hyresgästen bostaden genom aktsamhet och att trots det så uppstår skada i bostaden så kan inte den uppkomna skadan läggas hyresgästen till last; skadan anses utgöra normalt slitage. När anses en skada ha orsakats genom oaktsamhet?Bedömningen om hyresgästen orsakat bostaden skada genom oaktsamhet bör utgå ifrån den avtalade användningen av bostaden. Det innebär alltså att ett oaktsamt agerande för en bostadshyresgäst kan skilja sig från en lokalhyresgäst. Annorlunda uttryckt är normal förslitning ifråga om en bostad inte alltid detsamma som för en lokal. Bevisbörda För att hyresgästen ska ställas ansvarig för en uppkommen skadeståndsansvarig skada krävs det att hyresvärden bevisar att skadan uppkommit under hyresgästens hyrestid. Hyresvärden skulle kunna bevisa att så är fallet genom att denne visar att skadan inte funnits vid en besiktning innan inflyttningen av hyresgästen men att den funnits där vid utgången av hyresgästens hyrestiden. Hyresgästen kan dock trots det frigöra sig från skadeståndsansvar om denne lägger fram sådan bevis som gör att det är oklart om skadan funnits där före hyresgästens tillträde. Det torde kunna ske exempelvis genom att hyresgästen visar på brister i den besiktning som gjorts av hyresvärden när hyresgästen flyttat in. Preskriptionstid Den tid för vilken hyresvärden har rätt att kräva hyresgästen på ersättning till följd av ett lagstridig handlande från hyresgästens sida skiljer sig beroende på om hyresförhållandet upplösts eller pågår. I och med att hyresrätten är uppsagd så kommer hyresvärden att ha rätt att kräva dig på ersättning för skadan inom två år räknat från avtalets utgång (utgången av uppsägningstiden) (12 kap. 61 § JB). I ditt fall För att du ska vara skyldig för de skador som du nämner krävs det alltså att skadorna kan anses utgöra skadeståndsansvarig skada; det räcker inte att skadorna uppstått genom normal förslitning. Som tumregel kan du tänka dig att ju större och djupare etc. skadorna ifråga är desto mer tyder det på att det är fråga om skada som du är skadeståndsansvarig för. Vidare vad gäller att hyresvärden inte anmärkt på en skadeståndsansvarig skada innebär inte per automatik att denne har släckt sin rätt att utkräva dig på skadestånd. Hyresvärden har nämligen inom den tidsgräns som följer den ovan nämnda preskriptionstiden rätt att utkräva dig på ersättning för skadeståndsansvarig skada. Att hyresvärden inte anmärkt Märkena på golvetAtt du skriver att det är fråga om "märken" på golvet tolkar jag det som att det är fråga om mindre typ av märken. Det rör sig m.a.o inte om större märken. Därav kan det konstateras att dessa är du inte skadeståndsansvarig för. Smuts på soffanDu som hyresgäst är inte heller skadeståndsansvarig för lite smuts på soffkanten. Sådan smuts faller av allt att döma under normal slitage. Jack i altandörren Ett jack i altandörren ska du inte behöva stå ansvarig för under den förutsättningen att jacket inte är av större karaktär. Är jacket av större och djupare art så torde du kunna ställas ansvarig för det. Detta då ett större och djupare jack tyder mer på att du inte av olyckshändelse har förorsakat det. Härvid gör den bevislättnad som getts hyresvärdar i dessa frågor det möjligt för hyresvärden att visa upp besiktningsprotokollet och därigenom visa att skadan jacket inte funnits vid inflyttningen. Men vad du kan försöka göra med fördel isåfall är att hävda att jacket inte funnits där när ni flyttade ut. Sammanfattning Du har alltså av allt att döma rätt att få tillbaka hela din deposition (givet att jacket inte är alltför djupt och stort). Det jag därför rekommenderar dig att i första hand att göra är att ta kontakt med hyresvärden igen och gör gällande att de uppkomna förslitningarna endast är av normal karaktär då det är så pass obetydliga. Ifall inte detta går vägen för dig borde du ta kontakt med en av våra jurister så att ni tillsammans kan noggrant gå igenom vad du exakt har rätt till. Du kan boka tid här.

Kan en gift särbo ta över hyresrätt vid bodelning eller arvskifte?

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, Om man är gift men särbor i varsin hyresrätt. Är det möjligt att överta varandras första handskontrakt för hyresrätt via bodelning vid äktenskapsskillnad eller om någon avlider eller måste man vara samboende i en och samma hyresrätt för att överta första handskontraktet för hyresrätten?Tack för hjälpen.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Överlåtelse av hyresrätt regleras i jordabalkens tolfte kapitel. Som huvudregel råder ett överlåtelseförbud, som innebär att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § första stycket JB). Det finns ett undantag för gifta makar vid bodelning och arvskifte, men det kräver att makarna då har bott tillsammans och lägenheten varit avsedd för eller använts uteslutande eller huvudsakligen som makarnas gemensamma bostad (12 kap. 33 § JB). Det finns dessutom undantag för att andra närstående kan få ta över hyresrätten utan hyresvärdens samtycke, men även då krävs att hyresgästen och den närstående varaktigt har sammanbott i lägenheten (12 kap. 34 § JB). Om ena maken t.ex. har gemensamma eller egna barn som bor hemma hos hen kan barnen därför få ta över kontraktet. Om hyresvärden hade vägrat en överlåtelse i enlighet med överlåtelseförbudet måste hen dock ge en skälig anledning till det, och göra det inom tre veckor. Gör hen inte det får hyresgästen säga upp hyresavtalet (12 kap. 32 § andra stycket JB). Just reglerna kring överlåtelse av hyresrätt är lite krångliga, och särskilt när det gäller särbos. Ofta är det därför bra att kontakta sin hyresvärd och fråga vad hen tycker. Kanske kan ni komma överens om något! Oavsett måste hyresvärden alltid ge skälig anledning att neka en förfrågan om överlåtelse.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Övertagande av hyresrätt vid makes dödsfall

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Ett gift par bor tillsammans i lägenhet i Sverige som är hyresrätt, Den ena parten skriver sig i ett annat skandinaviskt land. Den andra parten står för hyreskontraktet i Sverige. Kan den part som är skriven i annat land få överta lägenheten om den part som är skriven på lägenheten i Sverige dör när de fortfarande är gifta.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om överlåtande av hyresrätt hittar du i jordabalken (JB). I jordabalkens tolfte kapitel finns ett överlåtandeförbud, som innebär att en hyresgäst inte får överlåta en hyresrätt utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § JB). Detta gäller även vid övergång genom arv och testamente (12 kap. 33 § första stycket JB). Om lägenheten uteslutande eller huvudsakligen använts som gemensam bostad för hyresgästen och dess make och den senare gått till maken genom arvsskifte får dock maken träda i hyresgästens ställe. I sådant fall krävs inget medgivande från hyresvärden (12 kap. 33 § andra stycket JB). Dessutom finns ytterligare ett undantag som säger att om hyresgästen avlider kan en närstående som varaktigt sammanbott med denne få överta hyresrätten med hyresvärdens tillstånd. Sådant tillstånd ska lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (12 kap. 34 § JB). Båda dessa vägar kräver att makarna sammanbott under en viss tid. Det faktum att ena maken är skriven på samma adress kan ses som ett indicium på att makarna sammanbott, men det borde inte vara avgörande. Hyreskontraktet ska alltså kunna överföras på den överlevande maken. Det ska dock nämnas att det sedan 2018 är olagligt att folkbokföra sig på fel adress enligt folkbokföringslagen. En person ska folkbokföras på den fastighet där hen är att anse som bofast (6 § folkbokföringslagen). Man anses som bosatt på den fastighet där man regelbundet tillbringar sin dygnsvila (7 § folkbokföringslagen). Lämnar man oriktig uppgift till grund om beslut för folkbokföring kan man riskera att dömas för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet ringa ska det däremot inte dömas till ansvar (42 § folkbokföringslagen). Jag hade därför rekommenderat att makarna ser över att de verkligen är skrivna på rätt adress! Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,