Adoption av avliden makes särkullbarn och fråga angående makes arvsrätt

2012-03-19 i Adoption
FRÅGA |Hej, har några frågor när det gäller arv av makes död. Det är en tjej som heter Lilly och är tillsammans med en tjej som heter Sophie, Lilly har barn sen tidigare och sen har de ett gemensamt barn(barnen är omyndiga) De har precis köpt hus och bil och tagit ett gemensamt lån på det. Lilly dör i en bilolycka kort efteråt. Lilly har hela vårdnaden av dotter, då hennes pappa är helt borta ur bilden, finns det chans för Sophie att adoptera dottern eller blir det Lillys föräldrar som får vårdnaden? Paret har bara varit gifta ett år och har inte skrivit något äktenskapsförord. Ärver Sophie hälften och deras gemensamma barn och Lillys dotter hälften? Hur blir det med deras gemensamma bostad, får Sophie ta över bostaden och bilen helt? Tack på förhand!
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Först angående Sophies möjligheter att adoptera Lillys dotter. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Enligt 4 kap. 5 § 1 st. FB gäller att den som har fyllt tolv år inte får adopteras utan eget samtycke. I andra stycket anges undantag från kravet på samtycke från den adopterade. Vidare följer av 4 kap. 5 a § 1 st. FB att den som inte har fyllt arton år inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke. I detta fall kan inte moderns samtycke inhämtas. Som huvudregel krävs då den andra förälderns samtycke för att adoption ska kunna äga rum. Enligt andra stycket följer dock att samtycke inte behövs av den som bl.a. är utan del i vårdnaden. Detta verkar vara fallet här. Det finns alltså en chans för Sophie att adoptera Lillys dotter. Detta beslut tas av rätten, som ska pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum, se 4 kap. 6 § FB. Angående arvsfrågan gäller följande. Eftersom Sophie och Lilly var gifta kommer Sophie att ärva Lillys kvarlåtenskap jämlikt 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB). Detta med undantag för Lillys dotter, som är särkullbarn, som kommer att få ut sin laglott direkt. Laglotten utgör halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB. När det kommer till bostaden och bilen gäller följande. Ett arvskifte ska alltid föregås av en bodelning, när den avlidne var gift, se 23 kap. 1 § 2 st. ÄB. En bodelning avslutas med en s.k. lottläggning, där egendomen fördelas på lotter mellan makarna. Som huvudregel gäller att varje make har rätt att på sin lott få egendom som under äktenskapet tillhörde denne, 11 kap. 7 § äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 11 kap. 8 § 1 st. ÄktB gäller att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna i avräkning på sin lott. Denna rätt gäller enbart den efterlevande maken, se 11 kap. 8 § 3 st. ÄktB. Sophie har alltså rätt att få den gemensamma bostaden i avräkning på sin lott redan vid lottläggningen. När det kommer till bilen gäller huvudregeln att den make som ägde egendomen har rätt att få denna på sin lott. Eftersom Sophie ärver Lilly, med undantag för särkullbarnets laglott, kommer också bilen att tillfalla Sophie. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,