Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?

2021-10-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej kan fogden ta av min frus lön eller bil för skulder som jag har långt före vi gifte oss ? Hur kan vi skydda oss mot det isåfall ? Äktenskapsförord ? Kan med hjälp av advokat man göra ett så kallat ackord. Betala en del av skulden för att få ett avslut ?
Frida Källhage |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Det korta svaret är nej, kronofogden kan inte utmäta din frus konto eller bil för att betala dina skulder. Nedan följer en förklaring varför:Även fast ni är gifta så äger vardera make sina egna saker och ansvarar för sina egna skulder. Kronofogden har rätt att utmäta lös egendom men den måste tillhöra gäldenären, dvs den som har skulden hos kronofogden, 4 kap 17§ UB. Lös egendom är exempelvis elektronik, bilar, pengar och dylikt. Sådan egendom som inte tillhör dig kan kronofogden således inte utmäta.Det som kan ställa till problem är om ägandeförhållanden är oklara. Sådan egendom som ni använder tillsammans, exempelvis möbler, kan kronofogden utmäta om det inte finns bevis på att ni äger den tillsammans eller att din fru äger egendomen. Detta beror på att det finns en presumtionsregel som presumerar att du äger egendomen om det inte finns bevis för något annat ägandeförhållande, 4 kap 19§ UB. Genom att spara kvitton, fakturor eller liknande som bevisar att ni antingen köpt saken gemensamt eller att din fru har köpt den kan ni undvika en sådan situation. Du nämner din frus lön och din frus bil, så länge hon står som innehavare till bankkontot där lönen kommer in och som ägare av bilen kan kronofogden inte utmäta egendomen.Baserat på det jag skrivit ovan finner jag ingen anledning att skriva ett äktenskapsförord eller kontakta en advokat. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Makars egendomsförhållande vid utmätning

2021-10-10 i Utmätning
FRÅGA |Hej kan fogden ta av min frus lön eller bil för skulder som jag har långt före vi gifte oss ? Hur kan vi skydda oss mot det isåfall ? Äktenskapsförord ? Kan med hjälp av advokat man göra ett så kallat ackord. Betala en del av skulden för att få ett avslut ? Har av en släkting hört att ska gå och i såfall lånar han mig pengar till det.
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lönen och bilenInom svensk äktenskapsrätt gäller att en make fortfarande är sin egen självständiga individ även inom äktenskap, någon total juridisk förening mellan makarna sker alltså inte. Ett uttryck för detta finns i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Där sägs att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, således ska alltså inte den ena maken behöva betala för den andres skulder. Därmed får en makes lön inte utmätas för gäldande av den skuldsatte makes skulder.Vad gäller bilen blir det något mer komplicerat. Ofta är det svårt att avgöra vad i ett hem som tillhör vem av makarna. I utmätningssituationer brukar makarna därmed inte sällan hävda att egendom som är särskilt värdefull eller har affektionsvärde för dem tillhör den icke skuldsatte maken, alternativt att de försöker ändra ägandeförhållandet för viss egendom i sista minuten. Detta anses innebära en påtaglig risk för att utmätningsprocessen försvåras vilket har ansetts hämma den allmänna omsättningen i samhället till en oacceptabel nivå. Därmed finns en så kallad "presumtionsregel" i 4 kap. 19 § utsökningsbalken (UB). Denna säger att om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning ska gäldenären anses som ägare till egendomen, om det inte görs troligt att makarna är samägare och det ej heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan.Denna regel om presumerat/antaget ägandeskap kan dock lätt sättas ur spel om det kan bevisas att din fru är bilens ägare, vilket görs genom att framlägga bevis om att hon betalade (alltså använde sina pengar) för bilen. Bevisning för ägandeskap av egendom av det här slaget bör ofta finnas. Finns det exempelvis bankutdrag från din frus konto avseende bilköpet så torde det utgöra tillräcklig bevisning vilket då innebär att bilen ej kan utmätas för dina skulder.Ackord?Ackord kommer i olika former men för privatpersoner kommer ett underhandsackord i fråga, vilket innebär att du får förhandla med dina borgenärer om ett möjligt ackords inträde. För den förhandlingen kan ett juridiskt ombud vara att rekommendera.

Hur påverkas jag av min makas/makes skulder, och kan Kronofogden utmäta min egendom och lön för hens skulder?

2021-08-14 i Utmätning
FRÅGA |HejJag har en fråga angående maka/makes skulder, när man är gift och bor ihop.Vi säger att jag inte har några skulder, men maken har skulder och han hamnar i kronofogden, vad gäller det för den andras lön och tillgångar? det som hon har köpt själv till deras gemensamma hem: möbler, bil, tv, köksbord osv Kommer kronofogden ta alla möbler, bil trots att hon bevisar via kvitton och konto att hon har betalat dessa själv via sitt konto?Hur blir det med min lön? kommer kronofogden dra pengar från min lön/konto trots att jag inte har några skulder själv?(Glömde säga att äktenskapsförord finns, att var och en behåller sina tillgångar och skulder vid en skilsmässa. Men som jag har förstått så gäller den inte förrän skilsmässa sker) Tacksam för svar Mvh
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag uppfattar det som att du har några frågor kring en makars skulder. Jag tolkar det som att du har dessa delfrågor:1. Vad händer om en maka/make har skulder och hamnar hos Kronofogden?2. Vilken egendom kan Kronofogden utmäta, när endast ena maken/makan hamnar där?3. Kan Kronofogden göra en löneutmätning hos den andra maken/makan som inte har egna skulder, för den skuldsatta makens/makans räkning?4. Påverkar ett äktenskapsförord ovanstående funderingar?De regler som är aktuella för dina funderingar återfinns i dels äktenskapsbalken (ÄktB), dels i utsökningsbalken (UB). Jag kommer gå igenom dessa regler och förklara vad de innebär, för att sedan använda dem för att besvara dina frågor. Jag kommer även skriva med en sammanfattning i slutet av mitt svar.Vad händer om en maka/make har skulder, och som hamnar hos Kronofogden?Makar ansvarar själva för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det betyder att du inte kan bli personligt betalningsskyldig för din makes/makas skulder. Om din make/maka hamnar hos Kronofogden kan det dock indirekt uppstå undantag från detta.Vilken egendom kan Kronofogden utmäta?Kronofogden får utmäta lös egendom som framgår att den tillhör gäldenären (4 kap. 18 § UB). Det innebär att Kronofogden ska utmäta saker som tillhör den skuldsatta partnern. Den lösa egendomen anses tillhöra den skuldsatte om den skuldsatte har egendomen i sin besittning, och det inte kan göras sannolikt att egendomen samägs med den andre makan/maken eller att den tillhör någon annan (4 kap. 19 § UB). Det betyder att alla saker i hemmet anses tillhöra den skuldsatta som denna har hos sig. Men om det går att visa att ni äger vissa saker tillsammans, eller att dem endast tillhör dig, så anses dem inte tillhöra endast den skuldsatta, och kan därmed inte utmätas. Sådana bevis kan exempelvis kvitton, kontoutdrag eller registrering på vem som har köpt och äger egendomen.Du nämner att det finns viss egendom som det finns kvitton på att, vad jag förstår, den skuldsatta partnern köpt. Det är då sådana saker som Kronofogden kan utmäta då ni kan bevisa att dessa är hens. Vad gäller bilar kan de även titta på vem som är registrerad som ägare.För att Kronofogden inte ska utmäta saker som ni äger gemensamt, eller som du som inte är skuldsatt äger själv, behöver också detta kunna bevisas. Det kan då också vara genom olika kvitton, kontoutdrag, och eventuella ägarregistreringar. Går det inte att bevisa att något tillhör endast dig eller er båda tillsammans, så kan Kronofogden utmäta dessa ändå. Detta utgör därmed ett undantag från regeln att du inte kan bli personligt betalningsskyldig för din makas/makes skulder, då även dina saker kan bli utmätta om du inte kan bevisa att de är just dina.Kan Kronofogden utföra löneutmätning hos den make/maka som inte är skuldsatt?Som nämnt ovan så är det den skuldsattas egendom som Kronofogden kan utmäta, och en make svarar själv för sina skulder, så är det endast den skuldsattas lön som är föremål för utmätning. Men som gift har man oftast en gemensam ekonomi, vilket gör att ens makas/makes skulder ändå påverkar sin egen ekonomi. Då din lön är en del av gemensamma hushållets ekonomi, kan denna därför vara med vid beräkning av det belopp som kommer utmätas av din makas/makes lön.Kan ett äktenskapsförord påverka skulderna och Kronofogdens utmätning?Du nämner att det finns ett äktenskapsförord, där det står skrivet att var och en av makarna behåller sina tillgångar och skulder vid en eventuell skilsmässa. Som du nämner, så är äktenskapsförordet aktuellt vid en skilsmässa och bodelning. Det innebär att detta inte kommer att bli aktuellt vid utmätning av Kronofogden eller liknande, utan då gäller ovanstående regler som jag gått igenom.SammanfattningHuvudregeln är att makar svarar själva för sina egna skulder, och är inte personligt betalningsskyldiga för varandras skulder. Undantag från detta är när utmätning av egendom av Kronofogden är aktuell, och man inte kan bevisa att viss egendom tillhör den icke skuldsatta makan/maken. Egendom anses nämligen tillhöra den skuldsatta om den är i skuldsattas besittning, och om det inte går att bevisa att egendomen tillhör båda makarna tillsammans, eller endast den icke skuldsatta. Vid löneutmätning, så sker detta på den skuldsatta partnerns lön, men har man gemensam ekonomi så kan även den andre makans/makens ekonomi påverkas.Du kan läsa mer om utmätning på Kronofogdens hemsida, här.Jag hoppas att jag tolkat dina frågor rätt, och att jag har kunnat besvara dessa. Om jag missuppfattat något i din fråga, eller du har fler funderingar, så är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!Jag önskar dig en fortsatt härlig sommar!Vänligen,

Är make/make ansvarig för andra makens lån?

2020-10-22 i Skuld
FRÅGA |HejFör två år sedan lånade min dåvarande (paret är numera skilda) svärson 7.000:-/mån i fem månader totalt 35.000:- av mig då hans ekonomi blev ansträngd pga utförsäkring i sjukkassa efter en magoperation. Att det var ett lån klargjorde vi tydligt och att han skulle betala av lånet när han återgått i arbete.Jag har fått halva beloppet 17.500:- reglerat, resterande tycker han f.d. hustrun, (min dotter) skall betala.Är maka/make ansvarig för privat lån. Båda personerna har numera nytt enskilt boende och bodelning är gjord. Äktenskapsförord fanns inte.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån den information du delgett oss i din fråga lånade din f.d. svärson totalt 35.000 kronor av dig för ungefär två år sedan. Ni kom tydligt överens om att det rörde sig om ett lån och att han skulle betala av lånet när han började arbeta igen. Du har nu fått tillbaka hälften av det utlånade, resten tycker han att din dotter (hans f.d. hustru) ska betala. Du undrar därför om make/maka är ansvarig för den andre makens lån.I det fall du beskriver finns det såvitt jag förstår ett avtalsförhållande (själva lånet med överenskommelse om återbetalning) mellan dig och din f.d. svärson. Den som ingår ett lån kan binda sig själv, inte tredje man. Det innebär att din f.d. svärson kan endast ingå ett avtal om sin egen prestation, inte om sin f.d. hustrus. Om avtalet är mellan dig och din f.d. svärson är det han som är betalningsansvarig. En make kan inte automatiskt bli betalningsskyldig för den andre makens skulder. Enligt äktenskapsbalkens regler svarar varje make för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är dessutom en sådan skuld det bör ha tagits hänsyn till i bodelningen när han och din dotter skilde sig.Som svar på din fråga är din dotter inte medlåntagare och betalningsskyldig om det inte avtalats om det mellan henne och dig. Är det du och din f.d. svärson som ingått ett avtal är det han som är betalningsskyldig. Han kan inte ingå ett avtal som skapar betalningsskyldighet för sin hustru.I ditt fall framkommer det inte helt klart om du har ett muntligt eller skriftligt låneavtal. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt sådant; däremot är ett skriftligt att föredra ur bevissynpunkt. Om du går vidare för att få betalt är det du som har bevisbördan för att det finns ett avtal och vad ni avtalat om. Om du har ett skriftligt låneavtal (ett s.k. skuldebrev) kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Bestämmelser om betalningsföreläggande finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få gäldenären (den betalningsskyldige) att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §). Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.Det som händer när det ansöks om ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till gäldenären (låntagaren) och följande kan hända:1. Gäldenären väljer att betala till dig. 2. Gäldenären invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen. 3. Gäldenären hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att gäldenären är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.Om gäldenären betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och vederbörande inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos gäldenären.Om du inte har ett skriftligt skuldebrev blir det svårare för dig att bevisa. I det fallet kan det vara en idé att anlita en jurist som till att börja med skickar ett brev till din f.d. svärson. Förhoppningsvis kan det vara tillräckligt för att han ska betala. Om det inte hjälper kan juristen råda dig vidare och hjälpa dig i bedömningen om det finns tillräckligt med bevisning för att stämma honom till domstol för att få betalt. Givetvis kan juristen företräda dig även inför domstol. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur länge är ett skuldebrev giltigt?

2021-10-13 i Preskription
FRÅGA |Hej!Vi har skrivit ett skuldebrev då jag löste in bolånet, vi har även ett äktenskapsförord.Är det verkligen så att ett skuldebrev bara gäller i 10 år? Om vi bor kvar i huset över 10 år vad kan jag göra för att skuldebrevet ska fortsätta gälla? Räcker det med muntlig påminnelse? Ingen ränta eller amortering är upptagen i skuldebrevet.
Viktor Vårlid |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag antar att du med "gäller" syftar på att skuldebrev kan preskriberas efter 10 år. Jag antar även att skuldebrevet är upprättat gentemot din partner.En sådan situation regleras genom preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln är här att en fordran preskriberas efter 10 år (2 § första stycket PreskL). Så som uttrycks i senast nämnda paragraf är undantaget från detta s.k preskriptionsavbrott. Om preskriptionen avbryts återställs preskriptionstiden, dvs att den förnyas till ytterligare 10 år (6 § PreskL). Det finns ett flertal sätt ett preskriptionsavbrott kan uppstå på (5 § PreskL). Preskriptionen avbryts genom att din partner utfäster betalning (delbetalning eller dyl.), erlägger ränta eller amortering, erkänner den inför dig, genom att du utfäster en skriftlig påminnelse eller genom att du kräver in pengarna rättsligt (dvs genom stämning, ärende hos kronofogden eller dylikt).Det räcker att ett av alternativen ovan genomförs för att preskriptionen ska avbrytas. Förslagsvis kan ni komma överens om att din partner betalar dig 1 kr om året via autogiro, där autogirot har en medföljande anteckning som kan lyda något i stil med "Delbetalning avseende skuldebrev upprättat ÅÅÅÅ-MM-DD med avsikt för preskriptionsavbrott i enlighet med 5 § preskriptionslagen".Svaret på din fråga är alltså att det beror på om ett preskriptionsavbrott har förekommit.Jag hoppas att vi på Lawline har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Regressrätt

2021-10-07 i Fordringar
FRÅGA |Min fru har lämnat mig. Vi har äktenskapsförord. Vi tog ett bolån dom i praktiken var ett lån för konsumtion då vi båda var utan arbete och a-kassan var slut. Lånet tog vi tillsammans. Jag sålde huset för att betala av lånet, och har köpt en bostadsrätt. Jag har med andra ord, betalat hela lånet, även om hon borde betalat sin halva. Går det att återkräva, eller använda när jag ska betala reavinstskatten för villan. Villan såldes för 5300 000 och bostadsrätten köptes för 2000 000 och jag är rädd att jag inte kommer ha råd att betala reavinstskatten. Det är mitt ärende. Tack för hjälpen och sätt mig i den kategori detta ärende passar.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Regressrätt När man gemensamt har tagit ett lån är samtliga solidariskt betalningsskyldiga, förutsatt att man inte har avtalat om något annat (2 § lagen om skuldebrev). Det innebär även att personen som betalar skulden har så kallad regressrätt gentemot sina medgäldenärer (2 § lagen om skuldebrev). I ditt fall medför detta således att du har rätt att återkräva hälften av beloppet från din medgäldenär. Hur kan du gå till väga? För att återkräva hälften är min rekommendation att du i ett första stadie skickar ett kravbrev till din medgäldenär. Om hon skulle motsätta sig betalningsskyldighet går det att väcka en fullgörelsetalan i domstol om saken för att få en så kallad exekutionstitel. Med hjälp av den kan du sedan få hjälp av Kronofogdemyndigheten med att driva in skulden. Du kan även välja att, istället för att skicka ett kravbrev, ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Det är dock viktigt att veta att Kronofogden då inte gör någon prövning av ärendet i materiellt hänseende. Detta innebär att ärendet läggs ner om din motpart bestrider betalningsskyldighet och för att gå vidare behöver du då väcka talan i domstol. Sammanfattning Du har rätt att kräva hälften av beloppet från din före detta fru. Detta kan du göra genom att skicka ett kravbrev till henne eller att ansöka om betalningsföreläggande. Skulle hon bestrida betalningsskyldighet kan du sedan väcka talan i domstol för att få hjälp med att driva in skulden. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett kravbrev så kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller om du har några frågor om mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan Kronofogden utmäta makes egendom när det är den andra maken som är skuldsatt?

2021-08-07 i Utmätning
FRÅGA |frågan gäller om två personer är gifta. och den ena har ärenden hos kronofogden. kan kronofogden utmäta make/makas egendom t.ex. hus, bostadsrätt, fordon. d.v.s. egendom som är registrerat ägande på den person som inte har skuld hos kronofogden. måste det finnas papper t.ex. som beskriver att bostad / fordon är enskild egendom trots att det finns lagfart/köpebevis/registreringsbevis som styrker vem som äger?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av utsökningsbalken (UB). Egendom som får utmätasUtgångspunkten är att Kronofogden får utmäta all egendom som är gäldenärens. Notera att det endast är gäldenärens egendom som får utmätas, dvs den egendom som tillhör den person som har ett ärende hos Kronofogden. Även för gifta så gäller det alltså att man själv ansvarar för sina skulder. Kronofogden kan inte vända krav mot dig enbart för att du är gift med en som har ett ärende hos Kronofogden. Det ska även poängteras att förekomsten av äktenskapsförord och enskild egendom får betydelse först vid dödsfall eller skilsmässa. Vid utmätning kan inte ett äktenskapsförord användas för att bevisa vem av makarna som äger viss egendom. Att du inte har något äktenskapsförord som anger vad som är enskild egendom spelar alltså ingen roll när det gäller utmätningen för makens skuld.Det kan dock vara svårt att avgöra vem som äger vilken egendom när ett gift par bor tillsammans och därför finns det ett antal presumtionsregler som gäller för fast egendom och lös egendom.Huset som fast egendomHuset är fast egendom och det får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären som har ett ärende hos Kronofogden och som har en skuld (UB 4 kap. 24 §). Ifall det endast är maken som inte är skuldsatt som har lagfart på huset, så får inte huset utmätas. Detta eftersom det då kan bevisas att det är inte är den skuldsatte maken som äger fastigheten. Har båda lagfart på huset så får bara den skuldsattes andel utmätas.Bostadsrätten som lös egendomBostadsrätten är lös egendom och får utmätas om det inte görs sannolikt att makarna är samägare eller att den make som inte är skuldsatt äger bostadsrätten i sin helhet (UB 4 kap. 19 §). Det beror alltså på ägarförhållandena om hela, hälften eller inget av bostadsrätten får utmätas. Om det finns ett köpebevis där det framgår att den skuldsatte maken inte är köpare av bostadsrätten så bör detta räcka för att denne inte ska anses vara ägare till egendomen och då får inte bostadsrätten utmätas. Det är dock även viktigt att den skuldsatte maken inte har bidragit ekonomisk till bostadsrätten, då det skulle kunna utgöra ett fall av så kallad dold samäganderätt. Det vill säga att den skuldsatte maken inte står som ägare till bostadsrätten men i och med att denne har bidragit ekonomisk så anses den skuldsatte trots detta vara ägare. Fordonet som lös egendomFordonet är lös egendom och får utmätas om det inte görs sannolikt att makarna är samägare eller att den make som inte är skuldsatt äger fordonet i sin helhet (UB 4 kap. 19 §). Registreringsbeviset bör räcka som bevisning för att göra det sannolikt att den skuldsatte maken inte äger fordonet och då får egendomen inte utmätas.SammanfattningDet är bara den skuldsattes egendom som får utmätas. Vid utmätning har det inte heller någon betydelse om det finns ett äktenskapsförord eller inte där det står vad som är enskild egendom. Vid utmätningen finns det presumtionsregler om vem som äger egendomen när det handlar om makar som bor tillsammans. Ifall det är den make som inte är skuldsatt som har lagfart, köpebrev och registreringsbevis, så räcker detta högst troligt till att bevisa att det inte är den skuldsatte maken som äger huset, bostadsrätten eller fordonet. Då får alltså ingen utmätning ske på den egendomen.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Hur fungerar skuldebrev vid någon av parternas död?

2020-08-04 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag har en fundering kring hur man på bästa sätt skriver avtal mellan familjemedlemmar. I detta fall ska en kvinna sälja sin husvagn till sin son. Istället för full lösen kommer ett skuldebrev upprättas på hela summan som reglerar skuld, löptid, amortering med mera. Dock finns ett stort frågetecken i detta fall och det är om respektive avtalspart går bort. Kvinnan har två barn till och därför vill kvinnan (långivaren) skriva in ett villkor i skuldebrevet ifall inte hela skulden har betalats av när kvinnan (långivaren) avlider. Den summa som inte betalats av kommer då vara en del av hennes tillgångar och hon vill därför att det skrivs in att sonen (låntagaren) måste lösa ut hennes två andra barn med den summan som arvsrätten reglerar. Är det något hon bör tänka på här när hon upprättar avtalet? En annan stor fundering är vad som händer med skulden om låntagaren (sonen) avlider. Sonens maka kommer ju således ärva husvagnen. Eftersom skuld inte kan ärvas/tas över när ens maka/make går bort så kommer ju plötsligt en del av skulden som låntagaren (sonen) har till sin mamma att försvinna. En tanke här var att skriva över husvagnen på sonen som en enskild egendom vid försäljning, men eftersom den ska säljas till sonen och inte ges bort som gåva så kan husvagnen inte bli enskild egendom (som jag förstått). Hur löser man detta dilemma? Vad ska kvinnan tänka på att skriva in i avtalet för att inte hamna i eventuella problem ifall oförutsedda saker inträffar?
My Öhman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Du har en hel del tankar och funderingar, huvudfrågan rör vad som händer om mamman (borgenären) eller sonen (gäldenären) avlider. Det som önskas är vad jag förstår att skuldebrevets "restvärde" ska delas upp mellan de två andra sönerna vid moderns död. Vid sonens död vill du veta hur skulden ändå kan betalas fullt ut. Situationen kan naturligtvis lösas på ett antal sätt, nedan kommer jag att presentera ett av sätten som kan funka för den beskrivna situationen. Vad händer med skuldebrevet vid moderns (borgenärens) död?Vid moderns död kommer skuldebrevet ingå i den egendom hon lämnar efter sig. Ett skuldebrev är nämligen en värdehandling och kan gå i arv. En förutsättning för att skuldebrevet ska kunna överlåtas till de andra sönerna är att det skrivs i skuldebrevet att sönerna ska överta skuldebrevet i sin helhet i fall modern går bort. Fler än en person kan vara innehavare av ett skuldebrev.Huvudregeln är att värdet av den avlidnes egendom ska delas lika mellan dennes barn (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). För att skuldebrevets värde inte ska delas lika mellan alla tre söner vill det till att det finns ett testamente som föreskriver vilka söner som ska ärva skuldebrevets värde. Det är okej att testamentera bort en del av sitt barns arv så länge det inte kränker dennes laglott. Laglotten utgör hälften av det totala arvet (arvslott) som ett barn enligt arvsordningen ska få från sina föräldrar. Möjligheten finns alltså att några utav barnen ärver mer än ett annat. Sammanfattningsvis bör det i skuldebrevet stå vilka av sönerna som kommer att vara behöriga att kräva in skulden vid moderns bortgång. Ett testamente bör även upprättas som föreskriver att skuldebrevets värde ska ges i arv till dessa två söner för att sonen som är gäldenär enligt skuldebrevet inte ska få del av värdet. Vad händer med skuldebrevet vid sonens (gäldenärens) död?Scenariot att sonen dör är mycket mindre komplicerat. En avlidens skulder avräknas nämligen mot värdet av dödsboet. I sonens dödsbo kommer bland annat husvagnen att ingå men också all annan egendom som denne ägde vid tiden för sin död. Skulderna betalas och resterande del av dödsboet tillfaller sonens änka. Täcker inte värdet av dödsboet skulden så skrivs den av. Husbilen kan göras till enskild egendom genom bland annat ett äktenskapsförord men det blir emellertid inte så viktigt i det här scenariot. Avdrag för skulder görs på den totala summan av den avlidnes giftorättsgods och enskilda egendom. Giftorättsgods (allt som inte är enskild egendom) delas alltså inte lika vid en bodelning förrän efter avdrag gjorts för skulder (11 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken). SlutligenFör att göra en lång historia kort är dokumenten som bör upprättas ett skuldebrev och ett testamente. Det är viktigt att dessa dokument upprättas på ett tillfredställande sätt för att inte ge upphov till onödiga konflikter i framtiden. Notera även att ett testamente måste uppfylla vissa krav för att vara giltigt ( se 10 kapitlet Ärvdabalken). Om det önskas kan våra duktiga jurister på Lawline bistå med upprättandet av ett skuldebrev anpassat för just den här unika situationen, klicka här om du vill veta mer. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!Hälsningar,