Förskott på arv - bevis.

2020-09-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej hur gör man... om man tror att en gåva, förskott, har skett från förälder till en av sin son för mer än 10 år sedan? Hur bevisar man, vad krävs?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över hur man kan bevisa att en gåva givits som förskott på arv.Om ett barn har fått en gåva antas den vara förskott på arv om inte föräldern har angett något annat (6 kap. 1 § ÄB). Detta kan ske uttryckligen genom bl.a. gåvobrev eller testamente. Vid situationer där sådana skriftliga dokument ej finns tillgängliga får man försöka hitta andra bevis som visar på arvlåtarens vilja, t.ex. överföringar, ändrade registreringsuppgifter och föremål som har förflyttats från arvlåtaren till arvtagaren. Notera här att gåvor som hänför sig till en förälders underhållsskyldighet och sedvanliga gåvor som ges vid olika tidpunkter och som inte står i missförhållande till givarens ekonomiska faller utanför vad som är att anse som förskott på arv (6 kap. 2 § ÄB). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Förskott på arv.

2020-09-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Vem avgör under vilka omständigheter en gåva till en bröstarvinge inte ska räknas som förskott på arv, enligt Ärvdabalk 6 kap. 1§, när vi som dödsbodelägare (efterlevande maka och två särkullbarn) är oeniga i frågan. Vi har en av tingsrätten förordnad boutredningsman, som ska vara behjälplig vid bouppteckning, boutredning och arvskifte.Räknas det över huvud taget som en gåva, vad en bröstarvinge erhållit för vad som kan anses vara en tjänst åt arvlåtaren 20-30 år före dödsfallet?Räknas ett bidrag med kapital till en bröstarvinge som förskott på arv, när bidraget getts som en hjälp till barnet (myndig) i en enskild situation för tiotals år sedan?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över när gåva till bröstarvinge ska och inte ska räknas som ett förskott på arv i lagens mening.Huvudregeln är att om en bröstarvinge har fått en gåva presumeras den vara förskott på arv om inte föräldern har angett något annat till exempel genom gåvobrev eller testamente (6 kap. 1 § ÄB). Lagen säger alltså att när man inte vet något om vad föräldern tänkte när han gav bort egendomen så gäller huvudregeln att den ska ses som förskott på arv. Anledningen till det är att man tänkt att föräldrar i allmänhet inte vill behandla sina barn olika. Vad gäller vilka slags gåvor som faller under förskott på arv så brukar överföringar i form av fullgörande av en förälders underhållsskyldighet och sedvanliga gåvor som inte står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor inte avräknas (6 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att de situationer du har beskrivit ovan bl.a. beror på (situation 1) tjänstens karaktär och gåvans storlek samt (situation 2) gåvans storlek och arvtagarens ålder och livssituation vid mottagandet av gåvan. Därutöver kan framhållas att det inte finns någon tidsgräns på hur kort eller långt tillbaka man kan hävda förskott på arv.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Testamente.

2020-09-05 i Testamente
FRÅGA |Hej. Jag har 2 gemensamma barn med min bästa vän och en särkullbarn. Om jag dör skulle jag vilja att hon ärver min bostadsrätt och övriga tillgångar. Hon vill göra det samma i fall hon dör. Är detta möjligt och i så fall kan en testamente vara den bästa alternativ? Vänliga hälsningar
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din partner vill att all er kvarlåtenskap ska tillfalla varandra vid ett eventuellt dödsfall och du undrar om testamente är ett lämpligt alternativ för att tillgodose era önskemål.Den som har avsikt att lämna kvar sin kvarlåtenskap till någon eller några särskilda personer som inte följer lagens alternativ bör upprätta ett testamente. Ett sådant kan utformas på nästintill vilket sätt som helst med undantag för att undanta bröstarvingars laglott (7 kap 1 § ÄB). Detta innebär att du och din partner kan testamentera all er kvarlåtenskap till varandra utöver den laglott som era barn har rätt att få ut. Notera dock att om era barn redan fått ut sin laglott genom t.ex. tidigare gåva eller annan egendom har ni som föräldrar lagligen rätt att förbise laglotten. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Räcker det med att uppvisa kopia på testamente?

2020-07-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min släkting skrev ett testamente hos advokat för några år sedan, innan hon blev dement. Jag fick då en kopia av testamentet och en lapp där det stod att handlingen skulle förvaras i bankfack. Nu är hon mycket dålig, gravt dement och inte kommunicerbar. Hon är på ett hem och har ingen god man, dock en lindrigt dement make. Bankfacket sades upp vid flytten till vårdboendet och maken hsr ingen aning om var testamentet finns. Min fråga: om vi inte hittar originalet men har kopia, är det giltigt vid arvsskifte? Det finns ett referensnummer på testamentet, betyder det att advokatbyrån kan ha dokumention eller annat som styrket att testamentet har upprättats? Min släkting kan ju ha rivit testamentet i bitar eller slängt det vid något av sina skov/utbrott.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över ifall en kopia av ett testamente är giltigt vid ett arvsskifte.Ett testamente är giltigt även om det har försvunnit med förutsättningarna att det uppfyller de formkrav som uppställs i lag (10 kap. ÄB). Dock behöver du som testamentstagare bevisa att ett testamente har upprättats, då med hjälp av den bevittnade kopian och dess innehåll. Eftersom en testator kan återkalla sitt testamente finns en risk att de legala arvingarna på den grunden klandrar testamentets giltighet (10 kap. 5 § ÄB). Om de väljer att göra det måste du som testamentstagare bevisa att anledningen till att testamentet inte går att hitta inte är att det återkallats. Här kan det det hjälpa med att till exempel en utredning görs tills varför och hur bankfacket där originalet förvarats stängts ned, att närståenden till testatorn hörs som vittnen eller att advokatbyrån där testamentet har upprättats har dokumentation som stödjer ditt påstående. Viktigt här är att tidpunkterna för när testamentet upprättats och kopian är gjord skett innan testatorn blivit dement för att försäkra om att innehållet speglar testators faktiska vilja. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man ge bort egendom till någon annan än sina barn?

2020-09-05 i Testamente
FRÅGA |Hej, min farmor som vill ge mig huset, då min farfar dött, så är det hennes eget hus efter boupptecnking.huset är hennes så visst borde hon få ge mig även om hon har göra om hon har 2 barn? som är rädd att de blir lottlös fast de finns ca 600000 i ekonomi. de känner på för att jag har en del av dels av delad arv. De kommer gnälla att de blir lottlös. men även inte alla pengar....svår ty formulerat/ Mia
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om din farmor kan ge bort sitt hus i gåva till dig om hon har två barn som vill ha ut sina arv.Din farmor kan formulera och villkora sitt testamente på vilket sätt hon vill med undantag för att undanta hennes barn deras laglotter då de agerar som en minimigräns för vad de kan ärva (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom din farmor utöver hennes hus har annan egendom i sin besittning kan hennes barns laglotter och eventuellt annat arv ''tas'' därifrån. Notera dock att om hennes barn redan har fått ut sin laglott genom tidigare gåva så räknas det som deras förskott på arv och hon kan då förbise laglotten. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilka arvsregler gäller för arvlåtare när arvtagare är bosatt utomlands?

2020-09-05 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650&from=SVVi är bosatta i Sverige o är svenska medborgare sedan födseln. Vi har en dotter som är skriven i Danmark, vad gäller för hennes arv från oss i Sverige med tanke på arvsskatt o boavgift?Tack
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar er fråga som att ni från Sverige vill efterlämna arv till er dotter som är bosatt i Danmark och undrar vilket lands arvsregler som är tillämpliga.Vid frågor om arv med internationell anknytning är det EU:s arvsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 av den 4 juli 2012) som gäller. Huvudregeln är att lagen i det land där arvlåtaren har hemvist vid tidpunkten för sin död ska tillämpas på arvet (art. 21.1). Om du/ni avlider i Sverige är det således vad som står i svensk lag avseende arvsskatt och boavgift som ska tillämpas, oavsett om er dotter är bosatt utomlands eller ej.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arv - biologiska föräldrar som inte varit delaktiga i barns liv.

2020-07-31 i Laglott
FRÅGA |HejSkulle höra om min biologiska far skulle gå bort som jag eller min syster inte har haft någon kontakt med under nästan hela våran uppväxt, kan det vara så att vi inte får ärva något ifrån honom? Han är sambo / gift och har en son med henne.Ärver man även att man inte har någon kontakt med sin förälder eller kan dom skriva att man inte får ärva av dem.?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar huruvida barn som inte har någon anknytning till sina biologiska föräldrar ärver de eller inte.Generellt gäller att er biologiska far kan skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord med sin partner för att reglera hur mycket och till vem hans egendom ska tillfalla vid en eventuell upplösning. Likaså gäller för den kvarlåtenskap som finns att delas ut vid ett arvskifte, med undantag för den laglott bröstarvingar har rätt att få ut (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten agerar alltså som en minimigräns för vad barn kan ärva av sina föräldrar. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ge bort eller testamentera bort en fastighet till endast ett barn.

2020-07-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan mina föräldrar skriva över sitt sommarhus till min bror utan att jag blir informerad?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga framgår inte om det handlar om att sommarhuset har skrivits över till din bror som en gåva av dina föräldrar eller om fastigheten har kvarlämnats till din bror utefter vad som står i dina föräldrars testamente. Jag väljer därför att redogöra kort för vad som gäller för båda situationer.GåvaOm dina föräldrar väljer att ge bort sitt sommarhus till din bror utan någon slags motprestation kommer det sannolikt att anses vara en gåva. Gåvor till barn antas vara förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB) om inte annat har föreskrivits i gåvobrevet. Detta innebär alltså att gåvans värde ingår i din brors framtida arv om inte dina föräldrar har uppställt särskilda villkor i gåvobrevet som säger annat. TestamenteDina föräldrar kan testamentera bort all sin egendom till din bror med undantag för din laglott (7 kap 1 § ÄB). Om du redan har fått ut din laglott genom t.ex. tidigare gåva eller annan egendom har dina föräldrar lagligen rätt att skriva över sommarhuset till din bror. Om du däremot inte fått ut din laglott kan du meddela ditt anspråk till din bror eller väcka talan mot honom i domstol inom sex månader från det att du tagit del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,