Måste skuldebrev bevittnas för att vara giltigt?

2011-03-28 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag tänkte höra med er hur är det med skuldebrev, är de giltiga även om de inte har blivit bevittnade av en tredje part?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Regler om skuldebrev återfinns i lag om skuldebrev, se https://lagen.nu/1936:81 . Av denna lag framgår att det inte finns något krav på att ett skuldebrev ska bevittnas för att vara giltigt. Skulle tvist senare uppstå, kan det dock vara bra ur bevissynpunkt att ha skuldebrevet bevittnat, men detta är som sagt inte någon förutsättning för att det ska vara giltigt. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Betalningsskyldighet för annans skulder. Kan mina pengar tas för att täcka fästmannens skulder?

2010-06-01 i Skuld
FRÅGA |Hej Jag köpte en bostadsrätt juni 2006.I april 2009 flyttade min fästman in i min lägenhet.Han har en hel del skulder och kommer att försöka att få en skuldsanering,men då undrar jag om jag säljer min lägenhet,kommer dom att kunna ta pengarna som jag får från min lägenhet att betala hans skulder då.
|Hej! Det korta svaret på din fråga är nej. *Var och en svarar för sina egna skulder.* Av detta följer att det bara är den betalningsskyldiges egendom som kan tas i anspråk för att täcka dennes skulder. Varken förlovning, sambo- eller äktenskap ändrar detta. Ibland kan det däremot vara svårt att avgöra _vem/vilka som är betalningsskyldig för en viss skuld_ eller - vilket ofta är fallet för människor som levt tillsammans i samma hushåll med gemensam ekonomi - _vem/vilka som äger viss egendom._ Det vållar sällan några problem att avgöra vem som är ägare till en bostadsrätt. Om du ensam äger din bostadsrätt kan den inte säljas för att täcka din fästmans skulder. Inte heller kan pengar som du får vid en försäljning av din egendom tas för att täcka hans skulder. En annan sak är att din egendom ytterst kan mätas ut för att betala _dina_ (egna) _skulder_ liksom för att betala din och din fästmans _gemensamma skulder._ Med vänlig hälsning

Vad händer med vårt hus om min skuldsatte sambo dör?

2010-04-10 i Skuld
FRÅGA |Min sambo och jag äger ett hus belånat till 65% vi har även ett handelsbolag där min sambo tar ut lön,han har även periodiserade skatter samt att vi har uppskov med skatt på en annan försäljning.Hur blir det om han dör före mig,måste dödsboet betala skulderna Är jag skyldig att sälja vårt hus för att lösa detta?
Elias Himsel |Hej, Om din sambo dör övertar dödsboet ansvaret för dennes skulder. Om dödsboet har större skulder än tillgångar innebär inte det att du tvingas betala dessa. Däremot innebär det att din sambos del av huset kan behöva säljas för att betala dennes skulder. Dessutom bör tilläggas att du inte ärver din sambos del av huset om ni inte är gifta eller har upprättat ett testamente. För sådana skulder som ert handelsbolag ådragit sig är du som delägare primärt och solidariskt ansvarig. Det innebär att i den mån bolaget inte kan betala sina skulder och inte heller din sambo eller dennes dödsbo kan betala faller hela ansvaret för bolagets skulder på dig. Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att din sambos död kan medföra att en försäljning av huset aktualiseras. Om du har skulder som du inte kan betala och du inte frivilligt säljer huset kan dina fordringsägare begära att huset säljs på exekutivauktion. Detta är av naturliga skäl att betrakta som en sista utväg och det är ofta en ogynnsam lösning eftersom en försäljning genom exekutivauktion många gånger innebär en försäljning till underpris. För att minska oron är mitt råd att ni redan nu går igenom de ekonomiska effekterna av ett dödsfall, samt vad ni kan göra för att minimera dessa. Kanske är det möjligt att skriva över huset på dig, upprätta ett testamente där du ärver din sambos del av huset eller teckna en livförsäkring med dig som förmånstagare. Med vänliga hälsningar,

Fordringsrätt

2010-03-24 i Skuld
FRÅGA |Om en skuld har betalats till ett kommunalt (fastighets-) bolag, och man sen 1.5 år senare inser att betalningskravet inte riktats till rätt person. Finns det någon grund att kräva tillbaka betalningen så långt i efterhand? Tex,på grund av att bolaget har lurats eller gjort fel?
Sanna Söder |Hej! Tack för din fråga. Huruvida någon som felaktigt betalat en skuld har rätt att kräva pengarna tillbaka är inte reglerat i lag. Frågan är istället reglerad i praxis, vilket innebär att svaret får sökas i tidigare domsavgöranden. Huvudregeln är att betalningen ska gå åter. Från huvudregeln görs dock flera undantag där pengarna alltså inte betalas tillbaka. Det gäller exempelvis om mottagaren i tron om att betalningen är korrekt har inrättat sig efter betalningen, t.e.x. genom att ha använt upp pengarna. Enkelt uttryckt handlar det om att väga betalarens intresse av att få tillbaka pengarna, mot mottagarens intresse av att få behålla pengarna. Vilket av dessa intressen som ges företräde beror på många olika faktorer som kan skifta från fall till fall. Bl.a. tas hänsyn till vem som har haft bäst möjlighet att överblicka och kontrollera betalningen, om ngn part agerat oaktsamt, om mottagaren haft vetskap om att betalningen varit felaktigt. I allmänhet ställs högre krav på en part som kan förväntas ha goda rutiner för betalningar (t.ex. banker) än på konsumenter. Vad gäller tidsaspekten kan allmänt sägas att ju längre tid som gått sedan betalningen gjordes, desto svårare är det att kräva pengarna tillbaka. Det som talar för (mot bakgrund av den information som ges i din fråga) att pengarna ska betalas tillbaka i ditt fall är att mottagaren av betalningen är ett bolag som inte på samma skyddsvärda sätt som en privatperson kan "inrätta sig" efter en betalning. Bolaget torde dessutom hantera denna typ av betalning ofta och ha goda möjligheter att kontrollera sina inbetalningar, vilket man också bör kunna förvänta sig att det gör. Det som talar mot (mot bakgrund av den information som ges i din fråga)en återbetalning i ditt fall är dels att bolaget inte gjort en obehörig vinst, d.v.s bolaget har rätt till pengarna (men inte från dig), dels att det gått 1,5 år sedan betalningen gjordes. Sammanfattningsvis: att sätta ned foten och säga vad som gäller är svårt då det måste göras en bedömning av de närmare omständigheterna i just ditt fall. Av betydelse är bl.a. hur mycket pengar det rör sig om, något du också bör betänka om du skulle vilja inleda en process som kan bli både kostsam och tidskrävande. Vänligen, Sanna Söder

Betalningsskyldighet vid avsaknad av faktura

2011-03-09 i Skuld
FRÅGA |För några veckor sedan var jag på fyllan och råkade klottra i min kompis trappuppgång, vi tvättade bort det dagen efter men hon sa att hon fått en räkning på 600som hon nu vill att jag ska betala, jag sa att jag ville se räkningen men hon sa att hon slängt den. Jag undrar om det verkligen stämmer att hon kan ha fått en sådan hög räkning när vi tvättade bort allt eller ljuger hon?
Elin Karlsson |Hej! Det verkar inte så troligt att din kompis skulle fått en faktura eftersom du skriver att ni tvättat bort allt. Men förutsatt att hon tala sanning och att hon faktiskt slängt fakturan så borde hon kunna bevisa det på annat sätt. Hon skulle exempelvis kunna använda ett kontoutdrag för att visa att hon har betalat den, eller höra av sig till företaget som utfärdat den för att få en kopia. Innan hon kan bevisa att fakturan faktiskt har existerat så tycker jag inte att du ska betala något till henne. Hoppas svaret varit till hjälp Vänlig hälsning

Solidariskt betalningsansvar

2010-04-23 i Skuld
FRÅGA |Hej! jag har en fråga som handlar om en skuld till försäkringskassan. jag och mitt samboex hade en bostadbidrag tillsamans.. nu är vi båda gemensamt skyldiga att betala tillbaka skulden.som är tio tusen kronor. hon vägra nämligen att ta ansvar för skulden. kan jag på något sätt tvinga henne att ansvar för skulden med? polisanmäla? skadestånd? tusen tack på förhand!!
Jennie Svensson |Hej, Som jag förstår det är ni solidariskt, gemensamt, ansvariga för skulden. Detta betyder att försäkringskassan kan kräva vem som helst av er på pengar. Däremot har du regressrätt mot din före detta sambo. Svaret är alltså att ja, du kan kräva att hon skall betala sin del av skulden. För att kunna kräva pengar av henne måste du få hennes skuld gentemot dig fastställd, det kan du få antingen hos kronofogdemyndigheten (genom betalningsföreläggande) eller hos domstolen (genom dom). Hoppas svaret hjälpte dig något! Lycka till! Hälsningar, Jennie

Godtrosförvärv av skuldebrev.

2010-03-31 i Skuld
FRÅGA |Företag X utfärdar ett skuldebrev den 1 jan till bank Y eller order. Skuldebrevet är på totalt 40 000 varav 30 000 skall betalas den 1 Mars. 30 000 betalas och löst kvitto erhålls. 1 April kräver Y resterande 10 000 och löst kvitto skrivs och förklaring att skuldebrevet är slutbetalt och upphör att gälla. Banken behåller emellertid skuldebrevet som vid ett inbrott blir stulet. Tjuven överlåter sedermera skuldebrevet till person Z. Måste företag X betala skulden till Z ? Hade det blivit någon skillnad om skuldebrevet bara var utställt till Bank Y i stället för "Bank Y eller order"?
Anna Eriksson |Hej, Du frågar om två olika sorters skuldebrev som aktualiserar lite olika regler. 1. Om vi börjar med situation där skuldebrevet är utfärdat till _bank Y eller order_ så rör det sig om ett s.k. löpande skuldebrev, vilket definieras i L (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) 11 §, https://lagen.nu/1936:81#P11S1. Med ett orderskuldebrev menas att en viss borgenär är angiven som betalningsmottagare och att denna i sin tur kan peka ut en ny borgenär. SkbrL utgår från att löpande skuldebrev lätt ska omsättas, vilket innebär att de även kan förvärvas i god tro. Om överlåtaren av skuldebrevet kan visa skriftliga överlåtelser från den ursprungliga borgenären, fram till honom själv, kan förvärvaren lugnt utgå från att innehavaren har rätt att överlåta skuldebrevet, vilket framgår av 13 § 2 st. SkbrL, https://lagen.nu/1936:81#P13S2. Förvärvaren är dock inte skyldig att pröva huruvida tidigare överlåtelser är giltiga eller inte, vilket framgår av 14 § 2st SkbrL, https://lagen.nu/1936:81#P14S2. Av din fråga framgår inte om tjuven visat upp en (falsk) kedja av överlåtelser, enklast genom en överlåtelsehandling till sig själv från banken, eller inte. Om tjuven inte gjort det är det inte fråga om ett godtrosförvärv eftersom förvärvaren (Z) då borde ha reflekterat över hur tjuven fått tillgång till skuldebrevet. Inga krav kan då göras gällande mot gäldenären (X). Om vi å andra sidan ponerar att tjuven förfalskat en sådan överlåtelsehandling till sig själv, förutsatt att den inte är uppenbart förfalskad, har Z i så fall gjort ett godtrosförvärv och skuldebrevet blir gällande mot X i enlighet med 35 § Avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P35S1. Men gäldenären står inte helt utan skydd vid ett godtrosförvärv, i SkbrL gör man skillnad mellan exstingibla och bestående invändningar dvs. invändningar som X inte kan göra gällande mot den nya borgenären och invändningar som X med framgång kan göra gällande mot den nya borgenären. Av de bestående invändningarna bli 16 § SkbrL, https://lagen.nu/1936:81#P16S1, intressant då den rör avbetalningar som bestämts i skuldebrevet. Eftersom X skulle betala 30 000 kr den 1/3, så har förvärvaren att räkna med att sådan betalning gjorts enligt överenskommelsen, även om Z kan kräva att X styrker den erlagda betalningen med ett kvitto. Men de 10 000 kr som X har betalat på anfordran omfattas inte av delbetalningsplanen på skuldebrevet och en sådan betalning som skett före överlåtelsen till Z, till en tidigare borgenär (Y), kan inte göras gällande mot en borgenär som förvärvat skuldebrevet i god tro. Att X kan styrka betalningen med ett kvitto saknar betydelse. X kommer alltså att bli tvungen att utge de sista 10 000 kr till Z och bör då ta tillbaka det nu slutligen reglerade skuldebrevet. 2. Om skuldebrevet istället bara skulle ha varit utställt till _bank Y_, rör det sig om ett enkelt skuldebrev, vilket definieras som ett skuldebrev ställt till viss, bestämd betalningsmottagare enligt 26 § SkbrL, https://lagen.nu/1936:81#P26S1. Ett enkelt skuldebrev utgör inte en bärare av själva fordringsrätten, utan bara ett bevis på vad som bestämts mellan parterna. Den nya borgenären får därför inte en bättre rätt mot gäldenären än den tidigare borgenären vilket framgår av 27 § SkbrL, https://lagen.nu/1936:81#P27S1. X kan därför med framgång invända att betalning redan skett och styrka detta med kvittona på erlagd betalning. X behöver med andra ord inte betala någonting till Z. Med vänliga hälsningar

Substitution - förpliktelseöverlåtelse

2010-02-06 i Skuld
FRÅGA |Hej, det är så att jag bodde i hop med min kille i ca 2 år och vi hade tagit ett lån som båda förbrukade tillsaman.Nu har vi gjort slut och gått våra vägar, men har fortfarande detta lån kvar att betalt vi tog lånet på mitt namn eftersom han inte kunnde ta det på sitt namn och undrar nu om det finns någon möjlighet att han skriver på sig halva lånet så vi slipper ha kontakt med varandra, el något liknande han har sag länge han ska betala av hälften men inte gjort det än. Jätte tacksam för råd.
Elias Himsel |Hej Ett kreditavtal är ett avtal mellan dig och en kreditgivare. Avtalet är bindande er emellan och att du spenderar pengarna tillsammans med din f.d pojkvän är ingenting som påverkar din skyldighet att betala din skuld till kreditgivaren. För att din f.d pojkvän ska kunna ta över ansvaret för halva lånet krävs två saker, (1) att han går med på att ta över ansvaret och (2) att långivaren går med på det. Med tanke på att din f.d pojkvän inte fick ta lånet själv kan man ifrågasätta hur intresserad kreditgivaren är av att gå med på en sådan överlåtelse. Om inte kreditgivaren går med på att din f.d kille tar över ansvaret för halva lånet bör du i vart fall se till att du får din f.d pojkväns åtagande dokumenterat. Även om ansvaret för lånet fortfarande är ditt ökar du dina möjligheter att i efterhand kunna kräva honom på den halva han lovat att betala. Visserligen är muntliga avtal bindande, men om du får honom att skriftligen förbinda sig att betala halva skulden har du lättare att i efterhand bevisa att ni har en överenskommelse. Om han inte betalar är du då inte utlämnad till hans godtycke, utan du kan exempelvis vända dig till kronofogden för att få hjälp. Lycka till,