Varför kan man inte ta ut hela sin pension som ett engångsbelop?

2020-08-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag undrar varför jag inte kan ta ut hela totalbeloppet av min pension? Var står det i lagtexten att jag inte får. Jag kan tycka att jag själv ska få bestämma över mina intjänade pengar.Bästa hälsningar
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Olika typer av pensionDet finns flera olika typer av pension. Dels finns den staliga allmänna ålderspensionen som har en miniminivå i form av garantipensionen (55 kap. 1 § socialförsäkringsbalken). Dels finns tjänstepensionen som ens arbetsgivare står för, om man haft kollektivavtal eller föhandlat med sin arbetsgivare att denne ska betala tjänstepenison. Det går även att pensionsspara privat hos olika banker eller bolag. Utbetalning av pension Den allmänna ålderspensionen ska betalas ut månadsvis (71 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Det är för att säkerställa att alla pensionärer i Sverige får pengar varje månad, minst det värde som motsvarar garantipensionen. En del av de privata lösningarna är möjligt att "köpa tillbaka", det vill säga att man får ut hela det insparade beloppet som en engångssumma, men det beror på hur ens avtal ser ut. Med vänliga hälsningar,

Vad får banker kräva för avgift för överföringar?

2020-07-28 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag håller på köpa en bostadsrätt kontant. Banken (SEB) upplyser om att de kräver 5000 kr i avgift för att göra överföringen eftersom jag inte tänker ta upp ett lån i banken. Jag finner avgiften högst oskälig och undrar om de har rätt att debitera på det viset? Mäklaren vill inte gå med på en vanlig överföring vilket inte hade kostat mig en krona.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga lagregler om hur mycket betalt en bank eller annat finansiellt företag får ta för sina tjänster. I Sverige råder det alltså en fri prissättning av banktjänster. Det är då du som konsument som får avgöra om tjänsten är prisvärd eller inte. SEB har alltså rätt att ta 5 000 kr i avgift för överföringen.En förutsättning för att banken ska kunna ta ut en sådan avgift är däremot att du som kund har fått information om avgiften i förväg. Sådan information kan lämnas t.ex. i ett kontoavtal eller i en prislista.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ersättning för ärr

2020-07-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag har ett vanprydande ärr på magen efter en gallstensoperation. Jag funderar på om det finns ersättning att få för det?Tacksam för svar.Vänligen
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ersättning för ärr genom personförsäkringMånga privata personförsäkringar ger ersättning för ärr som uppstått till följd av behandlingar eller olyckor. Har du en personförsäkring är därför mitt råd att du vänder dig dit för att höra efter vad som gäller vid ersättning för ärr. Villkoren kan nämligen variera mellan olika försäkringsbolag. För att ersättning ska utgå brukar dock alltid krävas att ärret är bestående, och en sådan bedömning görs normalt först ett år efter skadetillfället/uppkomsten av ärret. Mitt råd är dock att inte vänta för länge med att begära ersättning. Efter tio år har rätten till ersättning preskriberats och då är det för sent att anmäla skadan och få ersättning.Patientskadeersättning om du drabbats av en skada i samband med sjukvårdDet finns även en möjlighet i vissa fall att få s k patientskadeersättning om man drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård. Sådan ersättning kan alla i Sverige få, oavsett om man har en privat personförsäkring eller ej. För att ha rätt till patientskadeersättning krävs att skadan ska ha kunnat undvikas om åtgärden kunnat utgöras på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig behandlingsåtgärd valts. Har ärret däremot uppstått till följd av en operation som anses vara medicinskt motiverat är skadan inte ersättningsgrundande. Som jag tolkar din fråga var operationen dock nödvändig och så länge ärret inte beror på något direkt fel som orsakats av vården i samband med operationen har du inte rätt till patientskadeersättning. SammanfattningsvisHar du en personförsäkring kan du troligtvis få ersättning för ärret. Du bör då kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på de exakta villkoren, och om dessa är uppfyllda begära ersättning.Vänligen,

Har banker skyldighet att informera om omvänd split?

2020-07-08 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag undrar om banker som tillhandahåller en aktiemarknad som ex X har en skyldighet att informera om en omvänd split? Gissar på nej. Har företaget som man äger aktier i en skyldighet att informera deras aktieägare om en omvänd split? Är det olika beroende på vilket land aktien tillhör? Förstår inte varför, företaget har god tid på sig att skicka ut automatiserad svar till aktieägarna om sådana beslut. Om det är så att det varierar beroende på vilket land aktien tillhör eller andra faktorer undrar jag vart jag kan hitta den information.
Rahime Duman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inte någon direkt aktuell lag för att svara på din fråga. Jag kommer därför att hämta information från X bankens hemsida som du angav i din fråga och vi kallar den banken för X.Det är på årsstämman som ett företag fattar beslut om det ska genomföras en split eller en omvänd split, men för att kunna utföra en omvänd split krävs det mer än hälften av rösterna på stämman för att det ska gå igenom. Det krävs inte något särskilt av dig för att delta i en omvänd split. Det som är däremot viktigt är att du är registrerad ägare av aktierna på avstämningsdagen, eftersom då genomförs spliten automatiskt på ditt konto. Vart hittar jag information om omvänd split? Du kan titta på bolagets kalender på deras hemsida eller i ett pressmeddelande för att få information. I pressmeddelandet får du information om det ska utföras omvänd split eller inte. Vad säger X- banken? Jag har även kontaktat X banken gällande omvänd split och deras rådgivare sa till mig att du inte kan stoppa genomförandet av en omvänd split. Gällande automatiserad information till aktieägarna om omvänd split så fick jag samma svar som ovan, dvs. företaget skickar information via deras hemsida eller pressmeddelande. När det gäller omvänd split utanför Sverige så beror det på enligt X-bankens rådgivare, men oftast ska du hitta svar på deras hemsida om omvänd split ska genomföras. Avslutningsvis så brukar banker som tillhandahåller en aktiemarknad att informera aktieägare om omvänd split ska genomföras eller inte, via deras hemsida eller pressmeddelande. Men du som aktieägare av ett visst företag hittar tydligast och bäst information på det företagets hemsida om omvänd split m.m. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen åter med en ny fråga. Vänligen,

Kan banken dra tillbaka bolånet?

2020-08-04 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Kan en bank dra tillbaka ett skriftligt beviljat lån där jag redan digitalt signerat skuldbrevet?Detta har alltså i nuläget skett, en skriftlig beviljan av lånet är utfärdat samt ett skuldbrev till mig och ett till min sambo som är medlånande som vi båda digitalt har signerat.MvhJoel
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är svår att besvara utan att ha tillgång till närmare omständligheter rörande fallet. Generellt gäller den avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas. I det fall avtalet bryts, i detta fall avtal om lån, har ett avtalsbrott skett vilket kan göra att du som avtalspart har rätt till skadestånd. Däremot stipuleras oerhört många krav i skuldebrevet från banken vid bolån som ger banken en möjlighet att dra sig ur avtalet utan några konsekvenser. Det är därför omöjligt för mig att ge dig ett konkret svar på din fråga utan att ha sett skuldebrevet eller utan att veta bankens orsak till avtalsbrottet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Är butiker skyldig att acceptera kontanter som betalningsmedel?

2020-07-24 i EKONOMI
FRÅGA |Är vanliga butiker, t.ex. livsmedelsaffärer, skyldiga att acceptera kontanter som betalningsmedel?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som huvudregel i Sverige gäller att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning, se 5 kap. 1 § 2 st riksbankslagen. Denna paragraf är dock dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort mellan parterna. I ett förhållande mellan en näringsidkare och en privatperson är det upp till näringsidkaren att välja vilket betalmedel som denne vill acceptera för sina varor och tjänster. En del näringsidkare har valt att endast arbeta mot faktura eller kortbetalning, och detta strider inte mot lagen så som det ser ut idag. Mvh

Har banken rätt att ifrågasätta var pengarna kommer ifrån?

2020-07-08 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag har gett 50.000:- till min systerdotter så hon kan lösa ett lån , banken kräver kopia på min likvidavräkning när jag sålde min lägenhet i Stockholm. Har de rätt till det för 50.000:-?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din bank har rätt att kräva in likvidavräkningen i bevissyfte samt vad du har för skyldighet gällande besvarandet av bankens frågor. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Du behöver på begäran redovisa varifrån pengarna kommer från, i detta fall genom en likvidavräkning. Banken har därmed inte bara rätt till att kräva bevis för pengarnas ursprung, utan även en juridisk skyldighet att kräva det. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Har man rätt att pausa räkningar i samband med ett fängelsestraff?

2020-06-30 i EKONOMI
FRÅGA |Min bror har fått ett fängelsestraff och kommer ut om 1 år. Hans räkningar kommer nu hem till mig då hans adress står här. Har man rätt att pausa räkningar? Han kan omöjligt betala nu men vill ge han en chans att göra rätt för sig när han kommer ut och att räntan inte bara skenar. Finns det någon man kan vända sig till för att få hjälp? Tacksam för svar.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att man själv får bekosta hyra, räkningar och liknande utgifter under fängelsevistelsen. Kriminalvården ger inte ekonomiskt stöd för den typen av utgifter. Ibland är det dock möjligt att få hjälp med exempelvis hyran av socialtjänsten, för att ta reda på om den möjligheten kan aktualiseras ska man kontakta socialtjänsten i den kommun där man är bosatt. Jag skulle rekommendera att ni vänder er till de banker/företag varifrån räkningarna kommer och se ifall det går att lösa någon form av betalningsplan under tiden din bror avtjänar sitt straff.Med vänliga hälsningar,