Kan man avsäga sig arvsrätten?

2018-07-23 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan jag avsäga mig helt att bli arvlös?
Ashtar Brikha |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt för dig att avsäga dig din arvsrätt, detta måste dock ske skriftligen enligt 17 kap 2 § Ärvdabalken.Hälsningar,

Kan jag avstå arv till förmån för min son?

2018-06-27 i Arvsavstående
FRÅGA |Min vuxna dotter har avlidit. Dotterns mamma och jag är skilda. Kan jag avstå arvet till förmån för vår gemensamma son? Hur går jag till väga?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar att din dotter har avlidit och ska försöka förklara hur det fungerar med arvsavstående till din son.Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). När din dotter avlidit och hennes arv ska fördelas mellan hennes arvingar krävs att man utreder vilka arvingar som har rätt till arv. Skulle din dotter exempelvis ha egna barn kommer de ärva före er som föräldrar (2 kap. 1§ ÄB). Eftersom din fråga gäller om du kan avstå ditt arv till förmån för er gemensamma son kommer jag dock utgå från att din dotter inte haft några andra arvingar i livet.Under förutsättning att ni som föräldrar är hennes enda arvingar kommer som utgångspunkt hälften av din dotters arv gå till dig och hälften till hennes mamma (2 kap. 2§ ÄB). Om du väljer att avstå ditt arv kommer arvet att fördelas som om du vore avliden. Detta innebär att din dotters syskon kommer att få din del av arvet (2 kap. 2§ 2 stycket ÄB). Om er gemensamma son är dotterns enda syskon innebär det att han kommer att få ta över din del av arvet. På så sätt kan du alltså avstå arvet till förmån för er gemensamma son.Jag bifogar också en blankett från skatteverket om hur och när man kan skriva ett arvsavstående. Här finns även en blankett man kan skicka in i samband med boupptäckningen.http://www.skatteverket.se/download/18.6e795b103e5e0454180001783/46104.pdf Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Särkullbarns arvsavstående av efterarv

2018-06-20 i Arvsavstående
FRÅGA |Min far gifte om sig och när han gick bort hade de inga gemensamma barn utan jag och min bror var särkullbarn. Min fars vilja var att hans överlevande fru skulle ärva allt med fri förfoganderätt och min bror och jag skulle få hela arvet först när hon också var avliden. Om vi avstod från vårt arv då, hade det varit möjligt att bestrida hans testamente efter flera år och kräva ut vårt farsarv?
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Särkullbarn ärver direktSom särkullbarn hade du och din bror rätt att få ut ert farsarv redan vid hans bortgång trots testamentet, (3 kap 1 § första stycket ärvdabalken). Ni behövde alltså inte vänta tills hans fru också gick bort vilket är fallet om ni hade varit makarnas gemensamma barn. Däremot kunde ni avstått ert arv till förmån för efterlevande make avstå och få ert efterarv er fars fru gick bort, (3 kap 9 § ärvdabalken).Bröstarvingars laglottBröstarvingar har alltid rätt till laglott vilket består av halva arvslotten som ni skulle ärvt om inget testamente funnits, (7 kap 1 § ärvdabalken). Om ni valt att ta ut ert farsarv direkt trots er fars önskan hade ni kunnat påkalla jämkning av testamentet och på sådant sätt få ut er laglott, (7 kap 3 § första, andra stycket ärvdabalken). Däremot måste en jämkning av testamentet påkallas inom sex månader efter att ni som bröstarvingar erhöll testamentet genom att ge testamentstagaren ert anspråk tillkänna, dvs er faders fru eller genom att väcka talan mot henne. Om inte detta sker inom sex månader efter att ni erhöll testamentet förlorar ni er rätt att påkalla jämkning av testamentet, (7 kap 3 § tredje stycket ärvdabalken)ArvsavståendeOm ni däremot avstår från ert farsarv vid hans frus bortgång är det inte möjligt att flera år senare bestrida testamentet då det betraktas som ett vanligt arvsavstående och ni förlorar därmed också er rätt till efterarv. Även era bröstarvingar förlorar då rätt till arv efter er far. Hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig om det är något mer du undrar över!Vänligen

Arvsavsägelse för dödsbo trots testamente

2018-06-12 i Arvsavstående
FRÅGA |Skulle vilja ställa en fråga är det juridisk rätt vid dödsbo, där 2 arvingar äger hälften var, kan man som levande person skänka bort sin del, då det finns ett testamente att 2 arvingar äger hälften var ? Med vänliga hälsningar Sara.
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill avstå din arvslott. Jag förstår det också som att du undrar om det är möjligt eftersom en annan vilja framgår av arvlåtarens testamente. Det finns två olika sätt att avstå från en arvslott. Skillnad mellan arvsavsägelse och arvsavståendeArvsavsägelse: Du kan avtala bort din rätt till framtida arv genom en arvsavsägelse. Detta görs alltså innan arvlåtarens död. Arvsavsägelsen görs skriftligen med arvlåtaren och sker genom godkännande av testamentet i enlighet med 17 kap 2 § Ärvdabalken. I ett sådant fall har inte du längre rätt till ditt arv. Något som också är viktigt att poängtera i frågan är att du som avstår din arvslott inte kan bestämma vem som ska träda in i ditt ställe. Du kan alltså inte bestämma vem arvet ska tillfalla, utan detta bestäms av den legala arvsordningen. Ex. om du avsäger dig din arvslott, fördelas arvet såsom om du skulle avlidit innan arvlåtaren. Om ni ex. är två syskon och du avsäger dig arvet, kommer din arvslott att tillfalla ditt syskon. En arvsavsägelse är dock inte aktuellt i det här fallet, eftersom det rör sig om ett arvsavstående efter arvlåtarens död. Arvsavstående: Ett arvsavstående innebär istället att du avstår från arvet efter arvlåtarens död. Ett sådant arvsavstående görs i en bilaga i samband med bouppteckningen till Skatteverket. Det görs alltså en notering om detta i samband med bouppteckning. Mer går att läsa här: https://www.skatteverket.se/download/18.6e795b103e5e0454180001783/46104.pdfSammanfattningEtt alternativ för dig i den här situationen skulle vara att göra ett arvsavstående. Det är möjligt trots att den testamentariska viljan säger annat. Det görs i samband med bouppteckningen till Skatteverket.Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna om det skulle råda några oklarheter!

Avstående av arv

2018-07-05 i Arvsavstående
FRÅGA |Min mor har gått bort och jag och min bror ärver henne. Men hon har bara skulder på 85000 och en fäbodstuga värderad till 200000 med skattevärde på 113000 kr. Nu säger min bror att jag kan få ta fäbodstugan om jag betalar skulden. Hur gör vi för att få till det så det blir bäst för alla?
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Du har ställt en arvsrättslig fråga. Arvsrättsliga frågor regleras framförallt i Ärvabalk (1958:637). Det finns inget krav att en en arvinge måste ta emot ett arv om arvingen inte önskar det. Det finns olika tillvägagångssätt för att avstå ett arv. Det är möjligt att avsäga sig arvsrätten genom en arvsavsägelse enligt 17 kap. 2 § ÄB. Det uppställer däremot krav på att arvlåtaren fortfarande är i livet. Med ett arvsavstående menas detsamma som en arvsavsägelse med enda skillnad att arvlånaren är avliden. Slutligen är det också möjligt att berörd person inte klandrar ett testamente som uttryckligen säger att du inte får ärva berörd egendom.Med beaktande av frågans utformning bör det andra alternativet med arvsavstående vara att rekommendera. Vad som då är viktigt är att det ska ske skriftligen och lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Om det inte gjorts kan en notering göras i bouppteckningen som sedan skrivs under av den som avstår arv.Med vänlig hälsning,

Särkullbarns arvsavstående

2018-06-20 i Arvsavstående
FRÅGA |Min pappa var gift.Frun gick bort för några år sedan.Hennes söner skrev på att dom frånsatt sig mammans arvode så allt gick ju över till min pappa.Nu har min pappa gått bort och nu får sönerna ärva endån.Kan inte förstå det riktigt.MIN farmor gick bort efter att DERAS mamma gått bort MEN dom har rätt till MIN farmors del,kan inte förstå det??????????Min pappa var ensambarn.Tacksam för ett svar.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så har dina halvsyskon avstått sitt arv från deras mamma när hon gick bort. Sedan gick din pappa bort och nu får halvsyskonen ärva. När halvsyskonen väl får ärva har även din farmor gått bort, vars arv då gick till din pappa.Avstående av arvI och med att din pappa och dina halvsyskons mamma var gifta är halvsyskonen så kallade särkullsbarn. Hade sönerna inte avstått arvet hade de fått ärva från deras mamma direkt (3 kap. 1 § andra meningen ärvdabalken) och din pappa hade då inte fått ta del av deras andel av arvet. Detta hade exempelvis kunnat innebära att din pappa skulle blivit tvungen att betala sönerna för att få behålla bostaden om den ägdes gemensamt av din pappa och hans fru. Om sönerna inte varit särkullsbarn utan även barn till din pappa så hade deras arv från deras mamma gått till din pappa. De hade då fått ärva först efter att han gick bort (3 kap. 1 § första meningen ärvdabalken). Att särkullsbarn avstår sitt arv fungerar därför som ett sätt för halvsyskon att låta den kvarlevande maken kvarhålla exempelvis hela bostaden och andra gemensamt ägda saker. En avsägelse behöver däremot inte innebära att man avser att aldrig få ärva sin andel av arvet. Ett särkullsbarn kan istället avstå sitt arv för att få ut arvet först efter det att den efterlevande maken avlider (3 kap 9 § ärvdabalken). För att det ska gälla i ert fall krävs att sönerna i avsägelse uttryckligen formulerade att de avstod sig arvet till förmån för din pappa, annars kan deras rätt att få ärva gå bort.När sönerna får ärva efter det att din pappa har gått bort har de dock bara rätt till den arvsandel de skulle fått från sin mammas arv om de inte avsagt sig arvet. För att avgöra hur mycket sönerna ska ärva när din pappa gått bort jämför man hur stor andel din pappas förmögenhet var jämfört med arvet från hans fru när hon gick bort. Sammanfattningsvis kan det uppfattas som att sönerna får ärva din pappa och därav det arv han fått från din farmor, men tanken är att det ska ses som att de ärver den andel de hade rätt till när deras mamma gick bort. De måste däremot vid sitt avstående ha uttryckt att de ville ärva sitt arv senare. Hoppas detta gav svar på din fråga, Vänligen,

Kan man avsäga sig sin arvsrätt?

2018-06-13 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej och stort tack för alla svar ni gett som verkligen varit till stor hjälp.Skulle vilja veta om man lagligt kan frånsäga sig sin arvsrätt?Min äldste bror har tagit avstånd från vår pappa, mig samt min andra bror, han har alltid sagt att han inget vill ha då han aldrig hjälpt till med något, det sa han redan när pappa sålde huset efter att mamma hade gått bort och vi delade på en del saker från huset som pappa inte skulle ha.Kan man skriva något dokument där man avsäger sig sin arvsrätt och att arvingen (min bror i detta fallet) skriver under att han avsäger sig all arvsrätt den dagen pappa går bort?Morsarvet har pappa redan sett till så att det inte finns något kvar enbart för att min bror inte ska kunna få något den dagen han är borta.Pappa har skrivit testamente där det står att min äldste bror inte ska ha något utöver sin arvslott, resten ska jag samt min andra bror dela lika på.Stort tack på förhand.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns som huvudregel två sätt att avsäga sig från sin arvsrätt, arvsavsägelse samt arvsavstående. Ärvdabalken (ÄB) är tillämplig lag för båda fallen. ArvsavsägelseEn arvinge kan frånsäga sig sitt arv genom en arvsavsägelse. För att detta ska kunna ske krävs att arvtagaren är myndig samt att avsägelsen görs skriftligt hos arvlåtaren, eller genom att godkänna ett testamente. En arvsavsägelse kan alltså göras medan arvlåtaren fortfarande är i livet. En bröstarvinge till arvlåtaren, dvs dennes barn, har dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av det som skulle tillfallit honom enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge kan som huvudregel inte avsäga sig sin laglott utan att ha fått skälig ersättning för detta. Om arvet går till en närstående till den som vill avsäga sig arvet kan man avsäga sig även från sin laglott (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Arvsavsägelse innebär att hela den släktgrenen elimineras, bröstarvingar till den som avsäger sig arvet kommer inte heller att få någonting. Arvet fördelas då istället på arvlåtarens övriga bröstarvingar som om den som gjort arvsavsägelse inte funnits (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB). ArvsavståendeArvsavstående innebär normalt sätt att arvet fördelas som om den som avstått från arvet varit död. Dennes egentliga arv går alltså till dennes bröstarvingar om sådana finns. Ett arvsavstående kan göras först när arvlåtaren har avlidit. Detta kan göras fram till dess att arvsskifte sker. I ett arvsavstående ska man förklara att man avstår från sitt arv. En skriftlig handling om arvsavstående ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Kan man avstå från att påkalla jämkning av testamente?Ett alternativt tredje sätt att avstå från arv är om det finns ett testamente. Bröstarvingar har alltid rätt till minst sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Om det finns ett testamente till förmån för någon annan som inskränker bröstarvinges rätt till laglott krävs dock att den bröstarvinge som vill få ut sin laglott påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Om din pappa skriver att all hans kvarlåtenskap ska gå till dig och din bror som du har kontakt med krävs det att er andra bror påkallar jämkning för att få ut sin laglott. Om han avstår från detta kommer arvet att fördelas så som det står skrivet i testamentet. Om din pappa skrivit att er bror ska ha rätt till sin arvslott innebär det att han skrivit att han ska ha rätt till 1/3 av arvet, dvs lika mycket som du och din bror på samma sätt som arvet hade fördelats enligt lag. Denna andel går att inskränka till endast hans laglott, och då skulle han enligt lag ha rätt till endast 1/6 av kvarlåtenskapen medan du och din andra bror delar på resten. Om er bror inte nämns i testamentet krävs att han påkallar jämkning för att få ut laglotten. Gör han inte detta får ni dela på det sätt det står skrivet i testamentet. Vad kan vi göra?Din bror kan alltså antingen göra en arvsavsägelse redan nu där han avsäger sig sitt arv eller så kan han göra ett arvsavstående när er pappa avlidit. Om det finns testamente som inskränker hans laglott kan han avstå från att påkalla jämkning och på så sätt inte få ut något arv. Notera att alla alternativ kräver beslut från din bror, din pappa kan alltså inte göra honom helt arvslös. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Att avsäga sig arv

2018-05-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Hur kan jag avsäga mig hela mitt arv från min mamma nu, innan det blir aktuellt. Jag vill skriva nu. hur skriver jag, finns någon blankett..
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Nedan redogör jag för rättsläget när en bröstarvinge, vilket jag utgår ifrån att du är, vill avsäga sig sitt arv. Bröstarvinges avsägning av arv Du är bröstarvinge, eftersom att du är barn till din mamma (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). En bröstarvinge som avsäger sig ett arv före dödsfallet kan enbart avsäga sig den del som avser laglotten (för definition av laglott, se nedan) om bröstarvingen har fått en giltig ersättning (17 kapitlet 2 § 1 stycket ärvdabalken). Ersättningen på storleken bedöms vid omständigheterna då avsägelsen görs (17 kapitlet 2 § 1 stycket ärvdabalken). Undantaget ifrån detta är om bröstarvingens make, maka eller avkomlingar får egendom motsvarande laglotten (17 kapitlet 2 § 1 stycket ärvdabalken). Observera att personer under 18 år inte kan avsäga sig arv (17 kapitlet 2 § 2 stycket ärvdabalken). FormkravAvsägningen måste ske i form av ett skriftligt avtal med arvlåtaren (17 kapitlet 2 § 1 stycket ärvdabalken).LaglottLaglott är vad en bröstarvinge minst ska få ärva av sina föräldrar, och motsvarar halva arvslotten (7 kapitlet 1 § ärvdabalken). Laglotten kan inte testamenteras bort. Arvslott är i sin tur det som tillfaller en arvinge efter arvlåtarens död, det vill säga en arvinges andel av det totala arvet. SvarDet framgår inte om du har fått giltig ersättning och därmed kan avsäga dig hela arvet, men om du har fått det kan du avsäga dig hela arvet med ett skriftligt avtal mellan dig och arvlåtaren. Om du däremot inte fått en giltig ersättning kan du avstå ifrån allt arv som inte är din laglott med hjälp av ett skriftligt avtal mellan dig och arvlåtaren. Mina rekommendationerDu kan säkert söka dig till någon blankett på internet, men jag skulle rekommendera dig att skriva in det skriftliga avtalet i arvlåtarens testamente. Om du känner dig osäker och skulle behöva ha telefonrådgivning eller hjälp med att utforma avtalet kan mina kompetenta kollegor hjälpa dig. Du kan läsa mer om det på Lawlines hemsida eller kontakta Lawline på 08-533 300 32.Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,