Medlåntagare

2018-10-08 i Skuld
FRÅGA |Vad innebär det rent juridiskt för oss.?Jag äger ensam min villa idag, när jag separera så fick min pappa gå in och bli medlåntagare, alltså inte borgensman. Så med andra ord står han för halva mina lån på huset men jag är fortfarande ensam ägare. Om han går bort? Och när mamma går bort? Vad händer med skulden? Jag har en syster. Banken pratade något om att det kunde påverka henne. Man kan väll inte avskriva hans del av skulden när han går bort?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline.Vad innebär "medlåntagare"?Medlåntagarskap nästan samma som solidarisk borgensmannaskap. Solidarisk borgensmannaskap innebär att man tillsammans med andra står som part i ett lån och svarar lika mycket som alla andra för skulden. Man svarar envar för hela skulden men har sedan regressrätt mot de andra gäldenärerna. 10 kap. 9§ handelsbalken. Att vara medlåntagare innebär att man solidariskt med låntagaren svarar för en skuld. Ofta sker detta för att ge borgenärer (t.ex. banker) en lite starkare garanti för deras lån. Denna solidariska förpliktelse fungerar lite annorlunda från en vanlig enkel borgen då borgenären kan kräva in betalningen från vilken av parterna de vill. Borgenären måste alltså inte vända sig direkt till "låntagaren" innan de vänder sig till "medlåntagaren" som de måste göra när det gäller en enkel borgen. De två låntagarna har sedan regressrätt mot varandra i vilket om borgenären kräver in hela skulden av t.ex. "medlåntagaren" kan denne sedan kräva "låntagaren" på halva beloppet då de båda anses dela lika på skulden. Detta framgår av 10 kap. 9§ handelsbalken. Som medlåntagare står båda parter på avtalet i vilket de båda måste deklarera. Detta innebär att alla parter ska deklarera för lika del. Om det är två gäldenärer ska de deklarera för 50% vardera. Detta gäller inte nödvändigtvis för solidarisk borgen med gör det i de flesta fallen.Vad händer om borgenspart går bort?Som ovan sagt så svarar gäldenärerna solidariskt för skulden oavsett om man kallar den medlåntagarskap eller solidarisk borgen. Om ena parten dör så kan denne person inte vara part i ett avtal utan då kommer den efterlevande parten att få stå för hela lånet. Detta eftersom banken kan vända sig till vilken av parterna de vill. Om denna situation skulle uppstå så har den efterlevande parten regressrätt mot dödsboet. Detta kan dock vålla ett problem.Om skulden ska betalas (säg 1 000 000) så svarar du och din pappa gemensamt för beloppet. Banken kan välja att kräva dig på 1 000 000 kronor eller din pappa på 1 000 000 kronor. Om din far går bort så kommer du vara tvungen att betala de 1 000 000 kronorna men du kan sedan, genom din regressrätt, få ut 500 000 kronor från din fars dödsbo. Problemet ligger i att ett dödsbo inte har oändligt med pengar. Eftersom dödsboets finanser utgörs av de tillgångar den avlidne efterlämnas sig så finns det en viss summa pengar. Om din fars dödsbo inte har 500 000 kronor utan kanske 200 000 kronor kommer du kanske inte att få ut hela det belopp som din regressrätt tillåter.Skulden kommer dock inte att föras vidare längre än så. Detta innebär att skulden inte kommer att överföras på någon annan familjemedlem eller dylikt. Det som påverkar din syster och moder är att din fars kvarlåtenskap sjunker p.g.a. din regressrätt. Vänligen/

Preskription av fordran.

2018-06-12 i Preskription
FRÅGA |Företaget gjorde sin beställning och fick fakturan 2015-06-02. På fakturan framgår inte att den ska säljas vidare. Kunden inväntar en kredit, därför betalades den inte på direkten inom 20 dagar. Ingen kredit når kunden. Inga påminnelser når kunden under denna tid. Kunden betalar hela beloppet, 2016-02-09 till leverantörens bankgironummer som står på fakturan. Nu 20180604 inkommer till Tingsrätten att kunde skulle betalat till gäldenären. Hur länge kan en gäldenär avvakta innan skulden krävs in. Det är 2,4 år! vilken lagtext gäller?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I det du skrev tolkar jag att "Kunden" är en konsument och är gäldenär (skyldig pengar) till företaget som är borgenär (berättigad pengar). Preskription.När det gäller hur länge man kan göra en fordran gällande finns aktuell reglering i preskriptionslagen. Det finns 2 versioner av preskriptionstiden. Den ena tiden löper om 10 år från dess att fordran/krediten uppstått eller 10 år från dess att gäldenären erkänt skulden på nytt till borgenären 2§ 1st preskriptionslagen. Vad som menas med att på nytt erkänna skulden är att detta är en åtgärd för att bryta preskriptionstiden. Om den exempelvis gått 8 år från dess att fordran uppkommit kan borgenären skicka ett brev eller annan påminnelse till gäldenären för att starta om tiden. Om gäldenären erkänner fordrans existens kommer 10-årstiden att börja om från den dag gäldenärens erkänt fordrans existens (5&6§ Preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan även ske genom att man lämnar in en stämning till tingsrätten (7§ Preskriptionslagen). Det kräver dock inte alltid att gäldenären erkänner fordran. Ibland händer det att gäldenären menar att ingen påminnelse mottagits av olika skäl. Detta kan vara att posten slarvat bort breven eller att de skickats till fel adress. Praxis menar att om borgenären skickat minst 2 rekommenderade brev till en adress som de i god tro tror att gäldenären bor på har fortfarande ett preskriptionsbrott skett. Har dock tiden om 10 år löpt ut har fordran preskriberats och kan inte längre göras gällande (2§ Preskriptionslagen). Preskription av konsuments fordran. Om gäldenären är en konsument gäller exakt samma sak fast tiden är 3 år istället för 10 år (2§ 2st Preskriptionslagen). Vänligen

Preskription

2018-03-06 i Preskription
FRÅGA |Hej jsg fick idag ett brev från eurocredit ang en skul från 960410 då jag var 16år och jag visste inte om att denna skuld fanns men jsg har skrivet ett brev till som innehöll detta. Där jag åberopa att skulden har preskriberats med hänvisning till dels 2 § Preskriptionslagen och dels till rättsfallet NJA 1996 s. 809 och påpeka att du inte har fått några brev, och att de bär bevisbördan för att breven har nått dig. Men om de hävdar de nu gjort detta men inte skickat det rekommenderat utan säger som andra inkasso bolagen: breven har inte gått i retur o därmed anser vi att avbrott har skett.. Vad gör jag då? Har precis betalat alla mina skulder men denna är ingen jag vetat om.. dessutom har de som skulden varit till fått sitt tillstånd indraget pga nått cosavförsäkring AB.. tacksam för hjälp
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att redogöra för hur preskription runt skulder ser ut. Ett sammanfattat svar finns längst ned.Preskription.Mycket riktigt preskriberas en skuld om borgenären (skuldägaren/inkasso) inte bryter preskriptionen innan tiden gått ut (2§ preskriptionslagen). Den normala löptiden mellan två privatpersoner eller två företag är 10 år. Om dock skuldförhållandet är mellan en konsument och en näringsidkare är preskriptionen 3 år (2§ 2st preskriptionslagen). Exempel på när preskriptionstiden är bara 3 år är kreditköp, kommersiella lån etc. Detta framgår även avNJA 1996 s. 809 (Högsta domstolens domskäl). Om borgenären inte avbryter preskriptionstiden kommer skulden att falla bort helt och hållet. (8§ preskriptionslagen).Avbrott av preskription. För att en preskriptionstid ska anses vara bruten krävs det att den skuldsatte (gäldenären) erkänner att skulden finns, har mottagit påminnelse om skulden eller att talan väcks i domstol (5§ preskriptionslagen). Alternativen när gäldenären erkänner att skulden finns eller att talan väcks i domstol är relativt okomplicerat, men när borgenären skickar ett brev/påminnelse som inte kommer fram kan problem uppstå. Det krävs inte i alla lägen att gäldenären faktiskt fått brevet, utan det kan räcka att borgenären verkligen försökt påminna gäldenären om skulden för att preskriptionstiden ska anses vara bruten. Det räcker att man skickat påminnelser till den post som gäldenären har anledning att bevaka. Men ansvaret för att preskriptionstiden bryts ligger på borgenären. Exakt vad som krävs utav borgenären för att bryta preskriptionstiden varierar. Om man kollar på NJA 1996 s. 809 så menar HD att borgenären måste styrka att gäldenären mottagit breven. Det räcker dock för bolagen att de kan bevisa att de skickat ett större antal brev. I NJA 2007 s. 157 ansågs 10 brev räcka då alla skickats till hans post och i NJA 2016 s. 332 räckte 2 rekommenderade brev som skickats till hans bokföringsadress.Sammanfattat svar:Borgenären har alltså bevisbördan och ansvaret för att brevet skickats rätt. Att skicka endast 1 brev brukar inte räcka men att skicka flera brev till en persons bokföringsadress brukar räcka. Detta måste däremot borgenären kunna påvisa, att breven verkligen skickats till rätt adress. Om dock gäldenären kan påvisa skäl att denna inte skulle fått brevet trots flera påminnelser till rätt adress kan preskriptionstiden anses icke avbruten.I ditt fall verkar det inte initialt som att inkassobolaget gjort det som krävs för att preskriptionstiden ska anses avbruten. Om de inte skickat brevet rekommenderat eller bara 1 eller 2 påminnelser bör alltså preskriptionstiden löpt ut. Jag skulle rekommendera dig att kontakta Lawlines kostnadsfria telefonrådgivning på numret 08-533 300 04. Vänligen

Skuldsanering

2018-08-20 i Skuldsanering
FRÅGA |Har man rätt till Skuldsanering om man har fått ut på en Stora pengar ( 1,7 mljoner) livförsäkring?Dessa personer har gjort något konstigt så att Kronofogden bl.a inte fått reda på dessa pengar så dom har inte betalat till baka skulderna som dom har till kronofogden, ( vet ej vad dom gjort).Men frågan är om man har rätt till skuldsanering?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skuldsanering.När en fysisk person har såpass tunga skulder att denna inte kan förväntas betala tillbaka skulden under en mycket lång tid har denna möjlighet till skuldsanering. Skuldsanering innebär kortfattat att kronofogdemyndigheten utmäter viss del av lön och andra saker med värde under en viss tid. Den skuld som återstår skrivs sedan av. Under denna saneringstid får man behålla en summa som varierar beroende på personliga omständigheter.När man ansöker om skuldsanering kommer kronofogdemyndigheter att göra en utredning om lämplighet. Förlänade krav måste uppfyllas:-Personen ska ha sina huvudsaklig intressen i Sverige (6§ Lag om skuldsanering).-Personen ska inte kunna betala av sina skulder under en bestående tid (lång tid) (7§ Lag om skuldsanering).-Skuldsanering ska vara skäligt. Underlaget till skälighetsbedömningen är personens ansträngningar att betala av skulden och hur denne samarbetat under handläggningen av ärendet (9§ Lag om skuldsanering).-Om tidigare skuldsanering finns på samma person får man endast ännu en sanering om speciella omständigheter föreligger (10§ Lag om skuldsanering).Svar.Att undanhålla ett så pass stort belopp från kronofogdemyndigheten kan leda till att skuldsaneringen nekas enligt 7 och 9§§ Lag om skuldsanering. Detta eftersom pengarna kan användas för att betala skulden enligt 7§ Lag om skuldebrev har personen inget behov av skuldsanering om pengarna räcker till att betala allt. Även eftersom att undanhålla pengar fåra kronofogdemyndigheten ger tecken på att man inte vill betala av skulden så kan skuldsaneringen nekas härigenom. Sammanfattat brukar man inte ha rätt till skuldsanering i detta fall. Om inte skulden överstiger 1 700 000 sek.Vänligen

Förlikning

2018-04-19 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Tjena jag fick nyss ett brev angående förlikning ifrån Njord Law firm, är detta något som ni tycker man ska betala? Svara på? eller ska vi bara skita i det. mvh Jonathan
Henrik Berg |Hej.Tack för din fråga.Det beror lite på vad det står exakt i brevet. En förlikning kan uppkomma av olika skäl. Exempel på vanliga förlikningar är t.ex. reklamation. Sedan finns det versioner om när ena parten vill ha skadestånd och parterna sedan kommer överens om ett belopp utan rättsväsendets inblandande. Man kan säga att det är en frivillig lösning på ett juridiks problem (civilrättsligt). Min rekommendation är att du tar kontakt med företaget och försöker minnas om du kan ha gjort/hamnat i en situation där en förlikning kan ha uppstått. T.ex. om du reklamerat något eller begärt ersättning för något. Alternativt att någon begärt ersättning av dig eller reklamerat något till dig. Vänligen

Hur länge gäller ett borgensavtal?

2017-11-15 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |HejMin man har varit borgensman för en hyresrätt till vår dotterKontraktet gick ut 20170731Vid besiktningen som vi inte kunde medverka vid 20170731 så kom man fram till att hon hade rökt i lägenheten i ett av rummen vid balkongen men inte så stora skador tycker vi som dom ansåg att det skulle kosta 8.000 att återställaStår inte skrivet i kontraktet att det är förbjudet att röka i lägenhetenLägenheten skulle efter hennes flytt totalrenoveras det var inte bara hennes utan alla lägenheter i fastigheten skulle renoveras efter hand Vid för besiktningen i början av juli månad så frågar hon hyresvärden just om detta att hon rökt och om vi själva skulle justera detta innan flyttTill svar fick hon då att det tar vi vid slutbesiktningenEftersom vi inte kunde medverka då bl.a pga att dom hade meddelat oss fel tid så bad vår dotter dom att kontakta oss så fort det var klart så att vi hade möjlighet att om det behövdes att återställa de rum som dom ansåg var rökt i, till saken hör att vi satt och väntade på deras samtal som aldrig kom och dom säger att dom ringt fast vi vet att dom ej gjorde det Har varit och pratat med hyresvärden om detta och dom säger då att ord står mot ordFick dock ner kostnaden till 4.000Denna faktura skicka dom oss 2 månader efter kontraktets utgångMin fråga är, är min man fortfarande ansvarig som borgensman för detta krav pga sitt borgensåtagande på hyreskontraktet
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge och vilka kostnader borgensavtalet gäller?Ett sammanfattat svar står längst ned.Vad är en borgen?Syftet med ett borgensavtal är att borgensmannen ska gå in i huvudmannens (er dotter) ställe om er dotter inte själv kan betala (10 kap. 8§ handelsbalken). Ett borgensavtal brukar kallas "accessorisk avtal" som innebär att borgensavtalet och huvudavtalet hänger ihop. Borgensavtalet kan inte fortsätta/överleva utan huvudavtalet. Om huvudavtalet upphör så upphör också borgensavtalet att gälla. Detta innebär även att borgensavtalet gör borgensmannen skyldig att betala det som huvudmannen inte kan betala. Huvudmannens betalningsskyldighet blir då borgensmannens betalningsskyldighet i slutändan. Så om er dotter hade varit skyldig att betala de 4000 kronorna så är även din man det. Detta gäller allt relaterat till lägenheten. Om inte avtalet specifikt medger borgensåtagande för just en speciell kostnad eller del.Eftersom din fråga handlar om ett skadestånd så är det inte ovanligt att fakturan kommer senare än skadans uppkomst. Framför allt i och med slutbesiktning. Det innebär däremot inte att skadan uppkom/betalningsskyldigheten utlöstes vid ett senare tillfälle.Vad är det för typ av borgen?Beroende på vilken form av borgen din man gick in i så har borgenären (hyresvärden) olika möjligheter. På din fråga låter det som att det antingen är en enkel borgen eller en proprieborgen. En enkel borgen innebär att borgenären (hyresvärden) först måste rikta krav och försöka driva in betalningen från huvudmannen/gäldenären (er dotter). Om det inte går så får borgenären rikta krav mot borgensmannen (din man). (10 kap. 8§ handelsbalken)En proprieborgen innebär att borgenären kan rikta krav mot borgensmannen direkt istället för att först behöva försöka driva in betalningen från huvudmannen.Summering och svar.Borgensavtal förpliktigar din man att betala om er dotter inte kan det. Så det er dotter kan eller kunde blivit betalningsskyldig för kan din man också bli när det gäller lägenheten. Din man måste alltså betala om din dotter skulle behövt det.Däremot om det sått i avtalet att borgensavtalet endast gäller hyran och inget annat så behöver din man nog inte betala de 4000 kronorna. Men då måste det specifikt stå i avtalet. Hoppas att du fick ett svar på frågan. Om du har fler frågor eller behöver fortsatt juridisk hjälp så är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen.Mvh/Henrik Berg