Får kronofogden utmäta egendom som du lånar?

2021-02-08 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag undrar över en bil som kronofogden försöker ta även fast bilen inte är min eller min fru, bilen tillhör min frus faster. Det så att jag och min fru hade företag från tidigt 2011 till slutet av 2013 då vi var tvungna att sälja företaget pga sjukdom. Vi fick båda skulder på ca 450,000 kr som nu växt till nästan 1 miljon kronor totalt. Vi har båda fast jobb och vi har båda haft utmättning på lönen senaste 5-6 åren. Vi fick ibland låna en bil för att jag skulle kunna ta mig till jobbet då jag jobbar kvällar fram till kl 00 och sista bussen slutar gå kl 20. Kronofogden har nu tagit denna bil och försöker utmätta den. Bilen är inte värd mer än 15000 kr men dom har skrivit värdet ska vara 30000 kr. Finns inte en chans att den är värd så mycket. Nu riskerar jag att bli av med jobbet eftersom jag inte kan ta mig dit.Kan dom verkligen göra så här?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utmätningsförfarandet och allt som hör därtill regleras i utsökningsbalken (UB). Enligt 4 kap. 1 § UB får utmätning ske när verkställighet enligt 3 kap. UB är medgiven; jag utgår vidare från att så är fallet. Vilken egendom får utmätas? Enligt 4 kap. 17-19 §§ UB får lös egendom utmätas om den tillhör gäldenären. Sådan egendom som gäldenären har i sin besittning presumeras tillhöra hen. Detta innebär att om du har bilen i din besittning och inte gör sannolikt att den inte tillhör dig, får kronofogden utmäta den. Presumtionen kan med andra ord brytas om det kan anses styrkt att du inte äger egendomen. I det här fallet innehar du bilen med begränsad rätt - du lånar den av din frus faster för att kunna ta dig till jobbet. Det innebär i sin tur att din frus faster, tredje man i det här avseendet, måste styrka sin rätt till egendomen för att därigenom kunna bryta presumtionen och undandra den från att utmätas. Hon skulle exempelvis kunna hävda att hon står som registrerad ägare på bilen. Vad händer om presumtionen inte kan brytas? Kronofogden kan då utmäta egendomen. Dock måste en utmätning alltid vara proportionerlig (4 kap. 3 § UB), vilket innebär att de enbart får utmäta sådan egendom som innebär att det belopp som beräknas inflyta gör åtgärden försvarlig. Om en utmätning av bilen skulle kunna medföra att du förlorar jobbet skulle du kunna åberopa detta som en oskäligt betungande omständighet som medför att åtgärden är att anse som oproportionerlig. Men detta är enbart ett alternativ i de fall kronofogden finner att egendomen är utmätningsbar (se 4 kap. 17-18 §§ UB). Sammantaget får kronofogden enbart utmäta sådan egendom som tillhör gäldenären. Bilen är enbart din i begränsad omfattning varför ni skulle kunna försöka bryta presumtionen (se 4 kap. 18 § UB). Om det inte medför någon framgång skulle du kunna hävda att det är en oskäligt betungande åtgärd att utmäta bilen i det fall du skulle förlora jobbet på grund av det, men det är tveksamt om kronofogden skulle beakta ett sådant argument. Hoppas detta inbringade viss klarhet i situationen, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen. Bästa hälsningar,

Kan man ge bort ett skuldebrev som gåva?

2020-11-04 i Skuld
FRÅGA |Har lånat pengar till min dotter som skall återbetalas när hon säljer sitt hus har ett skuldbrev. Kan jag ge bort detta brev till någon anhörig eller barnbar som typ gåva?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Skuldebrev regleras i den svåra och gamla lagen (1936:81) om skuldebrev (SkbrL). Det görs åtskillnad mellan löpande skuldebrev och enkla skuldebrev (se 2 kap. 11 § SkbrL & 3 kap. 26 § SkbrL). Medans ett löpande skuldebrev syftar till att kunna säljas, överlåtas och löpa fritt mellan olika borgenärer, är det enkla skuldebrevet istället ställt till viss man och har inget värde i sig - det är helt enkelt bara ett slags bevismedel för att du har en fordran ställd till gäldenären i fråga. I och med att det framgår att det är din dotter som skuldebrevet är ställt till utgår jag från att det är ett enkelt skuldebrev som avses. Gåvor regleras i lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL). Ett enkelt skuldebrev kan ges bort som gåva, men isåfall måste gäldenären, alltså din dotter, underrättas om borgenärsbytet (3 § tredje stycket GåvoL). Detta till skillnad från vid löpande skuldebrev, där enbart besittningsövergången av skuldebrevet är det mest väsentliga för gåvans fullbordan (3 § första stycket GåvoL). Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Indrivning av skuld som privatperson

2021-01-10 i Skuld
FRÅGA |Får jag som privatperson beslagta något fordon för indrivning av skuld hos ett företag som är skyldig mig pengar?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort sagt, nej, du får inte beslagta ett företags fordon för indrivning av skulden. Du skulle i sådana fall kunna göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande alt. tillgrepp av fortskaffningsmedel (se 8 kap. 7-8 §§ brottsbalken (BrB)) vilket innebär att du olovligen tar och brukar någon annans egendom utan avsikt att behålla eller sälja vidare egendomen. Om du däremot vill ha hjälp med att driva in skulden kan du vända dig till kronofogdemyndigheten (KFM) med en ansökan om betalningsföreläggande (se 2 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). Hoppas detta besvarade din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,