Kan Kronofogden utmäta egendom som jag inte äger?

2020-07-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har två barn som bor med mig och jag har hamnat i en situation där jag kanske måste flytta och folkbokföra mig hos min mamma och hennes man. De bor i villa och jag har skulder hos kronofogden! Min fråga: Kan kronofogden på något sätt mäta ut något som min mamma och hennes man äger? De är gifta och äger fastigheten gemensamt. Jag kommer endast att vara inneboende och hyra en del av fastigheten.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Endast dina tillgångar kan utmätasDin fråga besvaras i Utsökningsbalken (UB) som reglerar hur utmätning får ske. Det är endast din egendom som kan utmätas av Kronofogden (4 kap. 17 § och 24 § UB). Detta gäller för både lös och fast egendom. Kronofogden kommer därför inte kunna utmäta något som tillhör din mamma och hennes man. Men om det verkar som om du är ägare till viss egendom fast du egentligen inte är det kan Kronofogden utmäta denna egendom. Det gäller framförallt lös egendom som lättare sammanblandas inom hemmet. Jag föreslår därför att din mamma och hennes man sparar kvitton på inköp och att ni inför flytten skriver ned vad som ägs av vem och vad som gäller vid nyinköpt egendom under tiden du bor hos dem. SammanfattningKronofogden kommer inte kunna mäta ut din mammas och hennes mans egendom. Finns det däremot frågetecken om vem som äger viss egendom kan det hända att egendomen utmäts om Kronofogden anser att den tillhör dig, även om den inte gör det. Se därför till att spara kvitton på inköp och skriv ner vilken egendom som tillhör vem innan du flyttar in. Med vänliga hälsningar,

Kan kronofogden ändra en tingsrättsdom?

2020-06-11 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Kan Kronofogden ändra en Tingsrättsdom?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! En dom från tingsrätten kan endast ändras av högre instanser, alltså av hovrätten eller Högsta domstolen. Om Kronofogden är part i ett mål och de förlorar i tingsrätten kan de överklaga domen till högre instanser men de kan inte själva som myndighet ändra domen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer när jag bestridit ett betalningsföreläggande från kronofogden?

2020-05-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Vi fick en faktura för c:a 3,5 år sedan ifrån vår granne, som vi genast bestred i dess helhet, som tidigare, 2005 - c:a 2015 lånade vår åkermark.Den innehöll tjänster och varor som vi aldrig hade beställt. Han har vid otaliga besök hos oss hört vår familj tala om tex en jobbig sten i gräsmattan eller några jobbiga stenar efter stigen till sjön som han sen utan förvarning tagit bort. Har även tagit sig an andra grävjobb som han helt på egen hand tyckt borde utföras fast ingen lyft frågan. Sammanlagt 5 mindre grävjobb. Har även ändrat lån av verktyg till hyra av dito samt kommit och lämpat av prylar till skänks som han inte längre behövt som han nu kräver betalt för. Trots att vi aldrig har beställt något utav detta har vi ändå vi varje tillfälle försökt betala honom vilket han aldrig har godtagit med motivationen att han inte betalar oss något för våra åkrar. Väl så. Sen för 3,5 år sedan kom denna faktura på 51.500 kr. Vi hör sedan inget mer förren nu då vi får ett föreläggande ifrån kronofogden om betalning av förfallen skuld + 8% ränta för drygt 3,5 år. Vi bestred även den i sin helhet med motivationen att vi ej beställt något samt att fakturan måste ses som preskriberad då mer än 3 år gått sen vi fick den .Vi har ej fått någon påminnelse. Vår fastighet är en jordbruksfastighet. Jag är momsreggad. Ej min fru. Inget på fakturan rör enligt oss" näringsverksamheten". Någon har påstått att vi kan få betala om preskriptionen ej godtas. Är detta möjligt???
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.Jag kommer nedan redogöra för hur rättsläget ser ut avseende preskriptionstid och ge er råd i frågan.Tillämpliga lagrum Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Preskriptionslagen (PreskrL).Grannen måste ta ärendet till domstolMed tanke på att ni har bestridit föreläggandet från kronofogden gäller nu att grannen måste ta ärendet vidare till tingsrätten om han vill ha betalt. Detta är något som kostar pengar i form av rättegångskostnader för både er och er granne om han nu skulle väcka stämning, vilket är bra att ha med sig. Dock är det så att den av er som vinner kan få hela, eller i vart fall en större del av, sina rättegångskostnader betalda av motparten. Om grannen, trots denna risk att få betala rättegångskostnader, bestämmer sig för att stämma er i tingsrätten kommer det där ske en prövning om denna faktura verkligen är giltig eftersom det är där tvisten ligger. Förmodligen kommer fakturan då delas upp i ett antal olika fordringar som utgör de olika delar som fakturan består av, det vill säga de olika tjänster och varor som grannen antyder ska betalas. Det blir här alltså tal om bevisfrågor där både ni och grannen måste försöka finna bevisning för er sak.PreskriptionstidOm tingsrätten bedömer att dessa tjänster med mera ligger till grund för betalning utifrån den framlagda bevisningen, uppkommer frågan om inte dessa fordringar har preskriberats. Huvudregeln är att en fordran mellan privatpersoner preskriberas tio år efter dess uppkomst om den inte avbryts däremellan, 2 § PreskrL. Att preskriptionen avbryts innebär att preskriptionstiden börjar löpa från noll igen och flyttas fram tio år för varje gång. Ett preskriptionsavbrott sker genom att ni erkänner er skuld till grannen eller att han påtalar att han vill ha betalt. I detta fall förstår jag det som att grannens första tal om betalning kom genom fakturan för 3,5 år sedan. Detta innebär att de varor och tjänster som skedde tio år innan ni fick denna faktura för 3,5 år sedan är preskriberade, medan de andra inte är det, 5 § PreskrL.Råd och avslutningMitt råd till er är att invänta en eventuell stämning i tingsrätten eftersom det inte är säkert att er granne är villig att ta den risken. Något annat kan ni inte göra i nuläget. Skulle det vara så att ni blir kallade till tingsrätten råder jag er att anlita en jurist som kan företräda er och hjälpa er i ärendet. Detta kan givetvis vi här på Lawline hjälpa er med. Är ni intresserade av det, eller har någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se. Ni har dessutom beställt rådgivning på telefon så jag kommer ringa upp er imorgon (torsdag) omkring kl. 14.30. Passar inte denna tid är det bara att ni hör av er till mig på min mejl så ordnar vi en annan tid.Jag hoppas att ni fick svar på er fråga så hörs vi om inte annat imorgon!Vänligen

Måste man kvarhålla en persons saker om hen vägrar hämta dem?

2020-03-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har en fråga. Har haft en kille boende hos mig i 1 och en halv månad. Han stod ej skriven här. Betala ingen hyra. Nu är det slut o jag har bett han flytta. Han vägrar att lämna nyckel och hämta sitt sista innan han har fått en lägenhet. Kan jag kräva min nyckel. Är jag skyldig att ha hans saker hos mig
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga kommer att uppdelas i två delfrågor. Den första delfrågan består i huruvida han har rätt att bo kvar hos dig. Den andra delfrågan består i huruvida du är skyldig att ha kvar hans saker hos dig (om han inte anses ha rätt att bo kvar hos dig).Kan du kräva att få tillbaka din nyckel?Av din fråga väcks två frågor som rör din rätt att återfå nyckeln till din bostad. Den första frågan är om han har rätt till någon uppsägningstid, besittningsskydd eller dylikt. Det korta svaret är nej, eftersom att ni inte har något avtal samt att han inte har avgett någon ersättning för sitt boende hos dig. 12 kap. jordabalken (hyreslagen) som regler hyresförhållanden är alltså inte aktuell.Den andra frågan som väcks är om ert förhållande under tiden ni bodde ihop var att ses som ett samboförhållande. Detta framgår inte av din fråga, men jag väljer att besvara frågan ändå för säkerhets skull. Om ni var att ses som sambor under tiden ni bodde tillsammans kan en separation innebära att en bodelning blir aktuell. En bodelning består av s.k. samboegendom vilket innefattar sambornas gemensamma bostad och bohag (se 3 § och 8 § sambolagen). Utifrån din fråga verkar det dock inte som din bostad förvärvades för gemensam användning, då du bodde i bostaden innan han flyttade in. Någon bodelning ska alltså inte göras.Sammanfattningsvis kan du alltså kräva att få din nyckel tillbaka i och med att det inte finns någon rättslig grund för personen i fråga att nyttja din bostad.Är du skyldig att kvarhålla personens saker?Om en person som innehar annans egendom vidtar en åtgärd som gör att den med äganderätten berövas sin rätt till egendomen kan det bli tal om brottslighet. Brottet är i sådant fall olovligt förfogande som regleras enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. I ditt fall innebär detta att du inte får göra något som berövar personen sin äganderätt till sakerna hemma hos dig. Du får inte slänga sakerna, vilket med andra ord innebär att du måste kvarhålla dem.Men får en person vägra hämta sina saker?Att personen vägrar hämta sina saker kan utgöra ett brott. Den som olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet begår brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Eftersom att du antagligen har sagt åt personen att hämta sina saker, har din besittning till din bostad rubbats i och med hans vägran.Vad kan du göra nu?Som sagt begår personen i fråga möjligen ett brott genom att vägra återhämta sina saker. Du har därför en möjlighet att göra polisanmälan och söka rättelse på det viset.Om du enbart vill att sakerna ska bli återhämtade skulle du kunna ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att personen i fråga ska hämta sina saker från din bostad. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om den bifalls (godkänns) kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att lösa situationen. För mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som man har rätt till?

2020-06-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejVad skall jag göra om mitt syskon "vägrar " att dela upp smycken som vi fått ärva efter våra föräldrars bortgång ?Det har nu gått 1 1/2 år sedan vår mamma gick bort och min bror "vägrar" förhalar eller har inte tid för att träffas för att dela upp smycken och klockor som vi fått ärva. Jag har under lång tid försökt att få till ett möte för att dela upp dessa saker utan framgång. Jag har dessutom kontaktat både polis samt en bodelningsman för att få hjälp med detta men utan framgång.Kan ni hjälpa mej med vad jag skall göra för att få till stånd ett möte så att detta problem kan lösas på bästa sätt.Tack på förhand
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!HandräckningOm man vill ha hjälp med att få tillbaka egendom som man anser att man har rätt till så kan man vända sig till Kronofogden. Där kan du ansöka om så kallad handräckning, antingen vanlig eller särskild. Genom handräckning kan Kronofogden hjälpa dig att få tillbaka den egendom som du anser dig ha rätt till. I vissa fall, till exempel i ditt fall, kan man välja mellan vanlig och särskild handräckning. Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att ansöka om handräckning och vad det kostar på Kronofogdens hemsida som du hittar här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Betalningsföreläggande

2020-06-11 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, jag skulle köpa en teknikpryl på internet av en privatperson. Vi kom överens om pris å allt och jag betalar honom efter att han skickat ID. Så jag betalar för den 2000 kr. men han skickar den aldrig och jag har skrivit flertalet gånger att jag vill ha mina pengar tillbaka och han svarar bara fixar men gör det aldrig. Kan jag göra något för att få mina pengar tillbaka?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som en inledande anmärkning kan sägas att du har en fordran mot personen som inte levererade varan du betalat för. Eftersom du betalade 2000 kr till denna person utan att få någonting tillbaka, vilket var ett krav för att du betalade, får du en fordran mot den här personen för samma summa, alltså 2000 kr.En sak man kan göra är förstås att stämma motparten i en tingsrätt för att få pengarna. Det är dock inget jag skulle rekommendera att börja med då det kan innebära inte obetydliga kostnader. Ett annat alternativ är istället att skicka ett betalningsföreläggande.Att skicka ett betalningsföreläggande är ett sätt att kräva betalning av någon med hjälp av kronofogden. Eftersom betalningsföreläggandet skickas via kronofogdemyndigheten ökar chanserna att motparten presterar sin betalning. Du kan följa denna länk (här) för att direkt komma till kronofogdens landningssida för betalningsförelägganden.Det finns en del saker som kan vara bra att ha i åtanke innan du ansöker om betalningsföreläggande. Fordringen måste vara förfallet till betalning. Fordringen anses vara förfallen till betalning när du som borgenär kräver betalningen. (1 kap. 5 § skuldebrevslagen).En ansökningsavgift på 300 kr måste erläggas av dig när du ansöker om betalningsföreläggandet. I ansökningsblanketten finns ett alternativ som ger dig möjligheten att kräva ersättning för denna summa av gäldenären.Det kan också vara värt att notera att gäldenären (den som är skyldig dig pengar), kan motsätta sig betalningsföreläggandet. Då kan kronofogdemyndigheten inte mot gäldenärens vilja ta pengarna. Det är egentligen först då det blir intressant att ta tvisten till domstol.Hoppas detta gav svar på din fråga, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Med vänlig hälsning

Fordran på exfru för utlägg som gjorts med anledning av ett gemensamt banklån

2020-05-05 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, jag hade tillsammans med min exfru en banklån. Vi är nu separerad sen ett år. Min exfru vill inte återbetala med mig skulden. Jag försökte att kontakta banken för att hitta lösning till den här situationen men de svarade att jag måste försöka komma till överenskommelse med min exfru. Det är nu ett år att jag betalar banklån. Hur ska jag kunna lösa det?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du och din exfru har tagit ett lån tillsammans under tiden ni var gifta, nu är ni skilda och din exfru betalar inte av sin del av lånet. När du har vänt dig till banken har de inte kunnat hjälpa dig, de kräver istället dig på hela betalningen. Ni ansvarar solidarisktDu och din exfru ansvarar solidariskt för ert lån, enligt 1 kap. 2 § skuldebrevslagen. I ditt fall innebär det att trots att din exfru inte betalar av lånet tillsammans med dig så kan banken kräva dig på hela summan.Du har dock regressrättDu har dock regressrätt mot din fru, enligt 2 kap. 1 § 2 stycket skuldebrevslagen, vilket innebär att om du betalar mer än din del av lånet (det vill säga mer än 50%) så kan du kräva din exfru på dessa pengar (alltså den del som överstiger 50%). Hur ska du få betalt av din exfru?Du har en fordran på din exfru, vilket innebär att du har rätt till betalning av henne. Antingen kan du försöka vända direkt dig till henne och kräva betalning, med hänvisning till de lagrum som jag angett ovan. Om hon vägrar att betala kan du istället vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande för de utlägg som du har gjort för din exfru.Juristerna på Lawline kan hjälpa dig! Om du vill ha hjälp med att gå vidare med ditt ärende så är du välkommen att boka en tid med någon av våra erfarna jurister på Lawline. Med vänlig hälsning,

Att kräva in en skuld från en privatperson

2020-03-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Min son är skyldig mig 248 000 kr. Jag har endast SMS och e-mail och sparade hans fakturor som jag betalade via mitt konto.Jag som är hans mamma hjälpte honom under många år oerhört jätte mycket och aldrig i livet tänkte inte att han vägrar betala tillbaka sin skuld.....Han nekar Aldrig summan på skulden !Under många år skrev jag till honom hur mycket han är skyldig och bad honom ,att betala varje månad hur mycket han kan,,,,, men tyvärr han försöker skrämma mig med dumma förklaringar osv.2019 skickade han hälsningar med 2000 kr. med kommentar " Till kista" Just nu jag är fattig pensioner och behöver mina pengar att betala hyra, min medicin ,tandläkare osv.P.g.a detta hans skit beteende ,,,,bla bla har jag ingen kontakt med honom ,men jag kräver mina pengar som behöver att leva,,,,,Måste gå vidare och behöver hjälp!Väntar på svar!Tack!
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din son är skyldig dig pengar, men vägrar betala, och att du nu vill ha hjälp med att kräva pengarna från honom. Att kräva in pengar från en privatperson Om en person (i det här fallet din son) är skyldig dig pengar och inte betalar, kan du vända dig till Kronofogden. Det första steget för processen är att då ansöka om det som kallas för betalningsföreläggande.Det innebär att Kronofogden hjälper dig att fastställa skulden, som ett bevis på att person faktiskt är skyldig dig pengar. Kronofogden skickar då ett brev, ett föreläggande, till den som du vill få betalt av. I brevet finns ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och sedan skicka tillbaka. Det är ett bevis på att brevet har kommit fram till den du anser är skyldig dig pengar. I vissa fall kan du som sökande själv ansvara för att delge betalningsföreläggandet, vilket kallas för partsdelgivning (läs mer om det här). Efter delgivning kan svarande antingen, betala dig, bestrida dina krav alternativ inte säga att kraven är fel, men inte heller betala.Om personen väljer att bestrida dina krav får du ta ställning till om du vill driva ärendet till domstol. Du betalar då en avgift till domstolen, antingen 600 kronor eller 2500 kronor (beroende på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas). Om personer inte säger att kravet är fel, men inte heller betalar, beslutar Kronofogden om ett utslag som anger att personen ska betala vad du har begärt - skulden blir då fastställd. Personen som ska betala kan då invända och begära återvinning, vilket innebär att ärendet tas över av domstol (och att du behöver betala en avgift). Om du inte betalar denna avgiften kommer domstolen att besluta att utslaget inte längre gäller. Du kan också begära att utslaget verkställs. Kronofogden kommer då göra en utredning för att se om den betalningsskyldige har några tillgångar. Om personen saknar tillgångar, får du inte betalt. Huvudregeln är att utslaget går vidare till en utmätning, vilket innebär att Kronofogden beslutar om att tillgångar som den betalningsskyldige har, ska användas för att betala skuld. Det kan då till exempel handla om persons lön eller bil.Kortfattad sammanfattning och råd till dig i ditt fall Min första rekommendation är att läsa på länkarna nedan (som går till Kronofogdens hemsida) där du kan få mer information om det som jag har beskrivit ovan. Vidare rekommenderar jag att du kontaktar Kronofogden om du vill gå vidare med ditt ärende och få hjälp med att kräva in skulden. Ansökan om betalningsföreläggandeAnsökan om verkställighetOm utmätning Hoppas du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma vid eventuella funderingar! Hälsningar,