Vad har en hyresgäst för ansvar för skada som uppkommer på bostaden?

Hej! Vad gäller om hyresgäst markis skadar fasad på hyresvärds hus vid blåst, kan man åberopa jordabalken? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Frågor som rör hyresgästers och hyresvärdars förpliktelser gentemot varandra återfinns i den så kallade Hyreslagen, rättare sagt 12 kap. Jordabalken (JB)


Vad händer om hyresgästen orsakar skada på hyresvärdens hus/lägenhet? 

Som hyresgäst är man skyldig att vårda lägenheten/huset väl. Om hyresgästen genom vållande eller vårdslöshet orsakar skada på lägenheten/huset så är man skyldig att ersätta alla kostnader som är en följd av den uppkomna skadan (12 kap. 24§ JB). Det handlar alltså om att man brister i sin varsamhet och orsakar en skada som annars inte hade uppkommit om man visat försiktighet. Hyresgästens ansvar att ersätta skada gäller även om skadan vållas av de gäster som hyresgästen har i lägenheten/huset. Som exempel kan det vara familjemedlemmar, vänner eller hantverkare. Om hyresgästen, eller hyresgästens gäst, vållar sådan skada i lägenheten/huset, så ska hyresgästen stå för alla de kostnader som uppkommer för att reparera skadan. 


Avslutande råd

I praktiken är det hyresvärden som ska bevisa att skadan uppstått under hyrestiden (NJA 1987 s. 668). Det är även hyresvärden som ska bevisa att det är hyresgästen som orsakat skadan. Jag råder dig att dokumentera de skador som uppkommit, ifall det skulle leda till en tvist. Bevisningen kan exempelvis bestå i fotografier, där skadorna framgår. 

Vad det är för typ av skada och hur den har uppkommit kan avgöra hur stor bevisbörda man har, det vill säga i vilken grad man är skyldig att lägga fram bevisning för att ens påstående ska anses styrkt. Detta kan utläsas från ett rättsfall av Högsta Domstolen (NJA 1991 s. 476). Som exempel kan en vattenläcka bero på annan orsak än att hyresgästen orsakat skadan, det kan vara yttre faktorer som kan ha orsakat skadan. Om det däremot är fråga om en skada som sannolikt uppstått genom att någon faktiskt orsakat den, och det inte är troligt att något annat kan förklara skadan, så talar det för en lättad bevisbörda. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen med en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”