Gemensamma skulder hos sambos

2012-08-27 i Skuld
FRÅGA |Hej, Min dotter har separerat från ett samboförhållande. De har ett gemensamt privatlån. Hon har nu pengar att betala halva lånet men banken godtar inte att sambon ensam övertar resten. Skulle detta regleras i en bodelning?
Cecilia Lindström |Hej! Nej, tyvärr är det inte så att skulder regleras av sambolagen. Det enda som gäller vid en sambobodelening är att man på begäran (om man inte avtalat annat) har rätt att få hälften av bostaden och bohaget. Får lånet gäller istället skuldebrevslagen. Enligt 1 kap 2 § gäller då att om man inte gjort något förbehåll om till vilket belopp man är ansvarig, varar man med skuldebrevslagens ord;"en för alla och alla för en" vilket innebär att de gemensamt är betalningsansvariga för hela beloppet. Det innebär tyvärr att din dotter kan bli tyvngen att betala av hela beloppet om banken kräver henne på detta. Enligt samma paragraf,andra stycket, gäller dock att din dotter sedan i sin tur kan kräva sin föredetta sambo på hans andel.

Betalning av skuld till privatperson

2012-08-15 i Skuld
FRÅGA |Jag har en skuld på 20000 kr till en person. Nu när jag ska betala tillbaka skulden vill jag ha bevis på att jag har betalt tillbaka pengarna. Då vi har hamnat i konflikt undrar jag om det räcker med en vanlig handskriven kvitto där personen skriver att skulden är betald. Eller finns det något annat sätt där man får starkare bevis att skulden är verkligen betald?Tack på förhand. Mvh
Erik Lindgren |Hej, Om skulden du nämner är är förkroppsligad i en fysisk handling - d.v.s. att den är skriftligt formulerad på ett papper som borgenären (den som kräver betalning) visar upp då han kräver gäldenären (den som ska betala, d.v.s. dig) på betalning, är det klokt att du övertar denna handling efter att du betalat. Annars skulle borgenären kunna göra ett försök att kräva dig på pengar ytterligare en gång för samma skuld. Utöver detta är det en bra idé att skriva ett slags kvitto där det framgår att du betalat borgenären och att betalningen gäller skulden du hade till honom/henne. För att ge mer styrka åt kvittot är det också en bra idé att ett par oberoende vittnen är med då skulden betalas och att dessa även intygar att så skett skriftligen på kvittot. Datum är naturligtvis också viktigt att ha med. Vänligen,

Följdfråga: Borgenärsbyte på grund av dödsfall

2012-07-04 i Skuld
FRÅGA |Ang fråga 02-07-2012 i FORDRINGSRÄTT OCH EXEKUTIONSRÄTT:Skuld Då har jag en följdfråga.Om jag fortsätter mina betalningar som vanligt enligt ditt svar kan arvingarna då tex ändå kräva in skulden genom kronofogden?
Victor Aldegren |Du har en skyldighet att se till att du betalar till rätt person. Så länge du har kontrollerat det och betalar i tid bör arvingarna inte kunna koppla in kronofogden. Om betalningen inte kommer in i tid kan arvingarna i egenskap av dödsbodelägare koppla in kronofogden. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om du efter ett arvsskifte där fordran tillfallit en av arvingarna fortsätter prestera till dödsboet. Som huvudregel ska ett dödsbo avvecklas efter att arvet fördelats så har detta skett finns det sannolikt inget dödsbo kvar att prestera till. Du kan därmed inte betala med befriande verkan till dödsboet. Eventuella sådana problem kan undvikas om du bara försäkrar dig om vem som är rätt mottagare. Skulle det innebära svårighet att få reda på vem som är rätt borgenär finns möjligheten att prestera genom deposition till länsstyrelsen (https://lagen.nu/1927:56). Denna möjlighet kräver dock att du inte borde ha vetet vem som var rätt borgenär.

Skatteskuld

2012-04-30 i Skuld
FRÅGA |Hej Jag gifte mig i september 2011. Nu visar det sig att min man har höga skatteskulder som ska betalas nu. Lägenheten vi bor i ägde jag när vi gifte oss och står fortfarande som ägare till. Kan lägenheten bli aktuell i en ev utmätning av min makes företags skatteskulder. I så fall undrar jag om jag kan göra något för att skydda min lägenhet.
Elin Schmid |Hej, Skulder som din man ådragit sig, i detta fall i form av skatteskulder, tillhör honom och ingen annan. Detta innebär att du inte kan bli skyldig att betala din makes skulder. Detta förutsätter dock naturligtvis att du inte åtagit dig borgensansvar för hans skulder, t.ex. att du gått i borgen för ett lån han tagit eller liknande. Sådana åtaganden aktualiseras dock inte när det gäller skatteskulder. Om du står som ägare för lägenheten och den var din redan innan ni gifte er, dvs. ni har inte köpt lägenheten tillsammans, torde inte din lägenhet kunna bli aktuell vid en eventuell utmätning av din mans skatteskulder. Eventuellt skulle kronofogden kunna försöka hävda så kallad dold samägande rätt. Dold samäganderätt innebär att det ena maken har rätt till den andre makens egendom. För att detta ska kunna aktualiseras krävs dock att fyra kriterier är uppfyllda: 1.Egendomen skall vara inköpt för gemensamt bruk 2.Den make som hävdar den dolda samäganderätten skall ha bidragit till köpet genom insats 3.Insatsen skall ha gjorts för att maken önskade bli samägare 4.Ägaren skall ha förstått att den andre maken gjorde en insats för att bli delägare till egendomen. Är inte dessa kriterier uppfyllda torde inte din lägenhet kunna aktualiseras vid en eventuell utmätning. Hoppas detta svar kan vara till någon hjälp. Vänligen,

Ansökan om betalningsföreläggande hos KFM

2012-08-27 i Skuld
FRÅGA |Hejsan JAg har lånat ut pengar till en fd vän. Det började med att jag lät hon o hennes dotter bo hos mig efter att det skar sig med hennes ex. Veckor o månader drog iväg. Hon skulle starta upp ett företag med sin fd Personliga tränare. JAg lånade ut 50.000kr till detta. Vi skrev ett kontrakt. Med persnummer,signatur datuom o allt. Detta brev o sprade sms samt banköverföring har jag sparat.. Nu när dom har flyttat vägrar hon att svara på frågor gällande lånet.. Kommer jag få tillbaka pengarna på nåt vis? Hur ska jag gå tillväga?
Erik Lindgren |Hej, Om en person som är skyldig dig pengar vägrar att betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). För att göra detta krävs att du kan styrka att det verkligen finns en skuld. Efter att du fyllt i blanketten om betalningsföreläggande skickar KFM ut ett brev till den person som är skyldig dig pengar. Personen ifråga kan då antingen betala skulden direkt, låta bli att svara, eller bestrida skulden. Bestrider personen skulden krävs att handläggningen av ärendet fortsätter i domstol om den sökande fortfarande vill få in skulden. Svarar den som är skyldig pengar inte på betalningsföreläggandet meddelar KFM ett utslag där han/hon förpliktas att betala skulden. Mitt råd är att du ansöker om betalningsföreläggande hos KFM. Om skulden är så pass väldokumenterad som du beskriver i din fråga är utsikterna troligtvis goda att få tillbaka pengarna. Här kan du läsa mer om hur man ansöker om betalningsföreläggande http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html Vänligen,

Tingsrätts möjlighet att uppta mål efter bestridande av ansökan om betalningsföreläggande

2012-07-25 i Skuld
FRÅGA | Hej ! En person har ansökt föreläggande hos kronofogden och anser att jag har skuld till honom. Det finns dock ingen muntlig eller skriftlig överenskommelse eller avtal om detta och jag har bestridit saken.Kronofogden vill lämna ärendet till tingsrätten. Kan tingsrätten verkligen ta upp ett sådant ärende? Mvh, ET
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Ett yrkande om åläggande för en person att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, dvs. en ansökan om ett betalningsföreläggande, får i dispositiva tvister prövas av kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Vill en svarande bestrida en ansökan om betalningsföreläggande, ska detta jämlikt 31 § LBH göras skriftligen. Vidare gäller enligt 23 § första stycket LBH att om en sökandes yrkande i ett mål om betalningsföreläggande kan antas vara ogrundat eller obefogat, ska ansökningen behandlas som om svaranden bestritt densamma. Ett bestridande leder enligt 33 § första stycket LBH att sökanden ska underrättas om att svaranden bestrider ansökningen. Vill sökanden fortfarande vidhålla sitt yrkande, kan han begära att målet ska överlämnas till tingsrätt. Det sagda innebär alltså att en sökande kan, efter ett bestridande av ansökningen från svaranden, begära att få målet av kronofogdemyndigheten överlämnad till behörig tingsrätt. Detta gäller även ansökningar som kan antas vara obefogade eller ogrundade. Målet kommer då istället att tas upp i den för tvistemål stadgade ordningen. Härvid gäller bl.a. att käranden, dvs. personen som i ditt fall ansökt om betalningsföreläggande gentemot dig, har att övertyga domstolen om att du häftar i skuld till honom. Eftersom det enligt dig saknas någon skriftlig överenskommelse kommer ord att stå mot ord. Detta medför att käranden kommer att få det svårt att övertyga domstolen att han har en fordran på dig som är förfallen till betalningen. Det är dock olämplig att på det material som finns tillgängligt i din fråga spekulera i vilken utgång en eventuell process skulle få. Slutsatsen blir därmed att det är möjligt att en tingsrätt tar upp ansökningen, även om den, enligt LBH, kan antas vara ogrundad. Eftersom det, enligt dig, inte finns någon skriftlig bevisning som styrker skuldförhållandet er emellan, kommer ord att stå mot ord, varvid käranden har bevisbördan. Vad gäller rättegångskostnader är huvudregeln att den tappande parten bär motpartens rättegångskostnader, se 18 kap. 1 § rättegångsbalken. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Borgenärsbyte på grund av dödsfall

2012-07-03 i Skuld
FRÅGA |Hej! jag har privat och helt utan papper lånat en större summa pengar av en vän.Avtalet var utan ränta och att jag skulle betala tillbaka en viss summa i månaden.Nu har jag precis fått min väns dödsbud.Han har efterlevande barn.Vad kommer att hända med min skuld? "Om låntagaren dör övergår hans tillgångar och skulder på dödsboet. Du får då rätt att få betalt av det" Vad händer om det är tvärt om?
Victor Aldegren |När någon avlider ska dennes tillgångar, precis som skulder, tas upp i bouppteckningen och övergå till dödsboet. För din del blir situationen densamma som om din vän forftarande varit i livet och överlåtit fordran till någon annan. Din skuld finns fortfarande kvar men du ska betala till en annan borgnär, i detta fall dödsboet. Efter arvsskifte kan borgenären komma att ändras igen och du kan komma att behöva betala direkt till en eller flera av din väns arvingar. Sammanfattningsvis påverkar din väns bortgång inte din skuldförbindelse på annat sätt än att du nu ska betala till dödsboet.

Förtidsbetalning av skuld och kreditgivarens rätt till ränteskillnadsersättning

2012-04-28 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag funderar på att säga upp mitt lån hos min bank men har några funderingar som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med. Enligt Konsumentkreditlagen 32 § har jag rätt att säga upp mitt bostadslån i förtid samt enligt 36 § ska jag betala ersättning på den återstående bundna kredittiden. Mitt lån är ett lån med rörlig ränta men har så kallad räntegaranti med ett tak på för närvarande 5,75% som gäller i ytterligare 9 år. Det jag undrar då räntan är rörlig men jag bara har ett tak måste jag då betala mellanskillnaden på räntan enligt 36 § eller kan jag säga upp krediten och bara betala skulden samt räntan till förfallodagden? Likaså har banken i sina papper skrivit in att de ska ha ränteskillnad m.m. om lånet sägs upp i förtid men det borde stå i strid med den 36 § och borde då väl vara ogiltigt?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. En konsument, som definieras i 2 § konsumentkreditlagen (KkredL), har, precis som du säger, enligt 32 § KkredL rätt att betala sin skuld till kreditgivaren före den avtalade förfallotiden. Kreditgivaren har då rätt till ersättning i den omfattning som 36 § KkredL medger. Av 36 § första stycket KkredL följer att en konsument vid förtidsbetalning enligt bl.a. 32 § KkredL ska betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen men inte för tiden därefter. Beräkning av vad som ska betalas ska göras med tillämpning av god kreditgivningssed. Vid förtidsbetalning av en konsumentkredit ska alltså ränta betalas till kreditgivaren avseende den period från vilken den senaste räntebetalningen gjordes fram till och med att förtidsbetalningen sker, dvs. helt enkelt för den tid du har lånat pengarna. Av 36 § andra stycket KkredL framgår att kreditgivaren inte får tillgodoräkna sig någon ersättning för att skulden betalas i förtid. Detta är ett oinskränkt förbud och gäller alltså även om förtidsbetalningen medför ekonomisk skada för kreditgivaren. Kreditgivaren har dock, under förutsättning att krediträntan är bunden när förtidsbetalningen sker, rätt att ta ut ränteskillnadsersättning för den tid som återstår, om förbehåll har gjorts om detta. Ränteskillnadsersättning får alltså endast tas ut om dessa förutsättningar är uppfyllda. Av din fråga framgår att räntan på ditt bostadslån är rörlig. Kreditgivaren har därmed inte rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning från dig och du behöver endast betala skulden och ränta på denna avseende perioden från den senaste räntebetalningen fram till och med förtidsbetalningen. Du nämner också att kreditgivaren i villkoren har skrivit att de har rätt till ränteskillnadsersättning, vilket alltså inte stämmer med vad som sägs i lagen. Jämlikt 5 § KkredL gäller att ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i KkredL är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen. Som ovan nämndes har kreditgivaren rätt till ränteskillnadsersättning under vissa omständigheter. En av dessa omständigheter, att räntan ska vara bunden när förtidsbetalningen sker, är, såsom jag uppfattar din fråga, inte uppfylld i ditt fall, varför ränteskillnadsersättning inte får tas ut. Ett avtalsvillkor i kreditavtalet mellan dig och kreditgivaren som stadgar en rätt för kreditgivaren att erhålla ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning är således, enligt 5 § KkredL, utan verkan. Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,