Hur ändrar man stadgarna i en ideell förening? Var ska ändring av dessa stadgar anmälas?

2018-12-13 i Föreningar
FRÅGA |Hur ändrar man stadgarna i en ideell förening? Var ska ändring av dessa stadgar anmälas?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagIdeella föreningar är en speciell associationsrättslig form i det avseendet att de saknar primärt tillämplig lagstiftning. Istället ser man främst till vad domstolarna kommit fram till i diverse rättsfall, s.k. praxis.Om du inte redan har kollat i föreningens stadgar kan det vara bra att göra det, eftersom det däri många gånger regleras hur stadgeändringar sker. Regleringen kan se olika ut för olika föreningar.Årsmötet är det enda organet som kan ändra stadgarnaEnligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna, vilket görs vid stämman.Notera att förfarandesättet som beskrivits ovan gäller även om den ideella föreningen skulle tillhöra ett nationellt förbund. En ändring inom det nationella förbundet blir alltså inte direkt gällande i en ideell förening.Däremot kan det givetvis alltid vara bra att konsultera det nationella förbundet först, innan årsmötet beslutar att ändra stadgarna. Det kan nämligen vara så att det nationella förbundet har normalstadgar som kan eller bör användas av de ideella föreningarna.Ändringarna av stadgarna ska skickas till föreningsregistretÄndringarna av stadgarna ska skrivas på en blankett för ändringsanmälan, antingen för hand eller elektroniskt och samtidigt bifogas då stadgeändringen, i praktiken de fullständiga stadgarna. Dessa skickas sedan till föreningsregistret. Stadgeändringarna träder i kraft efter det att de har har antecknats i föreningsregistret. Det går i samband med att anmälningen skickas begära att föreningsregistret, mot avgift, förhandsgranskar stadgeändringen.Mina rådJag har svårt att se att det inte skulle finnas något i den ideella föreningens nuvarande stadgar om hur en ändring av stadgarna ska ske.Om inte annat borde det finnas ett nationellt förbund den ideella föreningen är bunden av som har svaret på din fråga.Se därför över vad stadgarna i den ideella föreningen säger först och i andra hand, vänd dig till det nationella förbundet, om den ideella föreningen är ansluten till ett sådant.I övrigt kan du följa den procedur jag redogjort för ovan.Med vänliga hälsningar

Vilket ekonomiskt ansvar har en syssloman i en ideell förening?

2018-11-12 i Föreningar
FRÅGA |Vilket ekonomiskt ansvar har en syssloman i en ideell förening?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen direkt tillämplig lagstiftningSom du möjligtvis själv märkt är ideella föreningar speciella i det avseendet att de, olikt andra typer av associationer, såsom exempelvis handelsbolag och ekonomiska föreningar, saknar direkt tillämplig lagstiftning.Sysslomän i en ideell förening har som regel inget ekonomiskt ansvarI en ideell förening bär en syssloman som regel inget personligt betalningsansvar för föreningens skulder.Det skulle visserligen kunna finnas en möjlighet till ansvarsgenombrott, dvs. när ansvaret övergår från föreningen till den enskilda sysslomannen, om en syssloman på ett illojalt sätt utnyttjat den ideella föreningen till skada för en utomstående tredje man, men något sådant fall känner jag inte till.Sedan får man även ha i åtanke att ideella föreningar inte kan användas för ekonomisk verksamhet till främjande av medlemmarnas ekonomiska intressen, varför det är svårt att tänka sig fall där ansvarsbrott skulle kunna bli aktuellt.Däremot kan en syssloman tvingas stå personligt ansvarig för obetalda skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen, vilket får anses rimligt och ganska självklart.Sysslomäns skadeståndsansvar gentemot föreningenNågot som borde förefalla självklart är att sysslomän, även om de inte bär något personligt ansvar för föreningens skulder, kan bli skadeståndsskyldiga gentemot en ideell förening, om de agerar uppsåtligt eller oaktsamt och därigenom orsakar föreningen ekonomisk skada.Till skillnad från det personliga ansvaret kräver skadeståndsansvaret att föreningen måste lyckas bevisa att ekonomisk skada rent faktiskt uppkommit, vilket har visat sig vara ganska svårt.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en god start på veckan!Har du fler funderingar är du välkommen att kommentera direkt i tråden, eller ställa en ny fråga på vår hemsida.Med vänliga hälsningar

Är det tillåtet att betala ut ett lån till en styrelseledamot som inte var styrelseledamot när låneavtalet ingicks?

2018-11-15 i Bolag
FRÅGA |Hej!En person som tagit lån från X AB har fått utbetalningar av lånet under mars - oktober. Personen blev dock styrelseledamot i bolaget X under augusti samma år. Personen inträder alltså i den förbjudna kretsen men lån görs ju under mars - augusti utan att man tillhör den förbjudna kretsen. Hur ska detta bedömas, vad gäller enligt reglerna i ABL? Tack på förhand! :)
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör lån från aktiebolag kikar vi närmare på aktiebolagslagen (ABL).Det finns inget klart svar att finna i lagstiftningenSå sent som 2015 fanns det inget stöd att hämta i frågan i varken lagstiftning, förarbeten eller äldre rättsfall. Lagstiftningens vaga formulering, "lämna penninglån", ger fortfarande upphov till den tolkningsfråga du ställt, dvs. vid vilken tidpunkt är det förbjudet att lämna penninglån? (jfr. 21 kap. 1 § ABL).Däremot fanns och finns det fortfarande en relativt enad syn i doktrin, även kallad "den juridiska litteraturen", om att den relevanta tidpunkten för att avgöra om en person tillhör den förbjudna kretsen är tidpunkten för låneavtalets ingående. Doktrinen talar således för att bedömningen tar sikte på förhållandena så som de såg ut i mars när låneavtalet ingicks, oberoende av när lånet sedan faktiskt utbetalades.NJA 2015 s. 578 - HD har bedömt ett liknande fall som tillåtetUnder 2015 prövades ett liknande fall av Högsta domstolen (HD) där en styrelsesuppleant (likställd med styrelseledamot) hade ingått ett låneavtal den 6 september 2011, inträtt som styrelsesuppleant i bolaget kort därefter och lyft utbetalningar på lånet under perioden 29 september 2011 till 4 november 2011.Tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen konstaterade alla tre, efter viss överläggning, att det var den i doktrin rådande uppfattningen om att det var tidpunkten för låneavtalets ingående som skulle vara den avgörande och konstaterade därför att lånet varit tillåtet i förhållande till 21 kap. 1 § ABL, även om utbetalningarna av lånet skett först efter inträdet som styrelsesuppleant (NJA 2015 s. 578).Inte säkert att ditt fall kommer bedömas likadantRättsfall från HD är visserligen en stark rättskälla, men det är inte säkert att bedömningen kommer bli densamma i varje liknande fall framöver. Däremot talar det faktum att alla tre instanser landat i samma bedömning för att det är så här liknande fall kommer att bedömas.Inget bolag är i princip det andra likt och det är sällan som alla omständigheter är exakt likadana. Jag vill därför inte förmedla ett svar på hur en sådan fråga SKA bedömas, utan snarare hur en sådan fråga KAN bedömas.För att kunna göra en fullvärdig bedömning av ditt fall hade jag även behövt mer information. Var lånet regelrätt? Hur såg låne- och räntevillkoren ut? Hur såg låntagarens kreditvärdighet ut? Fanns det något bakomliggande syfte? Ville man kringgå lagreglerna och skifta ut vinst? Var bolaget och låntagaren medvetna om att personen senare skulle inträda i den förbjudna kretsen?Som du säkert förstår vid det här laget är det inte helt oproblematiskt och det finns även de jurister som menar på att förhållandet bör bedömas på ett helt annorlunda sätt.Några avslutande ordVid en sammanvävd bedömning av den information som finns att tillgå i dagsläget kan samtliga utbetalningar i ditt fall anses tillåtna, även de som skett efter det att personen inträtt som styrelseledamot i bolaget, men det behöver som sagt inte vara så.Jag hoppas att du är nöjd med svaret och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar