Måste min bank genomföra en transaktion till ett konto i en annan bank inom EU?

2021-07-18 i EKONOMI
FRÅGA
Jag behöver genomföra en utlandstransaktion till bankonto i annan bank inom EU. Bankens internetbank kan inte ta emot denna, kl 14:00, då man har kö och ber mig ringa nästa dag. Vad har banken för krav om öppettider på vanliga bankdagar. Har man laglig rätt att inte hantera mitt ärende på en bankdag pga för liten bemanning. Nästa dag sitter jag i kö i flera timmar!Tacksam för en kort beskrivning om lagar och bankens öppettider.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Din ärendebeskrivning är ganska kortfattad varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång. Det ska inledningsvis sägas att det mig veterligen inte finns någon specifik lagreglering avseende bankers öppettider.

Men när det gäller din utlandstransaktion kan följande anföras. Enligt EU-direktivet 2014/92/EU om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (nedan endast kallat direktivet) har varje konsument rätt att öppna och inneha bankkonto i valfri bank och till kontot ska grundläggande funktioner kopplas. Med konsument avses för övrigt en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (art. 2.1 direktivet).

Egenskaper hos ett betalkonto med grundläggande funktioner innefattar bl.a. utförande av betalningstransaktioner inom union såsom autogirering, betalningstransaktioner med debetkort inbegripet betalningar online samt betalningar inbegripet stående överföringar vid terminaler och över disk och via kreditinstitutets onlinetjänster i den mån dessa är tillgängliga (art. 17.1 direktivet). Med betalningstransaktion avses en åtgärd som initieras av betalaren eller betalningsmottagaren vid överföring av medel mellan konton i unionen oberoende av eventuella underliggande förpliktelser mellan betalaren och betalningsmottagaren (art. 2.5 direktivet).

Enligt min mening innebär ovanstående att banken är skyldig att ombesörja din utlandstransaktion när pengarna är destinerade till ett konto i en annan bank inom unionen. Såvitt jag förstår har dock banken formellt sett inte nekat dig rätten att överföra pengarna till det aktuella mottagarkontot Däremot har man dröjt med hanteringen av ditt ärende. Huvudregeln brukar vara att en betalning får ta högst en dag att genomföra, men det förutsätter att överföringen är gjord på en bankdag och senast vid den tidpunkt som banken tar emot ordrar. Men när det gäller utlandsbetalningar är det alltid avtalet mellan dig och banken, typiskt sett bankens standardvillkor, som ensamt får bäring på den rättsliga bedömningen, dvs. avtalet (bankens villkor) styr vad det kan kosta och hur lång tid det får ta, vilket i sin tur inte sällan beror på mottagarlandet, vilken valuta överföringen är gjord i och annat dylikt.

Min uppfattning är att du kan göra följande. Klaga hos din bank, vilket i första hand bör sker hos den som utförda uppdraget. Detta blir av uppenbara skäl inte aktuellt för dig varför du istället ska vända dig direkt till bankens klagomålsansvarig. Det är också möjligt rådfråga Konsumenternas Bank- och finansbyrå som är ett oberoende rådgivningsorgan i bankärenden. Härutöver kan du låta Allmänna reklamationsnämnden pröva ditt ärende. Den sistnämnda instansen tar dock endast upp regelrätta konsumenttvister till prövning varför detta inte är ett alternativt i skrivande stund. Om du på något sätt har kommit att lida skada av bankens senfärdighet kan det möjligen också gå att på civilrättslig (avtalsrättslig) grund yrka ett skadestånd. Men det förutsätter ett uppsåtligt (avsiktligt) eller vårdslöst (oaktsamt) agerande från bankens sida.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (458)
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?
2021-09-30 Internetbedrägeri
2021-09-30 PayPal-bedrägeri
2021-09-29 Kan företag i den privata sektorn kräva e-faktura?

Alla besvarade frågor (96500)