Vad gör jag när någon vägrar betala en skuld enligt ett bodelningsavtal?

2020-11-28 i Skuld
FRÅGA |Vi har nu skrivit på ett bodelningsavtal, därden ena parten får full besittningsrätt till bostadsrätten, där framgår att den utflyttande skall erhålla hälftenvärdet i specificerade kronor av bostadsrätten, men den kvarsittande vägrar att betala till den uttflyttade enl. avtalet? Vad händer då?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När någon vägrar att betala en skuld till dig så finns det hjälp att få från statliga myndigheter. Detta gäller även skulder som uppkommer genom bodelningsavtal. Börja med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Hjälper inte detta så kan du begära att få betalningsskyldigheten fastställd i domstol. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenHar den sista betalningsdagen enligt avtalet passerat så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning - Lbfh). Detta gör du på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Där finns uppgifter om hur du ska gå tillväga för att skicka in din ansökan samt en blankett som anger vilka uppgifter som du måste lämna i din ansökan. Förfarandet kostar 300 kr men du kan även begära ersättning för detta i din ansökan. Då ska det beloppet läggas till det totala yrkade beloppet. Du kan få det prövat i domstolOm den andre parten bestrider din ansökan hos Kronofogdemyndigheten, menar att denne inte är skyldig dig pengar, så kan du begära att målet överlämnas till domstol för prövning (33 § Lbfh). Förhoppningsvis kommer det att räcka med att blanda in Kronofogdemyndigheten. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

När är mina fordringar preskriberade och vad ska jag i så fall göra?

2020-10-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag har gamla skulder hos kfm över 10 år jag har aldrig betalat något kan man ansöka om preskription ?Varför meddelar inte kfm automatiskt att skulden skulle var över efter 10 år ?Varför håller kredit bolagen hela tiden efter alla dessa år att förtsättaoch jaga mig ?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad som egentligen gäller avseende preskription. För att försöka reda ut dina frågetecken kommer jag att förklara när en fordran är preskriberad samt vad du måste göra när en fordran är preskriberad och hanteras av Kronofogdemyndigheten.Tillämplig lagar för att besvara din fråga är preskriptionslagen (PreskL), lagen om betalningsföreläggande och handräckning (Lbfh) och utsökningsbalken (UB).Om preskription och preskriptionsavbrottNär en fordran (skuld) preskriberas går rätten att kräva betalt förlorad (8 § PreskL). Preskriptionstiden varierar beroende på vilken typ av fordran det är. För konsumentfordringar är preskriptionstiden t.ex. tre år medan övriga fordringar som huvudregel har en preskriptionstid på tio år (2 § PreskL). För att en skuld ska preskriberas ska dock följande inte ha skett under preskriptionstiden (5 § PreskL): - du har erkänt skulden på något sätt - de som du är skyldig pengar har skickat skriftligt krav eller påminnelser om skulden- de som du är skyldig pengar har väckt talan i domstol eller ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten med anledning av skulden.Görs något av det ovan så avbryts preskriptionstiden vilket innebär att preskriptionstiden börja löpa på nytt (6 § PreskL). T.ex. om preskriptionstiden för din skuld är tio år och du får en påminnelse om skulden efter nio år så börjar en ny preskriptionstid på tio år löpa från dagen du fick påminnelsen. Då är skulden alltså inte preskriberad trots att det har gått tio år sedan skulden uppkom.Om invändningar om att fordran är preskriberad När de som du är skyldig pengar har ansökt om hjälp hos Kronofogdemyndigheten med att driva in sin skuld kan du invända att fordran är preskriberad. Bestridandet måste du göra skriftligen och inom viss tid från att du fick ta del av ansökan (25 och 31 § Lbfh). Accepterar inte den som du är skyldig pengar ditt bestridande och fortfarande vill ha betalt så kan denne begära att ärendet ska lämnas över till domstol för prövning (33 § Lbfh).Har Kronofogdemyndigheten fattat beslut om betalningsföreläggande efter en ansökan enligt ovan (gäller då du inte har bestridit ansökan) så finns också en möjlighet för dig att invända att fordran är preskriberad när skulden ska drivas in (3 kap. 21 § andra stycket UB). Kommer Kronofogdemyndigheten då fram till att fordringen är preskriberad ska verkställighet inte ske.Sammanfattning och vad som gäller i ditt fallFör att skulderna ska vara preskriberade så ska det inte ha skett något preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott under preskriptionstiden leder nämligen till att preskriptionstiden börjar om från noll. Det är därför kreditbolagen som du nämner fortsätter att ta kontakt med dig eftersom varje påminnelse utgör ett preskriptionsavbrott. Anledningen till att Kronofogdemyndigheten inte meddelar dig om preskription är att det ligger på dig att invända om att fordringarna är preskriberade. Invänder du inte att fordringarna är preskriberade så är det alltså inte något som Kronofogdemyndigheten tar hänsyn till eller prövar på eget initiativ.Hoppas att jag har lyckats reda ut dina frågetecken, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Jag har sålt en vara men inte fått betalt, vad kan jag göra?

2020-11-22 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Sålt min väska till ett företag som köper in vintage väskor. Vi har skrivit kontrakt och de har ej genomfört betalningen och säljer vidare väskan på deras hemsida. Vad ska jag göra?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag misstänker att du redan har varit i kontakt med företaget och upplyst dem om att du inte har fått betalt. Har du inte det, så kan det vara en bra sak att börja med. Det skulle kunna spara dig både tid och kraft för det fall betalningen uteblivit av misstag. Ansök om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenHar den sista betalningsdagen enligt kontraktet passerat så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning - Lbfh). Detta gör du på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Där finns uppgifter om hur du ska gå tillväga för att skicka in din ansökan samt en blankett som anger vilka uppgifter som du måste lämna i din ansökan. Ansökan ska bl.a. innehålla ditt yrkande (krav) samt grunden för ditt yrkande (10 § Lbfh). T.ex. att du vill få betalt XX kr jämte viss ränta för att ha sålt en väska av märke och modell XX den XX enligt kontrakt XX. Förfarandet kostar 300 kr men du kan även begära ersättning för detta i din ansökan. Då ska det beloppet läggas till det totala yrkade beloppet. Det kan prövas i domstolOm företaget senare bestrider din ansökan så kan du begära att målet överlämnas till domstol för prövning (33 § Lbfh). Förhoppningsvis kommer det att räcka med Kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande. Kontakta polisenDu kan även kontakta polisen då det skulle kunna röra sig om ett bedrägeribrott, prata med polisen och berätta vad som har hänt (9 kap. 1 § brottsbalken). Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Kan jag kräva hyra från den andra delägaren till vår bostadsrätt även om bara jag bor kvar?

2020-09-12 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Kan man kräva hyra för ett bostadsrätt från den andra ägaren även om han inte bo längre på denna bostad man äger tillsammans??
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni har ett s.k. solidariskt betalningsansvar för de skulder ni har tagit på er gemensamt, om inget annat har avtalats (2 § första stycket skuldebrevslagen). Detta innebär att den som kräver betalning av hyran kan kräva hela beloppet från någon av er. Sedan har den som har betalat hela hyran rätt att kräva betalning av den andra delägaren för dennes del (2 § andra stycket skuldebrevslagen). Att ni, om inget annat är avtalat, ska dela på de kostnader som uppkommer vid förvaltningen av den samägda bostadsrätten framgår också av lagen om samäganderätt (1 och 15 § lag om samäganderätt). Du har alltså rätt att kräva hyra från den andra delägaren även om han inte längre nyttjar bostadsrätten. Har du problem med att driva in hans skuld så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.Det kan dock vara en god idé att försöka nå en överenskommelse mellan er. Förslagsvis genom att du köper ut hans del eller att ni avtalar att han inte längre ska betala någon hyra. Detta beror på att varje ägare till samägd egendom kan kräva att egendomen ska tvångsförsäljas på offentlig auktion, om ni inte kommer överens eller har avtalat om något annat (6 § lag om samäganderätt).Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,