Hur kan jag skydda avkastning av enskild egendom?

2020-06-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min man har ett äktenskapsförord som reglerar att aktierna i mitt aktiebolag är enskild egendom.Vad jag förstår så reglerar det att vid eventuell skilsmässa så är mitt ägande i bolaget tryggat, samt vid en eventuell försäljning av bolaget så är de pengarna enskild egendom.Vad gäller däremot med utdelning? Avkastning på ovan nämnda aktier är inte särskild reglerade i vårt äktenskapsförord. Innebär det att en utdelning blir gemensam/ingår i eventuell giftorättsgods?Hur påverkas i så fall utdelning från aktier som jag äger och som är enskild egendom? Och hur påverkas det före/efter den så kallade kritiska dagen?Eftersom bolaget är mitt och jag har full styrning på det så kan ju jag välja när jag vill ta utdelning från ett överskott och inte. Vad händer om den kritiska dagen är idag och jag väntar med att ta utdelning tills om två år eller längre? Ska den utdelningen då ändå ingå i giftorättsgodset?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag dela upp den i två delar: dels huruvida avkastningen är giftorättsgods, dels vilken betydelse den kritiska dagen har. Är avkastningen giftorättsgods?Äktenskapsförord samt makars egendomsförhållanden regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en eventuell bodelning ska endast gifoträttsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB), varför det är viktigt att fastställa vilka egendomar som tillhör makarnas gemensamma gods och vilka som är enskilda. Huvudregeln föreskriver att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). För att egendom ska förbli enskild och således inte ingå i bodelningen krävs det generellt att ett äktenskapsförord är upprättat (7 kap. 2 § ÄktB), precis som ni har gjort. Däremot är avkastning från enskild egendom, giftorättsgods (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB). Precis som du befarade kommer alltså aktiernas utdelning, ingå i ert gemensamma giftorättsgods. För att utdelningen skulle bli enskild egendom krävs att det särskilt regleras i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB). Den "kritiska dagens" betydelseNär man talar om "den kritiska dagen" syftar man på den dag vilken man utgår från vid en bodelning. Egendomsförhållandena mellan makarna på den dagen är det som ligger till grund för den senare bodelningen. Dagen som man utgår från är då talan om äktenskapsskillnad väcks, alltså då ansökan om skilsmässa skickas in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB), är den som "låser" egendomsförhållandena. Självklart är det orimligt att egendomsförhållandena ser exakt likadana ut på kritiska dagen som dagen för bodelning varför man har ett visst ansvar för om ens giftorättsgods minskar.Om en makes tillgångar minskar från kritiska dagen till bodelning, t.ex. kommer denna förlorade egendom upptas som en redovisningsfordran (9 kap. 3 § ÄktB), alltså som om den funnits kvar. Det samma gäller om en makes giftorättsgods har ökat. De egendomar som ska ingå i bodelningen är redan fastställda vid tidpunkten för när talan om äktenskapsskillnad väcktes.SammanfattningHuvudregeln är alltså att egendom som är giftorättsgods som tillkommit efter kritiska dagen inte ingår i bodelning samt att det som har försvunnit ur boet mellan kritiska dagen och bodelningsdagen ska redovisas för. Det betyder att du kan vänta med att betala ut utdelningen om du vill skydda utdelningen från bodelningen, eller för att vara på den säkra sidan, upprätta ett nytt äktenskapsförord som föreskriver att avkastningen ska vara enskild egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur skriver jag ett äktenskapsförord när jag inte vill blanda min enskilda egendom med giftorättsgodset?

2020-06-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min blivande make och jag ska skriva äktenskapsförord. Jag har olika bankkonton/banktillgodhavanden och liv- och kapitalförsäkringar som jag vill ska vara min enskilda egendom. Jag kommer dessutom att ibland ändra dem. Jag undrar nu hur jag ska kunna märka ut kontona så de forfarande utgör min enskilda egendom och inte blandas med giftorättsgodset. Vad händer med pengar som inte är specificerade på konton. Min blivande make har en lägenhet som han ska sälja och de pengarna kommer att placeras på konton och försäkringar
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är ett äktenskapsförord?Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar. I svensk rätt är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet och att man därför får avtala om nästan vad som helst så länge det inte bryter mot lag eller bryter mot grundläggande moral och etik. Enligt 7:1 Äktenskapsbalken (ÄktB) så är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. 7:2 § pt.1 ÄktB stadgar att egendom som angetts som enskild i ett äktenskapsförd är att anse som enskild egendom. Enligt 7 kap 2 § 2 st. så är dock avkastning från enskild egendom giftorättsgods om ni inte väljer att avtala även om det i äktenskapsförordet. Enligt 7:3 § ÄktB så kan makar eller blivande makar upprätta ett äktenskapsförord där de bestämmer vad som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Paragrafen stadgar även att ett nytt äktenskapsförord kan ändra ett tidigare. Bankkonton och banktillgodohavanden är sådant som du kan skriva in som enskild i egendom i äktenskapsförordet. Det finns inget undantag till huvudregeln om avtalsfrihet avseende liv- och kapitalförsäkringar. Vad innebär detta för dig?Det innebär att ni kan avtala fritt om ifall det ska anses vara enskild egendom. Både pengarna på dina konton, din blivande makes konton, pengarna från försäljningen av lägenheten och diverse försäkringar. Alla tillgångar som inte omnämns i äktenskapsförordet är att anse som giftorättsgods och ospecificerade tillgångar blir därför inte enskild egendom om ni inte avtalar om det. Jag skulle rekommendera att skriva in i äktenskapsförordet att alla tillgångar på vissa konton ska anses vara enskild egendom och att all avkastning från de pengarna som finns där nu kommer att vara enskild egendom. Om ni väljer att placera mer pengar på dessa konton så skulle jag dock rekommendera att skriva ett nytt äktenskapsförord där ni inkluderar de nya summorna för att inte riskera sammanblandning vilket skulle kunna komplicera frågan. Det går även att avtala om att det inte finns någon giftorättsgods och att allt är enskild egendom vilket kanske skulle vara lättare i ert fall.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Registrering av gammalt äktenskapsförord

2020-06-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HEJ, jag har ett gammalt äktenskapsförord skrivet 1976 registrerat då hos Tingsrätten.Måste det också registreras hos Skatteverket eller, räcker det som det är ?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av äktenskapsbalkens 7 kapitel, 3 § stycke 3 följer det att ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket och det är som utgångspunkt först vid registreringen hos Skatteverket som äktenskapsförordet blir giltigt. Fram till 2011 registrerade man äktenskapsförord hos tingsrätten men numera är det alltså skatteverket som har hand om det istället. Detta innebär att ert äktenskapsförord troligtvis inte är giltigt, förutsatt att tingsrätten inte har skickat in det till Skatteverket.Jag råder er till att höra av er till den tingsrätt som registrerade äktenskapsförordet 1976 och undersöka huruvida det har skickats in till Skatteverket eller inte. Om så inte har skett bör ni snarast göra detta själva (se Skatteverkets hemsida) Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Får halvsyskon ingå äktenskap och skaffa barn?

2020-06-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har läst att det är ju lagligt för halvsyskon att ha samlag, till och med gifta sig om länsstyrelsen godkänner det. Men är det även lagligt för halvsyskon att skaffa barn ihop?
Isabelle Sewelén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga besvaras med hjälp av reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Ett äktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon (2 kap. 3 § första stycket ÄktB). Avseende halvsyskon måste länsstyrelsen bevilja tillstånd (dispens) för att äktenskap ska få ingås (2 kap. 3 § andra stycket och 15 kap. 1 § ÄktB). Inte heller personer som genom adoptivförhållande är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led får gifta sig med varandra och även beträffande adoptivförhållande måste dessa efter ansökan få tillstånd av länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska inhämta ett yttrande från Socialstyrelsen i ärenden som rör halvsyskon. Yttrandet ska utgöra underlag för bedömningen av den arvsbiologiska (genetiska) risken vid föräldraskap i det enskilda fallet, alltså i just det fallet som tas upp för bedömning. Länsstyrelsen ska också beakta relevanta familjeförhållanden hos halvsyskonen. Svar på din frågaDet är således lagligt för halvsyskon att skaffa barn ihop om länsstyrelsen beviljar tillstånd för äktenskapet. Vid bedömningen beaktas den arvsbiologiska risken och halvsyskonens familjeförhållanden. Vänligen,

Vad är giftorättsgods?

2020-06-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag undrar vad giftorättsgods är? Kan ni förklara vad det betyder tack?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att all egendom som makarna har i ett äktenskap är giftorättsgods. Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa, enligt 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som en make har och som inte är enskild egendom, enligt 7 kapitlet 1 § ÄktB. För att något ska vara enskild egendom krävs det att det står till exempel i ett äktenskapsförord, i ett gåvobrev eller i ett testamente (om man fått egendomen), 7 kapitlet 2 § ÄktB. Vänligen,

Är det tillåtet att vara gift med fler än en person i Sverige?

2020-06-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift med min make. Kan jag gifta mig med en kvinna då oxå ?
Isabelle Sewelén |Hej,Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) samt brottsbalken (BrB).I mitt svar till dig kommer jag gå igenom bestämmelserna om månggifte och vad som gäller enligt svensk lagstiftning."Jag är gift med min make. Kan jag gifta mig med en kvinna då oxå ?"I Sverige är det olagligt att gifta sig med någon annan om man redan är gift. Om man redan har ingått ett äktenskap utgör det ett äktenskapshinder för ett ytterligare äktenskap i Sverige (2 kap. 4 § ÄktB). Om man ändå lyckas gifta sig med en annan person är inte själva äktenskapet i sig ogiltigt, däremot brottsligt. Ingår man äktenskap på nytt fast man redan är gift, gör man sig alltså skyldig till tvegifte. Straffet för tvegifte är böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § BrB). Avslutningsvis är det alltså inte tillåtet att gifta sig på nytt om man redan är gift - om man väljer att bryta mot bestämmelsen kan man dömas för tvegifte. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att kontakta igen om skulle ha mer frågor. Du antingen skriva till oss igen, eller ringa till oss på Lawline. Du når telefonrådgivningen på 08-533 300 04. De har öppet måndag till fredag mellan klockan 10.00 -16.00.Vänligen,

Äktenskapsförord och vårdnad av barn i fall av bortgång

2020-06-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Vi har upprättat ett eget äktenskapsförord som beskriver hur vi vill dela upp vid en eventuell skilsmässa. Vi skulle behöva ha detta granskat Och godkänt av en jurist. Vad kostar det?Undrar även om man i sitt testamente ska ange vem man önskar ska ta hand om ens barn till dess de är myndiga (om båda föräldrar avlider vid samma tillfälle).
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jurister på någon familjerättslig byrå kan hjälpa er att upprätta eller granska ett äktenskapsförord. Kostnaderna kan variera ganska mycket utifrån bland annat var man bor och hur lång tid det tar. Ett billigt alternativ är att använda Lawlines tjänst för äktenskapsförord: https://lawline.avtalsrobot.se/avtal/aktenskapsforord/Genom den kan man upprätta ett äktenskapsförord själv, men samtidigt vara trygg med att allt blir korrekt juridiskt. Det kostar 795 kr. Tjänsten innehåller en färdig mall att fylla i. Att skapa ett äktenskapsförord online är enkelt och tar bara några minuter. Man upprättar förordet genom att fylla i formuläret, vilket är dessutom helt gratis så att man kan försäkra sig om att det är rätt innan man betalar och genererar äktenskapsförordet. Sedan signeras avtalet för hand genom att skriva ut det.Om något blir fel har man upp till 30 dagar på sig att kostnadsfritt göra ändringar i sitt äktenskapsförord. Kontakta kundtjänst på 08-533 300 04 / info@lawline.se för att göra ändringar i efterhand i äktenskapsförordet.Äktenskapsförordet ska också lämnas in till Skatteverket för inregistrering.Angående omvårdnaden av barn är det inget krav att ange vem man skulle vilja ha hand om barnen i fall av föräldrarnas bortgång. Man kan skriva ner sina önskemål, men detta kommer inte vara juridiskt bindande. Domstolen är skyldig att ta beslut om vem som ska få vårdnaden om barnen utifrån barnets bästa, och kan då välja någon annan en den ni önskat om det bedöms vara det bästa. Ni kan ändå absolut lämna ett förslag, så att er vilja är tydlig. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man vara gifta och bo isär?

2020-06-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min fästman tänkte gifta oss nästa sommar men vill fortsätta vara särbos tills mina barn flyttat ut. Kan detta bli ett problem? Att vara gifta och inte bo ihop alltså.Mvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Juridiskt finns det inget som hindrar ett gift par från att bo isär, som andra sidan av myntet finns det inte heller något som tvingar ett gift par att bo ihop. Det är alltså fullt möjligt och inget problem för er att bo isär trots att ni är gifta, till dess att dina barn flyttat ut.Hoppas du fick svar på din fråga och grattis till det framtida bröllopet!Med vänliga hälsningar,