Maka äger ej bostadsrät och stuga, får hon del i dessa vid skilsmässa?

2011-05-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag funderar på skilsmässa och äger hälften av ett hus med makan, en samägd sommarstuga som frun skrivit över på mig, samt en bostadsrätt som vi använt till förråd och övernattning. Stugan ägs med tre andra släktingar till frun (inte närmsta familjen). Stugan och br står på mig. Får frun del i dessa två vid skilsmässan? Ingen av oss har bott i stugan eller br. När frun skrev över stugan angav hon inte den som enskild egendom.
|Hej, Tack för din fråga. Enligt 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) är en makes egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. För att en egendom ska kunna vara enskild egendom krävs det att den har gjorts enskild med hjälp av ett äktenskapsförord. Det spelar ingen som helst roll vem som står som ägare. Vid en skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Det som ska ingå i en bodelning är giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Detta betyder att vid en skilsmässa mellan dig och din fru så ska utöver ert hus även din del av stugan och bostadsrätten ingå i bodelningen. Egendomarna ska fördelas lika mellan er båda så att ni vardera får ett lika stort värde. Hade ni haft ett äktenskapsförord som gjort din del av stugan och bostadsrätten till din enskilda egendom skulle dessa två inte ha tagits med i en bodelning. Ni hade då bara fått dela lika på värdet av huset. Här hittar du Äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Har du några fler frågor eller om det är något annat du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian

Skadestånd i äktenskapsmål

2011-03-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Kan jag framföra skadeståndsanspråk i samband med äktenskapsskillnad. Jag har arbetat i makes företag under flera år och varit den som har tagit hand om det mesta på företaget. Jag har också tagit hand om barnen och arbetat mindre under den tiden när de var små och fortsatt med detta ända tills nu.Nu har han ansökt om äktenskapsskillnad.Kan jag framföra skadestånd på dessa grunder???
Andreas Vinqvist |Hej, Nej du kan inte framföra skadeståndsanspråk på dessa grunder. Rättsligt sett har din man inte gjort något som kan föranleda skadeståndsskyldighet gentemot dig. Vid er skilsmässa kommer, under förutsättning att inget äktenskapsförord skrivits, er gemensamma egendom delas lika mellan er. Vänligen,

Omfattas en enskild firma av bodelningen?

2010-09-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi har skiljt oss min man o ja. Han har enskild firma. Ska ja vara med och dela den vid våran skiljsmässa? Hur verkar detta vid bodelningen som ej är klar ännu?
|Hej! Vid äktenskapsskillnad ska makarnas egendom delas lika så länge den är giftorättsgods. I 7 kap 1 § äktenskapsbalken stadgas att egendomen är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1 här. Har ni inte förordnat genom äktenskapsförord eller annars genom arv, gåva eller testamente att firman ska vara enskild egendom så har du och din make rätt till halva värdet vardera. Den enskilda firman ska då alltså ingå i bodelningen. Med vänlig hälsning, Emma Bengthsson

Äktenskap eller samboförhållande - skillnader vid separation

2010-03-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är ägare av en bostadsrätt som är avbetald, + en sparad slant. Har tre barn. Ska bli sambo eller gifta mej med en man utan några direkta tillgångar. Han har 1 barn. För- eller nackdelar med giftemål, alt. att leva som sambo? För mej, honom och våra barn - om någon av oss går bort, eller vid separation? Vänliga hälsningar
Georg Dellborg |Hej. Detta är ju en ganska bred fråga. Jag gör så att jag beskriver de grundläggande reglerna om separation och arv, i äktenskap respektive samboförhållanden och vad det kan betyda för er. Vill du sedan ha svar på någon mer detaljerad fråga, får du hemskt gärna återkomma. Äktenskapsskillnad och bodelning Om äktenskapsskillnad begärs och någon av makarna har barn som är under 16 år, ska en betänketid på sex månader löpa innan äktenskapet kan upplösas (5:1 Äktenskapsbalken). Detta kan vara bra för er att tänka på då ni båda har barn. När äktenskapsskillnad sedan sker, skall bodelning göras. Det som delas är makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods är alla makarnas tillgångar och ägodelar som inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Man kan göra egendom till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord, och egendom kan också vara enskild om man fått den i gåva eller testamente med särskild föreskrift härom (7:2 ÄktB). Från bodelningen får man också ta undan kläder och personliga ägodelar till ett mindre värde (10:2 ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att värdet av giftorättsgodset skall delas lika. Den make som har störst behov av den gemensamma bostaden ska få denna (11:8 ÄktB), och kan då få lösa ut den andre maken. Om ett äktenskap upplöses efter kort tid och den ena maken skulle förlora orättvist mycket på en hälftendelning kan man göra undantag från detta. Ett sådant undantag kallas för skevdelning, och innebär att den ene maken får behålla mer än hälften av giftorättsgodset (12:1 ÄktB). Man brukar säga att möjligheten till skevdelning försvinner efter fem års äktenskap. Bodelning när samboförhållande upphör Den egendom som kan/ska fördelas vid separation av sambor är s.k. samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk (3§ Sambolagen). Bohag är möbler, TV och annat som typiskt sett behövs i en bostad. Att det skall ha anskaffats för gemensamt bruk innebär att bara bostad och bohag som har köpts efter att samboförhållandet inleddes och som är tänkt att användas gemensamt kan vara samboegendom. Precis som med makars giftorättsgods, kan man hindra viss egendom från att bli samboegendom genom ett avtal (9§ SL). Egendom som är samboegendom får inte säljas, hyras ut eller pantsättas utan den andra sambons samtycke (23§ SL). Sambor behöver inte iaktta någon betänketid om de vill separera. Om samboförhållandet upphör kan bodelning göras om någon sambo begär det (8§ SL). Då delas samboegendomen lika, precis som giftorättsgodset vid äktenskapsskillnad (14§ SL). Precis som vid äktenskapsskillnad kan man fördela samboegendomen på ett annat sätt än 50/50, om en hälftendelning skulle vara uppenbart orättvis (15§ SL). Precis som vid äktenskap ska den som bäst behöver den gemensamma bostaden få denna (16§ SL). Om den gemensamma bostaden inte är samboegendom, kan den av samborna som inte äger bostaden trots det ha rätt att lösa ut den andre sambon från denna när förhållandet upphör (22§ SL). För att detta ska ske krävs dock särskilda skäl, och sker i princip aldrig om inte samborna har gemensamma barn. Arv vid äktenskap Om en av makarna går bort, gör man i allmänhet även här en bodelning, där giftorättsgodset delas lika precis som ovan. Det som den avlidne maken skulle ha fått vid en bodelning, utgör dennes kvarlåtenskap, och det är detta som skall fördelas genom arv. Den som ärver en avliden person är i första hand dennes biologiska barn och deras eventuella barn (2:1 Ärvdabalken). Dina barn ärver alltså dig, medan mannens barn ärver honom. Om två makar har gemensamma barn, och en av makarna avlider, får det gemensamma barnet vänta på att få ut sitt arv tills även den andre maken avlider. Man kallar detta att den efterlevande maken ärver med försteg (3:1 ÄB). Barn som inte är makarnas gemensamma har rätt att få ut sitt arv direkt. Från detta finns ett undantag. En efterlevande make har alltid rätt att behålla egendom till ett värde av fyra basbelopp (ca 160.000 kr). Om din efterlevande make inte skulle få ut så mycket genom bodelningen att detta är uppfyllt, får man ”fylla på” med den egendom som egentligen skulle gå till dina barn som arv (3:1 2st. ÄB). Vid sambos död Sambor ärver inte varandra. Avlider den ena sambon, kan den efterlevande begära att bodelning ska göras. I så fall har den efterlevande sambon rätt att genom bodelningen få ut egendom som motsvarar två basbelopp (ca 80.000), förutsatt att det finns samboegendom som är värd så mycket (18§ SL). Vill man att ens sambo skall ärva något av en, kan man skriva ett testamente. För era barn förändras inte särskilt mycket vad gäller arv. Dina barn kommer fortfarande att ärva dig direkt, och mannens barn ärver honom. Avslutningsvis ska jag också nämna att ni som gifta har underhållsskyldighet gentemot varandras barn. Väljer ni att leva som sambos har ni ingen sådan skyldighet gentemot varandras barn, om ni inte skaffar gemensamma barn (Föräldrabalken 7:5). Så här ser alltså de generella reglerna om separation och arv i äktenskap respektive samboförhållanden ut. Som du själv märker leder äktenskap till att makarna får väldigt långtgående krav på varandra om det blir aktuellt med skilsmässa, och det gynnar naturligtvis den make som har minst tillgångar. Om ni gifter er kommer både din bostad och dina besparingar att bli giftorättsgods, och kan därmed dras in i en bodelning. Blir ni istället sambos kan vare sig dina besparingar eller den bostad du nu äger bli samboegendom, utan det som kan komma ifråga för bodelning är möbelinköp och annat för gemensam användning, samt om ni köper en ny bostad. I både äktenskap och samboförhållanden kan man ju dock påverka vilken egendom som blir aktuell för bodelning genom att skriva äktenskapsförord eller samboavtal. Vad som har störst fördelar är svårt för mig att svara på, främst handlar det förstås om hur mycket ni litar på varandra och hur ni tänker er framtiden ihop. Jag hoppas att detta varit till någon hjälp, och du är som sagt välkommen att återkomma med någon mer detaljerad fråga. Äktenskapsbalken, Föräldrabalken, Sambolagen och Ärvdabalken finner du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.htm http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19490381.htm http://www.notisum.se/RNP/SLS/lag/20030376.htm http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19580637.htm Vänligen,

Gemensam skuld och skilsmässa

2011-04-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min man har begärt skilsmässa. Under äktenskapet har vi köpt ett billigt hus på landet och fått lån för att renovera det för ca 1,1 miljon (köpesumma 125 000kr). Vi står båda som ansvariga för lånen, säkerhet är huset. Renoveringen är inte färdigställd (min ex var hantverkare och planerade att göra själv, tröttnade) huset är idag värt betydligt mindre än hypotekslån och byggkredit. Jag är mer solvent än min ex man. Efter att huset är sålt (eller någon av oss har köpt ut den andre) vad händer med rest-skulden? Kan banken tvinga mig att stå kvar på hela lånet fast vi skiljer oss och gör bodelning? Jag skulle ju helst se att vi kan gå skilda vägar..
Fanny Olsson |Hej! När ni skiljer er ska bodelning ske enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Då ska allt ert giftorättsgods beräknas, dvs. man ska räkna ut vad var och en av er äger och även vad ni tillsammans äger och då räknar man som huvudregel med att vad ni äger tillsammans äger ni häften var av. I 11 kap. 1 § ÄktB anges detta som att era andelar i boet ska beräknas. I bodelningen ska bara giftorättsgods tas med och inte vad ni var och en äger som enskild egendom p.g.a. exempelvis äktenskapsförord, att ni fått ett arv som enskild egendom eller en gåva som enskild egendom, detta framgår av 10 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 4 § ÄktB. Det finns även vissa bestämmelser i 10 kap. ÄktB där det framgår att varje make från bodelningen exempelvis få ta undan sina egna kläder, personliga presenter m.m. När man räknat ut vad var och en av er äger som är giftorättsgods och därmed ska vara med i bodelningen ska från var makes andel räknas bort de skulder denna make har enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Här kommer skulden på 1,1 miljon på huset delas på hälften som om ni hade halva skulden var och detta dras bort från era respektive andelar. Så här kommer ni ju var och en rent faktiskt få täckning i egendom för skulden. Vad ni var och en har kvar efter skulderna dragits av kommer sedan läggas ihop och delas på hälften så ni går ut ur bodelningen med lika mycket värd egendom enligt 11 kap. 3 § ÄktB. Så den rest- skuld du talar om ska ni egentligen stå hälften var för om inte en av er tar på er den för att kunna få ut mer egendom ut bodelningen. Vad ni har för avtal med banken vet jag inget om utan det enda jag kan rekommendera dig där är att tala med dem, de brukar inte vara omöjliga och om ni har en bodelningshandling där det framgår att din före detta make har täckning för skulden i egendom så borde ni kunna få dela på skulden eftersom den ju från början ändå var gemensam. Men mitt tips är att prata med en familjejurist som kan sätta sig in i just era ekonomiska förhållanden och utifrån dessa göra en rättvis bodelning (en sådan kan säkert er bank hjälpa er att komma i kontakt med) och prata med er bank och förklara läget så borde de kunna dela upp skulden på ett bra sätt er emellan. Lycka till! Vänligen,

Gemensam bostad vid äktenskapsskillnad

2010-11-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag står som ensam ägare och har stått för alla kostnader för bostaden i alla 10 år.Vi har varit gifta i 5 år och vi har äktenskapsförord på att huset är mitt. Då vi skiljer oss, vad har min fru för rätt att bo kvar i huset eller kan hon få lämna huset omgående? Inga barn finns med i bilden.
Mathias Gunnervald |Hej, Äktenskap, äktenskapsskillnad och äktenskapsförord regleras främst i äktenskapsbalken, ÄktB. (https://lagen.nu/1987:230) Utgångspunkten för egendomsförhållandet vid en äktenskapsskillnad är att makarnas egendom skall fördelas mellan dem genom bodelning enligt 9 kap 1 § ÄktB. I bodelningen skall makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Enligt 7 kap 2 § 1 st 1 p är makes egendom som är enskild genom ett äktenskapsförord dennes enskilda vid en bodelning och skall därav lämnas utanför bodelningen. När det kommer till en gemensam bostad finns det i 11 kap 8 § en bestämmelse som säger att den make som bäst behöver bostaden har rätt att överta denna. Detta oavsett om den gemensamma bostaden är enskild till följd av äktenskapsförord. Vid en äktenskapsskillnad görs då en behovsprövning över vem som har störst behov alternativt rätt till bostaden. Vid prövningen skall särskilt beaktas om det finns barn i äktenskapet och den ena maken får ensam vårdnad till barnen. Denne har då i regel störst behov av bostaden. Andra omständigheter som kan spela in är makes möjlighet att skaffa bostad på annat håll, makes ålder och hälsa samt avstånd till makes arbetsplats. När det inte finns några barn inom äktenskapet är det mest troliga att du kommer att få undanta den gemensamma bostaden vid en bodelning och även ha rätten till denna efter äktenskapsskillnaden är genomförd. Vänligen,

Internationell äktenskapsskillnad - Försäljning av bostad

2010-03-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Det är så att jag gifte mig i sommras utomlands. Men ska skilja mig nu. 1 år innan jag gifte mig köpte jag en bostadsrättlägenhet. Min fråga är den då följande; har min fru rätt till lägenheten fasten hon alldrig har kommit till Sverige, och måste jag få hennes godkännande om jag ska sälja den? Eller kan hon tvinga mig till att sälja den? Vilka åtgärder kan jag ta? MVH
Carina Persson |Hej! Eftersom bostadsrättslägenheten finns i Sverige gäller Äktenskapsbalkens regler, enligt 9 § lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (se https://lagen.nu/1990:272). Detta gäller oavsett om din fru har kommit till Sverige eller inte. Enligt 7 kap 5 § andra stycket Äktenskapsbalken (ÄktB) måste du ha din frus godkännande för att sälja bostaden, även om bostaden inte är ert gemensamma hem. Bostaden är nämligen er gemensamma egendom (giftorättsgods) såvida ni inte har upprättat ett äktenskapsförord. Samtycke till försäljning skall lämnas skriftligen. Din fru kan inte tvinga dig att sälja bostaden men du kan komma att behöva ersätta henne. Allt giftorättsgods skall läggas samman och delas lika mellan er, 10 kap 3 § ÄktB. Om din andel av giftorättsgodset är större än din frus kan du välja att istället för att utge egendom betala motsvarande belopp. Äktenskapsbalken finns här: https://lagen.nu/1987:230#A3 Med vänlig hälsning

Lagval vid internationella frågor kring makars förmögenhetsförhållanden

2010-01-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Jag och min tyska fästmö ska gifta oss i Sverige i juni. Baserat på information på EU Kommissionens webb (http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_gen_en.htm -- välj sedan land i högra spalten) tillämpas enligt tysk rätt (rubrik III.6), när parterna har olika nationalitet, rätten i det land där de har \"habitual place of residence\" när äktenskapet ingås. I vårt fall är det Nederländerna, där vi sedan några år bor tillsammans. Enligt samma webbsida tillämpas enligt svensk rätt (också rubrik III.6 fast i det svenska kapitlet), om äktenskapsförord ej ingåtts, rätten i landet där makarna har \"habitual residence\" efter äktenskapets ingående. Det skulle också betyda Nederländerna. Min första fråga är om ni kan bekräfta att ovanstående är korrekt avseende svensk rätt (jag inser att ni kanske inte vet något om tysk rätt)? Vi vill inte ha holländsk rätt tillämplig och ska därför skriva äktenskapsförord. Måste vi skriva ett äktenskapsförord både i Tyskland och i Sverige? Om vi skriver ett i Tyskland, måste det då registreras också vid svensk tingsrätt? I så fall, finns det några formkrav? Eller räcker det att skriva ett i det ena landet? Tack för hjälpen
Natalie Lindgren |Hej, Det som står på EU kommissionens sida stämmer, den informationen är hämtad från 4 § i den svenska lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden se https://lagen.nu/1990:272 . Ni säger att ni inte vill att holländsk rätt ska tillämpas på era förmögenhetsförhållanden vid eventuell skilsmässa, men vilken lag _vill_ ni ska tillämpas? Ni upprättar ett avtal med hjälp av en jurist där ni beskriver vilken lag som ska tillämpas i den ovan nämnda situationen, detta avtal är inte samma sak som ett äktenskapsförord. Om ni vill att svensk ska tillämpas så avtalar ni om det, om ni därefter vill göra avsteg från äktenskapsbalkens regler om bodelning måste ni också upprätta ett äktenskapsförord för detta och det måste registreras hos domstolen enligt 7:3 äktenskapsbalken se https://lagen.nu/1987:230#A3. Jag kan däremot inte svara på hur förfarandet går till i Tyskland om ni vill att tysk rätt i huvudsak ska tillämpas men även göra vissa avsteg från den. Med vänlig hälsning