När preskriberas ett skuldebrev?

2018-01-08 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej Lawline,Tack för att Ni finns, läser er med stor behållning. Nu till saken; Jag och mina två syskon ärver min mamma som gick bort ganska nyligen. I mammas papper fanns kvarlämnat ett skuldebrev fån 1995 där det framgår att hon lånat ut en summa pengar till en släkting. Summan skulle återbetalas via en överföring till mammas bankkontovarje månad under 36 månader tills dess skulden var betald. Av kontoutdragen från 1996 verkar det som om inga betalningar är gjorda. Kontoutdragen från 95 och 97 och 98 saknas också. Kan jag med skuldebrevet som grund kräva släktingen på pengar eller ärfordran preskriberad?? I kvarlåtenskapen finns ett brev fån släktingen daterat 2017 där denne beklagar att hen ej haft möjlighet attbetala skulden. Tacksam för svar
Annelie Burström |Hej, vad kul att höra! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ingenting annat är bestämt så gäller preskriptionslagen för skuldebrevet. (1 § preskriptionslagen) Skuldebrevets preskriptionstidFordran preskriberas tio år efter dess tillkomst 1995, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. (2 § preskriptionslagen) Vad som avbryter preskriptionPreskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698). (5 § preskriptionslagen)Förutsättningar för att fodringen inte ska ha preskriberatsDu uppger i din fråga att skuldebrevet skrevs år 1995. För att det inte ska ha preskriberats måste alltså preskriptionen ha avbrutits senast år 2005 för att preskriptionstiden på 10 år inte ska ha löpt ut. Om preskriptionen har avbrutits löper en ny preskriptionstid på 10 år från dagen för avbrottet. (2 § och 6 § preskriptionslagen)Eftersom du uppger i din fråga att det fanns ett brev i din mammas kvarlåtenskap från släktingen daterat 2017 där denne beklagade att hen ej haft möjlighet att betala skulden, har släktingen alltså erkänt fodringen och därmed avbrutit preskriptionen. Detta gäller dock endast om fodringen alltså har avbrutits fler gånger innan 2017 så att fodringen har förlängts med 10 år i taget och inte preskriberats redan innan tillfället då släktingens brev skrevs. (5 § första punkten preskriptionslagen)Brevet tyder på att fodringen inte är preskriberadDet skulle vara bra om ni kunde hitta något mer brev eller liknande som visar att preskriptionstiden har avbrutits innan 2017. Att släktingen beklagade att hen inte haft möjlighet att betala skulden tyder på att släktingen och er mor har haft kontakt även innan detta tillfälle och att fodringen därför troligen inte har preskriberats. Om preskriptionen har avbrutits minst en gång var 10:e år sedan 1995 kan ni kräva släktingen på betalning av skuldebrevet.Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar

Låneavtal mellan två privatpersoner

2017-12-31 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag tänker låna en summa pengar till någon och vill ställa vissa villkorräntan på skälig nivå - lägre än banklån - men som skall betalas en gång per år så länge lånet löperåterbetalning - helt eller delvis vid fastställda tidpunkter - typ halvårsvisingen annan säkerhet kommer att begärasFinns det mallar för sådant?Vad krävs för att villkoren ska vara bindande - typ bevittnas av 2 personer och dyl.Kan ni hjälpa till med upprättande av avtal om låntagaren och jag är överens om innehållet - se ovan Vad kostar det ungefär att skriva dylik avtal?Gott slut.M^jk(M. Eyre)
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vid en snabb sökning på google hittade jag en eventuell mall som skulle kunna täcka det du letar efter.Vad jag kan se så finns det inga krav i varken Skuldebrevslagen eller Avtalslagen gällande skuldebrevet/avtalet du vill teckna, men det hjälper naturligtvis att täcka alla baser i avtalet som underskrifter, datum osv. Sedan behövs det vissa grundläggande uppgifter för att avtalet ska vara funktionellt naturligtvis. Om du vill använda en mall eller liknande fungerar det sjävklart, det täcker de flestas behov som kan uppkomma kring teckning av skuldebrev. Men om du hellre vill ta hjälp av en jurist för att se till att allt går rätt till är du välkommen att kontakta oss enligt nedan kontaktuppgifter, där kan de hjälpa dig med kostnaden för att skriva avtalet bl.a.Telefon: 08-533 300 04.Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.alternativt på info@lawline.seJag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Hur skriver jag in en rätt till "vinst" för borgenären i ett skuldebrev?

2017-12-25 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag ska låna 75000 av en släkting. Vi tänker skriva ett skuldebrev med våra personuppgifter, beloppet, återbetalningstakt, ev ränta osv. Men jag vill också att vi skriver vad som händer med pengarna om någon av oss skulle avlida. Hur bör man formulera detta i skuldebrevet? Och vad är en vanlig lösning? Kan man t ex skriva att borgenären ska ha en del av vinsten när lägenheten säljs om jag som gäldenär skulle avlida innan skulden är betald? Tack på förhand.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Den närmast tillämpliga lag som finns på området för ditt problem är skuldebrevslagen. När det gäller skuldförhållanden privatpersoner sinsemellan ställer rättsordningen inte upp några formkrav för hur detta ska regleras. Önskvärt är såklart att avtalsparterna, särskilt när det rör sig om höga belopp, reglerar skuldförhållandets villkor i ett skriftligt avtal där alla avtalsvillkor finns nedskrivna. Staten kommer inte lägga sig i hur avtalsparterna sköter sina åtaganden gentemot varandra. Det särskilda avtalsvillkor du anger har därför ingen "vanlig lösning" eller särskild formulering som finns lagstadgad. Det är enbart om skuldförhållandet blir tvistigt och parterna vänder sig till domstol för att få hjälp som formuleringar i avtalet blir viktiga. Det ni ska tänka på är att alla villkor är tydliga och motsägelsefria. Av vad du skriver förstår jag det som att de 75 000 kr du ska låna är för att finansiera köpet av en bostadsrätt. En naturlig tolkning av avtalet, om det för övrigt inte skrivits ner något om syftet med avtalet är att finansiera en bostadsrätt, är inte att tolka in en rätt till vinst. Vad som brukar tolkas in är att borgenären har rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen d.v.s. en på förhand bestämd rätt till skadestånd med anledning av gäldenärens försening med betalning, se 6 § skuldebrevslagen. Att ha rätt till ytterligare ersättning med anledning av skulden när extraordinära händelser inträffar finns inte stöd för i lag. Vill ni att det ska finnas en sådan rätt t.ex. med anledning av att gäldenären dör måste ni, som du påpekar, skriva det i skuldebrevet.Därmed låter det som en utmärkt idé att t.ex. skriva att: "Dör gäldenären ska den bostadsrätt som finansierats med lånet om 75 000 kr säljas. Vinsten ska till x % tillfalla borgenären. Vinsten ska inte ses som en delåterbetalning av skulden utan är en rättighet därutöver som borgenären har rätt till med anledning av låneavtalet." (Skuldebrevet bör även innehålla någon definition av vad som menas med "vinsten")Jag vill reservera mig för att hur ovanstående skrivning kommer tolkas vid ett eventuellt tvistemål i domstol är osäkert. Det beror helt på hur era formuleringar i skuldebrevet därutöver ser ut, vilka konversationer som fördes er sinsemellan vid avtalsslutet och vad som skett under låneavtalets giltighetstid. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Registreras skuldebrev?

2017-11-29 i Skuldebrev
FRÅGA |HejMin vän vill låna pengar av mig , jag ska skriva skuldbrev .men min fråga är hur kan jag registrera den skuldbrev hos något myndeghet som kan skydda mig (tillförsäkra,assurera)?och vilken myndeghet som tar hand och ansvar om den?Vad kostar den om jag vill skriva skuldbrev med min kompis?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett skuldebrev skrivs som en försäkring och kvitto på att någon lånar ut pengar till en annan. Det går inte att försäkra ett skuldebrev hos någon myndighet. Det är ett avtal mellan två personer och det ska heller inte registreras hos en myndighet. Om din vän inte skulle betala sin skuld kan du vända dig till Kronofogden som kan hjälpa dig driva in skulden.Det går att skriva ett skuldebrev själv, men jag rekommenderar att du tar hjälp av en av våra jurister så att det blir korrekt utfört. Våra jurister har ett timarvode på 1677 kr, men kan ibland vid upprättande av avtal erbjuda ett fast pris. Det går att boka en tid med dem via vår hemsida. Vänligen

Skuldebrev och preskriptionstid

2017-12-31 i Skuldebrev
FRÅGA |HejJag vill veta vad detta betyder för mig när jag ska ingå ett äktenskap. Det är min mans jurist och min snart blivande man, som vill att jag ska skriva under detta om vi ev. skiljer oss. Förstår inte riktigt mig på detta skuldbrev som dom vill att jag skriver underJag tror att det blev missförstånd sist jag skickade till er för det är min man som förbinder sig att betala en summa till mig eftersom han vill att vi ska ha ektenskapsförord och att om vi skulle skilja oss så får jag ingenting av allt han äger utan endast detta skuldebrev. Sedan skriver juristen att vi båda är införståda med reglerna om preskription, vilket jag inte blivit informerad om (Min mans namn) XXXXXX XXXXX förbinder mig här med att betala en summa till (mig som ställer frågan) XXXXX XXXXX, motsvarande 4,5 x vid var tid gällande prisbasbelopp (för 2017 uppgår prisbasbeloppet till 44.800 kronor och det sammantagna beloppet sålunda till 201.600 kronor)Skulden kan sägas upp till betalning tidigast 24 månader efter undertecknandet av denna handling. Efter den tidpunkten får skulden sägas upp till betalning efter anfordranSkulden löper inte med någon ränta , utöver den värdesäkring som blir följden av regleringen till prisbasbeloppet Båda parter är informerade om och införstådda med reglerna om preskription
Hanna Salajin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att förklara lite allmänt om hur det funkar med skuldebrevet. Sedan kommer jag gå närmare in på prisbasbelopp och preskription.Äktenskapsförord och anledning till skuldebrevetMakars egendom är som huvudregel giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det innebär att ni vid en bodelning ska dela lika enligt likhetsprincipen (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Du nämner att ni ska ha ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord är ett av verktygen som kan nyttjas för att få giftorättsgods till enskild egendom (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken). Du nämner att din man ska få behålla sin egendom, egendomen ska alltså bli enskild egendom. Du ska få skuldebrevet. Skuldebrevets beloppSkuldebrevet innebär att din man förbinder sig att ge dig 4,5 x prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet räknas ut av Statistiska Centralbyrån och fastställs av regeringen. Prisbasbeloppet ändras varje år vilket är anledningen till att det i skuldebrevet står att din man ska utge 4,5 x prisbasbeloppet som är gällande när betalning ska ske. Vidare ska ingen ränta utbetalas utan det du ska få är 4,5 x det prisbasbelopp som gäller när betalning ska ske. Tidpunkt för betalning och preskriptionSkuldebrev kan innehålla ett visst datum då den förfaller vilket innebär att betalning ska ske visst datum. Skuldebrev kan dock också sakna datum då den förfaller. Så är det med skuldebrevet du har. I skuldebrevet står det istället att betalning sker tidigast 24 månader efter att skuldebrevet undertecknats samt att skuldebrev ska betalas vid anfordran. Det innebär att du inte kan kräva att få betalt under de första 24 månaderna efter undertecknande. Därefter kan du närsomhelst säga att du vill ha betalt och då ska du omedelbart få betalt (5 § skuldebrevslagen). Viktigt att veta är dock att du inte kan vänta hur länge som helst med att kräva betalning. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år (2 § preskriptionslagen). Preskription innebär att efter 10 år förfaller din fordran vilket innebär att du inte har någon rätt till betalning. Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att skuldebrevet blivit lite klarare. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen. Vänligen,

Utformande av skuldebrev samt samboegendom

2017-12-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,Undrar om hur man bör skriva om man som vi skall:Sonen och hans sambo skall köpa ett hus och vi skall låna ut pengar till honom och hans sambo´s föräldrar lånar ut pengar till henne ( samma summa) Hur skall vi skriva skulde brevet? Om de skulle separera ? Något annat vi bör tänka på .TAck på förhand
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen sambolagen (SamboL).Eftersom er son inte är gift med sin sambo finns det i princip ingen risk för att något ska ske med ert lån vid en separation. Eftersom ni lånar ut pengar direkt till er son kommer han ha skulden till er oberoende av sin sambo. Av 3 § SamboL framgår att endast bostad och bohag utgör samboegendom som delas vid en separation, alltså är skulder opåverkade. Generellt skulle jag rekommendera er att vid upprättandet av skuldebrevet tänka på vad som måste framgå av det, exempelvis vem som lånat pengarna av vem, hur mycket, osv. Ett skuldebrev behöver i princip inte innehålla mer än mycket grundläggande uppgifter. Beroende på er specifika situation kan ni även ha intresse av mer specifika bestämmelser såsom ränta eller återbetalningstid och jag råder er att fundera på detta. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Ta hänsyn till skuldebrev i samboavtal eller i testamente?

2017-12-04 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag och sambon har köpt en gemensam bostad, vi äger 50% var och står vardera 50% på lånet. Vi ska nu upprätta skuldebrev då jag hat gått in med hela kontantinsatsen. Vi ska även skriva ett samboavtal samt testamente då de på banken sa att det kan vara bra. Ska vi i vårt samboavtal alt. testamente ta hänsyn till skuldebrevet?
Emma Rathsman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skuldebrev regleras i lag (1936:81) om skuldebrev som du hittar här.Ett skuldebrev är, som du säkert redan känner till, ett erkännande av en penningskuld. Ett skuldebrev utgör en form av "betalningslegitimation". Själva innehavet av skuldebrevet, som du och din sambo verkar vilja upprätta, innebär att du har rätt att kräva din sambo på hälften av summan av kontantinsatsen (för jag antar att det är detta ni vill åstadkomma, att ni slutligen äger exakt 50% vardera av den gemensamma bostaden). Jag anser att ni i samboavtalet och testamentet bör precisera att det finns ett skuldebrev utfärdat. Pengarna du har rätt att kräva din sambo framgår av skuldebrevet och att ni tar upp skuldebrevet i samboavtalet och testamentet innebär även att det finns ytterligare handlingar som styrker att en skuld finns. Skuldebrevet spelar roll vid till exempel fördelning av arv etc.Då jag är osäker på exakt vad som bör tas upp i samboavtalet och testamentet och hur dessa handlingar exakt bör utformas så rekommenderar jag dig att boka tid med en jurist här.Med vänliga hälsningar

Finns det formkrav för ett skuldebrev?

2017-10-31 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Vad ska ett juridiskt bindande skuldebrev innehålla? Vi är två syskon som har lånat ut pengar till vår gemensamma äldre syster.Så här tänkte vi skriva1. Bakgrund (angående en renovering av fritidshus etc) / överenskommelse2. Skuldens storlek till resp. syskon3. Villkor ränta (tills vidare räntefri)och när den förfaller (vid en försäljning eller förändring av ägarförhållanden) då en avbetalningsplan upprättas på förslagsvis 5 år.4. Plats datum och våra namnunderskrifter.5. Ska den bevittnas?6. Ska vi skriva var sitt skuldebrev eller kan vi ha ett gemensamt till vår syster?Tacksam för svar
Sofia Wedin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur ett skuldebrev ska utformas. Skuldebrev regleras i Lag om skuldebrev (SkbrL). Det finns två typer av skuldebrev, löpande- och enkla skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss man, exempelvis direkt ställt till eran syster. Ett enkelt skuldebrev är inte avsett att överlåtas eller säljas vidare. Det finns dock en möjlighet till det. (3 kap. 26 § SkbrL). Ett löpande skuldebrev är ett brev ställt till innehavaren eller till viss man eller order. Tillskillnad från ett enkelt skuldebrev är det själva skuldebrevet som ger rätt till pengarna. Skuldebrevet är alltså ett värdepapper och måste visas upp av den som vill ha betalt. Ett löpande skuldebrev är gjort för att enkelt säljas vidare till en ny borgenär (de som ska ha pengarna). (2 kap. 1 § SkbrL). Ett skuldebrev har annars inga formkrav enligt lagen för att vara giltigt. Ni kan alltså utforma skuldebrevet hur ni vill och ha med vad ni vill för villkor. Tänk dock på till vem ni ställer skuldebrev till eftersom det kommer avgöra vad det är för typ av skuldebrev som ni har utformat. Ett enkelt eller löpande skuldebrev. Eftersom det inte finns formkrav krävs det inte heller att skuldebrevet måste bevittnas för att vara bindande. Det är dock att rekommendera eftersom det blir ett starkare bevis i fall det skulle uppstå en tvist. Annars är det alltid bara att utforma skuldebrevet ordentligt, vilket av frågan tyder på att ni tänker göra. Ni kan alltså ha med allt ni skrev i frågan på skuldebrevet. Ett eller två skuldebrev? Om ni har ett gemensamt skuldebrev borde inte ha någon betydelse för giltigheten. Det kan eventuellt vara enklare att ha varsitt ur en praktisk synvinkel, exempel om någon vill sälja vidare eller kräva in pengarna direkt. Hoppas du fick svar på din fråga!