Hur länge gäller ett muntligt löfte/avtal gällande att utföra ett arbete ?

2019-07-31 i Avtal
FRÅGA |Hur länge gäller ett muntligt löfte/avtal gällande att utföra ett arbete ?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Utifrån förutsättningarna är det svårt att urtolka om detta handlar om ett anställningsförhållande, eller om det innebär ett löfte om att utföra en tjänst till någon.Anställningar kan ingås utan formkrav. Detta innebär att även ett muntligt avtal är bindande. Som med alla avtal så är utgångspunkten att avtal ska hållas. Det som är problemet när det endast finns ett muntligt avtal är att det blir bevissvårigheter, ditt ord kan stå mot arbetsgivarens och i dessa fall blir omständigheterna avgörande.När det gäller avtalsrättsligt är huvudregeln att avtals ska hållas. Detta spelar ingen roll om avtalet ingås muntligen eller skriftligen. Detta kommer bli en tolkning utifrån förutsättningarna för att se hur länge skyldigheten att utföra avtalat arbete föreligger.Om inte det föreligger något avtal, utan det endast erbjudits arbete genom ett muntligt löfte, hamnar vi i de grundläggande reglerna om avtalets ingående. Dessa är att när anbud och accept överensstämmer med varandra föreligger ett avtal. Alltså när arbetet erbjuds och motparten accepterar att arbetet utförs. Däremot är huvudregeln att muntlig anbud måste accepteras direkt, om detta inte görs förfaller anbudet och inga vidare skyldigheter föreligger. Detta följer av 3 § andra stycket avtalslagen.Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att klart svara på hur länge ett muntligt löfte gäller. Detta måste utläsas utifrån omständigheterna, men huvudregeln är att muntliga anbud måste accepteras direkt.

Kan jag anlita en utomstående som utför arbete som hyresgästen enligt hyresavtalet ska sköta, och sedan begära att hyresgästen bekostar arbetet?

2019-07-30 i Avtal
FRÅGA |Min hyresgäst hyr en villa där trädgårdsskötsel är inskrivet i kontraktet.om detta inte sköts kan jag då anlita ett företag och hyresgästen blir skyldig att betala fakturan?står att hyresgästen skall stå för kostnaden för trädgårdsskötsel mm.
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga berör främst avtalsrätt, och närmare bestämt avtalstolkning. Det avtal som har slutits mellan dig och din hyresgäst är ett civilrättsligt avtal, kort beskrivet som ett avtal mellan två privatpersoner. Civilrättsliga avtal kan se ut nästan hur som helst, bara avtalsparterna är överens om innehållet. Ett avtal är nämligen en bindande rättshandling som förseglar det som avtalsparterna kommit överens om. Parterna ska följa avtalet när det är slutet. Som jag förstår det så framkommer det av avtalet att hyresgästen ska stå för kostnaden för trädgårdsskötsel, men ingenting om hur skötseln ska bedrivas. När det saknas information i ett avtal får man ägna sig åt att tolka det som faktiskt framkommer i avtalet. Om inte det går kan man behöva "fylla ut" avtalet men t.ex rättsliga principer. Dessa principer kan vara sätt på vilket människor alltid har löst liknande problem, en slags standardlösning, varför man tänker att det är den lösning som avses även i det aktuella fallet– trots att det inte står uttryckligen i avtalet. I ditt fall kan tyckas att formuleringen "hyresgästen står för kostnader för trädgårdsskötsel" innebär att personen själv kan välja att utföra skötseln för att hålla nere kostnaderna. Det tycks också innebära att om hyresgästen inte utför trädgårdsskötseln så kan du anlita en firma, vilken gästen får bekosta. Här är det viktigt att tolka vad "trädgårdens skötsel" innebär. Utifrån ordalydelsen får det knappast vara fråga om någon förändring i trädgården, eller markarbeten, utan snarare bara bevattning av blommor och klippning av gräsmatta. Anlitar du en firma som utför mer arbete än det som kan sägas ingå i "skötseln" måste antagligen du stå för det som går utöver den grundläggande skötseln. Det ska poängteras att jag inte vet exakt vad som avtalats mellan dig och hyresgästen, varför min bedömning bara är grundläggande. Jag rekommenderar att du påminner hyresgästen om vad som står i avtalet, och förklarar att du kommer anlita någon som utför skötseln om hyresgästen inte gör det. Var också tydlig med vad som kommer utföras av den som blir anlitad, och ungefär vad det kommer att kosta. Det kan vara av vikt för att så långt som möjligt undvika missförstånd. Hoppas du har fått svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Hur tolkar man ett avtal?

2019-07-20 i Avtal
FRÅGA |Hej! Vid separation (ej gifta men ihop i 18 år) 2014 skrev jag och barnens pappa ett avtal om att vårdbidraget från Försäkringskassan för vår son skulle tillfalla mig så länge som det betalades ut (enda chansen för mig att få lån hos bank för att kunna köpa bostadsrätt medan pappan bodde kvar i huset).Nu under 2019 övergår vårdbidraget till omvårdnadsbidrag och vi får bidraget omprövat och nytt beslut ska tas inom ramen för omvårdnadsbidraget. Tidigare hade vi ett beslut om vårdbidrag som gällde tills sonen blir 16 år gammal. Nu hävdar pappan att vårt avtal inte gäller då det kallas för "omvårdnadsbidrag" idag och inte "vårdbidrag". Att syftet med bidraget är exakt detsamma spelar ingen roll enligt honom. Vi skrev ett avtal som är bevittnad av en oberoende person samt underskrivet av oss själva.Min fråga, begår han ett avtalsbrott eller har han rätt i att vårt avtal inte gäller längre? Jag har föreslagit för pappan att dela omvårdnadsbidraget baserat på våra löner och utgifter för boende men han är inte intresserad av det alls. Detta påverkar min ekonomi stort då jag haft fullt vårdbidrag och det är klart att jag vill göra det jag kan för att behålla det, är inte säker på att jag kan bo kvar där jag bor om pappan får rätt i sak. Mvh,
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga är av avtalsrättslig karaktär och regleras genom allmänna rättsprinciper för avtalstolkning. Reglerna för omvårdnadsbidrag finner vi i socialförsäkringsbalken (SFB).Kan man avtala om viss fördelning av omvårdnadsbidrag mellan föräldrarna?Om föräldrarna begär en annan fördelning av bidraget än vad som framgår av socialförsäkringsbalken ska bidraget lämnas till dem enligt deras begäran (22 kap. 7 § andra stycket SFB). Detta innebär att det råder avtalsfrihet på området och avtal ska gälla framför lag.Avtalstolkning med hjälp av tillitsprincipenI Sverige har vi avtalsfrihet och man får i princip sluta avtal med vem man vill om vad man vill. En grundläggande princip är att "avtal ska hållas" (pacta sunt servanda). Det är dock svårt att hålla ett avtal när de som ingått avtalet är oense om hur innehållet i avtalet ska tolkas, och det är just denna problematik jag uppfattar att du har. Avtal kan ofta tolkas på flera olika sätt, och eftersom jag inte har tillgång till det fullständiga avtalet kommer jag utgå från de omständigheter du redogör för i frågan. Å ena sidan kan man tolka avtalets ordalydelse som det som faktiskt ska gälla. Alltså att det faktiskt endast är vårdbidraget ni avtalat om. Oftast är det dock inte så enkelt och i ditt fall skulle man kunna argumentera att man måste titta på omständigheterna när avtalet slöts. Du skulle till exempel kunna säga att meningen var inte att just vårdbidraget skulle betalas ut till dig utan att meningen var att vårdbidraget och bidrag som sätts i dess ställe skulle utbetalas till dig. Vidare kan man trycka på att hela anledningen till att du skulle få vårdbidraget från början var att din ekonomiska situation skulle förbli hållbar, denna förutsättningen har inte förändrats varför avtalet även omfattar omvårdnadsbidraget. När man argumenterar på detta sätt utgår man från något som brukar kallas tillitsprincipen och den innebär i korthet att en avtalsparts vilja ska tolkas utifrån det intryck den ger. I detta fall skulle man kunna hävda att din före detta partner gett uttryck för viljan att underlätta för dig ekonomiskt och att det var därför avtalet skrevs. Skillnader mellan vårdnadsbidrag och omvårdnadsbidragDet som eventuellt skulle kunna bli till din nackdel är att vårdnadsbidraget och omvårdnadsbidraget faktiskt är två olika bidrag, även om de är ungefär likadana. I och med ändringen av bidraget har exempelvis bidraget delats upp i ett omvårdnadsbidrag och ett merkostnadsbidrag istället för att vara ett och samma bidrag. Det finns även vissa andra skillnader som hade kunnat medföra att avtalet ska tolkas så att omvårdnadsbidraget inte täcks av avtalsinnehållet. Om du vill läsa mer om skillnaderna mellan de olika bidragen rekommenderar jag att läsa på Försäkringskassans hemsida, jag länkar till den här.Om avtal inte omfattar omvårdnadsbidrag, vad gäller då?Om båda föräldrarna har ansökt om omvårdnadsbidrag ska bidraget delas upp i fjärdedelar och fördelas mellan dem beroende på hur mycket barnet bor och vistas hos vardera förälder (22 kap. 7 § andra stycket SFB). Om barnet bor mest hos dig har du rätt till en större del av bidraget även om avtalet i slutändan inte tolkas på ett sätt som är förmånligt för dig.SammanfattningAvtalsfrihet råder på området och avtal ska hållas. När man ska avgöra vad som är avtalsinnehållet är det ibland oklart och man måste använda sig av avtalstolkning. Man kan, vilket är fördelaktigt för dig, kolla på motiven bakom avtalet och parternas intentioner när avtalet ingicks och tolka avtalet utifrån det. Man kan även titta på ordalydelsen. Om inget avtal finns på området och båda föräldrarna ansöker om omvårdnadsbidrag ska bidraget delas upp i fjärdedelar och sedan delas mellan föräldrarna beroende på hur mycket barnet bor och vistas hos dem.Avslutande rådAvtalstolkning är ett område som är ganska svårt och kräver mycket argumentation då det inte finns något som är solklart rätt eller fel. Jag har försökt ge dig tips på hur en argumentation från din sida skulle kunna se ut för att avtalet ska tolkas till din fördel. Det är dock svårt att slutgiltigt säga hur avtalet skulle komma att tolkas vid en bedömning av domstol. Det är även svårt att föra en fullständig argumentation på grund av att jag inte har hela avtalet framför mig. Om du vill driva detta vidare rekommenderar jag därför att du tar kontakt med en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta kan du kontakta mig på linn.lindelof@lawline.se så återkommer vi med en offert. Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig tisdag 23/7 kl. 16.00. Om tiden inte passar vänligen hör av dig till mig på linn.lindelof@lawline.se.

Är säljaren bunden av priset som angetts i annonsen?

2019-07-18 i Avtal
FRÅGA |Skulle köpa en bil hos en återförsäljare. Bilens pris låg ute på 200.000 kr, marknadsvärde ca 260.000. Självklart ringde jag och bokade provkörning men när vi skulle prata finansiering får Säljaren ett samtal om att priset är felsatt och ska ligga på 259.000 kr. Stod både på hemsidan och på bilen 200.000 kr, kan säljaren ångra sig och öka priset? Vad hade hänt om vi hade signat avtal och samtalet kommit efteråt? Självklart köpte vi inte bilen, men vi var inte glada.Med vänlig hälsning,
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller om säljare är bunden av pris som angetts i försäljningsannons och om säljaren kan ändra sig angående priset efter att avtal ingåtts. Avtal regleras i avtalslagen (AvtL) och jag kommer därför utgå från den lagen i mitt svar. Ett avtal utgörs av ett anbud och en accept. Ett anbud kan ses som en förfrågan om att ingå ett avtal och accept som ett jakande svar på förfrågan. Anbud respektive accept är bindande för den som lämnar det (1 § AvtL). En annons räknas emellertid inte som ett anbud utan som ett utbud(9 § AvtL). Säljaren är alltså inte bunden av det pris som angetts i annonsen utan det är först när avtal ingås, muntligen eller skriftligen, som bundenhet uppstår. Säljaren kan således ändra priset ända fram till avtalets ingående. Du undrar vidare vad som skulle hända om ni hade skrivit på avtalet i tron om att bilen kostade 200 000 kr. Inom avtalsrätten råder avtalsfrihet. Det innebär att det råder stor frihet för avtalsparterna att bestämma innehållet i avtalet. Det skulle därför vara möjligt för en bilåterförsäljare att förbehålla sig rätten att ändra priset efter avtalet redan är ingånget men då skulle ju det framgå av avtalet. En stark princip inom avtalsrätten är pacta sunt servanda – avtal ska hållas. Om det inte finns någon klausul som säger att säljaren får ändra priset så gäller alltså det pris som säljare och köpare har kommit överens om. Det finns dock vissa undantag från detta, till exempel om köparen är i ond tro. Den som har gett ett anbud eller accept men som till följd av felskrivning eller annat misstag ger det ett annat innehåll än vad som var meningen är inte bunden av det om den andra avtalsparten insåg eller borde insett misstaget (32 § AvtL).Säljaren skulle alltså kunna hävda att du varit i ond tro om att priset inte var korrekt eftersom du insåg eller borde insett att det var för lågt satt. Du uppger även i din fråga att du var medveten om att priset var avsevärt lägre än marknadspriset för bilen ifråga. Avtalet hade då blivit ogiltigt. Ni hade alltså inte behövt stå fast vid köpet om säljaren ändrade sig om priset efter att ni hade skrivit på avtalet. Antagligen hade ni blivit erbjudna att köpa bilen för det nya priset och så hade ni fått bestämma er om ni ville acceptera det. Jag tolkar din fråga som att du ville köpa bilen i egenskap av konsument från en återförsäljare som är att räkna som näringsidkare. Konsumentköplagen (KKL) blir därför tillämplig (1 § KKL). Om ett bestämt pris inte följer av avtalet, ska köparen betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt (35 § KKL). Om priset på 200 000 kr hade följt av avtalet och du inte varit i ond tro, alltså omedveten om marknadspriset för bilen, hade du kunnat hävda att säljaren skulle stå fast vid priset. Av konsumentköplagen framgår annars att om pris inte är avtalat så är det marknadspris som gäller. Jag förstår att ni blev besvikna över att ni åkte och kollade på bilen i onödan men som ovan konstaterat är det inte i strid med lag för säljaren att ändra sig angående pris som angivits i annons. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Komplettera en generalfullmakt med en framtidsfullmakt

2019-07-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Kan en generalfullmakt lämpligen kompletteras med en framtidsfullmakt?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågan berör två olika fullmaktstyper, nämligen generalfullmakt och framtidsfullmakt.Vad är skillnaden mellan generalfullmakt och framtidsfullmakt? En generalfullmakt ger fullmaktshavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren i alla angelägenheter. Om fullmaktsgivaren inte längre är kapabel till att fatta egna beslut ger en generalfullmakt inte en självklar behörighet, utan då är det lämpligt att komplettera detta med en framtidsfullmakt.Efter juli 2017 finns det möjlighet att i god tid utse en person som kan företräda en när man själv inte längre är kapabel till det. En framtidsfullmakt är alltså en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Detta framgår av 1 § lagen om framtidsfullmakter. Framtidsfullmakten ger alltså fullmaktshavaren befogenhet att rättshandla i ekonomiska och personliga angelägenheter, när fullmaktsgivaren inte längre är kapabel till att göra det själv. Fullmaktshavarens befogenhet kan likställas med den befogenheten en god man och förvaltare har. Finns det några formkrav för respektive fullmakt?Som huvudregel finns det inga speciella formkrav för generalfullmakter, med undantag för fullmakter som avser köp, byte eller gåva av fast egendom. Dessa fullmakter ska vara skriftliga enligt 2 kap. 27 § avtalslagen. Däremot finns det viktiga formkrav för framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två personer, enligt 4 § lagen om framtidsfullmakter. Vidare ska det av en framtidsfullmakt framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Detta enligt 5 § lagen om framtidsfullmakter.Kan man upprätta båda fullmakterna? Det är en god idé att komplettera en generalfullmakt med en framtidsfullmakt, då fullmakterna skiljer sig åt. Dessa fullmakter kompletterar alltså varandra. Sammantaget råder jag dig att komplettera en generalfullmakt med en framtidsfullmakt, eftersom fullmakterna skiljer sig åt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ägarövergång vid bilköp och ansvar för kostnader

2019-07-26 i Avtal
FRÅGA |Hej ! I november gjorde jag och en man upp ett avtal om en bil. Avtalet var sådant att jag skulle betala en startavgift på 2500 kr och sedan fortsätta betala 2000kr i månaden tills dess att 10500kr var uppnått. Efter det skulle bilen skrivas över på mig och bilen skulle bli min.Nu är bilen helt betald och jag har försökt kontakta ägaren till bilen för att göra ett ägarbyte, men han svarar mig inte. Senast vi hade kontakt var i april och då skrev han till mig att det tydligen hade kommit böter, trängselskatt, p-avgift samt försäkring och skatt. Jag har ingen aning om vad det är för räkningar och jag skrev att han skulle skicka mig kopior på allt eftersom att han kräver att jag betalar dessa. Vill gärna ha kopior på alla påstådda räkningar så att jag verkligen vet om jag ska betala men då slutade han att svara mig.Vad ska jag göra ?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att avtal är till för att hållas är en av grundprinciperna i svenska avtalsrätt. Har ni avtalat om en avbetalningsplan där bilen ska skrivas över vid sista betalningen så är det detta som ska göras. Att övriga kostnader så som böter och skatt tillkommit under avbetalningsperioden påverkar inte ert avtal. Det är alltid en fördel för dig om du kan bevisa ert avtal genom exempelvis sparade sms eller ett skriftligt avtal, men även muntliga avtal är giltiga och bindande. Att avvika från detta är ett avtalsbrott.Den som är registrerad på bilen är den som är ansvarig för att skatt och försäkringar rörande bilen betalas. Det är alltså inte du som är ansvarig att se till att avgifterna betalas. Hursomhelst kan fordringar uppkomma er sinsemellan om ni kommit överens om att du ska stå för vissa kostnader kring bilen. Då du fullföljt betalningen så som avtalat är du rättmätig ägare till bilen, han kan inte ta tillbaka eller vägra dig den. Att du inte är skriven som ägare hos transportverket betyder egentligen bara att du inte hålls ansvarig för att skatt, böter och dylikt betalas in. Försök upplysa säljaren om dessa omständigheter. Det är trots allt endast till hans nackdel att bilen står skriven på honom. Hoppas att du fått svar på dina funderingar. Hälsningar,

Återkallelse av fullmakt

2019-07-19 i Avtal
FRÅGA |Hur återkallar jag en fullmakt som vi gett en juristfirma att upprätta en bodelning åt oss? Hon bara krånglar samt vi har inget förtroende för henne mer.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fullmakt och hur du kan återkalla en fullmakt återfinns i 2 kap. lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).Svaret på din fråga beror på vilken typ av fullmakt som har utfärdats, eftersom olika typer av fullmakter återkallas på olika sätt (2 kap. 12 § AvtL).Återkallande av skriftlig fullmaktI svaret på denna fråga utgår jag ifrån att fullmakten var skriftlig, det vill säga en skriftlig handling som getts av dig till advokaten, och att det då rör sig om en självständig fullmakt som regleras i 2 kap. 16 § AvtL. En skriftlig fullmakt återkallas genom att fullmaktsgivaren (du) tar tillbaka eller förstör fullmaktshandlingen. Advokaten som har fått fullmakten är då skyldig att lämna tillbaka fullmaktshandlingen och återkalla fullmakten på rätt sätt. Huvudregeln är att återkallandet är giltigt så snart fullmäktigen (advokaten) fått ett meddelande om att fullmakten inte längre gäller. En fullmakt kan återkallas när som helst.Går det inte att ta tillbaka handlingen finns en möjlighet att ansöka om att kraftlöshetsförklara fullmakten hos en tingsrätt (2 kap. 17 § AvtL). Återkallandet ska sedan kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.Meddela tredje man om upphörande av fullmaktOm det finns ytterligare parter i fullmaktsförhållandet bör dessa även meddelas om att det inte längre föreligger något fullmaktsförhållande. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du är i behov av mer juridisk rådgivning framöver får du gärna kontakta Lawline igen på info@lawline.se. Du kan själv även läsa mer om olika fullmakter här.Med vänliga hälsningar,

Skilda avtalsförhållanden och informationsplikt

2019-07-11 i Avtal
FRÅGA |Jag äger 2 aktiebolag varav det ena har ägt en bostadsrättslägenhet i en Brf. Den lägenheten är sedan den 1/7 2019 överlåten på annan person. Det andra bolaget hyr en ett förråd i föreningen med ett vanligt lokalavtal. Bolaget har i fastigheten på grund av hyresförhållandet ha tillgång till ett postfack i fastigheten. I samband med överlåtelsen av bostadsrätten har styrelsen i föreningen beslutat att ta bort namnet på postfacket för bolaget utan att informera om detta vilket innebär att bolaget inte får tillgång till post.Styrelsen har också informerat att de inte har för avsikt att sätt upp namnet för bolagen igen på postfacket. Har de rätt att göra detta utan att informera om det i förväg?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Din situation handlar om två olika avtalsförhållandenUtifrån din frågeställning förstår jag att det rör sig om två olika avtal. För det första finns ett avtal om ägandet av bostadsrätten mellan föreningen och det ena aktiebolaget ("AB 1"). För det andra hyresförhållandet om förrådet mellan föreningen och det andra aktiebolaget ("AB 2"). Att det rör sig om två olika avtal beror på att dina aktiebolag är varsin egen juridisk person. Avtalen påverkar inte varandra Eftersom det rör sig om två olika avtal kommer inga rättigheter eller skyldigheter att överföras från det ena avtalet till det andra ifall något av avtalen upphör. Detta eftersom varje bolag är en egen juridisk person. Det innebär att om rätten till postfacket beror på avtalet mellan föreningen och AB 1 (ägandet av bostadsrätten) kommer rättigheten upphöra samtidigt som ägandet av bostadsrätten upphör, det vill säga den 1/7 2019. Rätten till postfacket kommer inte överföras till AB 2:s avtal om lokalhyra. Föreningen får då ta bort namnskylten så fort avtalet är slut. Att du har ditt andra bolag i samma förening påverkar inte detta, eftersom det företaget har ett annat avtal med föreningen.Är det istället så att rätten till postfacket hänger samman med AB 2:s avtal om lokalhyra får föreningen inte ta bort skylten på postfacket därför att AB 1 har sålt bostadsrätten. Enkelt uttryckt beror alltså föreningens rätt att ta bort namnskylten på postfacket på vilket avtal som ger rätt till postfacket. Är det bostadsrättsavtalet som ger rätt till postfacket upphörde rätten den 1/7 2019 och föreningen får då ta bort namnet på postfacket. Är det hyresavtalet av förrådet som ger rätt till postfacket har föreningen inte rätt att ta bort namnet på postfacket. Föreningen har ingen skyldighet att informera om att namnet tas bortOm rätten till postfacket har upphört (därför att avtalet har upphört) är det okej för föreningen att ta bort namnskylten. Det finns då inget krav i lag på att föreningen måste informera om detta, utan det får göras så fort avtalsförhållandet upphört. Undantaget är om det står någonting om en informationsplikt i erat avtal eller i föreningens stadgar. Finns inget sådant behöver föreningen inte lämna någon information om att namnskylten plockas bort, om avtalsförhållandet är slut. Vad bör du göra nu?Jag förstår att det innebär stora praktiska problem att inte kunna ta emot post till företaget. Så länge postfacket hänger samman med äganderätten till bostadsrätten har du dock ingen juridisk möjlighet att hävda rättigheter till ett postfack, efter att bostadsrätten är såld. Det du istället får göra är att höra med föreningen om det finns möjlighet att hyra ett postfack. Hoppas att du fått svar på din fråga!Du har valt telefonuppföljning till din fråga. Jag har kontaktat dig på mail med förslag på tid. Återkom gärna till mig så snart du kan för att bekräfta eller boka om tiden.Vänligen,