Avtal mellan gäldenärer om delat betalningsansvar

Jag har ett lån tillsammans med mitt ex. Det går inte att dela upp eller avsluta. Jag har min andel kontant och vill "kvitta min del". Men mitt namn kommer fortsatt stå på lånet. Går det att själva skriva ett eget juridiskt bindande kontrakt att jag inte längre har något med detta lån att göra. Att det är han som bär hela ansvaret för det framöver, vad som än händer. Går det att skriva ett sådant avtal som är bindande och som funkar som bevismaterial vid ev rättsprocess?

Hälsningar,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln inom fordringsrätten är att när flera gäldenärer har en skuld gentemot borgenären så är dem solidariskt ansvariga för skulden, vilket framgår av 2 § skuldebrevslagen. Detta innebär att borgenären kan vända sig till vem som helst av gäldenärerna och kräva full betalningen för hela skulden. Den gäldenär som betalat får i sin tur vända sig till de andra gäldenärerna och kräva dem på betalning för deras andel (så kallad regressrätt). Såvida gäldenärerna inte vid avtalets ingående avtalat med borgenären om att ansvaret ska vara delat, dvs inte solidariskt, kan en gäldenär alltså inte undgå det solidariska ansvaret och på så sätt ''friskriva sig'' från betalningsansvar eller hindra att borgenären kräver denne på hela betalningen. Det är ej heller utan borgenärens samtycke möjligt att lämna över skuldansvaret på någon annan, så kallat gäldenärsbyte.

Du och ditt ex kan alltså inte ingå ett avtal som säger att han framöver bär hela ansvaret för skulden själv med bindande verkan för borgenären. Ni kan dock ingå ett avtal som säger att er två emellan ska han stå för hela betalningsansvaret. Följden av en sådan överenskommelse blir att om borgenären väljer att kräva ditt ex på hela betalningen, kommer han inte kunna kräva dig som den andra gäldenären på kompensation för din del av skulden, eftersom ni två kommit överens om att du inte ska betala något. Avtalet hindrar dock inte borgenären att, om denne så vill, vända sig till dig och kräva full betalning för skulden. Man kan inte med bindande verkan sluta avtal med tredje man (utomstående, någon som inte är avtalspart). Som sagt ovan hade det behövts att ni avtalat om detta vid det ursprungliga avtalets ingående så att borgenären godkänt detta. Skulle det bli så att borgenären kräver dig på hela betalningen kan du emellertid i enlighet med avtalet mellan dig och ditt ex kräva honom på full kompensation för hela betalningen av skulden, eftersom ni avtalat om han ska stå för hela betalningsansvaret. Det krävs naturligtvis att ditt ex går med på ingå ett sådant avtal för att detta ska bli giltigt.

Kontentan av detta är alltså, att du och ditt ex absolut kan ingå ett avtal som frigör dig från betalningsansvar er emellan, men inte mellan dig och borgenären. Ni kan alltså inte, utan borgenärens godkännande, hindra borgenären från att eventuellt kräva dig på hela eller halva betalningen av skulden.

Skulle du och ditt ex ingå sådant avtal, men det sedan visar sig att han inte följer detta och inte vill stå för hela betalningen, utgör detta avtalsbrott och han kan stämmas vid tingsrätten. Avtalet är i sådant läge absolut tillräcklig bevisning. Jag rekommenderar dock att ingå ett skriftligt avtal eftersom muntliga avtal inte är någon stark bevisning i en rättsprocess medan skriftliga är mycket stark bevisning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo