Skriva skuldebrev i efterhand?

2020-04-14 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag har lånat ut pengar till ett ab. Företaget har nu gått i konkurs och vi skrev inte något skuldbrev när jag lånade ut pengarna. Det handlar om flera lån under en lång tid. Allt är dock bokfört som skuld till närstående. Jag var VD i bolaget.Fråga, går det att skriva ett skuldbrev i efterhand
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt att upprätta ett skuldebrev i efterhand. Ett bra bevisdokument för att en skuld finns är ett skuldebrev. Av skuldebrevet ska det framgå hur mycket som lånats ut, eventuella överenskommelser om ränta, avbetalning eller likande. Ett skuldebrev behöver inte vara undertecknat rent juridiskt, men det är däremot fördelaktigt av bevisskäl. Skuldebrevet ska därmed undertecknas av dig och den du lånat ut pengar till. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan Kronofogden begära att deras krav ska betalas av lösöre i dödsbo?

2019-06-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Min mamma har gjort en bouppteckning efter att hennes man/min pappa gått bort. I bouppteckning tog hon upp 25000:- vardera i lösöre. Detta är då för bohag som t ex möbler och husgeråd.Min far hade en skuld till ett inkassobolag och de menar nu då att de har rätt till 25000:- pga lösöret. Men det är saker som inte har något värde och dessutom innebär det då att min mamma måste sälja saker som hon använder. Kronofogden har tidigare fastslagit att det inte finns något värde i detta. Då man inte ärver en skuld så undrar jag om inkassobolaget har rätt till detta och tvinga mamma till försäljning av sakerna som hon troligtvis inte får något för.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att din pappa (den avlidne) hade skulder att betala och att inkassobolaget nu vill få betalt för dessa skulder av det som är av värde i dödsboet, vilket mitt svar nu kommer att grunda sig på. Då din pappa och mamma var gifta, upplöstes deras äktenskap när din pappa avled. När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras, enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Denna bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade, enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Vad som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Vad som utgör enskild egendom framkommer i 9 kap. 2 § ÄktB och kan till exempel vara egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, eller egendom som make fått genom gåva, arv eller testamente. Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas, enligt 11 kap. 1 § ÄktB och vid denna andelsberäkning ska en makes skulder som fanns när dödsfallet inträffade avräknas från dennes giftorättsgods, enligt 11 kap. 2 § ÄktB. När bodelning sedan har upprättats, ska denna bodelningshandling lämnas in till skatteverket för registrering, enligt 13 kap. 6 § ÄktB. När bodelningshandlingen har registrerats blir den synlig för eventuella borgenärer, för att de ska få möjlighet att sedan driva in sina fordringar.Sammanfattningsvis kan alltså inkassobolaget begära att deras fordring ska betalas av lösöret i dödsboet, eftersom skulder ska avräknas från en makes giftorättsgods vid bodelning och ska sedan lösas mot tillgångar i dödsboet. Dock får endast kronofogden begära in sådan egendom som är av värde, för att täcka och lösa in dem för gäldenärens skulder, enligt 4 kap. 3 § Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att Kronofogden inte kan kräva gäldenären på försäljning av egendom, om egendomen inte är av värde för att gäldenärens skuld kommer att täckas.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Min konkursförvaltare har sålt till underpris, vad kan jag göra?

2019-08-26 i Konkurs
FRÅGA |Jag begärde mitt AB i konkurs 2018-10-31 då jag såg att det inte skulle löna sig på sikt, i bolaget fanns mark, samt fastigheter som blivit värderade till 5500000kr, konkursförvaltaren sålde rubbet för 2200000kr, detta innebar att jag själv åkte dit på ett borgensåtagande på 300000kr till banken då dom ej fick in tillräckligt för att täcka skulderna, dom totala lånen uppgick till 4300000kr, jag anser att förvaltaren sålt till underpris, vad kan jag göra?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En konkursförvaltares uppgifter och ansvar finnes i 7 kap. 1 § Konkurslagen (KonkL). Konkursförvaltaren ska avveckla konkursboet så snabbt som möjligt och tillfredsställa borgenärerna, således främja en snabb konkurs för gäldenärens rätt. Konkursförvaltaren har ett särskilt borgenärsintresse och ska ge dem så mycket pengar som möjligt, enligt 7 kap. 8 § KonkL. Sammanfattningsvis betyder det att en konkursförvaltare har ett samhällsintresse att beakta i sitt arbete och således har konkursförvaltaren ett skadeståndsansvar enligt 17 kap. 1 § KonkL. Skadeståndsansvaret innebär att konkursförvaltaren kan bli skadeståndsskyldig till en konkursborgenär eller gäldenär för de skador som denne vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen (med flit) eller av oaktsamhet orsakar konkursboet. Skadeståndet kan sedan jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt. I ditt fall innebär detta att du kan yrka för att din konkursförvaltare har orsakat skador i ditt konkursbo, med grunden för att denne har sålt till underpris med hänsyn till boets värde. Det du dock bör reflektera över är som tidigare nämnt konkursförvaltarens huvudsakliga uppgift, det vill säga avveckla konkursboet så fort som möjligt genom att driva in fordringar. Detta innebär således att en konkursförvaltare inte kan tvinga en köpare att betala, utan istället erbjuda en förhandling för att driva in fordringen så fort som möjligt och således påverkas inte köparen av konkursen. Detta innebär att ett en fordring kan drivas in genom att konkursförvaltaren exempelvis erbjuder köparen att "betalar du idag behöver du endast betala halva priset" , för att driva in fordringar så fort som möjligt, enligt 7 kap. 1 § KonkL. Utifrån informationen i din fråga är det mycket möjligt att din konkursförvaltare har handlat efter att driva in fordringar så snabbt som möjligt, för att främja en snabb konkurs för din rätt och således kan denne anses ha uppfyllt sin plikt att främja ett samhällsintresse. Vidare innebär detta att det krävs mer information, än informationen i din fråga, för att utreda dina chanser för ett eventuellt skadestånd från konkursförvaltaren och således råder jag dig till att kontakta någon av våra jurister här på Lawline, för att utreda dina chanser vidare. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,