Hur kräver jag in en skuld?

2008-05-18 i Skuld
FRÅGA |Jag har lånat ut en större summa pengar till en vän. Det är två år sedan utbetalningen vidtogs men han betalar inte. Låneavtalet var muntligt men jag har överföringskvitto från mitt konto till hans. Hur gör jag för att få tillbaka pengarna?
Jens Åström |Hej,Du bör ta kontakt med kronofogdemyndigheten, de hjälper dig att driva in fordringar. Du måste ange beloppet, den dröjsmålsränta du kräver samt förfallodagen. Vidare måste du ange grunden för ditt krav.Då kan din vän välja mellan att betala eller bestrida, om han bestrider betalningsskyldighet kommer du informeras av detta och ditt enda alternativ för att få tillbaka pengarna då är att vidhålla ditt yrkande och kräva att målet överlämnas till tingsrätten.Den lag som reglerar detta område är lagen om betalningsföreläggande och handräckning, se http://lagen.nu/1990:746.Med vänlig hälsning,

Hur indriver man en påstådd skuld?

2008-01-30 i Skuld
FRÅGA |Hej!Min bror är skyldig mig en summa för en utlandsresa som vi gjorde tillsammans. Jag har betalat hela resan, men vår muntliga överrenskommelse var att han sedan skulle återbetala mig för sin del av resan.Han vägrar nu ge mig pengarna. Vad har jag för möjlighet att driva in skulden? Hur går jag tillväga? Vad krävs för bevis för att skulden verkligen finns? Jag misstänker att han kommer att hävda att jag bjöd honom på resan.
Andreas Heed |Du kan prova med att ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (kostnad ca: 300 kr). Han får då ett föreläggande att betala hemskickat till sig. Han kan då välja att betala eller att bestrida fordringen. Om han väljer att inte göra någonting kan det i slutändan leda till att han får en betalningsanmärkning. Om han bestrider fordringen så har du möjlighet att begära att målet överlämnas till tingsrätten för fortsatt behandling. Inledningsvis kommer domaren att söka förlika er. Om detta inte lyckas måste du bevisa att en fordring faktiskt finns. Det kan vara svårt då det är ett muntligt avtal. Dock har du möjligtvis vittnen som kan styrka dina påståenden? Om du vinner i rätten kommer sedan kronofogden att verkställa domen. Det gör de genom att undersöka din brors tillgångar och därefter eventuellt företa en utmätning.Om du gör allt detta tror jag din bror kanske väljer att ”erkänna” sin skuld, då det är ett ganska jobbigt förfarande.Med vänlig hälsning

skyldighet att skicka påminnlelse?

2007-08-19 i Skuld
FRÅGA |Hej,Jag undrar om företag inte behöver skicka någon påminnelse på ej betald faktura, utan efter ett tag endast kan gå vidare med ärendet till inkassobolag som i sin ut skickar ut inkassokrav med inkassoavgift.
Martin Andersson |Hej,Det finns ingen skyldighet för den som har en fordran på någon att skicka påminnelse till honom/henne om han/hon inte har betalat skulden före sista betaldatum. Det är fullt lagligt att vända sig direkt till inkasso.Hoppas att du har hjälp av mitt svarMVH

Sambos skulder (hänvisning)

2007-02-28 i Skuld
FRÅGA |Hej!Om man flyttar tillsammans med en person som har skulder och betalningsanmärkningar, blir man då skyldig att hjälpa till betala dessa och kan kronofogdemyndigheten göra anspråk på de lösören man tar med sig till den gemensamma bostaden? Vad ska man göra om så är fallet?
Emelie Brorström |Hej!Denna fråga är redan besvarad på Lawline. Se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2887 .Vänligen,

Utländska skulder

2008-02-23 i Skuld
FRÅGA |Vår dotter har då hon bodde i Spanien under tre års tid ådragit sig en skuld till en bank (lån ca 1500€). Nu bor hon i Sverige sedan ett halvår. Den spanska banken har nu krävt omgående betalning av den förfallna skulden (6 dagars frist).Vad kan hända om hon inte betalar skulden?Med vänlig hälsning/Karl Ohlsson
Gustaf Lidegran |Det kommer att fungera precis som om skulden var helt svensk. Spanska banken kommer att driva in den via ett inkassobolag, sannolikt ett svenskt. Inkassobolaget kommer att skicka ett inkassokrav och om skulden inte betalas ta skulden till kronofogden. Där tillkommer samma avgifter som vanligt och betalningsanmärkningar fungerar som för vilken svensk skuld som helst.Vänliga hälsningar

Betala skatteskuld?

2007-12-03 i Skuld
FRÅGA |Hej.Var i och arbetade i Danmark för 2 år sedan och betalade tillräckligt med skatt. Trodde jag!Fick ett brev hem från Danmark igår där det stod att jag var återbetalsskyldig. Vad händer om jag inte betalar tillbaka det?
Jon Östrem |Hej!Den danska skattemyndigheten kommer med all sannolikhet skicka ärendet till kronofogden. Jag rekommenderar att du betalar skulden. I det fallet du anser att skatten påförts dig felaktligen måste du på görligt vis överklaga beslutet. Du hittar information på den danska skattemyndighetens hemsida.Med vänlig hälsning

Hur driver man in en skuld?

2007-02-26 i Skuld
FRÅGA |En privatperson är skyldig mig drygt 100.000 kr plus ränta sedan några år tillbaka och jag har en skuldsedel som underlag undertecknad av honom. Min fråga gäller hur jag nu kan driva in skulden, kan man gå direkt till tingsrätten och vad krävs i så fall?
Sara Edström |För att i din situation driva in en skuld är det enklast att vända sig till Kronofogdemyndigheten och lämna in en ansökan om betalningsföreläggande enligt bestämmelserna i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Enligt 2 § är lagen tillämplig då en person vill driva in en skuld som är förfallen till betalning.Ansökan ska enligt 9 och 10 §§ vara skriftlig och innehålla yrkandet (att svaranden ska utge beloppet i fråga) samt grunden för det (att en fordran/skuld föreligger). Enligt 11 § ska fordringens belopp, förfallodagen samt den ränta som begärs anges.Ansökan ska enligt 19 § vara undertecknad av sökanden och inges i original och en kopia. Om svaranden skulle bestrida ansökan så kan sökanden enligt 34 § begära att målet ska överlämnas till tingsrätten. Se relevant lagtext http://lagen.nu/1990:746.Mvh,

Hur kan jag få hjälp med mina skulder?

2007-02-13 i Skuld
FRÅGA |Jag har ett långt missbruksliv bakom mig, blev rusfri 2003.Genom åren har jag dragit på mig enormt stora skulder bla till Trafikförsäkringsföreningen där jag är skyldig 188.729:- Hur gärna jag en vill göra rätt för mig finns det ju inte någon möjlighet till detta,Skulle så gärna vilja göra rätt för mig för idag tar jag mitt ansvar i samhället som vilken medborgare som helst, men blir ständigt påmind om mitt gamla liv genom skulder typ denna.Finns det verkligen ingenting man kan göra för att påverka min situation eller måste jag leva med detta livet ut. Kan tyvärr aldrig riktigt känna mig liksom likvärdig på grund av dessa problem.
Peter Ahlström |Utgångspunkten i svensk rätt är att man ensam får stå konsekvenserna för sina avtalsingåenden. Har man skuldsatt sig får man ensam göra rätt för sig. Det är bra att du har hittat viljan och motivationen för detta, vilket är det första steget. Det finns dessvärre ingen reglering som gör dig skuldfri utan att du behöver erlägga vederlag, däremot finns det ett fåtal rättsliga hjälpmedel som kan underlätta din situation. En väg är att ansöka om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten i den region där du är bosatt. Skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen, se http://lagen.nu/2006:548 , och innebär att du helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Första steget vid en skuldsanering är att själv, eller med hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare söka få en frivillig uppgörelse med fordringsägarna. Går inte detta får du göra en ansökan om skuldsanering. Observera att kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer.Skuldsanering får, enligt 4 § beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är fysisk person, om1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och 2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne. I 7 § regleras de fordringar som inte ingår i skuldsaneringen. Enligt 10 § skall en ansökan göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad. Observera att du i din ansökan på heder och samvete får med samtliga uppgifter som stadgas i 11 §, se http://lagen.nu/2006:548#P11 .Bedömningen om det är skäligt att bevilja skuldsanering ska göras utifrån en totalbedömning av samtliga omständigheter i det särskilda fallet och med beaktande av de inblandade intressena.Ett annat alternativ är att ansöka om sk. personlig konkurs. Att beakta är dock att personlig konkurs inte gör dig skuldfri. För utförlig redogörelse om detta hänvisar jag till ett tidigare svar, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2707 .Hoppas detta gav dig hjälp på vägen!Med Vänlig Hälsning