Är make/make ansvarig för andra makens lån?

2020-10-22 i Skuld
FRÅGA |HejFör två år sedan lånade min dåvarande (paret är numera skilda) svärson 7.000:-/mån i fem månader totalt 35.000:- av mig då hans ekonomi blev ansträngd pga utförsäkring i sjukkassa efter en magoperation. Att det var ett lån klargjorde vi tydligt och att han skulle betala av lånet när han återgått i arbete.Jag har fått halva beloppet 17.500:- reglerat, resterande tycker han f.d. hustrun, (min dotter) skall betala.Är maka/make ansvarig för privat lån. Båda personerna har numera nytt enskilt boende och bodelning är gjord. Äktenskapsförord fanns inte.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån den information du delgett oss i din fråga lånade din f.d. svärson totalt 35.000 kronor av dig för ungefär två år sedan. Ni kom tydligt överens om att det rörde sig om ett lån och att han skulle betala av lånet när han började arbeta igen. Du har nu fått tillbaka hälften av det utlånade, resten tycker han att din dotter (hans f.d. hustru) ska betala. Du undrar därför om make/maka är ansvarig för den andre makens lån.I det fall du beskriver finns det såvitt jag förstår ett avtalsförhållande (själva lånet med överenskommelse om återbetalning) mellan dig och din f.d. svärson. Den som ingår ett lån kan binda sig själv, inte tredje man. Det innebär att din f.d. svärson kan endast ingå ett avtal om sin egen prestation, inte om sin f.d. hustrus. Om avtalet är mellan dig och din f.d. svärson är det han som är betalningsansvarig. En make kan inte automatiskt bli betalningsskyldig för den andre makens skulder. Enligt äktenskapsbalkens regler svarar varje make för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är dessutom en sådan skuld det bör ha tagits hänsyn till i bodelningen när han och din dotter skilde sig.Som svar på din fråga är din dotter inte medlåntagare och betalningsskyldig om det inte avtalats om det mellan henne och dig. Är det du och din f.d. svärson som ingått ett avtal är det han som är betalningsskyldig. Han kan inte ingå ett avtal som skapar betalningsskyldighet för sin hustru.I ditt fall framkommer det inte helt klart om du har ett muntligt eller skriftligt låneavtal. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt sådant; däremot är ett skriftligt att föredra ur bevissynpunkt. Om du går vidare för att få betalt är det du som har bevisbördan för att det finns ett avtal och vad ni avtalat om. Om du har ett skriftligt låneavtal (ett s.k. skuldebrev) kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Bestämmelser om betalningsföreläggande finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få gäldenären (den betalningsskyldige) att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §). Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.Det som händer när det ansöks om ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till gäldenären (låntagaren) och följande kan hända:1. Gäldenären väljer att betala till dig. 2. Gäldenären invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen. 3. Gäldenären hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att gäldenären är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.Om gäldenären betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och vederbörande inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos gäldenären.Om du inte har ett skriftligt skuldebrev blir det svårare för dig att bevisa. I det fallet kan det vara en idé att anlita en jurist som till att börja med skickar ett brev till din f.d. svärson. Förhoppningsvis kan det vara tillräckligt för att han ska betala. Om det inte hjälper kan juristen råda dig vidare och hjälpa dig i bedömningen om det finns tillräckligt med bevisning för att stämma honom till domstol för att få betalt. Givetvis kan juristen företräda dig även inför domstol. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får kronofogden utmäta arv?

2020-05-20 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej mina föräldrar har avlidit och efterlämnar sig ett hus som arv. De skrev ett testamente vilket lyder:....Den egendom som bröstarvingar erhåller efter bådas död skall utgöra deras enskilda egendom i äktenskap respektive ej omfattas av bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem. Motsvarande skall gälla avkastningen av egendomen och vad som träder i dess och avkastningens ställe omfattas av övertagande-rätt eller rådighetsinskränkningar enligt äktenskapsbalken respektive lagen om sambors gemensamma hem. Våra testamentstagare medges dock rätt att genom äktenskapsförord eller i förekommande fall genom avtal bestämma att egendomen, avkastningen därav och vad som träder i dess och avkastningens ställe, skall vara giftorättsgods respektive omfattas av bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem....Jag har en pågående skuldsanering och undrar om kronofogden kan ta del av arvet?Tack på förhand!
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om utmätning hittas i utsökningsbalken och regler om skuldsanering i skuldsaneringslagen.I mitt svar kommer jag först gå igenom vad som gäller när man har pågående skuldsanering och under den perioden får ett arv. Därefter redogöra översiktligt för vilken egendom som får utmätas vid skuldsanering, samt om den egendom man kommer att få ärva genom arv under tiden man har skuldsanering ingår i utmätningen.Påverkar arvet skuldsaneringen?Det framgår i din fråga att för närvarande har skuldsanering. När beslut om skuldsanering beviljas, upprättar man en återbetalningsplan (29 § skuldsaneringslagen). Skuldsaneringsplanen löper vanligtvis under fem år (34 § skuldsaneringslagen).I vissa fall är det möjligt att ompröva ett beslut om skuldsanering och få återbetalningsplanen ändrad (48 § skuldsaneringslagen). En sådan omständighet föreligger när gäldenären fått en väsentligt bättre betalningsförmåga under skuldsaneringen. En gäldenär som genomgår en skuldsanering som fått en oväntad inkomst genom tex. ett arv riskerar att få villkoren för skuldsaneringen ändrad. Ändringen kan innebära att avbetalningarna ökas eller förlängs eller att skuldsaneringen helt upphävs.Skulle Kronofogdemyndigheten göra bedömningen att arvet från dina föräldrar innebär att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras, kan det alltså leda till att man kommer ompröva ditt tidigare beslut om skuldsanering. (48 § p.7 skuldsaneringslagen).Vilken egendom får Kronofogdemyndigheten utmäta?Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig och sådan egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulder (4 kap. 3 § utsökningsbalken). Rätten att utmäta gäller även sådan egendom som den skuldsatte genom framtida arv kommer att ärva, förutsatt att arvskiftet sker under tiden man har pågående skuldsanering (4 kap. 2 § utsökningsbalken).Kronofogdemyndigheten får däremot inte utmäta egendom som det enligt lag är undantaget. Som exempel på sådan egendom kan nämnas: egendom som genom föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas. Vilket innebär att egendomen inte får bli föremål för utmätning (5 kap. 5 § utsökningsbalken). I testamentet har dina föräldrar gjort egendomen till enskild egendom vilket innebär att den inte ska ingå i en framtida bodelning. I din fråga framgår dock inte om dina föräldrar även skrivit in ett överlåtelseförbud i testamentet. Ett överlåtelseförbud innebär att fastigheten inte får säljas, skänkas eller bytas bort.SammanfattningArvet kan innebära att beslutet om skuldsanering omprövas (förutsatt att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras).Om det framgår i testamentet genom särskild föreskrift att egendomen inte får överlåtas så får inte egendomen bli föremål för utmätning. Bestämmelsen gäller även om man har pågående skuldsanering. Om en sådan föreskrift saknas kan arvet utmätas. I din fråga framgår endast att dina föräldrar gjort fastigheten till enskild egendom vilket inte är detsamma som ett överlåtelseförbud.Om du känner att du behöver vidare hjälp med din frågeställning skulle jag råda dig ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig i ärendet och andra eventuella frågor. Du kan boka tid direkt här: https://lawline.se/bokaHoppas du fått svar på din fråga!

Utmätning vid ofullständig bodelning

2019-07-23 i Utmätning
FRÅGA |Min far ägde ett hus sedan innan han gifte sig med min mor, och när de skildes gjordes ingen bodelning.Därefter tog min far ett lån på huset som min mor var tvungen att skriva på för att det skulle gå igenom.En stund där efter så kom min far med ett papper till mor som han ville att hon skulle skriva under så att han kunde sälja huset men hon vägrade.Nu efter väldigt många år så har kronofogden alltså sålt huset på grund av min fars skulder.Hur är detta möjligt om ingen bodelning gjorts, då bör väl far behövt köpa ut mors del av huset i en bodelning?För att göra hela saken mer komplicerad så har min far gått bort i en olycka i år så det är svårt att få fram fler uppgifter.Min fråga är: kan kronofogden göra som de gjort här och sälja ett hus där ingen bodelning gjorts, och där t.o.m lån behöver bekräftas av båda parter men alltså inte försäljning?Med vänliga hälsningarNicklas
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga. Jag har tolkat din fråga som att du vill veta hur långt kronofogdens utmätningsmöjligheter vid en ofullständig bodelning. Till att börja med kan jag kort nämna bodelningsfrågor.All egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom. 7:1 FB.För att huset ska vara enskild egendom krävs att makarna har skrivit ett äktenskapsförord om det. Då det inte nämns i frågan om det är fallet så presumerar jag att huset är giftorättsgods.I sådana fall ska egendomen delas vid skilsmässa, 9:1 FB.En utmätning från kronofogden hindras inte av en pågående bodelning som sker i ert fall, 9:9 FB.Kronofogden får utmäta egendom för dess skulder. Då huset ägdes av fadern är den därmed utmätningsbar. Hoppas det besvarade din fråga!

Kan Kronofogden begära att deras krav ska betalas av lösöre i dödsbo?

2019-06-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Min mamma har gjort en bouppteckning efter att hennes man/min pappa gått bort. I bouppteckning tog hon upp 25000:- vardera i lösöre. Detta är då för bohag som t ex möbler och husgeråd.Min far hade en skuld till ett inkassobolag och de menar nu då att de har rätt till 25000:- pga lösöret. Men det är saker som inte har något värde och dessutom innebär det då att min mamma måste sälja saker som hon använder. Kronofogden har tidigare fastslagit att det inte finns något värde i detta. Då man inte ärver en skuld så undrar jag om inkassobolaget har rätt till detta och tvinga mamma till försäljning av sakerna som hon troligtvis inte får något för.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att din pappa (den avlidne) hade skulder att betala och att inkassobolaget nu vill få betalt för dessa skulder av det som är av värde i dödsboet, vilket mitt svar nu kommer att grunda sig på. Då din pappa och mamma var gifta, upplöstes deras äktenskap när din pappa avled. När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras, enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Denna bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade, enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Vad som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Vad som utgör enskild egendom framkommer i 9 kap. 2 § ÄktB och kan till exempel vara egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, eller egendom som make fått genom gåva, arv eller testamente. Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas, enligt 11 kap. 1 § ÄktB och vid denna andelsberäkning ska en makes skulder som fanns när dödsfallet inträffade avräknas från dennes giftorättsgods, enligt 11 kap. 2 § ÄktB. När bodelning sedan har upprättats, ska denna bodelningshandling lämnas in till skatteverket för registrering, enligt 13 kap. 6 § ÄktB. När bodelningshandlingen har registrerats blir den synlig för eventuella borgenärer, för att de ska få möjlighet att sedan driva in sina fordringar.Sammanfattningsvis kan alltså inkassobolaget begära att deras fordring ska betalas av lösöret i dödsboet, eftersom skulder ska avräknas från en makes giftorättsgods vid bodelning och ska sedan lösas mot tillgångar i dödsboet. Dock får endast kronofogden begära in sådan egendom som är av värde, för att täcka och lösa in dem för gäldenärens skulder, enligt 4 kap. 3 § Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att Kronofogden inte kan kräva gäldenären på försäljning av egendom, om egendomen inte är av värde för att gäldenärens skuld kommer att täckas.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Hur fungerar skuldebrev vid någon av parternas död?

2020-08-04 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag har en fundering kring hur man på bästa sätt skriver avtal mellan familjemedlemmar. I detta fall ska en kvinna sälja sin husvagn till sin son. Istället för full lösen kommer ett skuldebrev upprättas på hela summan som reglerar skuld, löptid, amortering med mera. Dock finns ett stort frågetecken i detta fall och det är om respektive avtalspart går bort. Kvinnan har två barn till och därför vill kvinnan (långivaren) skriva in ett villkor i skuldebrevet ifall inte hela skulden har betalats av när kvinnan (långivaren) avlider. Den summa som inte betalats av kommer då vara en del av hennes tillgångar och hon vill därför att det skrivs in att sonen (låntagaren) måste lösa ut hennes två andra barn med den summan som arvsrätten reglerar. Är det något hon bör tänka på här när hon upprättar avtalet? En annan stor fundering är vad som händer med skulden om låntagaren (sonen) avlider. Sonens maka kommer ju således ärva husvagnen. Eftersom skuld inte kan ärvas/tas över när ens maka/make går bort så kommer ju plötsligt en del av skulden som låntagaren (sonen) har till sin mamma att försvinna. En tanke här var att skriva över husvagnen på sonen som en enskild egendom vid försäljning, men eftersom den ska säljas till sonen och inte ges bort som gåva så kan husvagnen inte bli enskild egendom (som jag förstått). Hur löser man detta dilemma? Vad ska kvinnan tänka på att skriva in i avtalet för att inte hamna i eventuella problem ifall oförutsedda saker inträffar?
My Öhman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Du har en hel del tankar och funderingar, huvudfrågan rör vad som händer om mamman (borgenären) eller sonen (gäldenären) avlider. Det som önskas är vad jag förstår att skuldebrevets "restvärde" ska delas upp mellan de två andra sönerna vid moderns död. Vid sonens död vill du veta hur skulden ändå kan betalas fullt ut. Situationen kan naturligtvis lösas på ett antal sätt, nedan kommer jag att presentera ett av sätten som kan funka för den beskrivna situationen. Vad händer med skuldebrevet vid moderns (borgenärens) död?Vid moderns död kommer skuldebrevet ingå i den egendom hon lämnar efter sig. Ett skuldebrev är nämligen en värdehandling och kan gå i arv. En förutsättning för att skuldebrevet ska kunna överlåtas till de andra sönerna är att det skrivs i skuldebrevet att sönerna ska överta skuldebrevet i sin helhet i fall modern går bort. Fler än en person kan vara innehavare av ett skuldebrev.Huvudregeln är att värdet av den avlidnes egendom ska delas lika mellan dennes barn (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). För att skuldebrevets värde inte ska delas lika mellan alla tre söner vill det till att det finns ett testamente som föreskriver vilka söner som ska ärva skuldebrevets värde. Det är okej att testamentera bort en del av sitt barns arv så länge det inte kränker dennes laglott. Laglotten utgör hälften av det totala arvet (arvslott) som ett barn enligt arvsordningen ska få från sina föräldrar. Möjligheten finns alltså att några utav barnen ärver mer än ett annat. Sammanfattningsvis bör det i skuldebrevet stå vilka av sönerna som kommer att vara behöriga att kräva in skulden vid moderns bortgång. Ett testamente bör även upprättas som föreskriver att skuldebrevets värde ska ges i arv till dessa två söner för att sonen som är gäldenär enligt skuldebrevet inte ska få del av värdet. Vad händer med skuldebrevet vid sonens (gäldenärens) död?Scenariot att sonen dör är mycket mindre komplicerat. En avlidens skulder avräknas nämligen mot värdet av dödsboet. I sonens dödsbo kommer bland annat husvagnen att ingå men också all annan egendom som denne ägde vid tiden för sin död. Skulderna betalas och resterande del av dödsboet tillfaller sonens änka. Täcker inte värdet av dödsboet skulden så skrivs den av. Husbilen kan göras till enskild egendom genom bland annat ett äktenskapsförord men det blir emellertid inte så viktigt i det här scenariot. Avdrag för skulder görs på den totala summan av den avlidnes giftorättsgods och enskilda egendom. Giftorättsgods (allt som inte är enskild egendom) delas alltså inte lika vid en bodelning förrän efter avdrag gjorts för skulder (11 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken). SlutligenFör att göra en lång historia kort är dokumenten som bör upprättas ett skuldebrev och ett testamente. Det är viktigt att dessa dokument upprättas på ett tillfredställande sätt för att inte ge upphov till onödiga konflikter i framtiden. Notera även att ett testamente måste uppfylla vissa krav för att vara giltigt ( se 10 kapitlet Ärvdabalken). Om det önskas kan våra duktiga jurister på Lawline bistå med upprättandet av ett skuldebrev anpassat för just den här unika situationen, klicka här om du vill veta mer. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!Hälsningar,

Är min fru skyldig att betala min skuld hos Kronofogden?

2019-08-27 i Utmätning
FRÅGA |Äktenskapföford gjort 2015 min skuld från 1995 som gått till tingsrätt 2017 och ännu högre skuld min fråga är delar min fru den skulden som tingsrätten har gett till mig även vi har gjort äktenskapföford Måste jag skilja eller ?KF vill ha mina och min frus inkomster innan 4/9 2019Mvh//Bekymrad
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEnligt svensk rätt kan en make aldrig bli betalningsansvarig för den andre makens skulder. Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Detta innebär att ena makens egendom eller lön inte får utmätas för att betala den andres skulder. Bestämmelsen gäller oavsett om ni har ett äktenskapsförord eller inte.Anledningen till att Kronofogden vill ha din och din frus inkomster är inte för att din fru är betalningsansvarig för din skuld. Däremot kan det vara aktuellt att utmäta dina tillgångar eller att göra en utmätning av din lön för att skulden ska betalas. Hela din lön får inte utmätas utan du får behålla ett s.k. förbehållsbelopp för att du ska klara din försörjning. Förbehållsbeloppet består av din boendekostnad samt ett normalbelopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader. Om du är gift eller sambo tas det hänsyn till din partners inkomster och vissa utgifter. På så vis kan en löneutmätning indirekt påverka din fru (jfr 7 kap. 5 § Utsökningsbalken).Sammanfattningsvis kan Kronofogden inte kräva betalt av din fru för en skuld som är din. En makes skulder är dennes enskilda. Vid t.ex. löneutmätning ska ett förbehållsbelopp räknas fram, vilket är det belopp du varje månad får behålla. Allt utöver förbehållsbeloppet kommer att utmätas. Vid beräkningen av förbehållsbeloppet tas det hänsyn till vilken inkomst din fru har, innebärande att desto högre inkomst hon har, desto mer finns det möjlighet att utmäta av din lön. Utmätningen och beräkningen av förbehållsbeloppet kommer att ske även om ni har ett äktenskapsförord. Det hjälper inte heller att ni, som du själv föreslår, skiljer er. Bestämmelserna gäller för "sammanlevande makar och därmed jämställda" (jfr 7 kap. 5 § Utsökningsbalken), innebärande att även sambor innefattas.Hoppas du fick klarhet i vad som gäller i ert fall. För det fall att du anser att Kronofogdens beslut är felaktigt efter att ni skickat in era inkomster, finns det möjlighet att överklaga beslutet. Behöver du hjälp med överklagan kan en av våra jurister vara behjälplig. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för kostnadsförslag och eventuell tidsbokning. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag gifter mig under pågående skuldsanering?

2019-07-06 i Skuldsanering
FRÅGA |Om jag gifter mig under pågående skuldsanering med min nuvarande särbo, hur påverkas hans egendom och hur påverkas min skuldsanering.Blir det omprövning med risk för att jag mister den? Är det bättre att fortsätta vara särbo? Att han ska ha kvitto på sina saker känns självklara. Hjälper det oss med något form av äktenskapsförord? .. vi vill leva under samma tak.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Om det sker en stor förändring av din ekonomi finns möjlighet för kronofogden att ompröva och ändra beslutet om skuldsanering. Skuldsaneringen ska vara skälig med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden (9 § skuldsaneringslagen). En särskild fråga som ofta uppkommer är om det har någon betydelse att maken till gäldenären (den skuldsatta personen) har mycket bättre ekonomiska förhållanden än gäldenären. Det finns inte något krav på att någon annan ska tvingas betala skulder som endast gäldenären har dragit på sig. Däremot kan makens förmögenhet och inkomster ha betydelse när man ska bedöma om gäldenären har en sådan hög levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering (läs om skuldsanering på skatteverkets hemsida här). Läs även på kronofogdens hemsida här. Det är alltså möjligt att beslutet om skuldsanering omprövas för det fall du gifter dig. Resultatet av en sådan omprövning beror dock på din nuvarande särbos ekonomiska förhållanden. En makes egendom kan påverka hur betalningsplanen utformas, men tas inte i direkt anspråk vid t.ex. en utmätning. En person är alltid själv ansvarig för sina skulder och det är bara den skuldsatta personens egendom som kan tas i anspråk för dennes skulder. Läs liknande lawline-svar här och här. Ett äktenskapsförord reglerar endast vad som ska ingå i en framtida bodelning (läs om äktenskapsförord här). Genom ett äktenskapsförord kan förordnas att egendomen ska vara enskild egendom, vilket innebär att egendomen inte delas lika mellan makarna vid eventuell äktenskapsskillnad (se 7 kap. 2 § 1 punkten äktenskapsbalken). Det saknas betydelse i utmätningssammanhang om egendomen är enskild egendom genom äktenskapsförord. Vad som har betydelse är vilken av makarna som egendomen tillhör (läs här). För att få mer konkreta svar på dina frågor rekommenderar jag dig att kontakta Kronofogdemyndigheten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vad gäller för mig om min man går i borgen och hans företag går i konkurs?

2019-06-16 i Skuld
FRÅGA |Min man (vi är gifta sen drygt 30 år) är delägare (en av fyra delägare och hans del är 7,5 % av aktiekapitalet, jag är inte delägare) i ett företag i E-handel och man handlar inom Sverige men mest inom EU som nu på tredje året går mycket bra. Problemet är checkkrediten som måste ökas till 10 000 000 kr p g a av momspengar man behöver ligga ute med. Alla delägarna har fått ett avtal från banken, "Borgensman", där var och en av delägarna ska skriva på att man godkänner att vara borgensman för företaget/kreditsökande och för beloppet 10 000 000 kr.Vad innebär detta? Att han själv skulle kunna bli ansvarig för dessa 10 000 000 kr om i värsta fall ingen av dom andra kan betala om företaget helst plötsligt skulle gå dåligt av någon anledning?Kan dom på något sätt inom företaget skriva att man ansvarar för del av denna kredit som motsvarar aktiekapitalet?Vad innebär detta för mig som gift med en av delägarna?Behöver jag skydda något? Jag äger en fastighet i skärgården, obelånad, som står på mig samt del av fastighet/bostad som står till hälften på mig och hälften på min man som är delvis belånad.Eventuella framtida arv, pengar och fastigheter?Vad skulle kunna hända? Vad behöver jag/vi tänka? Vi pratade om att skriva äktenskapsförord. Vad tar vi med i det i så fall för att jag inte skall drabbas vid evkonkurs eller något?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för vad ett borgensåtagande innebär. Därefter kommer jag att besvara de delfrågor du ställt, var och en under egna rubriker.Vad innebär borgen?För borgensåtagande görs i lagtexten skillnad mellan enkel borgen (10 kap. 8 § handelsbalken, HB) och proprieborgen (10 kap. 9 § HB). Vid proprieborgen, skrivs det i regel att borgensmannen svarar "såsom för egen skuld", innebärande att borgenären (dvs. banken i det här fallet) kan välja vem den vill vända sig till för att begära in skulden. Banker begär alltid proprieborgen när de godkänner ett borgensåtagande. Vid enkel borgen måste borgenären först visa att gäldenären (dvs. den skuldskyldige) inte kan betala, innan den kan kräva betalt av borgensmannen. Det kravet finns inte vid proprieborgen; vid proprieborgen finns en möjlighet för banken att välja vem man kräver betalt av.En av anledningarna till att banker alltid kräver proprieborgen är att det kan bli besvärligt för den att få betalt om det endast finns ett enkelt borgensåtagande. Vid enkel borgen vet man inte hur mycket (om något) man kan få betalt förrän det finns ett godkänt utdelningsförslag. Vid större konkurser kan ta det ta många år innan utredningen och ett godkänt utdelningsförslag är klart. För att slippa väntetiden krävs därför proprieborgen, där banken kan välja att vända sig direkt till borgensmannen, utan att behöva visa att gäldenären inte är betalningsför.Innebörden av borgensåtagandet för din manFör din man innebär borgensåtagandet att banken kan välja vem den vill vända sig till för att få betalt. Det betyder att om företaget inte betalar kan banken vända sig till din man direkt, eller någon av de andra delägarna. Av förklarliga skäl vänder sig banken till den som är mest betalningsför. Om företaget går dåligt och/eller någon av de andra delägarna inte betalar, kan banken begära hela beloppet av din man."Kan dom på något sätt inom företaget skriva att man ansvarar för del av denna kredit som motsvarar aktiekapitalet?"I den aktuella situationen finns det två avtalsförhållanden, det finns ett avtalsförhållande mellan din man och banken (borgensåtagandet) och det kan finnas ett avtalsförhållande mellan din man och de andra delägarna. Banken kräver att alla, solidariskt, går i borgen för checkkrediten. Det innebär, enligt ovan, att banken i princip kan begära hela beloppet av din man om det inte betalas.Normalt sett finns det mellan borgensmännen en regressrätt. Regressrätten innebär att din man har rätt att få tillbaka det han betalt för att andra inte varit betalningsföra. Om vi antar att din man betalar en skuld om 10 miljoner kronor kan han således kräva de andra delägarna på den andel de skulle betalt. Är de fyra delägare är utgångspunkten att han då kan begära 2,5 miljoner av var och en av de andra tre, men står för 2,5 miljoner kronor själv. Det går dock att avtala annat mellan borgensmännen. Det finns inget som hindrar borgensmännen från att avtala om att de endast ansvarar för krediten motsvarande kapitalet, för din mans del 7,5%. Observera att avtalet gäller mellan borgensmännen, inte mot banken. Skulle din man och hans kollegor ingå ett sådant avtal kan banken ändå begära hela skulden av honom. Däremot kan han begära mer tillbaka av de andra borgensmännen; i förhållande till banken svarar han för hela beloppet, inbördes mellan borgensmännen svarar han då bara för 7,5%. Allt han betalar som överstiger det kan han begära åter av dem. "Vad innebär detta för mig som gift med en av delägarna? Behöver jag skydda något?"I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Det innebär att de skulder din man ådrar sig är personliga och du kan inte bli betalningsskyldig för dem. Däremot kan det till viss del påverka dig på annat sätt vid t.ex. en utmätning.Vid utmätning av lös egendom (förenklat, alla saker) får sådan utmätas om egendomen tillhör din man (4 kap. 17 § Utsökningsbalken, UB). Din man anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Då ni är gifta kommer all lös egendom som ni har i er gemensamma besittning anses vara din mans. Undantaget är om du kan göra sannolikt att ni är samägare till egendomen eller du kan visa att det är din egendom. För er innebär det att om Kronofogden kommer hem till er för utmätning kommer utgångspunkten att vara att allt ni har i hemmet, är din man ägare till, och det kan utmätas för täckning av skulderna. Om du kan göra sannolikt att ni köpt egendomen tillsammans (t.ex. från gemensamt konto) kommer egendomen antagligen ändå att utmätas och säljas, varvid du kommer att få hälften av summan (då du inte är under utmätning). Om du kan visa att viss egendom är din, får den inte utmätas. Det krävs då att du kan bevisa att det är du som köpt egendomen. Även pengar från gemensamt konto kan utmätas (i fallet kommer hälften att utmätas då din andel inte får tas). Pengar från din mans egna konto kan också utmätas, däremot inte pengar på ditt konto.När det gäller fast egendom får den utmätas om det framgår att egendomen tillhör din man. Om han har lagfart på egendomen får utmätning ske, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Om ni t.ex. äger er bostad (villa eller bostadsrätt) tillsammans får den utmätas för att täcka skulderna. Eftersom ni är samägare kan den utmätas och säljas, sedan får du hälften av summan då du inte är under utmätning. Egendom som du äger själv (t.ex. din fastighet i skärgården) får inte utmätas, då den inte tillhör din man. Tyvärr är det svårt att skydda gemensamt ägd egendom som ni redan äger gemensamt, eller egendom som din man äger själv. Skulle din man skänka sin andel av egendomen, eller sin egna egendom till dig, kan den förvisso inte utmätas (jfr ovan). Däremot kan din man i sådana fall begäras i personlig konkurs och gåvor eller försäljning kan återvinnas (4 kap. 5 § konkurslagen). Återvinning innebär att eventuell gåva eller försäljning ska gå åter för att tas i anspråk för skulderna.Eventuella framtida arv, pengar och fastigheter som du ärver ingår inte i utmätning. Om du ärver pengar eller fastigheter kan det inte tas i anspråk för din mans skulder. Om din man ärver pengar eller fastigheter kan de däremot tas i anspråk för hans skulder."Vi pratade om att skriva äktenskapsförord. Vad tar vi med i det i så fall för att jag inte skall drabbas vid ev konkurs eller något?"Ett äktenskapsförord är ett avtal som makar kan ingå under bestående äktenskap, alternativt innan äktenskapets ingående. Äktenskapsförordet innebär att viss, eller all, egendom inte ska ingå i en bodelning. Vid exempelvis en skilsmässa kan det innebära att viss egendom som är enskild genom äktenskapsförord inte ska ingå i bodelningen.Det finns en möjlighet att göra en bodelning under äktenskapet och samtidigt upprätta ett äktenskapsförord att egendomen ska utgöra din enskilda egendom. Det skulle innebära att egendomen är "din" och som utgångspunkt inte kan tas i anspråk för utmätning. Det innebär även att den inte ingår i bodelningen om ni skulle skilja er i framtiden. Om din man försätts i konkurs inom tre år från bodelningen kan den återvinnas och gå åter helt eller delvis (jfr 4 kap. 7 § konkurslagen). Möjligheterna till bodelning och ev återgång är beroende av hur mycket utmätningsbar egendom din make har efter att bodelningen gjorts. Skyddet för borgenärer är högt ställt och det är svårt för den som har skulder att undanta egendom för att "skydda" den. Ett äktenskapsförord hindrar inte utmätning, äktenskapsförordet är ett avtal mellan makarna.I ert fall finns det en risk för utmätning av din mans egendom om han/företaget inte kan betala eventuell skuld. All lös egendom utgås det från att din man är ägare till, för att den inte ska utmätas måste du bevisa att det är din egendom. Så kan vara t.ex. om du har kvitto på egendomen i ditt namn och att egendomen inhandlats från ditt egna konto (som din man inte har tillgång till). Det finns en möjlighet att bodela under äktenskapet och samtidigt skriva ett äktenskapsförord att egendomen ska vara din enskilda. Var dock uppmärksam på att det finns en risk för återvinning vid konkurs.Råd i ert fallI ert fall är min rekommendation att din man funderar över om han vill gå i borgen för en så stor summa. Jag är dock medveten om att det av affärsmässiga skäl kan vara svårt att säga nej till. Det är möjligt för din man och de andra borgensmännen att skriva ett inbördes avtal för hur mycket var och en svarar för. Om din man betalar mer än vad han svarar för har han rätt att kräva de andra borgensmännen på överstigande belopp. Betänk dock att det finns en risk att de inte är betalningsföra eller är i konkurs och att han då får svårt att få ut något.Det kan även vara en god idé att undersöka om ni kan bodela under äktenskapet och samtidigt skriva äktenskapsförord. Exempelvis kan ni bodela och du ta över hela den gemensamt ägda bostaden, om din man får lös egendom för samma värde. Det hindrar en utmätning och försäljning av bostaden. Även om du får hälften av summan vid en försäljning av bostaden är det kanske inte önskvärt att utmätning sker alls. Om din man har tillräckligt med annan egendom för utmätning kan det inte ske återvinning av bostaden.Jag rekommenderar er att ta hjälp av en jurist för genomgång av ekonomin och möjlighet till såväl bodelning som upprättande av äktenskapsförord. Våra jurister har god erfarenhet av detta, och är ni intresserade av hjälp är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.Med vänliga hälsningar,