Skuldsatts möjlighet att ge bort egendom

Hej jag har det senaste året blivit rejält skuldsatt och undra om mina barn kommer att ärva mina skulder?

Har även en sommarstuga som jag har tillsammans med mina syskon vilket jag äger en tredjedel av ,och jag skulle vilja att mina barn tar över min del i stugan och innan jag lämnar jordelivet hur går jag smidigast tillväga? Kan jag ge mina barn stugan innan?

Skulle vara tacksam för ett svar

Mvh en bekymrad mor

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan börja med att säga att barn aldrig ärver sina föräldrars skulder, utan skulderna är bara dina egna. Däremot kan skulderna ha en inverkan efter att du givit bort något som gåva och efter att du själv har avlidit. Jag kommer först förklara vad som sker med skulderna om de finns kvar efter din bortgång och hur det påverkar dina barns arv. Sedan kommer jag redogöra för möjligheten att ge bort stugan redan nu. I mitt svar kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB), konkurslagen (KL), och brottsbalken (BrB). Sist i svaret finner du en sammanfattning.

Dödsboets ansvar för skulder

När en person avlider kommer det bildas ett dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som i praktiken är den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna, vilket ofta är någon eller några anhöriga till den avlidne. Om den avlidne hade skulder vid sin död finns de kvar i dödsboet och ska betalas med den egendom som personen har lämnat efter sig. Skulderna ska betalas innan barn, andra anhöriga och eventuella testamentstagare får sina arv. Om egendom ges ut till arvingar och testamentstagare innan skulder har betalats och det inte finns kvar tillräckligt mycket egendom i dödsboet för att täcka alla skulder, så måste de som fått ut egendom ge tillbaka den till dödsboet (ÄB 21:4 och 21:5). Om exempelvis ett barn har fått ut sin del av arvet efter sin förälder, men det visar sig att egendomen behövs för att betala den avlidnes skulder, så måste barnet lämna tillbaka egendomen eller ersätta den med egendom av motsvarande värde om barnet gör sig av med egendomen.

Gåva till nackdel för borgenärer

Om en person är skuldsatt och ger bort något till en närstående – exempelvis sina barn – så kan det bli aktuellt med återvinning (KL 4:6). Har personen så stora skulder att hen går i personlig konkurs, så kan gåvan återvinnas för att istället användas för att betala av skulderna. Det betyder att den som fick egendomen måste ge tillbaka den. Om egendomen inte finns kvar måste personen utge ersättning till ett lika stort värde istället (KL 4:14).

Återvinning kan göras om gåvan fullbordades inom 3 år innan personen gick i personlig konkurs och om det vid gåvotillfället inte fanns kvar tillräckligt mycket pengar för att täcka alla skulder utan egendomen som ges bort. Detta betyder exempelvis att om en skuldsatt person ger bort något och går i personlig konkurs 5 år senare, så kan återvinning inte ske. Återvinning kan inte heller ske om en person ger bort något 2 år innan personlig konkurs, men vid tillfället hade annan egendom till ett värde som motsvarade alla personens skulder. Dessa regler gäller också om gåvogivaren avlider och dödsboet går i konkurs till följd av att den efterlämnade egendomen inte kan täcka skulderna.

Att göra sig av med egendom genom gåva när man är på obestånd kan dessutom leda till ansvar för brottet oredlighet mot borgenärer (BrB 11:1). För att det ska utgöra brott måste det som ges bort vara av betydande värde och personen som ger bort egendomen ska antingen redan vara på obestånd eller riskera att hamna på obestånd genom att ge bort egendomen. Obestånd betyder att personen inte kan betala sina skulder och det inte är ett tillfälligt problem, utan betalningssvårigheten kan antas bestå längre fram i tiden.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan sägas att barnen till en avliden person inte ärver skulder, de blir alltså inte personligen betalningsskyldiga för efterlämnade skulder. Däremot finns skulder kvar och ska betalas av dödsboet. Dina barn – som sannolikt skulle bli dödsbodelägare – skulle alltså först behöva utge så mycket av din kvarlåtenskap så att dina skulder täcks innan de själva får ta ut något arv. Om din andel i stugan behövs för att täcka skulder kommer barnen inte kunna få stugan. Om du ger bort din andel i stugan till dina barn nu, så kan gåvan återvinnas om du eller dödsboet efter din bortgång försätts i konkurs. Det finns visserligen en tidsgräns på 3 år och du ska inte heller vid gåvotillfället ha tillräckligt mycket annan egendom för att betala dina skulder. Återvinning av gåva blir alltså beroende av en tidsaspekt och hur din ekonomiska situation ser ut i övrigt. Dock bör du tänka på att ett medvetet försök att ge bort egendom för att undanhålla den från borgenärer kan leda till straffansvar för brott med fängelse i upp till 2 år i värsta fall.

Det är självklart förståeligt att vilja göra något för att sina barn ska få ärva vissa saker, men då det i svensk rätt finns ett starkt intresse av att skydda borgenärer, så finns det också mycket lagar som är till för att hindra en skuldsatt person från att undanhålla egendom genom att till exempel ge bort den. Om det är stugan i sig som är viktig för dig och din familj, och inte dess värde, så kan du säkerställa att dina barn får rätt till den genom att sälja din andel till dem för dess faktiska värde. Då får barnen rätt till andelen i stugan och du får motsvarande belopp i pengar som sedan kan användas för att betala dina skulder, vilket gör att återvinning inte kan ske.

Vill du läsa vidare om återvinning av gåva och ett dödsbos ansvar för skulder, så kan du hittar ytterligare information hos Kronofogdemyndigheten och hos Skatteverket.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”