Anbud och accept vid annonsering

2013-01-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga kring anbud och accept. Jag svarade på en blocket annons för två möbler där ett pris var angivet i annonsen. Jag tog kontakt med säljaren som på telefon bekräftade priset till mig. Vi kom överens om att jag skulle få lite fler bilder och efter att ha sett dem svarade jag via mail att jag ville köpa varorna. Jag fick då svar att det var osäkert om de trots allt ville sälja och att de skulle återkomma, vilket de gjorde. De hade bestämt sig för att sälja men då till ett högre pris, nästan det dubbla. Har jag någon rätt att hävda att vi ingått ett avtal då jag fick ett anbud med pris på telefon som jag sedan accepterade? Jag vill fortfarande köpa varorna som vi kommit överens om och till det pris som det var tal om.
Linda Olsson |Hej, Tack för din fråga! Bindande avtal uppstår när givaren lämnar ett anbud och motparten accepterar detta, se 1 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), se https://lagen.nu/1915:218. För att vara ett bindande anbud ställs vissa krav. (1) Anbudet skall innehålla ett erbjudande eller löfte, (2) med ett preciserat innehåll (3) som riktar sig till en bestämd adressat och (4) måste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande. En annons på t ex Blocket är därmed inte ett bindande anbud då den inte riktar sig till en specifik person utan till en obegränsad grupp människor. Annonsen ses istället som ett oförbindande s.k. utbud som innebär att köpare får lämna ett anbud som blir bindande om inte säljaren meddelar att den inte önskar ingå avtalet, 9 § AvtL. I ditt fall är det mycket möjligt att säljaren lämnade ett bindande anbud i ert telefonsamtal. Det beror dock lite på vad sades under samtalet, men om säljaren erbjöd dig att köpa möblerna för ett visst pris borde det vara tillräckligt för att ses som ett anbud. Muntliga anbud skall som huvudregel antas omedelbart om inte anbudsgivaren och motparten kommit överens om att accept kan lämnas vid ett senare tillfälle, 3 § 2 st. AvtL. Av dina uppgifter verkar det som att säljaren erbjöd ett pris för möblerna och att du, efter du mottagit bilder, skulle svara om du ville köpa dessa eller inte. Om så var fallet torde ett bindande avtal uppstått mellan dig och säljaren till det pris ni kom överens om i telefonsamtalet. Jag rekommenderar att du sparar de mail du och säljaren skickat till varandra då dessa kan styrka att säljaren faktiskt lovat att du skulle få köpa möblerna till ett visst pris. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Anbud och accept

2013-01-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Utbildningsföretaget X har fått ett skriftligt anbud från reklambyrån Y på produktion av deras årsredovisning. Anbudet är daterat 3 mars 2012. Y har i offerten angivit att de åtar sig att utföra uppdraget mot en ersättning om 120 000 kr exklusive moms. I anbudet framgår det som en viktig förutsättning att Y endast överlåter upphovsrätten för ett begränsat nyttjande. X får inte nyttja alstret för annat än avtalat ändamål och de får heller inte på något sätt bryta skicket eller ändra på de skapade alstret – dvs förfoganderätten för upphovsrätten är begränsad. Y har i anbudet sagt att man önskar svar inom 8 dagar. På morgonen 11 mars 2012 svarar X per e-post att de accepterar anbudet men under förutsättning att de får fri förfoganderätt över de skapade alstret. har accepten kommit i rätt tid? har den angivits i korrekt form, dvs med e post? är någon av parterna bunden av sitt meddelande, föreligger det ett avtal?
Alexander Engström |Hej,Enligt 1 § avtalslagen (AvtL) är anbud och svar på anbud bindande, vilket i detta fall innebär att Y var bundet av sitt anbud under den tidsfrist som angavs däri. Detta innebär att om motparten (X) hade accepterat anbudet så skulle ett avtal uppkommit mellan parterna.För att motparten ska anses ha accepterat anbudet krävs att acceptens innehåll överensstämmer med anbudet. I detta fall stämde acceptens innehåll inte överens med anbudet eftersom X angav nya villkor i meddelandet från den 11 mars. X lämnade alltså vad som brukar kallas för en "oren accept". Enligt 6 § AvtL anses en oren accept som ett avslag i förening med ett nytt anbud. Något avtal uppstod därför inte mellan parterna, dock anses X ha lämnat ett nytt (bindande) anbud som Y kan välja att acceptera eller avslå.Avseende tidsfristen i brevet från den 3 mars anges i 2 § AvtL att tiden räknas från den dag brevet är daterat, vilket innebär att denna dag inte räknas med. Då utgångspunkten var den 3 mars skulle svaret kommit Y tillhanda senast den 11 mars (3+8). Hade svaret utgjort en ren accept skulle det alltså ha kommit i rätt tid.En accept som lämnas via e-post är i regel tillräckligt för att ett avtal ska anses föreligga. Vissa typer av avtal anses särskilt viktiga och måste därför ingås skriftligen, t.ex. avtal om köp av fast egendom (4 kap. 1 § jordabalken) eller äktenskapsförord (7 kap. 3 § 2 st. äktenskapsbalken). I det aktuella fallet hade dock ett e-postmeddelande varit tillräckligt.Avtalslagen: https://lagen.nu/1915:218Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Mail som giltigt anbud eller ej vid avsaknaden av en uttrycklig accept

2012-12-10 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Min son hyrde ett rum som inneboende och fick ett mail som "avtal" då kontrakt skulle skrivas senare! Avtalet säger att han skall hyra rummet i 6 månader och därefter gäller 1 månads ömsesidig uppsägningstid? Nu har sonen avbrutit sina studier och betalat för en månads uppsägning. Han har sammanlagt bott i rummet i tre månader men betalt för fyra. Dock säger hans värdinna att han måste betala för sammanlagt sex månader för mailet gäller som kontrakt.
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga! Frågor om hyresrätt regleras i 12 Kap Jordabalken och frågor om allmän avtalsrätt regleras i Avtalslagen, se https://lagen.nu/1970:994 och https://lagen.nu/1915:218. Enligt Jordabalken 12 Kap 2§ så ska ett hyresavtal vara skriftligt endast om någon av parterna begär det. Det finns alltså inget krav på hur ett hyresavtal ska ingås utan det kan göras muntligen eller genom t.ex. ett mail lika gärna som genom ett traditionellt skriftligt avtal. Frågan är alltså om mailet är att anse som ett bindande avtal. Enligt allmänna regler om avtalsrätt så uppstår bundenhet av ett avtal genom att ena parten ger ett anbud och den andra parten accepterar anbudet med en accept, se Avtalslagen 1§. En accept behöver inte vara uttryckt i ord utan det kan räcka med att parterna börjar handla som om anbudet vore accepterat (konkludent handlande). Mailet kan anses vara ett anbud och genom att din son påbörjade sin hyrestid utan att protestera mot innehållet så kan han anses ha accepterat villkoren i avtalet och därmed vara bunden av dem. Men du skriver också att ett kontrakt skulle skrivas senare vilket tyder på att din son och hyresvärden faktiskt varit överrens om att mailet inte skulle anses vara bindande utan endast vara någon form av utkast till det egentliga avtalet. En grundförutsättning för att ett meddelande ska klassas som ett anbud i juridisk mening är just att det anses vara bindande och att ett avtal kan komma till stånd som direkt följd av accepten. Så som du beskriver situationen så verkar det inte som att mailet uppfyller kraven för en accept och i så fall är din son inte heller bunden av vad som står i mailet. Tidpunkten för när din son fick mailet har också betydelse. Om mailet kom först efter att hyresförhållandet inletts så var avtalet redan ingått och mailet är i så fall att anse som en så kallad bekräftelsehandling och inte som ett anbud. Det är dock en ganska svårbedömd fråga och utan fler omständigheter kan jag inte ge ett säkrare svar. I slutändan blir det en fråga om bevisning. Om mailet inte uppfyller kraven för ett anbud så är det istället er muntliga överenskommelse som är det giltiga avtalet. Problemet med muntliga avtal är att det är svårt att bevisa vad ni faktiskt har kommit överrens om så även om mailet i sig kanske inte är bindande så kan det användas som bevis för att tolka ut vad ni avtalat om ifall ord står mot ord. Jag tror därför att trots att mailet kanske inte ska anses vara ett bindande avtal så blir det svårt för er att visa att ni muntligen kommit överrens om något annat än det som står, särskilt eftersom det inte verkar som att ni bestred innehållet när ni fick mailet. Sammanfattningsvis så kommer det att bli svårt för er att slippa betala hyra för de återstående två månaderna. Det här är dock framförallt en bevisfråga om vad som faktiskt är avtalets innehåll och i den mån ni har andra bevis än enbart era ord så blir läget ett annat. Med vänliga hälsningar

Underlåtenhet att sträva mot en fastighetsöverlåtelse

2012-10-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Ägaren till en hyresfastighet har skickat ett erbjudande till alla boende att ombilda sina bostäder till bostadsrätt. Förbehållen var två: Erbjudandet är giltigt till utgången av 2014, och en viss bestämd procedur skall följas. Proceduren är noggrant beskriven i detalj, och består i princip av två etapper: Först skall 40 % av de boende avlämna en intresseanmälan att få ett pris. Fastighetsägaren skall då avge ett pris enligt en viss beskriven procedur. Etapp två är att de boende skall acceptera priset, och köpa fastigheten av fastighetsägaren. De boende accepterade erbjudandet, dels genom att ringa till fastighetsägaren, dels genom att sätta igång med den beskrivna processen. När de boende ringde fick de anvisning på en ombildningskonsult, som de boende anlitade. Mer än 40 % av de boende hade skrivit under en intresseanmälan, och etapp ett i proceduren var därmed klar. Men några dagar innan de boende tänkte lämna in intresseanmälan så fick de meddelande om att fastigheten sålts till en extern köpare som inte har intresse av ombildning. Intresseanmälningarna togs inte emot. Detta måste vara ett brott mot ett slutet avtal – eller? Om man stämmer den ursprungliga fastighetsägaren för avtalsbrott så kan det knappast innebära att köpet går tillbaka, även om de boende får rätt. Eller? Det blir kanske fråga om skadestånd. Finns det någon rättspraxis som säger hur stort ett sådant skadestånd kan bli? Några tusenlappar, eller den reella ekonomiska förlusten för att man inte fick ombilda sin hyreslägenhet till bostadsrätt? Nämnas bör att fastighetsägaren är Stockholms Kommun.
Victor Aldegren |I och med att processen ivolverar flera steg och det krävs agerande från olika parter för att ett slutligt avtal ska komma till stånd skulle det vara svårt att säkert bedöma vad som faktiskt är bindande för parterna. Möjligen kan man se det som att fastighetsägaren har underlåtit att lämna ett anbud till de boende. Vilken skada detta orsakat är svårt att bedöma då det inte är säkert att anbudet skulle ha lett till en överlåtelse. Det finns också en risk att erbjudandet, eftersom det kräver flera ageranden för att leda till något slutgiltigt, inte anses bindande alls, det är svårt att veta utan att närmare ha sett vad som erbjudits. Någon återgång av köpet kan det inte bli tal om då den nya ägaren inte är part i avtalet. Skadestånd skulle eventuellt kunna utdömas om proceduren bedöms som bindande för kommunen, men vilken skada som de boende faktiskt lidit är oklart. Eventuellt skulle ersättning för ombildningskonsulten kunna lämnas, men någon hypotetisk skada som eventuellt uppkommer på grund av att någon ombildning inte sker skulle med all säkerhet inte ersättas. Min bedömning är att alltså att även om kommunen anses bundna av det skedda och ersättningsskyldiga skulle ersättningen bli låg.

Giltigt avtal?

2013-01-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Lawline! Jag har en fråga kring när ett avtal räknas vara träffat då korrespondensen enbart skett med e-post. Är det efter att saken har gjorts upp i stort (jag skrev att jag var väldigt intresserad, men det var grundat sett till vad jag visste just då = innan förslaget skickades), eller först efter att ett hyreskontraktsförslag skickats OCH godkänts på något sätt? Jag hittade en intressant lägenhet och efter ett par mail fram och tillbaka så skickade motparten ett hyreskontraktsförslag till mig via mail - utan underskrifter osv. Motparten uppgav att han genast också skulle skicka ett, av honom påskrivet, förslag hem till mig för att jag skulle kunna skriva på och returnera. Jag valde att vänta med att göra någonting tills dess att det påskrivna förslaget kom, men det har ännu inte dykt upp något förslag. Jag ville gärna se lägenheten på plats innan jag skrev på något och så ville jag självklart även ha ett påskrivet kontrakt innan jag betalade in någon förskottshyra. I förslaget, i form av ett e-mail med bifogat dokument, fanns det ett par saker som jag ville diskutera med motparten (ex: när hyresavtalet skulle börja gälla och huruvida elen skulle ingå i hyran eller inte). Vi var överens innan han mailade sitt kontraktsförslag, men efter det har vi inte hörts av alls (förrän idag när jag besked om att jag inte accepterade avtalsförslaget). Idag skrev jag att inte längre vill hyra lägenheten, dels pga kontraktsförslaget men även pga privata skäl som gör att jag inte längre är i behov av lägenhet i den orten. Han hävdar då att vi har ett gällande avtal som måste löpa tills dess att han hittar någon annan hyresgäst. Den stora frågan är; har vi ett gällande avtal eller inte? Jag hävdar att vi INTE har det i och med att jag inte svarat på hans hyreskontraktsförslag. Min avvaktan kan väl inte tolkas som en "tyst accept"?
Alexander Engström |Hej,Frågor om hyresrätt regleras i 12 kap. jordabalken (JB, https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1) och frågor om allmän avtalsrätt regleras i avtalslagen (AvtL, https://lagen.nu/1915:218).Enligt 12 kap 2 § JB ska ett hyresavtal upprättas skriftligen endast om någon av parterna begär det, vilket innebär att ett sådant avtal kan upprättas t.ex. via e-post om ingen av parterna har några invändningar mot det.Enligt 1 § AvtL blir parterna bundna av ett avtal genom att den ena parten ger ett anbud, varpå motparten accepterar anbudet. Att man rent allmänt uppger sig vara intresserad av exempelvis en lägenhet räcker dock inte för att bundenhet ska uppstå. Mot bakgrund av vad du uppgett i frågan verkar ni båda varit överens om att ett kontrakt skulle upprättas för att hyresavtalet skulle komma till stånd. Även detta tyder på att ingen av er ansåg att den föregående mailkorrespondensen skulle vara bindande er emellan.Då din motpart inte skickat ett underskrivet avtal, och då du inte heller inte gjort detta, ser jag inget som tyder på att ni skulle ha slutit ett giltigt avtal. Att du inte svarat på din motparts (ej underskrivna) förslag till hyreskontrakt förändrar inte läget.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är prisuppgift i butik bindande eller ej?

2012-12-28 i Anbud och accept
FRÅGA |På mellandagsrean fastnade sonen för en jacka som var nedsatt med röd prislapp 50 % samt hängde i montern med "tömning". Alla jackor i samma modell hade samma prismärkning. Väl framme i kassan säger expediten att det nedsatta priset inte gäller utan att det är den tidigare ommärkningen skriven i bläck 30 % under den röda lappen som är den rätta. vi gick givetvis ut därifrån utan någon jacka. Får man göra på det här sättet?
Erik Holmgren |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först skall jag konstatera att det som butiken gjorde är juridiskt korrekt, det är alltså helt och hållet tillåtet att i kassan säga ett annat pris än det som står på prislappen, i annonser, reklam osv. Anledningen till detta är att man skiljer på ett _anbud_ och ett _utbud_. Ett anbud är riktat till en person, t.ex. om jag i ett samtal med dig säger att jag säljer en banan för tio kronor. Om du väljer att acceptera detta så är jag bunden av min prisuppgift. Ett utbud är riktat till en större krets av människor, sätter jag upp ett fruktstånd och skriver en lapp, "Bananer tio kronor", så är jag fri att ändra priset till låt säga tolv kronor, när någon vill komma och köpa en banan. Vänliga hälsningar,

Intresseanmälan, bindande?

2012-11-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag skrev på att jag var intresserad av att betala för ett flak. Priset var ej faställt vid den tiden. När väl klassen hade valt vilket kontrakt som de skulle ta så hoppade jag av (den ansvarige frågade klassen vilka som ville hoppa av). Några dagar går och samma person frågar mig (personligen) om jag ska vara med eller inte. Jag svarade nej. Men nu påstår denne att jag är skyldig att vara med och betala pga pappret som jag skrev på. Vederbörande säger att jag inte har ångrat mig. Dvs. ord mot ord. Hur tar jag mig ut ur knipan? Är jag juridisk skyldig till att betala?
|Hej och tack för din fråga! Ett avtalsförfarande inleds med ett anbud från den ena parten. Anbudet måste vara riktat särskilt till den andra parten, alternativt en sluten krets, här kan man diskutera om din klass är en sådan sluten krets. Dessutom ska anbudet innehålla tillräckligt detaljerad information om vad avtalet kommer att innebära/innehålla. Dokumentet du skrev på saknade viktiga uppgifter (pris). Sedan ska anbudet även vara utan reservation, anbudet ska inte kunna dras tillbaka. Här kan man fråga sig, om anbudet (intresseanmälan) inte blev av - skulle du kunna begära att avtalet fullgörs i alla fall? Antagligen inte. Att skriva på ett dokument som kallas ”intresseanmälan”, och där det inte står att intresseanmälan är bindande, torde inte vara ett bindande avtal. Det finns alltid utrymme för tolknig men utifrån det som framgår av din fråga handlar detta i princip om en lista för att kunna räkna ut en ungefärlig kostnad utifrån det ungefärliga antalet personer som kan antas komma.

Köp av bil

2012-10-04 i Anbud och accept
FRÅGA |Köper en bil av en bilhandlare den 1 september. Den 31 augusti skickar han in en anmälan till Transportstyrelsen och till Folksam som jag angivit som mitt försäkringsbolag. Klockan 14 den 31/8 är båda registreringarna gjorda på institutionerna. Äger jag bilen från klockan 14 den 31 augusti eller först den 1 september då jag skivit på kontraktet?
Filip Henriksen |Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!* Äganderätten till bilen gick över på dig då du skrev under kontraktet, alltså den 1 september. Avtal grundar sig på _viljeteorin_. När samständiga viljor från två personer stämmer överens brukar man enkelt säga att ett avtal är för handen. Det är alltid genom avtalet som en äganderätt av detta slag överlåts. Inom avtalsrätten talar man ofta om anbud och accept. När du och bilhandlaren slöt avtalet lämnade antagligen bilförsäljaren ett anbud. Du godkände detta genom en accept och därvid föreligger ett avtal (1). (1) se 1§ 1st avtalslagen *Allt gott!* Filip Henriksen