Betalningsföreläggande och tvist angående obetald skuld

2016-11-16 i Skuld
FRÅGA
Hej!Min föredetta flickvän har en skuld till mig som hon inte har betalat tillbaka. Vi skrev inget skuldebrev, men hon har sagt att hon skall betala tillbaka pengarna. Vi träffades och kom överens om att hon skulle betala mig 2000kr i slutet på varje månad tills skulden var betald. Detta höll en tid, men senast har hon ej betalat. Hur skall jag gå tillväga för att få pengarna. Bevisen jag har är transaktionerna på överföringarna som hon gjort, dessutom har hon talat om för min mamma att hon skall betala tillbaka pengarna. Jag har även inspelade telefonsamtal där hon säger att hon skall betala mig.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag inleder svaret med att kommentera avtalets giltighet och verkan och hur du kan gå tillväga för att få tillbaka dina pengar via Kronofogdemyndigheten eller i en domstolsprocess samt ta upp frågan om bevis. Jag kommer i mitt svar hänvisa till lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Den kan du hitta här. Jag kommer också att hänvisa till rättegångsbalken (RB). RB kan du hitta här.

Låneavtalet

En viktig utgångspunkt i svensk rätt är att avtal ska hållas och i de flesta fallen är muntliga avtal giltiga precis som ett skriftligt avtal. Du har alltså rätt till att få den aktuella summan betald enligt den betalningsplan ni kommit överens om. Trots att du har rätt att få din skuld återbetald, så är det inte alltid lätt eller ens möjligt att få rätt i realiteten. Det finns emellertid hjälp att få för att underlätta processen.

Betalningsföreläggande

En person som har lånat ut pengar till någon annan och inte får betalt efter att skulden har förfallit kan ansöka hos Kronofogdemyndigheten (KFM) om betalningsföreläggande. Detta stadgas i lagen om betalningsföreläggande och handräckning 1-2 §§.

Ansökan som lämnas till KFM ska innehålla vissa bestämda uppgifter och vara skriftlig. Handlingen ska innehålla yrkande och yrkandets grunder, det belopp som skulden gäller, skuldens förfallodag och den ränta och dröjsmålsränta som begärs. Detta stadgads i lagens 9-11 §§. I ansökan ska det också göras ett yrkande om sökanden till följd av att skulden inte betalats har fått andra särskilda kostnader som denne vill ha ersättning för, 17 §. I ansökan ska dessutom båda parters personuppgifter tydligt anges och exakt vad som behöver finnas med står stadgat i RB 33:1. Det rör sig om namn, personnummer, adress och tillgängliga kontaktuppgifter. Ansökan ska slutligen undertecknas av den sökanden eller av ett behörigt ombud och lämnas in i ett original och en kopia till KFM.

Om du lämnar in en ansökan som innehåller alla nödvändiga uppgifter kommer KFM att ta upp ansökan. De kommer då delge motparten och ge denne chans att yttra sig i frågan. Detta kan få olika konsekvenser. Det finns en chans att delgivningen från KFM leder till att den betalningsskyldiga genast betalar skulden eller en del av den och den sökande ska då kontakta KFM och berätta detta. Personen kan också lämna ett yttrande till KFM och bestrida betalningsansvar. Om det händer ska KFM genast meddela sökanden och sökanden får möjlighet att bestämma om de vill gå vidare med frågan till domstol, eller om KFM ska skriva av ärendet (33 §). Det finns också en risk att personen inte betalar och inte heller lämnar ett yttrande till KFM. Om så blir fallet ska KFM som huvudregel meddela ett utslag som förpliktar personen att betala sin skuld och om inte den sökande har begärt något annat kommer KFM gå vidare med att verkställa utslaget (42 § och 45 §).

Domstolsprocess

Om den betalningsskyldige bestrider ansvaret och sökanden vill gå vidare till tingsrätten, så ska denne begära att KFM överlämnar målet till domstol i en skriftlig handling. Till begäran ska den sökande också utveckla omständigheterna i målet och ange de bevis som personen vill åberopa. Om några bevis är skriftliga, så ska dessa bifogas till begäran. Detta stadgas i lagen om betalningsföreläggande och handräckning 34-35 §§.

När målet kommit in till domstolen kommer en rättegång att inledas. Vanligtvis avgörs frågan slutligen i en muntlig förhandling där båda parter får ange sina yrkanden, grunder och ta upp bevisning som domstolen sedan grundar en dom på, RB 17:2.

Huvudregeln är att all bevisning är tillåten. Om tvisten rör ett muntligt avtal kan det vara svårt att hitta relevanta och värdefulla bevis, men allting som kan styrka ens påståenden är möjliga att använda. Innan beslut fattas att gå vidare till domstol bör man alltid tänka om bevisen är så starka att de kan leda till framgång, eftersom tidsförlusten och kostnaderna av att förlora en process kan bli stora. Hur bevis och vittnesmål värderas avgörs i varje enskilt fall utifrån vad som framkommer i processen, men det kan antas att skriftligt material, filmer och ljudfiler med de berörda parterna ofta värderas relativt högt. Alla som inte är parter i processen kan vittna, RB 36:1. Dock är det bra att tänka på att vissa vittnen inte kommer värderas lika högt som andra. Om någon är närstående till en part och vittnar till dennes förmån, så är det troligt att domstolen utgår från att vittnet kan undanhålla eller lägga till uppgifter till fördel för parten.

Om domstolen bifaller talan och bedömer att motparten ska betala skulden, så kan sökanden få hjälp att kräva in betalningen genom att KFM verkställer domen.

Kostnader

När du ansöker om ett betalningsföreläggande ska en kostnad om 300 kr betalas för deras arbete. Denna kostnad kan den sökanden ange att den betalningsskyldige ska ersätta. Om målet går vidare till domstol kommer en avgift tillkomma för att domstolen tar upp ärendet. Denna avgift kan ligga på 900 kr eller 2800 kr beroende på hur stor skuld som målet handlar om.

Parten som förlorar målet i domstol ska stå för domstolskostnaderna som uppkommer under processen, RB 18:1. Det går inte att förutsäga ett exakt belopp, eftersom det beror på om parterna har kostnader för ombud och hur mycket arbete som läggs ner på processen. Det är emellertid viktigt att överväga vikten av att få sin skuld betald och de kostnader som ansökan hos domstol leder till samt risken att behöva betala alla slutliga domstolskostnader.

Sammanfattning och rekommendationer

Eftersom du har lånat ut pengar och dessa inter har betalats tillbaka till dig enligt den avtalade betalningsplanen, så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Du ska lämna in en skriftlig ansökan som måste innehålla vissa uppgifter. Ansökan kostar 300 kr, men dessa kan du begära att din f.d. flickvän ska ersätta. KFM kommer meddela henne om din ansökan och om du har tur leder detta till att hon väljer att betala dig. Alternativt betalar hon inte sin skuld och lämnar inget yttrande till KFM. De utfärdar då ett utslag om betalning som verkställs. Om din f.d. flickvän yttrar sig i frågan och bestrider betalningsansvar, så kan du begära att KFM överlämnar ärendet till domstolen och frågan avgörs genom dom, troligen efter en muntlig huvudförhandling. Eftersom det rör sig om ett muntligt avtal, så kan det vara svårt att bevisa att du har rätt till betalning. Du bör väga de kostnader som kan komma av en domstolsprocess mot ditt behov av att få skulden betald och tänka på om din bevisning kan vara stark nog för framgång.

Innan du går vidare till KFM kan det vara bra att kontakta din f.d. flickvän en gång till och förvarna om att du tänker kontakta KFM och förklara vad det kan leda till. En person väljer ibland att betala för att helt undvika kontakt med KFM och du skulle då slippa tidsspillan och onödiga kostnader.

Om du vill läsa mer om betalningsförelägganden kan du hitta information på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Här kan du också få en mall för ansökan och information om hur du skickar in den. Om du vill har ytterligare stöd i din kontakt med KFM eller i en eventuell domstolsprocess, så rekommenderar jag att ta hjälp av en kvalificerad jurist för rådgivning och eventuellt mer hjälp med det administrativa. En jurist kan också hjälpa dig att avgöra hur dina bevis skulle stå sig i en tvist i domstol och hur stora kostnaderna kan bli. Du kan boka tid med Lawlines jurister här.

Jag hoppas att det här svaret har varit till din hjälp och att du lyckas hitta en lösning.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (457)
2020-10-22 Är make/make ansvarig för andra makens lån?
2020-10-17 Olika typer av borgensansvar
2020-10-12 Kräva tillbaka pengar man lånat åt någon annan
2020-09-14 ​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?

Alla besvarade frågor (85523)