Kan makes bankkontotillgodohavanden & en gemensamt ägd fastighet utmätas för ena makes skulder?

2021-06-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Både jag och min man har haft skulder hos KFM. Nu efter vi haft löneutmätning båda två under en lång tid är han nollad men jag har en relativt hög skuld kvar. Min första fråga är, om han har sparpengar på sina konton som står på han. Kan dom plocka dom då för att vi bor ihop och är gifta? Nästa fråga är nu när priserna stiger på bostäder. Jag står ensam ägare och även på lånen för huset. om vi skriver över halva huset på honom. Kan dom då kräva försäljning då han äger hälften och inte har några skulder. Alla bolån mm sköts fläckfritt. Tack på förhand!
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över: (1) om din mans sparpengar som innehas på hans bankkonto kan utmätas för dina skulder, samt (2) om en bostad som ägs till hälften av dig och till hälften av din man kan utmätas för dina skulder trots hans ägarandel. Reglerna om utmätning finns i utsökningsbalken, fortsättningsvis kallad UB.Inledningsvis kan sägas att som generell utgångspunkt gäller att vardera maken svarar för sina egna skulder vilket innebär att en makes egendom inte ska utmätas för den andre makens skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken).Din mans bankkontoPengar är lös egendom och lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). För lösöre finns vissa andra presumtionsregler vid utmätning men då pengar inte är lösöre blir dessa regler ej tillämpliga. Den sökande som begär utmätning ska alltså i princip styrka att egendomen tillhör gäldenären, även om det inte ställs allt för höga krav på denna bevisning i utsökningsmål. Bankontotillgodohavanden kan alltså bara utmätas om det är utrett att bankkontot tillhör gäldenären. Din mans bankontoinnehavanden kan alltså inte utmätas för dina skulder, så länge det inte av kronofogdemyndighetens utredning framgår att bankkontot tillhör dig.HusetErt hus är fast egendom (1 kap. 1 § jordabalken) och fast egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 24 § UB). Om du och din man skulle skriva över hälften av fastigheten på din man blir ni samägare till fastigheten. I utsökningsbalken finns något som kallas för indragningsregeln som innebär att vid en utmätning av samägd egendom så kan hela egendomen säljas på exekutiv auktion oberoende av att den är samägd (8 kap. 8 § UB). Detta gäller även för fast egendom. Även om ni skulle skriva över en del av fastigheten på din man kan din andel i fastigheten utmätas och då dras din mans andel i fastigheten med för att fastigheten ska kunna försäljas exekutivt. Din man har då dock rätt till den andel av köpeskillingen som motsvarar hans andelsägande i fastigheten, vilket om inget annat har avtalats utgör hälften av fastigheten (1 § samäganderättslagen).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan samägd bostadsrätt utmätas?

2021-04-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har skuld hos kfm, har nu fått utmätning på vår brf, jag undrar följande, lägenheten är skriven på mig, men införskaffades tillsammans med min sambo för 16 år sedan. Det blev bara så att jag blev skriven på lägenheten. T ex bytte vi kök för 7 år sen som min sambo betalade. Har hon någon rätt att få ut sin ägardel från överskottet? Och i så fall hur begär man det?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om din sambo kommer kunna ta del av köpeskillingen vid exekutiv försäljning av er bostadsrätt för dina skulder. Reglerna om utmätning finns i utsökningsbalken, fortsättningsvis kallad UB.Utmätning av samägd bostadsrättEn bostadsrätt är lös egendom (1 kap. 1 § jordabalken), och lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Det finns vid utmätning en presumtionsregel som säger att gäldenären anses vara ägare till lös egendom som denne har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB). När gäldenären är gift eller varaktigt sammanbor med någon under äktenskapsliknande förhållanden finns dock en bevislättnad vad gäller samägande, det räcker då att det görs sannolikt att gäldenären och den andre är samägare till egendomen (4 kap. 19 § UB). Här räcker det inte med bara ett påstående om samäganderätt utan någon ytterligare omständighet som talar för samäganderätt måste föreligga.Samäganderätten kan även vara dold. Med detta avses att egendom kan vara samägd även om förvärvet av egendomen bara gjorts av den ena parten. HD har tillämpat en bevisregel som säger att samäganderätt presumeras under vissa förutsättningar. Det krävs då: (1) att en av makarna/samborna köpt egendom i sitt namn men för bådas gemensamma bruk, (2) att den andra maken/sambon ska ha bidragit till förvärvet med ett ekonomiskt tillskott och (3) att parterna ska anses ha förutsatt att egendomen ska samägas.Om samäganderätt kan göras sannolikt är utgångspunkten om inte annat är avtalat att andelarna i det samägda är lika stora för båda samägarna (1 § samäganderättslagen).I utsökningsbalken finns även något som kallas för indragningsregeln som innebär att vid en utmätning av samägd egendom så kan hela egendomen säljas på exekutiv auktion oberoende av att den är samägd (8 kap. 8 § UB). HD fastslog i NJA 2015 s. 72 att denna indragningsregel gäller även för bostadsrätter.Ditt fallDu och din sambo har bott tillsammans i vart fall i 16 år vilket innebär att ni varaktigt sammanbott. Ni ska även bo "under äktenskapsliknande förhållanden" för att bevislättnadsregeln ska bli tillämplig. Som jag förstår din fråga lever ni en parrelation, och då är detta uppfyllt.För att din sambo ska få ut sin andel av köpeskillingen vid exekutiv försäljning krävs då alltså att hon kan göra sannolikt att hon är samägare till bostadsrätten. Du skriver att lägenheten är införskaffad tillsammans med din sambo men skriven på dig. Jag tolkar det som att det inte finns en öppen samäganderätt mellan dig och din sambo utan att bostadsrätten är förvärvad i ditt namn. Utifrån din beskrivning förefaller det som bostadsrätten har förvärvats för ert gemensamma bruk och att syftet var att den skulle ägas av er gemensamt. Din sambo skulle då kunna visa på dold samäganderätt genom att till exempel visa att hon bidragit till köpeskillingen, att hon står på ett lån för bostadsrätten eller liknande. Att din sambo utfört en renovering av köket i bostadsrätten har ingen betydelse för den dolda samäganderätten då det är till själva förvärvet av bostadsrätten som hon måste ha lämnat ett ekonomiskt bidrag.Även om din sambo gör sannolikt att hon är samägare kommer bostadsrätten enligt indragningsregeln utmätas och försäljas exekutivt. Då har din sambo dock rätt till den andel av köpeskillingen som motsvarar hennes andelsägande i bostadsrätten, vilket om inget annat har avtalats utgör hälften av bostadsrätten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad händer om säljaren går i konkurs innan leverans av varan skett?

2021-05-24 i Konkurs
FRÅGA |Hej! har en fråga angående konkurs/köp mellan näringsidkare. Bilfirma A säljer 2 st bilar till bilfirma B, de är specialbeställda med specifik prestanda och utrustning. Båda är betalda men ännu inte levererade. Båda bilarna är tillverkade men Bilfirma B hinner gå i konkurs innan leverans görs. Hur ser det ut angående B:s rätt här till bilarna eller pengarna?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga skriver du att det är bilfirman B som går i konkurs, det vill säga förvärvaren av bilarna. I så fall omvandlas bilfirma B till ett konkursbo. I konkursboet ingår bolagets alla tillgångar och skulder, och även bilarna kommer alltså ingå som en tillgång i bilfirma B:s konkursbo. Fortsättningsvis kommer jag besvara vad som händer om bilfirma A går i konkurs innan leverans av bilarna skett, då jag misstänker att det är vad din fråga egentligen avsåg.Reglerna om konkurs finns i konkurslagen (KL) och utsökningsbalken (UB). Jag kommer fortsättningsvis utgå från att äganderätten till bilarna övergått från bilfirma A till B i och med förvärvet.Sakrättsligt skyddTill ett konkursbo räknas bland annat all utmätningsbar egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades (3 kap. 3 § första stycket KL). Med att egendomen ska ha tillhört gäldenären (här Bilfirman A) avses att det är gäldenärens egna tillgångar som ska utgöra konkursboet. För sådan egendom som finns hos gäldenären vid konkursutbrottet tillämpas dock en presumtion om besittarens äganderätt: det presumeras att gäldenären är ägare till lös egendom i dennes besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap.18 § UB).Bilarna finns här hos A, och för att B då ska kunna bryta presumtionen om besittarens äganderätt och kunna undanta bilarna ur A:s konkurs krävs att bilarna får sakrättsligt skydd. För vad som här är aktuellt innebär det att man får bättre rätt till egendomen än gäldenärens borgenärer. Det kallas att man får borgenärsskydd. Har man sakrättsligt skydd till egendom i form av borgenärsskydd får man får separationsrätt till egendomen, vilket innebär att man får undanta egendomen från gäldenärens konkurs så att den inte ingår i dennes konkursbo.Sakrättsligt skydd till lös egendom som finns kvar hos säljarenSakrättsligt skydd i säljarens konkurs erhålls på olika vis beroende på vilken typ av vara det rör sig om samt om förvärvaren är en näringsidkare eller en privatperson. För både privatpersoner och för näringsidkare krävs dock för lös egendom att det rör sig om ett individuellt bestämt föremål som är identifierbart. Bilarna uppfyller detta krav.Avtalsprincipen och traditionsprincipenFör privatpersoner tillämpas något som kallas avtalsprincipen (49 § konsumentköplagen), vilken innebär att köparen får skydd mot säljarens borgenärer direkt genom avtalet. Detta gäller även för vissa egendomsslag, exempelvis för immaterialrättigheter.För näringsidkare som förvärvat lös egendom gäller inte avtalsprincipen utan något som kallas traditionsprincipen istället. Med detta avses i första hand att tradition av egendomen ska ha ägt rum, alltså att besittningen ska ha övergått från säljaren till köparen. Tradition kan även ske om egendom kvarlämnas hos säljaren men säljaren blir avskuren rådighet över egendomen, till exempel genom att köparen monterar ett nytt lås på egendomen. Bilar är lös egendom. Eftersom bilarna i det här fallet är kvar hos bilfirma A har något besittningsövergång inte skett. Du nämner inte heller att något rådighetsavskärande ägt rum. Sakrättsligt skydd från bilfirman A:s borgenärer kan alltså inte erhållas genom tradition.Registrering enligt lösöresköpslagenYtterligare ett sätt att få sakrättsligt skydd är registrering enligt lösöresköpslagen. Har man registrerat sitt förvärv enligt lösöresköpslagen får man separationsrätt till egendomen även om den är kvar hos gäldenären då konkurs utbryter. Av din fråga framgår inte att någon sådan registrering har skett. Sakrättsligt skydd kan inte uppnås heller på detta vis.Bilfirma B har alltså inte genomfört något sådant sakrättsligt moment som krävs för att erhålla sakrättsligt skydd och kommer därför inte få separationsrätt till bilarna i bilfirma A:s konkurs.Oprioriterad fordranOm separationsrätt saknas erhåller köparen, som blir en borgenär till säljaren, en oprioriterad fordran i säljarens konkurs. Med detta avses att köparen får en fordran utan förmånsrätt och alltså blir en av de borgenärer som får betalt sist i gäldenärens konkurs efter att borgenärer med särskild och allmän förmånsrätt fått betalt. Utsikterna för att få en sådan fordran betald kan vara dåliga då det inte är säkert att konkursboet i det skedet har några medel kvar.SammanfattningFör att en näringsidkare ska få separationsrätt till egendom som kvarlämnats hos en säljare som sedermera går i konkurs krävs dels att egendomen är individuellt bestämd och identifierbar, samt att ett sakrättsligt moment i form av tradition eller registrering enligt lösöresköpslagen vidtagits. Här verkar varken tradition eller någon sådan registrering ägt rum. Bilfirma B kommer således inte få separationsrätt för bilarna i bilfirma A:s konkurs utan får istället en oprioriterad fordran.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning