Delas skulder från innan äktenskapet vid bodelning?

2021-03-13 i Bodelning
FRÅGA |HejKan CSN-skulden som skapats innan en relation startades delas vid bodelning? Eller kommer det att vara privat egendom? Vi betalde for det nar vi var tilsammans, men fick ingen direkt fordel annat än ett jobb som en av oss hade som kunde ha kopplats till den utbildning som fått med CSN.I alla fall, en av oss studerar pa samma tiden som andra jobbade, och fick CSN skuld som borjade efter vi var tilsammans. Det forstar jag att delas. Tack
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Egendom och skulder i ett äktenskapI ett äktenskap ansvarar vardera make för sina egna skulder och råder för sin egen egendom (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det innebär alltså att ni inte delar skulder eller egendom som ni inte skaffat tillsammans. En CSN-skuld som den ena maken har fått är alltså dennes egen skuld även om skulden uppstått innan eller efter äktenskapet. Även om ni har valt att tillsammans betala av för den enas skuld då är skulden fortfarande dennes. Vid bodelningSå länge äktenskapet fortgår har ni alltså ansvar för era egna skulder och er egen egendom. Vid bodelning däremot så räknar man ihop makarnas egendom som giftorättsgods (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det innebär att ena makens skulder kan påverka den andra maken.Vid en bodelning räknar man av från makarnas egendom den skuld som de har innan man sedan lägger ihop vad som kvarstår av makarnas egendom för att dela lika (11 kap. 2-3 § Äktenskapsbalken). Till exempel innebär detta innebär alltså att om ena maken har 50.000 kr i skulder och den andra maken inte har några skulder, samt att båda makarna har 100.000 kr vardera i egendom kommer bodelningen se ut såhär:Make A Make BGiftorättsgods 100.000 kr 100.000 krSkuld 50.000 kr 0 krKvar 50.000 kr 100.000 kr Totalt innebär det att makarna ska dela lika på 150.000 kr, vilket innebär att make B blir påverkad av make As skulder. För att förhindra detta kan man skriva äktenskapsförord där man anger att egendom är enskild egendom, så att det inte delas i bodelningen (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). SammanfattningEra respektive skulder och egendom är er egen och ni ansvarar själv för dessa. Däremot om ni skiljer er påverkas ni av den andras skulder. Vill ni förhindra detta kan ni skriva ett äktenskapsord. Med vänliga hälsningar,

Vad händer med bostaden vid äktenskapsskillnad om ena maken ägde den redan innan äktenskapet ingicks?

2021-03-08 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en villa sen tidigare, dvs innan giftemålet. Vi flyttade in i villan och efter ett par år gifte vi oss.Det är endast jag som ägare som har varit betalningsansvarig för lånen, och så ochså i verkligheten.Vi ska nu skilja oss. Frågan är då om min fru har rätt till 50% av värdet trots att hon aldrig deltagit i villans tillkomst eller banklån
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning vid äktenskapsskillnad hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).När ett gift par ska skilja sig, så ska deras egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan vara enskild bland annat genom äktenskapsförord, testamente eller arv (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det innebär att om din villa inte utgör enskild egendom så är det giftorättsgods och den ska då ingå i bodelningen. Det spelar då ingen roll att din fru inte har varit med och betalat villan, hon har rätt till halva dess värde oavsett. Om ni däremot har skrivit ett äktenskapsförord om att villan är din enskilda egendom eller om den på annat sätt är din enskilda egendom, så ska den inte ingå i bodelningen. Om så är fallet så har din fru inte rätt till hälften av villans värde.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?

2021-03-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar om ett bodelningsavtal ,under bestående äktenskap, gäller vid skilsmässa?Avtalet är registrerat hos skattemyndigheten.Vänligen
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken anger att makar under äktenskap kan fördela sin egendom genom bodelning under förutsättning att makarna är överens. Det krävs alltså inte att något mål om äktenskapsskillnad pågår för att ett sådant avtal ska vara giltigt. Anmälan sker till Skatteverket som registrerar uppgifterna (9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken). Om man registrerat ett bodelningsavtal till Skatteverket under pågående äktenskap gäller alltså denna vid skilsmässa. Notera dock om ett äktenskapsförord anger enskild egendom så ingår inte detta i bodelningen. Dessutom går det enbart att avtala om saker man har för tillfället, det vill säga att det inte går att avtala om framtida köp (9 kap. 1 § och 2 § äktenskapsbalken). Vänligen,

Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

2021-02-23 i Bodelning
FRÅGA |Om man äger en bil före äktenskap och sedan gifter sig, kommer maken då automatiskt bli ägare till bilen?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett äktenskap innebär inte att makarna får samäganderätt till varandras tillgångar. Det som sker vid ett äktenskap är dock att makarnas tillgångar enligt huvudregeln blir giftorättsgods. Giftorättsgodset kommer att ingå i bodelningen som kommer att äga rum vid en eventuell skilsmässa, vilket anges i 10 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Vid en bodelning ska makarnas egendom fördelas mellan dem. Makarnas egendom blir giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket anges i 7 kap 1 § ÄktB. I 7 kap 2 § anges när egendomen är att betrakta som enskild, och det kan exempelvis vara att egendomen fått den statusen genom ett äktenskapsförord. Ett äktenskap i sig förändrar alltså inte äganderätten till ett föremål. Vid ett äktenskaps upphörande kommer dock allt giftorättsgods att ingå i bodelningen, där all egendom ska fördelas mellan makarna. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Påverkas bodelningen om jag flyttar ut tidigare?

2021-03-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man äger vårt hus tillsammans (köpte huset tillsammans).Nu ska jag ta en hyresrätt ett tag medans min man ska bo kvar i huset. Har jag ändå rätt till halva huset vid en eventuellt bodelning och försäljning? Vad händer om jag byter adress innan försäljning och bodelning? Påverkar det något?Vi är gifta sedan 2017 och köpte huset 2019.Vi har inget äktenskapsförord.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en bodelning ingår all egendom som är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att om huset inte är enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord eller tidigare gåvobrev ska huset ingå vid en bodelning. LikadelningUtgångspunkten är att makarnas egendom delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Det finns en undantagsregel som innebär att om giftermålet har varat kortare än fem år ingår 20% av giftorättsgodset per år i likadelningen (12 kap 1 § ÄktB).Rätt att överta egendomDen som har störst behov av den gemensamma bostaden har rätt att ta över bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Det innebär inte att en make får bostaden och den andra blir utan kompensation utan den som tar över bostaden måste ersätta den andra maken ekonomiskt för att överta hela bostaden.SammanfattningI ditt fall innebär detta då ni har varit gifta i ca fyra år ska ni dela lika på ca 80% av giftorättsgodset. Resterande ca 20% behåller varje make för sig. Om du flyttar från bostaden kan det påverka vem som anses ha störst behov av huset men det enda som påverkar fördelningen av huset ekonomiskt är vem som är ägare och vem som har köpt huset. Om ni äger huset till lika stor del och har betalat lika mycket spelar det ingen roll om du flyttar eller byter adress utifrån ett ekonomiskt perspektiv, eftersom det inte påverkar ägandet.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Ingår aktiebolag i en skilsmässa?

2021-03-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Ingår aktiebolag som min man äger i bodelningen vid en skilsmässa? Vi har inget äktenskapsförord.Har bodelningsförättaren rätt att inhämta information om tillgångar och skulder i bolaget?Hur inhämtas info om tillgångar utomlands?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över vad som händer med bolaget i de fall en eventuell skilsmässa inträffar och en bodelning behöver göras. I detta fall blir äktenskapsbalken (ÄktB) den primära lag som man vänder sig till. Vad händer med bolaget vid en eventuell bodelning?Huvudregeln är att ett äktenskap upplöses antingen genom att en av makarna dör eller ifall någon av makarna begär äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte klassificeras som enskild egendom ska anses utgöra giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Av 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Utifrån den information du anger i frågan verkar det som att aktiebolaget inte faller in under enskild egendom och därför ska den alltså ingå i bodelningen. Bodelningsförrättarens utredningSom huvudregel ska bodelningsförrättaren vid behov se till att bouppteckning förrättas. Varje make ska uppge sina tillgångar och skulder. Om en make underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite (17 kap. 5 § första stycket ÄktB). På din begäran kan det även komma att bli aktuellt att din man behöver bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed inför domstolen (17 kap. 5 § andra stycket ÄktB). I ett sådant fall får domstolen inte avsluta målet förrän eden har avlagts. Även här får domstolen förelägga och döma ut vite. Ovanstående bestämmelser gör att man rimligtvis kan anta att din man har ett eget intresse av att se till att lämna korrekta uppgifter om sina tillgångar och skulder, vare sig inrikes eller utrikes. I vart fall har bodelningsförrättaren enligt sitt uppdrag en skyldighet att utreda samtliga tillgångar och skulder som ska omfattas av bodelningen. Det finns ingen uttrycklig reglering gällande hur bodelningsförrättaren ska gå tillväga för att samla in uppgifter eller att denne är begränsad till att enbart utreda tillgångar och skulder utrikes. En bodelningsförrättare är alltså inte förhindrad att utreda tillgångar och skulder utanför Sverige. Föreligger misstanke om att den andra parten har tillgångar utomlands är detta i så fall något som först och främst bör tas upp med bodelningsförrättaren.Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Vad avses med personlig egendom?

2021-02-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar ifall dyra väskor eller liknande ska ingå vid bodelning efter ev. skilsmässa. Tack på förhand !!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att all egendom som makarna äger, utgör giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelningen. Makars egendom blir giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket anges i 7 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 7 kap 2 § anges när egendomen är att betrakta som enskild, och det kan exempelvis vara att egendomen fått den statusen genom ett äktenskapsförord. Ett annat undantag är egendom som används uteslutande för personligt bruk, vilket anges i 10 kap 2 § ÄktB. Detta kan vara kläder, presenter eller andra föremål som endast används av en av makarna. Detta får dock endast ske i skälig omfattning. Dyra väskor eller liknande kan utgöra personlig egendom. Huruvida dessa ska ingå i bodelningen beror på om de kan undantas i skälig omfattning eller inte. Det man tar hänsyn till då är väskornas värde samt makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har särkullbarnen rätt till huset?

2021-02-20 i Bodelning
FRÅGA |Jag äger ett hus till 100% som jag hade när jag träffade min man för några år sedan. Om min man skulle gå bort före mig kan hans barn som då är sälkullsbarn kräva att jagbetalar dem pengar för mitt hus? Vi har börjat skriva på ett testamente om att vi ska kunna bo kvar i orubbat bo om en av oss går bort och därefter kan barnen kräva ut sin arvslott. Hur skyddar jag mig från att bli bostadslös om min man går bort före mig? Med tanke på att huset är mitt. Som han sa: Jag hade inget med mig när jag kom och jag kommer inte ta något när jag går.
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det korta svaret Du är redan skyddad från att bli av med huset vid hans bortgång. Detta beror på att du har rätt att behålla ditt eget giftorättsgods om din make går bort före dig (äktenskapsbalken 12 kap 2 §). Denna rättighet är lagstadgad, varför ni inte behöver upprätta ett testamente för att du ska ha denna rättighet. Kan ett testamente ändå fylla ett syfte?Även om du skyddas av äktenskapsbalken kan ett testamente fungera som ett tydliggörande av vad som redan gäller. Skriver han i sitt testamentet att du ska bo kvar i huset vid hans bortgång får du alltså inga nya rättigheter – men det tydliggör dina rättigheter för alla inblandade. Om du har egna särkullbarn som vid din bortgång kan göra anspråk på huset måste du dock skriva i ditt testamente att din make ska bo kvar i huset (om du vill det). Detta beror på att han inte, som du, kan undanta det från bodelningen eftersom han inte äger det.Det längre svaretSom makar har man ett giftorättsanspråk på sin respektives ägodelar. Detta anspråk aktualiseras endast vid någon av makarnas bortgång eller vid skilsmässa. Om något av de inträffar lägger makarna ihop sina tillgångar och delar dem på mitten – detta kallas för bodelning (äktenskapsbalken 11 kap 3 §). Om bodelningen har föranletts av den ena makens död, tillfaller den avlidne makens andel dennes dödsbo. Denna andel får den avlidnes arvingarna fördela mellan sig. Inte sällan är arvingen den efterlevande maken. Om den avlidne maken däremot hade särkullbarn går särkullbarnen före den efterlevande maken och övertar den avlides andel (ärvdabalken 3 kap 1 §).Som jag tolkar din fråga beskriver scenariot i föregående stycke din situation. Hur man undviker denna situation har redan framgått av det korta svaret i början. För att särkullbarnen ska kunna rikta ett ansråk på huset måste huset tas in i bodelningen. Eftersom huset är ditt får du dock välja att inte ta med det i bodelningen – även fast huset utgör gifträttsgods (äktenskapsbalken 12 kap 2 §). Detta beror på att bodelningen har föranletts av din makens bortgång. Du hade däremot inte kunnat undanta huset från er bodelning om bodelningen hade föranletts av en skilsmässa.Anledningen att man gör skillnad på bodelning föranledd av skilsmässa respektive dödsfall är att bodelningen fyller en social skyddsfunktion - en frånskild make ska inte behöva hamna på bar backe. Om din make avlider fyller denna sociala skyddsfunktion inget syfte. För att en efterlevande make inte ska förlora sina ägodelar till den avlidnes särkullbarn har man därför intagit en regel i äktenskapsbalken som stadgar att en efterlevande make kan välja att behålla sitt eget giftorättsgods. Isåfall gör man ingen bodelning med den avlidnes dödsbo. Man upprättar endast en bouppteckning av vilken det framgår vem som äger vad. Särkullbarnen får på detta sätt rätt till endast det som din make faktiskt äger – vilket alltså inte innefattar huset.Avslutande kommentarDin make kan endast göra anspråk på huset vid en skilsmässa. För att undvika detta kan ni göra huset till enskild egendom. Isåfall upphör huset att vara giftorättsgods och din make kan vid en eventuell skilsmässa inte längre göra anspråk på hälften av dess värde. Det enklaste sättet att göra huset till enskild egendom är genom ett äktenskapsförord. Isåfall skriver ni helt enkelt i äktenskapsförordet att huset ska utgöra din enskilda egendom. Om ni inte upprättar ett äktenskapsförord, och han går bort före dig, skyddas du ändå av regeln i äktenskapsbalken som ger dig rätt att behålla ditt eget giftorättsgods (12 kap 2 §). Hoppas du fick svar på din fråga.