Giltighet av genom bud förvanskat anbud

2010-02-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Har en viktig fråga angående avtal. Hur fungerar det om jag t ex köpa raketer: 50 raketer, 30 solar etc. Jag bestämmer att ta mig till fyrverkieaffären men ägaren är inte där. B som är ägarens son träffar jag på påväg till butiken. Han meddelar att hans pappa är utomlands. Jag ber då B, såsom bud, framföra ett anbud till sin pappa om att jag vill beställa 50 raketer och 30 solar. Vad händer om B råkat sagt fel om antalet. Han säger istället till sin far att jag bestället 30 raketer och 50 solar. Vad gäller? Spelar det någon roll om B är omyndig? Får han agera såsom bud?
Linus Jonson |Hej! Huvudregeln är att den som lämnat ett *anbud* är bunden av detta (1 § avtalslagen). Den part till vilket anbudet riktar sig kan då välja om han vill acceptera eller avslå anbudet. Om han accepterar anbudet, har ett bindande avtal kommit till stånd, under förutsättning att han svarat inom utsatt tid och att hans *accept* stämmer överens med anbudet (jfr 4 och 6 §§). I det aktuella fallet har anbudet (köp av 50 raketer resp. 30 solar) inte förmedlats direkt mellan avtalsparterna, utan anbudet har framförts genom *bud* (B). Innehållet i anbudet _förvanskats_ genom budets förmedling. Frågan är därför om du som anbudsgivare är buden vid detta anbud om fyrverkeriförsäljaren väljer att acceptera anbudet i dess förvanskade skick. Lagregler som behandlar denna situation finns i 32 § avtalslagen. Enligt *32 § 1 st*. är den som avgivit en viljeförklaring, som p.g.a. felskrivning eller annat misstag från hans sida, inte buden av denna om den till vilket anbudet riktar sig (i vårt fall fyrverkeriförsäljaren) insåg eller bort inse misstaget (ond tro). Emellertid beror inte det aktuella misstaget på något misstag från din sida - det beror på ett misstag från budets sida! Denna situation regleras i *32 § 2 st*. Där anges att om en viljeförklaring (t.ex. ett anbud) förvanskats p.g.a. budet, är avsändaren (du) inte buden oavsett om mottagaren (fyrverkeriförsäljaren) insåg eller bort inse att anbudet var förvanskat. Det åligger dock avsändaren att, när han fått kännedom om felet, utan oskäligt uppehåll meddela mottagaren att han inte vill bli bunden av det förvanskade anbudet. Underlåter han det, och mottagaren är i god tro om att anbudet är riktigt, blir avsändaren ändå bunden (32 § 2 st. 2. meningen). B:s omyndighet påverkar inte dennes möjlighet att agera som bud. Sammanfattningsvis gäller alltså att *du inte är bunden vid det förvanskade anbudet* som budet fört fram - du är alltså inte skyldig att köpa 30 raketer och 50 solar - men det förutsätter att du snarast efter det att du fått insikt om felet *underrättar fyrverkeriförsäljaren* om att du inte vill köpa i enlighet det förvanskade anbudet. (Något avtal om att du skall få köpa 50 raketer och 30 solar har heller inte träffats. Lider du skada p.g.a. detta, skulle ett ev. skadeståndsanspråk kunna riktas mot budet, men här torde B:s omyndighet få betydelse.) +*LÄNKAR*+ *Avtalslagen:* https://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar

Avtal - muntligt anbud och accept

2010-02-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! En kille erbjöd sig att sälja sin soffa till mig den 15e juli genom telefon. Den 18e juli svarar jag genom sms att jag är intresserad av köpet. Nästan 2 veckor senare svarar han att han redan sålt soffan och inte sett mitt sms. Nu är jag självklart besviken och undrar vad jag har för rättigheter i den här situationen?
Linus Jonson |Hej Av 1 § avtalslagen följer att *anbud är bindande* om inte annat stadgas i lagen eller har avtalats mellan parterna. I 3 § 2 st. följer emellertid att *anbud som avges muntligen måste accepteras genast*, annars förfaller anbudet och den som avgivit det är inte längre bunden vid sin utfästelse. Om ni vid telefonsamtalet alltså inte kom överens om någon acceptfrist, förföll anbudet och säljaren har alltså haft full rätt att sälja till någon annan. Om ni emellertid kom överens om att du skulle få *anstånd med att lämna svar* (se lagtexten i 3 § 2 st. avtalslagen), har säljaren varit bunden vid anbudet under denna tid. Bindande köpeavtal uppkom i så fall då säljaren mottog ditt SMS med svaret under förutsättning att du skickade det inom den överenskomna svarstiden. Risken för att ditt SMS inte nått säljaren, torde dock ligga på dig som skickat det enligt principen om att *meddelanden går på avsändarens risk* (jfr. 40 § avtalslagen, som inte gäller i ditt fall). Bevisbördan för att meddelandet kommit säljaren till handa bör dessutom ligga på dig. Även om ni således kommit överens om att du skulle få viss betänketid, men säljaren inte sett ditt svar under denna (och således sålt soffan vidare) har anbudet alltså förfallit och säljaren har varit fri att sälja soffan till någon annan. *Avtalslagen:* https://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar

Hur lång är den legala acceptfristen?

2009-09-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående acceptfrist i ett avtal. Om inte ett tydligt datum framstår i avtalet, utandet står endast \\\"erbjudandet gäller endast vid snabb affär\\\", hur vet jag då vad \\\"snabb affär\\\" innebär? Är det beroendepå hur avtalet förmedlades? (fax) Har anbudsgivaren rättatt avböja accepten om den kommer låt säga 10 dagarefter anbudet givits, eller är mottagaren fortfarande i god tro?Tacksam för svar
Erik Osmark |HejOm acceptfristen inte har preciserats så gäller vad som kallas ”legal acceptfrist” (denna återfinns i avtalslagen 3 § 1 st. Se https://lagen.nu/1915:218#K1 ) under skälig tid. Denna tid beräknas dels utifrån hur lång tid det tar att sända själva meddelandet tillbaka till den ursprunglige avsändaren dels på en skälig betänketid.Beroende på det sätt som anbudsgivaren använt sig av då denne avsände sitt anbud så varierar den tid som står till förfogande för svar. Om anbudet kom elektroniskt exempelvis via fax så anses det att en accept skall lämnas på motsvarande sätt (dvs tiden som beräknas gå åt för meddelandet att komma fram är i detta fall mycket kort). Skälig betänketid anses i de flesta fall även den vara mycket kort (detta anses särskilt gälla om avtalsföremålet är av den typ som utsätts för snabba prisförändringar). Skälet till en kort betänketid är att mottagaren av anbudet inte ska kunna hålla den ena parten ensidigt bunden eller kunna spekulera i prisförändringar utan risk.Nu framgår det inte av frågan vilket typ av avtal som saken gäller men min högst personliga tolkning av det ovanstående säger mig att tio dagar är längre tid än vad som avses med den legala acceptfristen i de allra flesta fall (särskilt om det i anbudet angetts att det ska röra sig om ”snabb affär”).Om acceptfristen har gått ut så är inte anbudsgivaren längre bunden av sitt anbud.Med vänlig hälsning

Avtalsrätt

2010-02-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! En kille erbjöd sig att sälja sin soffa till mig den 15e juli genom telefon. Den 18e juli svarar jag genom sms att jag är intresserad av köpet. Nästan 2 veckor senare svarar han att han redan sålt soffan och inte sett mitt sms. Nu är jag självklart besviken och undrar vad jag har för rättigheter i den här situationen?
Nils Andersson |Hej! Huvudregeln är att muntliga anbud måste antas omedelbart för att inte förfalla (AvtL 3§ sista st). Med andra ord skulle säljarens erbjudande om att sälja soffan endast kunna leda till ett avtal om du accepterat erbjudandet vid telefonsamtalet, förutsatt att ni inte kommit överens om att du skulle få en viss betänketid. Detta är alltså den avtalsmässiga aspekten av din fråga. Om ni inte kom överens om någon betänketid förfaller erbjudandet, och ditt svar tre dagar senare skulle alltså innebära ett nytt anbud och inte en accept på det tidigare erbjudandet. Eftersom inget avtal verkar ha slutits vid det första tillfället har du inga rättigheter gentemot köparen. Sett ur en avtalsrättslig synvinkel är det ovan anförda svaret det bästa jag kan ge. Möjligen skulle svaret kunna förändras om säljaren var en näringsidkare men troligtvis skulle slutsatsen bli den samma.

Avtals ingående.

2010-01-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Gerry Borg AB i Nyköping letar efter en bil att använda till sina fruktutkörningar. De finner en lastbil hos Lena Snabel HB:s bilaffär och lämnar därför ett anbud på lastbilen. Pris: 158 000 kr Omgående leverans Bilen ska lackeras med Gerry Borg AB på dörrarna i rött. Gerry faxade själv iväg anbudet till Lena Snabel och skrev att han ville ha svar samma dag. Dagen därpå svarade Lena Snabel via fax att hon ville sälja lastbilen för 165 000 eftersom det kostade så mycket extra att lacka dörrarna. Bilen kunde levereras om 3 veckor. Har ett avtal kommit till stånd?
Anna Eriksson |Hej, enligt allmänna avtalsrättsliga regler kommer ett avtal till stånd genom att anbud och accept överensstämmer med varandra, innehållsmässigt. Ingående av avtal regleras i 1 kap avtalslagen. Av 1 kap 1§ avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P1S1, framgår att anbud och accept är bindande var för sig. Gerry Borg AB är således bunden av sitt anbud på 158 000 kr. Frågan är då om Lena avgivit en godkänd accept. Acceptfristen, dvs. den tid som man har på sig att acceptera ett anbud, är den tiden som angivits i anbudet och om inget är reglerat så ska man få svar inom skälig tid. Inkommer inte accepten inom rätt tid är anbudet inte längre bindande. Accepten ses då som ett nytt, bindande, anbud. Detta framgår av 1 kap 2§ - 4§ avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P2S1. Eftersom Lena Snabel svarat efter att acceptfristen gått ut, har något bindande avtal inte kommit tillstånd. Det kan nämnas att även om accepten skulle ha inkommit inom rätt tid så är den en så kallad oren accept, vilket innebär att accepten inte överensstämmer med anbudets innehåll. Man ser då den orena accepten som ett avslag av anbudet kombinerat med ett nytt anbud, se 1 kap 6§ avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P6S1. Något avtal har alltså inte ingåtts. Med vänliga hälsningar