Rättigheter vid obehöriga transaktioner

2018-09-23 i EKONOMI
FRÅGA |För ca 1 månad sedan blev jag av med en stor summa pengar. Någon har tagit sig in på min banksida, ändrat inställningar och swishat tre ggr, totalt nästan 1/4 miljon. (Jag har definitivt inte lämnat ut mina bank-id uppgifter). Polisanmälan gjordes 20 timmar efter brottet. Polisen kunde då se vem mannen som är mottagare är. Han förekommer i flera liknande brott. Banken säger att de arbetar på det, det kan ta lång tid innan jag får besked om ev återbetalning. Har förstått att kontobedrägerier är vanligt. Vad kan/ska jag göra? Hur lång tid får detta lov att ta? Bör jag ta hjälp av jurist för att sätta press på banken? Banken har ironiskt nog erbjudit sig att jag får låna pengarna - mot ränta.
David Zandian |Hej och tack för att du valt att fråga oss på Lawline!Kontohavaren har skyldigheter som tillkommer för att få skydd mot sådana här bedrägerier. Kontohavaren är skyldig att skydda en personlig kod, vid vetskap om obehörig transaktion genast meddela detta och i övrigt följa de villkor som ingår i avtalet för användande av betalningsinstrument. Om kontohavaren har underlåtit att skydda den personliga koden, och en obehörig transaktion genomförts, ansvarar kontohavaren för hela beloppet eller endast 1 200 kr för konsumenter. I 6 § st. 1 (Lag om obehöriga transaktioner) framgår det att kontohavaren ansvarar för hela beloppet vid en obehörig transaktion om transaktionen genomförts på grund av åsidosättande av en skyldighet och åsidosättandet var genom grov vårdslöshet. Dock står det i st. 2 att en konsument är endast ansvarig för belopp upp till 12 000 kr om denne inte handlat särskilt klandervärt, då svarar kontohavaren för hela beloppet. Grov vårdslöshet skulle kunna vara att förvara kort och kod (eller i detta fallet mobil och kod om jag förstått det rätt) på samma ställe på offentliga platser. Särskilt klandervärda handlingar skulle vara samma som grov vårdslöshet men att man även lämnar sakerna utan uppsikt, eller att man lämnar ut bankkoder. Ett undantag till att få skydd skulle även vara om du underlåtit att underrätta banken om transaktionerna och spärrat dina konton.Alltså för att sammanfatta:Har du underrättat utan dröjsmål från när du fick reda på det, och i övrigt följt dina skyldigheter i stycke 1 så är du inte betalningsskyldig och banken ska ersätta dig.Har du åsidosatt dina skyldigheter är du skyldig upp till ett belopp om 1 200 kr.Har du varit grovt vårdslös är du skyldig upp till ett belopp om 12 000 kr.Har du förfarit särskilt klandervärt så står du för hela beloppet.Om du inte förfarit särskilt klandervärt så ska banken ersätta dig med minst 250 000 - 12 000 = 238 000 kr.Hoppas det här hjälpte!

Vart går gränsen för ett bokföringsbrott?

2018-09-08 i EKONOMI
FRÅGA |Är det bokföringsbrott om man inte bokför en händelse tex som en betalning av hyra?Och om man inte bokför intäkter av garagehyra?Är det OK om man bokför en inbetalning av hyra för annan månad än den hyresgästen angett hyra för?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bokföringsbrott definieras i 11 kap 5 § brottsbalken. För att göra sig skyldig till bokföringsbrott krävs att man genom uppsåt eller oaktsamhet underlåter att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation, alternativt att man lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen. Att underlåta att bokföra intäkter från hyra av garage eller betalning av hyra är att underlåta att bokföra sådana affärshändelser som menas i 11 kap 5 § brottsbalken. Upptäcker man i efterhand att någon affärshändelse inte är bokförd ska man alltså göra rättelse av bokföringen och föra in affärshändelsen i bokföringen. Angående din sista fråga finns det krav på att spara verifikationer för affärshändelser du bokför. Detta framgår av 5 kap 6 § bokföringslagen, och innebär att du måste spara bevis på inbetalningen din hyresgäst har gjort. Om din hyresgäst i verifikationen angett en månad, och du i bokföringen anger annan månad, blir det fel i bokföringen. Det är således inte i enlighet med reglerna om bokföring. Därför bör du bokföra inbetalningen på den månad hyresgästen angett.Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Om husägare och låntagare inte är samma person och låntagaren inte betalar på huslånet så att huslånet går vidare till kronofogden, vilka efterföljder blir det för låntagare respektive husägare?

2018-08-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Om husägare och låntagare inte är samma person och låntagaren inte betalar på huslånet så att huslånet går vidare till kronofogden, vilka efterföljder blir det för låntagare respektive husägare?
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Personen som är låntagare är ansvarig för lånet och det är den personen som kommer hamna hos kronofogden och som kommer att få eventuella betalningsanmärkningar. Vem som är ägare har inget att göra med vem som är ansvarig för lånet utan detta kan vara två olika personer. Det vanliga är dock att personen som är låntagare också är ägare men detta är inget krav. Om det finns pantbrev i huset kan ägaren bli drabbad av låntagaren inte betalar lånet. I annat fall är det låntagaren som har ansvaret för att lånet ska betalas och som blir drabbad av konsekvenserna om lånet inte betalas. Vänligen,

CSN om jag är bosatt utomlands?

2018-08-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag studerar just nu på Lunds universitet i Sverige men har funderingar på att flytta till Köpenhamn. Kommer mitt studiebidrag från CSN ändå att bestå? Jag kommer alltså att fortsätta studera i Sverige men bo i Danmark. Mvh,
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln är att man ska vara bosatt i Sverige för att ha rätt till studiebidrag från CSN. Det finns dock ett flertal undantag till detta. Med tanke på att du fortfarande studerar inom EU (Sverige) och är samhällsintegrerad genom dina studier i Sverige kommer du att erhålla studiemedel även om du skulle flytta till Köpenhamn. Detta på grund av att du fortfarande kommer vara svensk medborgare och studera en svensk utbildning i Sverige. Hoppas svaret varit till din hjälp!Mvh,

Upp till vilken ålder får man ta ett CSN-lån?

2018-09-17 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Om min man, 43 år gammal, vill läsa högskolestudier till gymnasielärare på deltid och på distans.Kan han då vara berättigad till att ta csn lån? Han har inte något csn lån sedan tidigare.Mvh
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din man kan söka ett studielån hos CSN på grund av sin ålder. Det går att ha att söka om bidragsdelen hos CSN fram till året personen fyller 56 år. Denna summa behöver inte återbetalas. Lånedelen går också att ansöka om fram till året personen fyller 56 år, men antalet veckor med lån som kan beviljas börjar minska från det år personen fyller 47 år. En tabell med hur många av studiemedel som kan beviljas hittar du på CSN:s hemsida, här. Förutom detta så finns det också andra faktorer som spelar in när det gäller möjligheten att få studiemedel. Exempelvis kan studietakten vara en sådan sak. Hur mycket studiemedel någon kan beviljas beror på i vilken takt personen studerar. Om studietakten inte uppnår minst 50 % kan personen inte få studiemedel. Annat som spelar in är om personen som söker anses ha tjänat eller kommer tjäna för mycket pengar samtidigt som personen har CSN (exempelvis om personen arbetar samtidigt som studierna). Sammanfattningsvis verkar det som att din man kan möjligheten att få studiemedel från CSN. För att ansöka går ni in på CSN:s hemsida. Där finns också massa information om möjligheten till att få studiemedel. Ni hittar den här! Hoppas ni fick svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Har en mäklare rätt till arvode om ett svävarvillkor genererar att ett köp hävs?

2018-09-06 i EKONOMI
FRÅGA |Har en mäklare rätt till arvode om ett svävarvillkor genererar att ett köp hävs?
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Mäklares verksamhet omfattas av fastighetsmäklarlagen (FML) som du hittar här. Jag förmodar att det är mäklarens förtjänst att köparen har kommit i kontakt med köpeobjektet och att denne förmedlat att avtalet kommit till stånd. I regel är det så att mäklare har rätt till arvode för sitt arbete genom utdelning i en viss procent på köpeskillingen, 23§ FML. Har handpenning (köpeskilling) betalats ska arvodet som regel tas ur denna, denna betalning kan ha skett innan köpet hävs. På området gäller det dock avtalsfrihet och uppgift om arvode ska därför finnas i kontraktet. Jag har inte tillräcklig information att bedöma rätten till arvode fullt ut eftersom det kan vara beroende av tidpunkter och vad som hänt efter hävningen. Jag rekommenderar därför att läsa avtalet ännu en gång där det någonstans bör stå vad som sker i fallet att köpet hävs. Behöver ni mer vägledning i detta är ni välkommen att ställa en ny fråga här. Vänligen,

Kan jag begära ut bankuppgifter för avliden person?

2018-08-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hur långt bak i tiden kan man kolla om större uttag gjorts på den avlidna konto? Tex om min syster har fått pengar av min mamma och när min mamma avlider? Kan jag begära ut uppgifter från mammas bank och i så fall hur långt tillbaka?Vänligen
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bank och banksekretess hittar du i lagen om bank- och finansieringsrörelse.Huvudregeln vad gäller banker är att banksekretess gäller, vilket innebär att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt (1 kap. 10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse). Banker får dock göra undantag för en kunds dödsbo eller dödsbodelägare om det är av betydelse för dödsboet. För att du ska kunna få ut uppgifter måste du alltså vara dödsbodelägare.För att komma åt information om transaktioner som skett före dödsfallet krävs att du som dödsbodelägare lämnar godtagbara skäl till varför du behöver information om transaktionerna. Du måste alltså visa att du har ett ekonomiskt intresse av uppgifterna, exempelvis för att bedöma om det har utgått förskott på arv etc. Av vad jag kan utläsa av din fråga är ditt behov av uppgifterna förmodligen arvsrelaterade, vilket i sådana fall inte bör medföra problem vad gäller den annars strikta banksekretessen. Du bör dock vara förberedd med bevis om att du är dödsbodelägare i form av exempelvis en bouppteckning. Mitt råd till dig är att du kontaktar banken och förklarar situationen och varför du behöver dessa uppgifter. Om banken gör bedömningen att du behöver uppgifterna kommer du endast att få de uppgifter som behövs för att tillgodose ditt intresse. Du kommer alltså inte kunna få vilka uppgifter som helst eller utdrag från hur långt bak i tiden som helst, utan endast den information som är relevant för att utreda problematiken som uppstått.Vänligen,

Hur värderas vitvaror och möbler?

2018-08-23 i EKONOMI
FRÅGA |Hur värderas vitvaror och möbler
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur man värderar vitvaror och möbler beror lite på situationen. Olika situationer hanteras enligt olika sedvänjor, men det finns inte några lagar som handlar om värderingen av den här typen av föremål i allmänhet. Gäller värderingen en bodelning är det vanligt att man värderar möbler och vitvaror efter marknadsvärdet. Det betyder alltså att man försöker ta reda på vad man kan få för sakerna om man säljer dem idag. Man måste inte göra det om parterna i bodelningen är överens om något annat. I andra typer av avtalssituationer skulle jag också rekommendera att utgå från marknadsvärdet, men så länge alla parter är överens kan de värdera den här typen av saker så som de själva vill.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du funderar på något mer är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,