Hur bedöms och värderas en skada av försäkringsbolaget?

2021-03-20 i Avtal
FRÅGA
Hej. Jag fick plåt och lackskador när en bil kört på min parkerade bil. Föraren smet. Detta var vänster sidaAnmälde till polis och försäkringsbolag, If, helförsäkradInom loppet av 6 dagar, repade en annan bil upp högersidan samt stötfångare bak, vid parkering på helt annat ställe. Personen var ärlig och lade ett telefonnummer på vindrutan. Han anmälde skadan på sitt och mitt fordon till polis och försäkringsbolag, Folksam.Nu hävdar mitt försäkringsbolag, If, att det skall bedömas som en skada och att då reparationerna överskrider bilens värde och vill då lösa in den för 48 000kr, som då är under marknads värde ca 55 000kr. Jag har fått pris från väl ansedd bilfirma för plåt och lackskador att den första skadan kan repareras för ca 30000 kr ( mitt försäkringsbolag, If) den nästkommande skadan kanrepareras för ca 25 000 kr, som Folksam skall stå för. Båda inkl momsIf har fått en offert från deras reparatörer på Vänstersida 48 000 kr och Högersida 42 000kr, totalt ca 90 000krJag hävdar att reparationerna enskilt inte övertstiger bilens värde och att de ska repareras enskilt. Hade den första skadan blivit reparerad före den andra skadan. hade den andra skadan också reparerats under bilen marknads värde, oavsett vilken offert som åberopasHur ser det ut juridiskt.Folksam betalar If när det skickar faktura. Hur mycket vill inte Folksam eller If uppgeHur ser det ut juridiskt?Bästa hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska börja med att förklara det juridiska läget, vilket tyvärr inte är så lätt då det är ert avtal som är avgörande. Sedan ska jag försöka ge dig råd om hur du kan gå vidare om du är missnöjd med försäkringsbolagets bedömning.

Juridisk utgångspunkt - flera skador och värderingen

Denna fråga har i huvudsak två delar, den ena som berör huruvida försäkringsbolaget ska bedöma skadorna som en enda skada, och den andra om värderingen av skadorna. Svaret på dessa frågor hänger delvis ihop. Rent juridiskt råder ganska vid avtalsfrihet och utgångspunkten för er skulle jag säga är ert försäkringsavtal, och det är då svårt att säga vad som rent juridiskt gäller utan att ha sett avtalet.

Utgångspunkten för värdering av egendom är att värdet ska motsvara återanskaffningspriset omedelbart före försäkringsfallet, med avdrag för bland annat ålder och bruk och liknande. Men om egendomen istället kan repareras, som i ditt fall, så är utgångspunkten för värderingen istället reparationskostnaderna (6 kap. 2§ försäkringsavtalslagen). Detta ska tolkas så att försäkringshavaren inte har rätt till ersättning för reparationskostnader som är högre än minskningen av värdet på egendomen. Lagen ger uttrycket att vid en ersättningsbedömning, ska den totala skadan beräknas och då får reparationskostnaderna inte vara högre än värdet på bilen. Det talar för att man under vissa omständigheter kan slå ihop skador om de är tillräckligt sammanhängande. Bedömningen generellt kring vad som ska räknas som en skada görs utifrån tidsramen inom vilken skadorna inträffade, om det inte förflutit alltför lång tid mellan skadetillfällena, vilket är olika beroende på vad som skadats och vad försäkringen säger. I bedömningen beaktas också oftast om det är samma typ av orsak som vållat skadorna. Det är inte helt solklart att skadorna som uppstått på din bil ska räknas som en skada, men det är inte heller orimligt.

Lagen säger dock uttrycklige att ovan inte gäller om annat framgår av försäkringsavtalet, vilket gör att jag har svårt att säga vad som rent juridiskt gäller utan att veta vad som framgår av ert avtal. Frågor om hur skador ska värderas och beräknas är dispositivt och regleras oftast i försäkringsavtalet, och då gäller det. Om villkoren istället är oklara kan allmänna bestämmelser användas som grund för tolkning av avtalsvillkoren. Är det dessutom så att det är något i avtalet som är oklart, så ska det tolkas till konsumentens förmån (10§ lag om avtalsvillkor i konsumentförhållande). Överlag är det så i konsumentförhållande, att villkor inte får innebära sämre omständigheter än vad lagen ger.

Vad kan du göra om du är missnöjd?

I första hand är det viktigt att du begär ett skriftligt beslut hos försäkringsbolaget så du har underlaget. Försäkringsbolaget bör motivera sitt beslut och är skyldiga att göra det tydligt för dig hur de kom fram till beslutet, och vilka villkor i ert avtal som de hänför beslutet till. Om du inte redan har gjort det, rekommenderar jag dig att också att så snart som möjligt vända dig till din handläggare eller ansvarig inom bolaget för att uttrycka ditt klagomål, då det löper en preskriptionstid. Du kan då begära en omprövning av deras beslut och ge in underlag för ditt klagomål om varför de gjort en felaktig bedömning. Viktigt är att du har koll på vilka villkor som framgår av ert försäkringsavtal, och att du kan underbygga din bedömning, genom intyg eller liknande från bilfirman du fått värderingen från. Det är bra att du fått ett utlåtande från en annan firma som intyga värderingen. Begäran om omprövning bör du kunna göra genom att maila försäkringsbolaget.

Vissa försäkringsbolaget har interna nämnder eller klagomålsansvariga som du kan vända dig till med klagomålet och ifrågasätta värderingen som gjorts. Om ni fortfarande inte kommer överens kan du vända dig till en oberoende värderingsman från Svenska Handelskammaren. Det lär framgår av era försäkringsvillkor hur denna kostnad kan fördelas. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida.

Om det fortfarande inte löser sig med försäkringsbolaget kan du vända dig till en del externa klagoinstanser. Du skulle exempelvis kunde vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som behandlar ditt ärende kostnadsfritt. Försäkringsbolaget är dock inte skyldiga att följa ARNs avgörande, då de endast är rekommendationer. Oftast följer dock företagen dessa rekommendationer. I sista hand kan du vända dig till domstol med ärendet, och då kan du använda bedömningen som ARN gjort som underlag för din talan.

Sammanfattningsvis

Utgångspunkten för svaret på dina frågor är ert försäkringsavtal. Dessa typer av frågor regleras oftast där, då bland annat värderingsfrågor och liknande oftast är dispositiva frågor. Det är därför svårt för mig att säga något mer konkret utan att veta hur villkoren ser ut, men spontant låter det inte orimligt att bedöma båda skadorna samtidigt vid bedömningen, men det är dock något som inte står helt klart. Utgångspunkten i försäkringsrätten är att en skada utgör ett försäkringsbelopp, men när en skada exempelvis har orsakats i nära tid till varandra, och av liknande skadehändelser, finns visst utrymme att bedöma skadorna som en enda. Men återigen är utgångspunkten villkoren i ert avtal och hur ditt försäkringsbolag definierar olika skador.

Jag rekommenderar dig att kontakta ditt försäkringsbolag och framföra ditt klagomål om att skadorna ska räknas som en, men först hade jag kontrollerat avtalsvillkoren. Vad gäller värderingsfrågorna kan du också begära överprövning av försäkringsbolagets bedömning, och då ge in underlaget som du har. Ni kan också välja att ta in en opartisk värderingsman som gör värderingen. Om ni fortfarande inte kommer överens kan du gå vidare till ARN eller i sista hand domstol.

Inom ramen för expresstjänsten och den information jag har kan jag tyvärr inte ge ett närmre besked. Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister exempelvis med tolkningen av avtalet, kontakten med försäkringsbolaget eller hjälp vid ett eventuellt domstolsärende, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96421)