Testamentera bort allt till sin sambo

2020-07-27 i Testamente
FRÅGA |Min bror är sambo utan gemensamma barn.Vi är bara två syskon. Vi har har en gemensam mamma. Han är inte adopterad . Kan han testamera bort hela sin förmögenhet till sambon utan att jag eller mina barn får nånting? Får min mamma ärva han ifall hon är livet då? mvh
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En person är fri att testamentera bort allt den äger till vem eller vilka den vill så länge personen inte har några bröstarvingar(barn, barnbarn och barnbarnsbarn). Finns det bröstarvingar är det däremot annorlunda, de har nämligen rätt till sin laglott. Vanligtvist utgör laglotten hälften av all kvarlåtenskap, alltså hälften av all egendom som ägs vid personens bortgång. Utgångspunkten är att en arvlåtares bröstarvingar ärver allt och att detta delas lika mellan dem, 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Vad gäller i ditt fall? Eftersom din bror inte utifrån din fråga har någon bröstarvinge har han rätt att testamentera bort hela sitt arv till sin sambo. Mellan sambor finns ingen arvsrätt utan ett gemensamt testamente måste upprättas för att ärva varandra. Om din bror däremot inte väljer att testamentera sitt arv till sambon går arvet till arvlåtarens föräldrar och deras avkomlingar, d.v.s. syskon och deras avkomlingar (2 kap. 2 § ÄB). I så fall kommer du, dina barn och mamman att ärva honom i första hand eftersom att han inte har några egna barn.

Kallelse vid bouppteckning

2020-05-23 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej.Om man anlitar en juristfirma till bouppteckningen ska de då ta reda på vilka som ska kallas till bouppteckningen? Vems är ansvaret om inte alla kallats?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om bouppteckning finner man i 20 kap. ärvdabalken. Vad är en bouppteckning? En bouppteckning är en sammanställning av alla tillgångar och skulder efter någon som har gått bort. Den är en del i boutredningen och är underlag för arvskiftet, alltså när dödsboets tillgångar slutligen fördelas mellan arvingarna.Måste samtliga dödsbodelägare bli kallade till bouppteckningsförrättningen? Samtliga dödsbodelägare ska i god tid bli kallade till bouppteckningsförrättningen (20 kap. 2 § ärvdabalken). Den som är ansvarig för bouppteckningen är skyldig att kalla alla dödsbodelägare och efterarvingar, detta kan alltså vara en juristfirmas ansvar om dessa har anlitats till bouppteckningen. Det ska framgå av bouppteckningen vilka som närvarat vid förrättningen. Det finns ingen skyldighet att närvara vid bouppteckningen. För att det ska vara giltigt utan att samtliga dödsbodelägare närvarat krävs det att man vid bouppteckningen har bevis att denne i tid blivit kallad (20 kap. 3 § ärvdabalken). Det kan exempelvis ske genom att personen som inte kunnat närvara skriver under ett kallelsebevis som intygar att personen blivit kallad till förrättningen men inte avser att närvara. Intyget ska sedan skickas med som bilaga till bouppteckningen. Om en arvtagare inte blivit kallad till bouppteckningen får Skatteverket inte registrera bouppteckning (20 kap. 9 § ärvdabalken), och en tilläggsbouppteckning ska förrättas inom en månad från att felet upptäcktes. Tilläggsbouppteckningen ska inom en månad lämnas in till Skatteverket (20 kap. 10 § ärvdabalken).Har man inte blivit kallad till en bouppteckningsförrättning som man borde blivit kallad till kan man alltså vara lugn. Bouppteckningen kan inte godkännas utan denna persons närvaro. Detta förutsatt att personen inte skickat in att den inte avser att närvara.

Arvsrätt vid äktenskap

2020-05-23 i Make
FRÅGA |Hej! Jag har två barn av mitt första äktenskap. vi har skilt oss och båda har gift oss. jag bor med mina barn och min fru nu. Hur ska mina tillgången fördelas mellan mina barn och min fru? Jag och min fru har inge barn, men hur det går tillväga med arvet om vi hade barn! Mvh
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler för att besvara dina frågor finns i Ärvdabalken(ÄB) samt i Äktenskapsbalken(ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller vid äktenskapsskillnad, 1 kap 5 § ÄktB. När en person är gift vid sin bortgång går makes/makas arvsrätt som huvudregel före barns arvsrätt, 3 kap. 1 § ÄB. Den efterlevande kommer ärva med fri förfoganderätt. Detta innebär att personen kan använda pengarna som hen önskar men har inte rätt att testamentera bort pengarna utan de kommer att tillfalla den bortgångnes arvingar vid den efterlevande makens bortgång, 3 kap. 2 § ÄB. För att beräkna den avlidne makens kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas när den ena maken avlider, 9 kap. 1 § Äktb. När ett äktenskap upplöses ska makarna dela på all egendom som är giftorättsgods. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. Vad som enligt äktenskapsförord är enskild egendom eller vad en make erhållit som enskild egendom genom gåva, arv eller testamente, anses vara enskild egendom mellan makar. Observera att avkastning av enskild egendom anses vara giftorättsgods om det inte föreskrivits annat i ett testamente 11 kap. 3 § ÄktB. Vid bodelning läggs makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits av delas värdet lika mellan makarna. Hela den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller sedan den efterlevande maken före gemensamma barn 3 kap. 1 § ÄB. Nu har ni inga gemensamma barn, men hade ni haft det hade din fru ärvt före dessa med fri förfoganderätt.Särkullbarns rätt till arv De barnen som du har sedan ett tidigare äktenskap är så kallade särkullbarn. Detta är barn som inte är makarnas gemensamma. Huvudregeln är att arvet efter dig kommer tillfalla efterlevande make. Eftersom dina barn inte är barn till din fru, s.k. bröstarvinge, har dock barnen rätt att få ut sin arvslott direkt från dig vid din bortgång, 3 kap. 1 § ÄB. De kan även även välja att invänta sitt arv tills dess att din nuvarande fru går bort. Sammanfattningsvis - Huvudregeln är att efterlevande makes arvsrätt går först- Särkullbarn har möjligheten att begära ut sitt arv direkt - Gemensamma barn får ut sitt arv först då båda föräldrarna gått bort

Särkullbarns rätt till arv

2020-04-13 i Särkullbarn
FRÅGA |Vi är tre syskon varav två med samma föräldrar.Mamma var omgift och fick vår yngre bror med denne man.Tillsammans hade de en bostadsrätt.Nu är mamma avliden.Vad gäller?Vi tre syskon delar mammas halva på treoch vår bror får hela halvan av sin far sedan?Är det rätt eller ärver vi också honom då de var gifta?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler för att besvara dina frågor finns i Ärvdabalken(ÄB) samt i Äktenskapsbalken(ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller vid äktenskapsskillnad, 1 kap 5 § ÄktB. För att beräkna den avlidne makens kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas när den ena maken avlider, 9 kap. 1 § Äktb. När ett äktenskap upplöses ska makarna dela på all egendom som är giftorättsgods. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. Vad som enligt äktenskapsförord är enskild egendom eller vad en make erhållit som enskild egendom genom gåva, arv eller testamente, anses vara enskild egendom mellan makar. Observera att avkastning av enskild egendom anses vara giftorättsgods om det inte föreskrivits annat i ett testamente 11 kap. 3 § ÄktB. Vid bodelning läggs makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits av delas värdet lika mellan makarna. Hela den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller sedan den efterlevande maken före gemensamma barn 3 kap. 1 § ÄB. Det framgår inte av din fråga om din mamma och hennes nya man har ett äktenskapsförord, men om så är fallet och din mamma exempelvis undantaget bostadsrätten som enskild egendom, kommer denna inte att ingå i bodelningen. Om makarna inte har upprättat ett äktenskapsförord kommer bostadsrätten däremot att ingå i bodelning, förutsatt att din mamma inte tagit emot bostadsrätten som gåva eller arv med villkoret att den ska förbli hennes enskilda, 7 kap. 2 § ÄktB.Särkullbarns rätt till arv Ett särkullbarn är ett barn som inte är makarnas gemensamma. Huvudregeln är att arvet efter din mor tillfaller hennes efterlevande make, din styvfar, efter att hon gått bort. Eftersom att vissa av er syskon inte är barn till styvpappan, s.k. bröstarvingar, så har ni dock rätt att få ut arvslotten från er mamma direkt efter hennes död, 3 kap. 1 § ÄB. Ni alla barn är bröstarvingar till er mamma och kommer som huvudregel dela lika på hennes arv. Det barnet som makarna hade gemensamt kommer att få sitt arv av mamman efter att pappan har gått bort. Rätt att taga arv efter sin styvfarDet finns ingen lagstadgad rätt att ärva sin styvfar eftersom man då inte är någon bröstarvinge till honom. Det går att avstå från rätten att få ut sin laglott efter att er mamma har gått bort. Då får man istället ut arvslotten från mamman när styvpappan har gått bort 3 kap. 9 § ÄB. I övrigt finns det ingen rätt att ärva sin styvfar.

Regler vid testamente

2020-05-23 i Testamente
FRÅGA |Hej har en fråga. Om en herre som inte har några egna barn eller fru och han vill testamentera till någon som inte är släkt. Måste denne då vara 18 år fyllda.
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om testamenten finns i Ärvdabalken(ÄB). Ett testamente ska upprättas enligt formkraven som finns i lag. Testamentet ska vara skriftligt och det ska undertecknas av testatorn i närvaro av två vittnen. Vittnena ska med sina namn­teckningar bestyrka testatorns namnteckning samt att hand­ling­en utgör ett testamente (10 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är att du kan testamentera vad du vill till vem du vill. Det undantaget som finns är att barn alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör halva arvslotten, alltså hälften av de arv som barnet skulle få om inget testamente fanns (7 kap 1 § ärvdabalken). Man kan alltså aldrig testamentera bort den del av arvet som ens barn enligt lag har rätt till. Svaret på din fråga är därmed att ja han kommer kunna testamentera bort sitt arv till någon som han inte är släkt med samt någon som är under 18 år.

Hyresrätt vid separation mellan sambor

2020-05-23 i Sambo
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo funderar på seperation.Vi bor i en hyresrätt, som vi tillsammans skaffade, vi båda står på kontraktet. Min sambo har 2 barn från 2 tidigare förrhållanden, varav hon har egen vårdnad om 1 av barnen och vi har 2 gemensamma barn, så totalt 4, varav vi har delad vårdnad om 2, hon egen om 1 och delad med sitt ex om 1. Jag är pappaledig på heltid och hon arbetar deltid, jag har en tillsvidare anställning bakom. Tanken är att jag ska vara ledig året ut, min fråga är vem hyreslägenheten tillfaller, vid en seperation.
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör vem som kommer få rätt till hyresrätten efter ett uppbrott mellan dig och din sambo. Saken regleras i sambolagen (SamboL). När blir hyresrätten samboegendom? När sambor separerar blir det en sambodelning om någon av parterna begär det enligt Sambolagen 8 §, se här. I sambodelningen är huvudregeln att samboegendomen ska delas lika mellan parterna om man inte tillsammans kommer överens om annat. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Detta ska ha förvärvats för gemensam användning enligt 3 § Sambolagen, se här. Detta innebär att egendom som införskaffats före samborelationen som utgångspunkt inte kommer att ingå i bodelningen. När det gäller hyresrätter blir hyresrätten en sambogegendom först när:- Båda står på kontraktet, eller - Om ni skaffade hyresrätten för att bo där tillsammans (sambolagen 3§ och 5§). Du skriver i din fråga att ni båda står på kontraktet samt att ni köpt hyresrätten för att bo där tillsammans. Hyresrätten är därmed att anse som samboegendom.Vem har rätt till hyresrätten? När det är fastställt att hyresrätten utgör samboegendom blir frågan vem som har störst behov av den. Enligt 16 § SamboL ska det göras en helhetsbedömning om vem som har störst behov av bostaden. Faktorer som spelar in för helhetsbedömningen är:- Om någon av er har barn och barnet huvudsakligen kommer att bo hos en av er- Ålder och hälsa kan påverka- Hur lägenheten ligger i förhållande till er arbetsplats- Den ekonomiska situationen- Möjligheter till att hitta ett nytt boende När det finns gemensamma barn med i bilden och barnen huvudsakligen kommer att bo med en av samborna kan denna sambo anses vara i störst behov av lägenheten, eftersom barnet helst inte ska tvingas flytta. Men det tas även hänsyn till andra aspekter som sambornas ekonomi och hur lätt de har att få en annan lägenhet. Det definitiva svaret på din fråga om du får behålla hyresrätten eller inte beror på den behovsbedömning som får göras, och jag saknar tyvärr underlag för att göra en fullständig helhetsbedömning av den saken.

Testamente utan exekutor

2020-05-20 i Testamente
FRÅGA |Vad händer om det finns en testamente men utan en exekutor?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En testamentsexekutors roll regleras i 19 kap. Ärvdabalken(ÄB). En testamentsexekutors roll är att se till att testamentet blir verkställt. Att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad som står i testamentet. Exekutorn utses genom själva testamentet. Är man orolig att ens testamente inte kommer följas av arvingarna vid arvskiftet på grund av olika viljor kan man i sitt testamente utse en testamentsexekutor. Enligt Ärvdabalken är det dödsbodelägarna som bestämmer över dödsboet men om du har utsett en testamentsexekutor är det denna ensam som tar över förvaltningen av dödsboet och ser till att kvarlåtenskapen fördelas så som du bestämt i ditt testamente. Testamentsexekutorn tar alltså över dödsbodelägarnas (arvingar och testamentstagare), rätt att bestämma över boet. Om det inte finns någon exekutor till testamentet kommer alltså dödsbodelägarna bestämma över dödsboet. Dessa kan sedan ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska utses 19 kap. 1 § ÄB. Boutredningsmannen övertar då den behörighet att förvalta dödsboet som annars tillkommer dödsbodelägarna tillsammans enligt 18 kap. 1 § ÄB.

Vad gäller vid arv till ett adopterat barnbarn?

2020-04-09 i Arvsordning
FRÅGA |Arver mitt adopterade barnbarn efter samma regler som biologiska bar barn.
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB) och regler om vad som gäller vid adoption finns i Föräldrabalken (FB) 4 kap. Enligt 4 kap 8 § FB ska den som adopteras anses som barn till den eller de som adopterat och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Detta innebär att ett adopterat barn kommer att likställas som ett biologiskt barn till de som adopterat. De rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör helt. När det gäller arv kommer det adopterade barnet räknas som ett eget biologiskt barn. Detta innebär att det adopterade barnet kommer ha samma ställning som adoptivföräldrarnas biologiska barn när det kommer till arvsordningen. Barnet kommer alltså ärva från adoptivföräldrarnas sida precis som om barnet vore biologiskt. De rättsliga banden mellan adoptivbarnet och det biologiska föräldrarna är genom adoptionen klippta och barnet förlorar arvsrätten efter dem. Istället ärver och ärvs adoptivbarnet enbart av adoptivföräldrarna och deras släktingar. Av 2 kap 1 § ÄB framgår att närmaste arvingar är de som kallas bröstarvingar. Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen och kommer ha först rätt till den avlidnes arv. Detta är barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare till den avlidne. Det finns dock en ordning inom denna arvsklass. Barn till den avlidne har rätt till dennes förmögenhet före barnbarn. I praktiken innebär detta att barnen i första hand ska dela lika på den avlidnes förmögenhet och ingenting tillfaller barnbarnen. Möjligheten för att barnbarnen direkt ska ärva ex sina mor- eller farföräldrar är om den avlidnes barn är döda eller om ett testamente anger det. Men som svar på din fråga, ja ditt adopterade barnbarn kommer ärva efter samma regler som om det vore ditt biologiska barnbarn.