När ska en faktura betalas?

2019-01-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Är det skillnad mellan hur lång tid efter man måste betala en faktura från ett företag eller en ekonomisk förening, t.ex. en bostadsrättsförening?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, det finns inte någon sådan principiell skillnad. Vid vilken tidpunkt fakturan ska betalas beror på vad som gäller enligt avtalet och vilken slags betalning det är fråga om. För vissa slags betalningar kan särskilda betalningstider gälla. Vad gäller bostadsrättsföreningar finns det t.ex. vissa särskilda betalningsfrister för försenade årsavgifter. Du kan läsa mer om detta i bostadsrättslagen, 7 kap. 23 §.Svaret på din fråga är dock att det inte finns någon generell skillnad.Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Förutsättningar för sakrättslig verkan vid pantsättning av diverse egendomsslag

2018-12-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag behöver låna pengar och undrar om följande tillgångar kan ställas som säkerhet som jag kan belåna. - Jag har nyttjanderätt (hyres) av en brygga och två sjöbodar (bredvid mitt kontor, enskild firma), kan denna brygga, sjöbodar användas som säkerhet?- Jag har en båt som jag tänker att jag kan repetera samtidigt som den är ställd som säkerhet? Kan denna göras?- Har en annan mindre båt som står hos min syster, kan denna ställas som säkerhet?- Har en sommarstuga som står på mark som jag hyr, kan denna sommarstuga trots detta ställas som säkerhet?Tack Allt gott
Francisco Stråhle |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlar panträtt och de sakrättsliga frågeställningar som aktualiseras.Inledningsvis ska erinras att pantsättning av nyttjanderätt kan enbart göras av nyttjanderättsupplåtaren. En nyttjanderättstagare, exempelvis en hyresgäst, kan alltså inte pantsätta sin hyresrätt. Nyttjanderätten till bryggan och sjöbodarna kan således inte pantsättas. Bägge båtar är att betrakta som lös egendom. En förutsättning för att det ska vara fråga om en giltig pantsättning är att tradition (besittningsövergång) skett av pantegendomen (se 10:1 Handelsbalken) Härtill fordras alltså att den som vill pantsätta lös egendom som utgångspunkt lämnar över egendomen till panthavaren. HD har i flera avgöranden, däribland NJA 1996 s. 52, fastslagit att avgörande för om tradition har skett inte nödvändigtvis behöver bero på om egendomen faktiskt tagit emot denna, utan att pantsättaren får sin rådighet avskuren. Avgörande är alltså om pantsättaren kan fortsätta nyttja egendomen eller inte. Av omständigheterna i frågan framgår att du avser renovera den större båten. Eftersom din rådighet över båten består kommer pantsättningen inte bli giltig vid eventuellt obestånd.Vad gäller den mindre båten aktualiseras lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehavet av tredje man. Däri stipuleras att denuntiation krävs för sakrättslig verkan. Med denuntiation avses att det räcker med ett meddelande om utfästelse av panträtt till besittaren.Beträffande sommarstugan torde denna inte omfattas av 1936 års lag (se lagkommentarer). Istället gäller allmänna sakrättsliga principer. Bedömningen av vad som krävs för att uppnå sakrättslig verkan vid pantsättning av byggnad på ofri grund är i dagsläget oklart. Såsom jag konstaterat ovan kan all lös egendom pantsättas om dessa traderats, eller i vart fall innebär en avskuren rådighet för pantsättaren. Jag kan dessvärre inte ge ett säkert svar på hur en lånegivare ställer sig till frågan. Vänligen,

Är min revisor skyldig att tala om för mig när jag omedvetet gjort fel i bokföringen?

2018-12-19 i EKONOMI
FRÅGA |Är min revisor skyldig att tala om för mig när jag omedvetet gjort fel i bokföringen när han under flera år vetat om att det finns ett ställningstagande vad gäller felet?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om revisors skyldigheter och åligganden finns i Aktiebolagslagen (ABL) revisionslagen (RevL) och bokföringslagen (BfL) Till att börja med måste en revisor granska företagets årsredovisning och bokföring ingående och i enlighet med god revisionssed sant ned professionell skepticism - 5 § RevL och 9 kap 3 § ABL.Att granska i enlighet med god revisionssed och med professionell skepticism är inte alltid lätt att definiera. Här har följaktligen Revisorsinspektionen i enlighet med direktiv utvecklat begreppet. Man kan konstatera kort att professionell skepticism innebär enligt god revisionssed att revisorn ska ha en ifrågasättande inställning, vara uppmärksam på förhållanden som eventuellt kan tyda på felaktigheter till följd av fel eller bedrägeri och göra en kritisk bedömning av revisionsbevisen. Revisorn bör särskilt upprätthålla professionell skepticism i granskningen av ledningens uppskattningar av verkliga värden, nedskrivningar av tillgångar, avsättningar samt framtida kassaflöden som är relevanta för företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Direktivets definition av professionell skepticism överensstämmer i allt väsentligt med den som gäller enligt revisionsstandarden ISA 200, som tillämpas i Sverige sedan år 2011.Enligt 4 kap 2 § BfL ska företaget bokföra på ett sådant sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Detta begrepp är inte heller lättdefinierat. Kan konstateras att det krävs att i god redovisningssed ligger bl.a. att lag och andra författningar alltid måste iakttas. Det är alltså inte tillåtet att åsidosätta lag eller författning med hänvisning till god redovisningssed.Felaktig bokföringEn revisor är skyldig att vidta åtgärder om han eller hon finner det möjligt god revisionssed åsidosätts - 9 kap 42 § ABL. Här ska styrelsen underrättas, eller om detta kan göras på grund av att det kan försvåra utredningen ska revisorn redogöra misstanken för åklagare.Om bokföringsskyldigheter åsidosätts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och detta ger upphov för fara att myndigheters kontrollverksamhet för skatt försvåras kan "försvårande av skattekontroll" dömas ut enligt 10 § Skattebrottslagen.SammanfattningDet framgår inte i vilken mån som bokföringsskyldigheten försummats eller åsidosatts. Men en revisor, som ska granska med professionell skepticism (jfr 5 § RevL), har en skyldighet att påtala eventuella felaktigheter. Vad gäller felaktig bokföring som inte överensstämmer med lag kan det leda till sanktioner antingen genom brottsbalken (bokföringsbrott) eller skattebrottsliga bestämmelser. Likväl kan att en revisor tilldömas sanktioner om personen åsidosätter sina åligganden enligt lag.Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Hur länge kan ett företag vänta med att skicka faktura?

2018-12-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hur länge kan ett företag vänta med att skicka faktura?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du är konsument gäller en treårig preskriptionstid enligt 2 § Preskriptionslagen (PreskL). Att en skuld preskriberas innebär att det inte längre går att kräva betalning för den. Det är viktigt att känna till att dessa tre år kan förlängas. Det räcker exempelvis med att företaget skickar nya krav eller att du betalar en del av summan för att skulden i de flesta fall ska leva kvar. Detta kallas preskriptionsavbrott. Har du köpt varan/tjänsten som näringsidkare gäller dock en tioårig preskriptionstid enligt samma paragraf. Ett företag kan m.a.o. vänta som max tre år om du är konsument/privatperson, eller tio år om har köpt varan som näringsidkare. Vänligen,

Betalningsanmärkningar och lån

2019-01-01 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag har en fråga ! När är skuldsanering fri efter 5år och betalsänmärkning fosvunn, får man låna pengar från banken utan problem?Eller banken kommer inte att kunna ser betalsänmärkning som tidigare varit?Tack på förhand.
Sabrina Curan |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När en betalningsanmärkning har preskriberats syns den inte längre på kreditupplysningen som banken inhämtar vid handläggningen av kreditärendet. Därmed står det inte i vägen för dig. Dock kan banken neka dig lån av andra anledningar, till exempel bristande återbetalningsförmåga. Banken har ingen juridisk skyldighet att låna ut pengar till dig. Då detta är en fråga av ekonomiska karaktär rekommenderar jag dig att kontakta din bank för vidare hjälp i ditt ärende. Hoppas svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Hur ska vi göra så att vi äger 50% var av bostadsrätten?

2018-12-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!När jag och flickvännen köpte lägenhet tillsammans så gick jag in med 100 000 kronor och flickvännen gick in med 30 000 kronor i kontantinsats. Den totala kontantinsatsen ligger på 322 500 kronor, varför vi behövde ta ett privatlån på 192 500 kronor. Vi vill äga lägenheten 50% vardera. I skuldebrevet vi upprättade tillsammans med en jurist så står det att flickvännen är skyldig mig 50 000 kronor. Stämmer detta verkligen? Jag har ju gått in med 100 000 kronor mer och vi betalar exakt 50% var på bolån, avgift och privatlån. För att hon bara ska vara skyldig mig 50 000 kronor borde hon väl betala 50 000 kronor mer än mig på privatlånet. Eller gör jag en tankevurpa här?Vänliga hälsningar Bostadsrättsköpare
Binh Tran |Hejsan! Detta är mer av en matematikfråga än en juridikfråga men jag ska försöka svara på ett bra sätt. Om ni ska äga lägenheten 50% var ska ni även ha en insats som är lika mycket. Om ni lånar 192 500kr och ni båda står på det lånet så är lånet inget problem för då står ni 50/50 på lånet, utan det är eran kontantinsatser (som ni betalade direkt från egen ficka) som ska räknas ut. Du gick in med 100 000kr och hon med 30 000kr. Summan blir 130 000kr. Om ni vill gå in med samma summa ska ni betala 65 000kr vardera (130 000/2). Eftersom hon endast gick in med 30 000kr så ska hon betala 35 000kr till dig för att ni ska äga lägenheten exakt lika mycket (30 + 35 = 65). Ni bör därför skriva ett skuldebrev på 35 000kr (som hon ska vara skyldig dig).Hör gärna av dig igen om du har övriga följdfrågor! Med vänliga hälsningar.

Är banken skyldig att utöka lån eller godkänna medlåntagare?

2018-12-13 i EKONOMI
FRÅGA |HejMin man vill skiljas och jag vill köpa huset från honom. Banken är redo att låta mig överta befintliga lån på vårt hus men inte mer. Jag behöver låna mer pengar för att betala min man för värde ökningen på huset. Mina föräldrar är redo på att bli medlånetagare men de bor i Kanada och har inga svensk personnummer. Min bank vill inte låna till någon utan svensk personnummer. Är det samma för alla banker eller finns det några som ni vet skulle acceptera det? Och i så fall vilka?Tack för hjälpen.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Detta är en fråga av mer ekonomisk karaktär, snarare än juridisk karaktär. Banken har ingen skyldighet att bevilja dig fler lån. Banken är inte heller skyldig att godkänna dina föräldrar som medlåntagare. Huruvida detsamma gäller för alla banker vågar jag inte uttala mig om. Dock följer bankerna generellt sett likande riktlinjer vid hantering av krediter. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Varma lyckönskningar,

Vad gör jag när mitt konto blivit fryst av banken?

2018-12-06 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Mitt namn är Lukas Lövgren och har hamnat i en stor tvist med Handelsbanken.För exakt tre veckor sedan sålde jag min klocka till en privatperson. Dagen efter va alla mina konton, inklusive mitt lönekonto, fryst. Det är än i dagens läge helt spärrat och hur handelsbanken sköter denna situationen är under all kritik. Jag är inte bara extremt besviken på dom och vill stämma dom, utan även orolig att detta ska hända en familj eller ännu värre en ensamstående förälder. Jag har fört loggbok på allt som hänt.Ni får väldigt gärna ta en titt på den och se om det finns någonting ni kan hjälpa till med, hade uppskattats väldigt väldigt mycket. Att leva helt utan pengar i över 2 veckor (absolut ingen tillgång till mat, bensin etc etc) efter att sålt något i god tro till någon ska inte behöva hända en ärlig människa som har oturen att sälja till fel person. Tyvärr går det ej att skicka hela loggboken här, men återkoppla gärna så ska jag skicka den till er.All hjälp uppskattas!!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tyvärr kan jag inte ge dig något rakt svar då du endast ger information om att ditt konto blivit fryst, dock kan jag inte utläsa anledningen till åtgärden. Min rekommendation är att du bokar tid med någon av våra jurister som dels kan titta på den loggbok du refererar till, dels kan företräda dig för det fall att du vill öppna ett juridiskt ärende mot banken.Tidsbokning kan ske via vår hemsida, eller genom att du ringer vår juristbyrå på tel 08-533 300 04. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dig bäst!Vänligen,