Har make rätt att ta den andra makens lön efter separation?

2012-10-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag och min man ska skilja oss. Jag har flyttat ifrån honom sen fem veckor tillbaks. Han hävdar att han har rätt till halva min lön. Han har eget företag men ingen inkomst. Förra månaden tog han mitt visakort och tog ut halva lönen. Nu säger han att han ska ha min halva lön även nästa månad. Har han rätt till detta?
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. Av din fråga utgår jag ifrån att ni ännu inte har erhållit dom på äktenskapsskillnad, utan har separerat enbart i den bemärkelsen att ni inte längre är sammanboende. Regler om underhåll mellan makar återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här: https://lagen.nu/1987:230. Till att börja med är det viktigt att poängtera att varje make råder över sin egendom, se ÄktB 1:3. _Din_ lön är således _din_ egendom. Utgångspunkten vad gäller underhåll mellan makar är att varje make var och en efter sin förmåga ska bidra till det underhåll som behövs för att det gemensamma och privata behovet ska tillgodoses, se ÄktB 6:1. Om det som den ena maken ska bidra med inte räcker för dennes personliga behov, ska den andre maken skjuta till vad som behövs, se ÄktB 6:2. Om makarna inte bor tillsammans, ska underhållsskyldigheten fullgöras genom att maken med större inkomst kompenserar den andra maken, se ÄktB 6:6 st. 1. Underhållsskyldighet kan beslutas genom dom i tingsrätten, se ÄktB 6:5. Detta torde vara det normala förfarandet med hänsyn till omständigheterna (att ni har för avsikt att separera). Du har alltså en möjlighet att vänta in dom på underhållsskyldighet innan du betalar något till in man. Efter äktenskapsskillnad svarar varje make för sin egen försörjning enligt ÄktB 6:7. Endast undantagsvis kan den ena maken bli underhållsskyldig under en övergångsperiod, se samma lagrum. Detta fastställs i dom. Oavsett underhållsskyldighet har din man inte någon rätt att ta ditt bankkort och ta ut dina pengar, om du inte givit honom lov till detta. Detta handlande kan utgöra stöld alternativt egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8:1 respektive 8:8. Brottsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1962:700. Vänligen Amanda Harrysson

Underhållsskyldighet

2012-08-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Är det rimligt att min sambo ska betala mer än 1273 i underhåll för sitt 6 åriga barn för att mamman har henne ca 6 dagar mer på en månad och att hon har hela barnbidraget?
Ingrid Faxing |Hej, Beloppet beror på hur stor underhållsskyldighet din sambo har enligt 7:1 Föräldrabalken (FB) [https://lagen.nu/1949:381#K7]. För att beräkna ut underhållsskyldigheten måste man första kolla på din sambos ekonomiska förmåga, hur mycket han får i nettolön per månad, minus ett s.k. förbehållsbelopp (4.400 kr i månaden 2012) enligt 7:3 2st FB, minus hur mycket han har i boendekostnader per månad. Sedan måste man kolla på hur stort hans barns behov är, eftersom hans barn är 6 år gammalt ska denne ha 65% av prisbasbeloppet (som är 44 000 kr 2012) vilket blir 2.383 kr i månaden, minus barnbidraget som i dagsläget är 1.050 kr minus eventuell egen inkomst som barnet har. Finns kostnader för t.ex. barnomsorg eller fritidsaktiviteter ska de läggas till summan. Barnet har alltså rätt till 1.333 kr (möjlig barnomsorg och fritidsaktiviteter är inte inräknade) i månaden som ska fördelas mellan föräldrarna efter deras ekonomiska förmåga (din sambos ekonomiska förmåga delat med deras gemensamma förmåga gånger 1.333kr) Sedan har din sambo rätt att dra av 1/40-del av underhållet per dygn som han har barnen hos sig, förutsatt att han har haft barnet i fem sammanhängande hela dygn eller minst sex dygn sammanlagt under en månad enligt 7:4 FB. Det är svårt att säga exakt hur mycket din sambo är skyldig att betala eftersom jag inte har all info som behövs. 1.273 kr är enbart maxbeloppet för underhållsstöd och inte vad den föräldern som ska betala underhåll är skyldig att betala. 1.273 kr är enbart den summa som barnet minst har rätt till. Din sambo borde därför räkna ut hur mycket han faktiskt är skyldig att betala för om han betalar för lite kan han bli skyldig detta retroaktivt för tre åt bakåt i tiden. /Ingrid

Umgängesresor

2012-07-23 i Underhåll
FRÅGA |Min sambos dotter bor 34 mil bort från oss och kommer bara på lov. Båda föräldrarna har god ekonomi men varken jag eller min sambo har körkort vilket barnets mamma har. De brukar mötas halvvägs för överlämning men denna gång konstrar hon och kräver att vi åker hela vägen. Är det ett rimligt krav?
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. I 6 kap. 15 b § föräldrabalken stadgas det att om barnet bor tillsammans med en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Det innebär att det primära ansvaret för kostnaderna läggs på den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Skälighetsprövningen innebär att den förälder som barnet bor hos ska vara skyldig att ta del i resekostnaderna vid stora avstånd, vilket brukar bestämmas till över 10 mil. Det framkom i fallet RH 1999:30. Fallet handlade om en vårdnadshavare var skyldig att skjutsa barnet till den andra föräldern vid umgänge. Slutsatsen av fallet var att när avståndet mellan bostadsort och umgängesort var under 10 mil så hade vårdnadshavaren ingen skyldighet att bidra till kostnaderna genom att svara för resorna. I ert fall är avståndet 34 mil, vilket innebär att vårdnadshavaren blir skyldig att bidra till kostnaderna. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

LAGVAL I VÅRDNADSTVIST

2012-07-19 i Underhåll
FRÅGA |Jag ligger i underhållstvist med England. Pappan valde att inte vara delaktig i fastställande av faderskapet. Detta var tvunget att göras utan honom. Han vill inte betala underhåll och vill nu göra om faderskapet. Engelska myndigheterna kräver nu detta även om de vet att ett svenskt lagbeslut finns. Problemet är att försäkringskassan nu hotar att dra in mitt underhållsstöd om jag inte går igenom hela processen igen. Är detta rätt? Måste jag gå igenom allt igen när det finns ett svenskt lagbeslut?
Hampus Sabel |Hej, Det är tyvärr troligt att det är så att de brittiska myndigheterna inte godtar beslut från svenska domstolar när det gäller faderskapsärenden. För att få faderskapet fastställt i Storbritannien måste du därför tyvärr gå igenom processen igen, i Storbritannien. Vänligen,

Umgängesresor

2012-10-11 i Underhåll
FRÅGA |Måste jag som bofärälder hjälpa till med ekonomisk bidrag för umgängesresor till umgängesföräldern som själv helt utan anledning (inget arbete) valt att flytta 11 mil bort från sitt barn som hon lämnat över allt ansvart för till mig! Träffar alltså sin mor var annan helg! svar önskas va mail.
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. I 6 kap. 15 b § föräldrabalken stadgas det att om barnet bor tillsammans med en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Det primära ansvaret läggs på föräldern som inte bor tillsammans med barnet. En omständighet som kan beaktas är om den ena föräldern flyttar långt bort utan en godtagbar anledning. Det är godtagbart att flytta långt bort om en arbetslös förälder får ett nytt arbete. Men annars får en förälders intresse av att själv få inrätta sitt liv tåla vissa inskränkningar. Ett riktmärke som har uppställts är att om avståndet mellan bostadsort och umgängesort överstiger 10 mil så har vårdnadshavaren ansetts skyldig att bidra till resekostnaderna. Det är uppfyllt i detta fall eftersom avståndet här är 11 mil. Slutligen får en bedömning göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år

2012-08-13 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en dotter på 19 år som bor med sin mamma.Hon slutade gymnasiet nu till sommaren. Jag fick nu reda på att hon ska komplettera några ämnen från gymnasiet och har nu ansökt om förlängt underhållsstöd via försäkringskassan.Frågan är då om jag fortfarande är underhållsskyldig eftersom hon påbörjar en utbildning efter 19 års ålder. Plus att det kan tyckas konstigt att söka en 1-års utbildning när man lika gärna kan komplettera ämnena genom komvux.
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. Underhållsskyldigheten regleras i Föräldrabalken (FB), som du hittar här: https://lagen.nu/1949:381. FB 7 kap 1 § 2 st. stadgar att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter att han/hon har fyllt 18, fortsätter underhållsskyldigheten att gälla tills skolgången avslutats, dock längst till dess att barnet fyllt 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskola, gymnasium eller annan jämförlig utbildning. Det står alltså klart att underhållsskyldigheten gäller då barnet genomgår grundutbildning men inte högre studier på t.ex. högskola eller universitet. Som grundutbildning räknas bl.a. kompletterande studier på Komvux och till och med de fall där barnet har valt att läsa en ytterligare utbildning på gymnasienivå trots att barnet redan fullgjort en tidigare gymnasieutbildning. Detta klargörs av Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1990 s. 49 (https://lagen.nu/dom/nja/1990s49). Sammanfattningsvis innebär detta att du enligt FB 7 kap 1 § 2 st. är underhållsskyldig under den tiden din dotter genomgår grundutbildning , dock längst till dess att hon fyller 21 år. Vänliga hälsningar Amanda Harrysson

Föräldrars underhållsskyldighet för sina barn

2012-07-20 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Min sambo har en 18 årig son som han betalar underhåll till. Sonen hoppade av nyligen av gymnasiet någon månad innan examen. Han fullföljde alltså inte sitt gymnasieval. Skolan fick in honom på en praktikplats resten av läsåret... Sonen ska börja på ny gymnasieskola till hösten dvs. gå om gymnasiet. Nu undrar jag om detta avbrott gör att min sambo inte behöver betala underhåll till sonen blir 21 eller är klar med skolan?
Elin Sjörén |Hej, Reglerna om underhållsskyldighet för barn återfinns i föräldrabalkens 7 kap. 1 §. I denna bestämmelse föreskrivs att föräldrars underhållsskyldighet för sitt barn upphör då barnet fyllt 18 år. Dock är föräldrarna skyldiga att fortsätta med att försörja barnet upp till 21 års ålder om barnet fortfarande går i skolan. Skolgång som medför underhållsskyldighet är enligt lagen studier i grundskolan, gymnasiet eller därmed jämförlig utbildning. Det är möjligt att praktikplatsen som skolan ordnade åt din sambos son kan ses som sådan ”jämförlig utbildning” och att sambon därmed är/var underhållsskyldig för sonen även när han är/var på praktik. Klart är i alla fall att underhållsskyldigheten inte avbryts helt på grund av sonens avbrott ifrån gymnasiet då han återupptar sina studier i höst. Underhållsskyldigheten fortsätter alltså att gälla till hösten, eftersom sonen då går i gymnasiet igen och ännu inte uppnått 21 års ålder. Föräldrabalken hittas här: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning

Underhållsskyldighet, högskola

2012-07-09 i Underhåll
FRÅGA |Har en son som gått ut gynmasiet men ska fortsätta på högskolan. Underhållet har upphört men man är ju försöjningpliktig till barnet fyller 21. Pappan betalar inget utan har skuld hos fkassan. Finns det något jag kan göra för att vi ska få hjälp tills han fyller 21 är nu 18 år.
Isabelle Jansson |Hej! Tack för din fråga. Enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken upphör föräldrarnas underhållsskyldighet för sitt barn när barnet fyllt 18 år om det då inte längre går i skolan. Går barnet i skolan upphör underhållsskyldigheten när barnet slutar skolan alternativt fyller 21 år. Även om barnet fortfarande går i skolan (till detta räknas inte högre studier utan endast grundskola och gymnasiet samt jämförbara utbildningar)när de fyller 21 år upphör alltså underhållsskyldigheten då, annars upphör den när barnet fyller 18 år alternativt har fyllt 18 år och sedan slutar skolan. Se här: https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1 Alltså har fadern till ditt barn inga skyldigheter att betala underhåll till din son i höst då din son är 18 år och ska studera vid högskola som inte är att anse som likvärdig med gymnasiet. Tyvärr. Dock skulle du kunna försöka få honom att på frivillig väg investera i er sons framtid om det är möjligt ur ekonomisk synvinkel för din sons fader. Med vänliga hälsningar,