Vad blir konsekvenserna för försörjningstödet om man blir sambo samt hur påverkar detta sambons möjligheter till studiestöd?

2019-01-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hej !Jag har ett jättestort problem.Min dotter får för närvarande socialbidrag.Hon har ett barn från ett tidigare förhållande.Hon har träffat en kille från Tyskland och dom vill flytta ihop.Dom väntar ett barn nu.Han vill plugga här och lära sig svenska.Hon har också tänkt att börja plugga. Komvux.Han har ingen inkomst nu. Hur ska dom gå till väga för att flytta ihop utan att hon förlorar socialbidraget.Han vill söka CSN i Sverige. Kan han få det ?Han har funderat på att skriva sig hos en kompis här i Sverige nu innan barnet kommer.Är det en dum ide?Ja det här ett stort problem för oss.Snälla hjälp.Med vänlig hälsning
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din dotter får försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Försörjningsstöd ges ut efter en behovsprövning som görs på individuell nivå. Hennes omständigheter generellt samt vilka utgifter din dotter har blir avgörande för hur stort bidraget är. Denna prövning görs för hela hushållet, om din dotters pojkvän flyttar in räknas hans ekonomi också in när behovsprövningen görs. Har han en någorlunda god ekonomi finns det alltså en risk att din dotter förlorar sitt försörjningsstöd om han flyttar in. Angående pojkvännens vilja att lära sig svenska antar jag att det är SFI (svenska för invandrare) han tänkt vända sig till. Denna utbildning är kostnadsfri och han blir därför inte berättigad till CSN för dessa kurser. Skulle han däremot börja studera något på komvux finns det ett antal krav som måste uppfyllas för att han ska få bidrag som utländsk medborgare. Jag utgår i detta svar från att pojkvännen är medborgare i Tyskland. Utgångspunkten är att du får studiestöd från CSN om du varit gift eller sambo med en svensk medborgare i över ett år och ni har barn tillsammans. Det kan alltså bli svårt för honom att flytta hit och få studiestöd direkt. Om han utöver detta inte flyttar in hos din dotter utan skriver sig hos sin kompis anses han inte som sambo till din dotter och måste istället jobba i minst två år för att få rätt till studiestöd. SFI kan räknas in som en typ av arbete. Även giftemål kommer troligtvis påverka din dotters rätt till försörjningsstöd då makar har en skyldighet att efter sin förmåga bidra ekonomiskt till den andres behov. Beroende på pojkvännens ekonomiska situation kan detta alltså anses som en ökning av tillgångar för din dotter. SlutsatsJag kan säga huruvida din dotter skulle förlora sitt försörjningsstöd om hennes pojkvän flyttade in hos henne. Denna prövning görs individuellt och det beror på pojkvännens tillgångar samt ekonomi i övrigt. Om han istället väljer att skriva sig hos en kompis måste han istället arbeta två år innan han kan söka studiestöd hos CSN då han inte är sambo till din dotter. Din dotter och hennes pojkvän måste alltså ta ställning till vilket av dessa alternativ de finner lämpligast.Skulle ni få ytterligare problem med försörjningsstödet kan vi på Lawline hjälpa dig. Är du intresserad av detta kan du maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert.¨Med vänliga hälsningar,

När ska en faktura betalas?

2019-01-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Är det skillnad mellan hur lång tid efter man måste betala en faktura från ett företag eller en ekonomisk förening, t.ex. en bostadsrättsförening?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, det finns inte någon sådan principiell skillnad. Vid vilken tidpunkt fakturan ska betalas beror på vad som gäller enligt avtalet och vilken slags betalning det är fråga om. För vissa slags betalningar kan särskilda betalningstider gälla. Vad gäller bostadsrättsföreningar finns det t.ex. vissa särskilda betalningsfrister för försenade årsavgifter. Du kan läsa mer om detta i bostadsrättslagen, 7 kap. 23 §.Svaret på din fråga är dock att det inte finns någon generell skillnad.Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Förutsättningar för sakrättslig verkan vid pantsättning av diverse egendomsslag

2018-12-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag behöver låna pengar och undrar om följande tillgångar kan ställas som säkerhet som jag kan belåna. - Jag har nyttjanderätt (hyres) av en brygga och två sjöbodar (bredvid mitt kontor, enskild firma), kan denna brygga, sjöbodar användas som säkerhet?- Jag har en båt som jag tänker att jag kan repetera samtidigt som den är ställd som säkerhet? Kan denna göras?- Har en annan mindre båt som står hos min syster, kan denna ställas som säkerhet?- Har en sommarstuga som står på mark som jag hyr, kan denna sommarstuga trots detta ställas som säkerhet?Tack Allt gott
Francisco Stråhle |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlar panträtt och de sakrättsliga frågeställningar som aktualiseras.Inledningsvis ska erinras att pantsättning av nyttjanderätt kan enbart göras av nyttjanderättsupplåtaren. En nyttjanderättstagare, exempelvis en hyresgäst, kan alltså inte pantsätta sin hyresrätt. Nyttjanderätten till bryggan och sjöbodarna kan således inte pantsättas. Bägge båtar är att betrakta som lös egendom. En förutsättning för att det ska vara fråga om en giltig pantsättning är att tradition (besittningsövergång) skett av pantegendomen (se 10:1 Handelsbalken) Härtill fordras alltså att den som vill pantsätta lös egendom som utgångspunkt lämnar över egendomen till panthavaren. HD har i flera avgöranden, däribland NJA 1996 s. 52, fastslagit att avgörande för om tradition har skett inte nödvändigtvis behöver bero på om egendomen faktiskt tagit emot denna, utan att pantsättaren får sin rådighet avskuren. Avgörande är alltså om pantsättaren kan fortsätta nyttja egendomen eller inte. Av omständigheterna i frågan framgår att du avser renovera den större båten. Eftersom din rådighet över båten består kommer pantsättningen inte bli giltig vid eventuellt obestånd.Vad gäller den mindre båten aktualiseras lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehavet av tredje man. Däri stipuleras att denuntiation krävs för sakrättslig verkan. Med denuntiation avses att det räcker med ett meddelande om utfästelse av panträtt till besittaren.Beträffande sommarstugan torde denna inte omfattas av 1936 års lag (se lagkommentarer). Istället gäller allmänna sakrättsliga principer. Bedömningen av vad som krävs för att uppnå sakrättslig verkan vid pantsättning av byggnad på ofri grund är i dagsläget oklart. Såsom jag konstaterat ovan kan all lös egendom pantsättas om dessa traderats, eller i vart fall innebär en avskuren rådighet för pantsättaren. Jag kan dessvärre inte ge ett säkert svar på hur en lånegivare ställer sig till frågan. Vänligen,

Är min revisor skyldig att tala om för mig när jag omedvetet gjort fel i bokföringen?

2018-12-19 i EKONOMI
FRÅGA |Är min revisor skyldig att tala om för mig när jag omedvetet gjort fel i bokföringen när han under flera år vetat om att det finns ett ställningstagande vad gäller felet?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om revisors skyldigheter och åligganden finns i Aktiebolagslagen (ABL) revisionslagen (RevL) och bokföringslagen (BfL) Till att börja med måste en revisor granska företagets årsredovisning och bokföring ingående och i enlighet med god revisionssed sant ned professionell skepticism - 5 § RevL och 9 kap 3 § ABL.Att granska i enlighet med god revisionssed och med professionell skepticism är inte alltid lätt att definiera. Här har följaktligen Revisorsinspektionen i enlighet med direktiv utvecklat begreppet. Man kan konstatera kort att professionell skepticism innebär enligt god revisionssed att revisorn ska ha en ifrågasättande inställning, vara uppmärksam på förhållanden som eventuellt kan tyda på felaktigheter till följd av fel eller bedrägeri och göra en kritisk bedömning av revisionsbevisen. Revisorn bör särskilt upprätthålla professionell skepticism i granskningen av ledningens uppskattningar av verkliga värden, nedskrivningar av tillgångar, avsättningar samt framtida kassaflöden som är relevanta för företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Direktivets definition av professionell skepticism överensstämmer i allt väsentligt med den som gäller enligt revisionsstandarden ISA 200, som tillämpas i Sverige sedan år 2011.Enligt 4 kap 2 § BfL ska företaget bokföra på ett sådant sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Detta begrepp är inte heller lättdefinierat. Kan konstateras att det krävs att i god redovisningssed ligger bl.a. att lag och andra författningar alltid måste iakttas. Det är alltså inte tillåtet att åsidosätta lag eller författning med hänvisning till god redovisningssed.Felaktig bokföringEn revisor är skyldig att vidta åtgärder om han eller hon finner det möjligt god revisionssed åsidosätts - 9 kap 42 § ABL. Här ska styrelsen underrättas, eller om detta kan göras på grund av att det kan försvåra utredningen ska revisorn redogöra misstanken för åklagare.Om bokföringsskyldigheter åsidosätts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och detta ger upphov för fara att myndigheters kontrollverksamhet för skatt försvåras kan "försvårande av skattekontroll" dömas ut enligt 10 § Skattebrottslagen.SammanfattningDet framgår inte i vilken mån som bokföringsskyldigheten försummats eller åsidosatts. Men en revisor, som ska granska med professionell skepticism (jfr 5 § RevL), har en skyldighet att påtala eventuella felaktigheter. Vad gäller felaktig bokföring som inte överensstämmer med lag kan det leda till sanktioner antingen genom brottsbalken (bokföringsbrott) eller skattebrottsliga bestämmelser. Likväl kan att en revisor tilldömas sanktioner om personen åsidosätter sina åligganden enligt lag.Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Om en av föräldrarna är skuldsatt hos kronofogden, kan man skaffa barn ändå?

2019-01-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hej om en av föräldrarna är skuldsatt hos kronofogden, kan man skaffa barn ändå?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga regler i lagen som direkt hindrar er från att skaffa barn på "vanligt" vis. Att en av de framtida föräldrarna är skuldsatt är alltså inget som i sig gör er till otillåtna föräldrar. Det korta svaret på din fråga är därför: Ja, man kan skaffa barn även om en av föräldrarna är skuldsatt hos Kronofogden. Vad som kan vara bra att ha i åtanke är dock att det med ett barn också naturligtvis kommer bli större kostnader för mat, kläder o.s.v. Om Kronofogden beslutar om att utmäta förälderns som är skuldsatt inkomst så inkluderar detta också det barnbidrag ni kommer få som ju egentligen är menat att gå till kostnader för barnet. Framför allt för barnet, men även för er egen skull, tänker jag att det därför kan vara bra att ni ser till att betala skulden och ha ordning på er ekonomi innan ni skaffar barn. Ni kommer troligtvis ha tillräckligt att tänka på när barnet väl kommit och då kan det ju vara skönt att inte behöva bekymra sig över ekonomin också. Jag rekommenderar er att kontakta budget- och skuldrådgivningen i er kommun om ni behöver hjälp med och råd om er ekonomi. Detta är en kostnadsfri service som varje kommun ska erbjuda skuldsatta personer. Ni kan söka efter budget- och skuldrådgivare i er kommun HÄR. Hoppas ni fått svar på er fråga!Med vänliga hälsningar

Betalningsanmärkningar och lån

2019-01-01 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag har en fråga ! När är skuldsanering fri efter 5år och betalsänmärkning fosvunn, får man låna pengar från banken utan problem?Eller banken kommer inte att kunna ser betalsänmärkning som tidigare varit?Tack på förhand.
Sabrina Curan |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När en betalningsanmärkning har preskriberats syns den inte längre på kreditupplysningen som banken inhämtar vid handläggningen av kreditärendet. Därmed står det inte i vägen för dig. Dock kan banken neka dig lån av andra anledningar, till exempel bristande återbetalningsförmåga. Banken har ingen juridisk skyldighet att låna ut pengar till dig. Då detta är en fråga av ekonomiska karaktär rekommenderar jag dig att kontakta din bank för vidare hjälp i ditt ärende. Hoppas svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Hur ska vi göra så att vi äger 50% var av bostadsrätten?

2018-12-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!När jag och flickvännen köpte lägenhet tillsammans så gick jag in med 100 000 kronor och flickvännen gick in med 30 000 kronor i kontantinsats. Den totala kontantinsatsen ligger på 322 500 kronor, varför vi behövde ta ett privatlån på 192 500 kronor. Vi vill äga lägenheten 50% vardera. I skuldebrevet vi upprättade tillsammans med en jurist så står det att flickvännen är skyldig mig 50 000 kronor. Stämmer detta verkligen? Jag har ju gått in med 100 000 kronor mer och vi betalar exakt 50% var på bolån, avgift och privatlån. För att hon bara ska vara skyldig mig 50 000 kronor borde hon väl betala 50 000 kronor mer än mig på privatlånet. Eller gör jag en tankevurpa här?Vänliga hälsningar Bostadsrättsköpare
Binh Tran |Hejsan! Detta är mer av en matematikfråga än en juridikfråga men jag ska försöka svara på ett bra sätt. Om ni ska äga lägenheten 50% var ska ni även ha en insats som är lika mycket. Om ni lånar 192 500kr och ni båda står på det lånet så är lånet inget problem för då står ni 50/50 på lånet, utan det är eran kontantinsatser (som ni betalade direkt från egen ficka) som ska räknas ut. Du gick in med 100 000kr och hon med 30 000kr. Summan blir 130 000kr. Om ni vill gå in med samma summa ska ni betala 65 000kr vardera (130 000/2). Eftersom hon endast gick in med 30 000kr så ska hon betala 35 000kr till dig för att ni ska äga lägenheten exakt lika mycket (30 + 35 = 65). Ni bör därför skriva ett skuldebrev på 35 000kr (som hon ska vara skyldig dig).Hör gärna av dig igen om du har övriga följdfrågor! Med vänliga hälsningar.

Är banken skyldig att utöka lån eller godkänna medlåntagare?

2018-12-13 i EKONOMI
FRÅGA |HejMin man vill skiljas och jag vill köpa huset från honom. Banken är redo att låta mig överta befintliga lån på vårt hus men inte mer. Jag behöver låna mer pengar för att betala min man för värde ökningen på huset. Mina föräldrar är redo på att bli medlånetagare men de bor i Kanada och har inga svensk personnummer. Min bank vill inte låna till någon utan svensk personnummer. Är det samma för alla banker eller finns det några som ni vet skulle acceptera det? Och i så fall vilka?Tack för hjälpen.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Detta är en fråga av mer ekonomisk karaktär, snarare än juridisk karaktär. Banken har ingen skyldighet att bevilja dig fler lån. Banken är inte heller skyldig att godkänna dina föräldrar som medlåntagare. Huruvida detsamma gäller för alla banker vågar jag inte uttala mig om. Dock följer bankerna generellt sett likande riktlinjer vid hantering av krediter. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Varma lyckönskningar,