Vilka får kandidera till olika förtroendeposter i en bostadsrättsförening och finns det några regler om valberedningar?

2021-02-22 i Föreningar
FRÅGA |Jag bor i en bostadsrättsförening i Malmö.Vår brf skall ha föreningsstämma den 24/2 som p.g.a Corona Pandemin skall hållas utan att medlemmarnas fysiska medverkan. Stämman skall genomföras med poströstning. Valberedningen och styrelsen har avslagit alla namnförslag från medlemmar som vill bli nominerade till styrelseledamot. Valberedningen har i sin kallelse skrivit att endast valberedningens kandidater kommer ifråga. Alternativen är tre; rösta ja på valberedningens förslag///rösta nej på valberedningens förslag///rösta för bordläggning. Jag har försökt diskutera med valberedningen men blivit tillsagd "jag pratar inte med dig". Vid tidigare stämmor i föreningen har valberedningen tagit upp alla medlemmar som har varit intresserade att bli nominerade till styrelseledamot.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDin ärendebeskrivning bereder vissa tolkningssvårigheter eftersom det inte går att urskilja någon egentlig fråga. Men jag misstänker att du undrar vad som gäller kring valberedningens uppdrag i en bostadsrättsförening och hur det faktum att övriga medlemmar inte verkar få kandidera till styrelsen ska hanteras. Men att föreningsstämman ska hållas på distans uppfattar jag däremot inte som någon i skrivande stund tvistig sak mellan styrelsen och andelsägarna (medlemmarna). Mot bakgrund av avsaknaden av en uttrycklig fråga är det också glädjande att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende följer enligt nedan.Bostadsrättslagen (BRL).Lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL).Notis: Den sistnämnda lagstiftningen blir även tillämplig i den här situationen eftersom en bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening.Inledningsvis förtjänas det att säga att detta i mångt och mycket är ett helt oreglerat område. Det finns inga lagstadgade regler om valberedningar, om sådana överhuvudtaget måste finnas i en bostadsrättsförening eller hur arbetsordningen för den här typen av föreningsorgan ska se ut. Det ankommer således på bostadsrättsföreningen att självmant besluta om vad som ska gälla i det här avseendet och företrädesvis lämnas då vägledning genom bestämmelser i stadgarna. Givet din ärendebeskrivning är det dock viktigt att framhålla att en valberedning är ett beredningsorgan och inte något beslutsorgan varför de uttalanden som har gjorts i din förening framstår som mycket tveksamma. Det är vidare föreningsstämman som exklusivt utser valberedningen och likaledes bestämmer omfattningen på organets uppdrag. Märk väl att årsstämman, förutom att vara det högst beslutande organet, även fungerar som en sorts demokratisk församling som har att avgöra viktiga föreningsangelägenheter och den kan i stor utsträckning godtyckligt agera så länge stämmans beslut inte står i strid med någon tvingande lagstiftning. En medlem har alltid rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman (6 kap. 15 § 1 st. EFL). Så vid förekomsten av meningsskiljaktigheter och i avsaknad av tydliga stadgebestämmelser innebär detta att den här frågan behöver hänskjutas till stämman för votering. För att föreningsstämman ska kunna anta ett förslag krävs i regel mer än hälften av rösterna och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst (6 kap. 33 § 1 st. EFL). Notera att ett beslut om ändring av stadgarna i princip fordrar konsensus, det vill säga att det är giltigt endast om samtliga röstberättigade i föreningen är överens. Beslutet blir emellertid även giltigt om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet (9 kap. 23 § 1 st. BRL). På den första stämman räcker då enkel majoritet enligt huvudregeln (se ovan, 6 kap. 33 § 1 st. EFL).Utan att närmare känna till innehållet i de aktuella stadgarna kan vidare följande anföras. Vid föreningsstämman utövar medlemmarna sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter (6 kap. 1 § EFL). En medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid föreningsstämman, om inte någonting annat eventuellt skulle framgå av lag eller stadgar. I de senare får det även bestämmas att en andelsägare som har sagt upp sitt medlemskap inte har rätt att delta vid föreningsstämman (6 kap. 2 § 1 st. EFL). Med det ovan sagda följer naturligtvis också en förslagsrätt enligt vilken varje medlem kan, och helt i enlighet med den praxis som tidigare rådde i din bostadsrättsförening, föreslå andra kandidater till olika förtroendeposter än de som valberedningen har gjort. Återigen, valberedningen är enbart ett beredningsorgan vars primära uppgift är att underlätta de val som bostadsrättsföreningen står inför. Det bör dock uppmärksammas att det i stadgarna inte sällan brukar finnas olika bestämmelser om tidsfrister för en medlems rätt att kunna få ett ärende behandlat på årsstämman, vilket har påpekats tidigare (se föregående stycke samt 6 kap. 15 § 1 st. EFL). Lämnade motioner måste nämligen normalt sett finnas upptagna i kallelsen för att dessa ska kunna tas upp på föreningsstämman. Men om alla på stämman närvarande medlemmar lämnar sitt samtycke till att uppkomsten av ett visst ärende ändå får (ska) behandlas torde det inte finnas något hinder för detta.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVad den allmänna uppfattningen är hos bostadsrättsföreningens andelsägare är för mig ovisst i nuläget. Men om det finns fler som är missnöjda och har samma uppfattning som du i den här frågan torde den mest kraftfulla kollektiva åtgärden vara att blankt rösta nej till valberedningens förslag. Och vad man egentligen menar med det tredje och sista bordläggningsalternativet framstår som något svårtolkat eftersom en styrelse behöver utses. Att skjuta på den frågan utgör enligt min mening sällan ett särskilt vettigt alternativ. Slutligen reagerade jag också på att du i din ärendebeskrivning uppger att styrelsen har avslagit samtliga namnförslag, vilket jag menar är lika oseriöst som det är felaktigt eftersom det inte är styrelsens uppgift att fatta beslut om vilka som äger rätt att kandidera.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på onsdag den 24/2 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan en komplementär godkänna en kommanditdelägares ingångna avtal i efterhand?

2021-02-15 i Bolag
FRÅGA |Stämmer det att en kommanditdelägare kan företräda kommanditbolaget om bolagets komplementärer i efterhand godkänner de av kommanditdelägaren ingångna avtalen? Hur kan detta stämma och var regleras detta?
Josefine |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som är relevant att titta på är lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Tredje kapitlet i denna lag beskriver nämligen vad som gäller för ett kommanditbolag och vilka som får företräda bolaget. Kan kommanditdelägaren företräda bolaget? En kommanditdelägare får inte lov att företräda bolaget (3 kap. 7 § stycke 1 HBL). Däremot så är handlingen som kommanditdelägaren gjort bindande för bolaget om motparten har varit i god tro (3 kap. 7 § stycke 2 HBL). Detta innebär att ifall den som kommanditdelägaren har ingått avtalet med inte visst om att hen inte fick lov att ingå detta avtal, så kommer bolaget vara bunden av avtalet. Ifall ni däremot har registrerat att hen är kommanditdelägare, kommer det vara svårare för motparten att kunna hävda god tro (jämför 19 § handelsregisterlagen). Kan en komplementär godkänna i efterhand? Givetvis kan komplementärerna i bolaget låta bli att hävda att det ingångna avtalet är ogiltigt, och därav bli bundna av avtalet. Jag kan däremot inte finna någon bestämmelse i lagen som säger att man som komplementär i efterhand får lov att godkänna handlingen. Det som dock kan ske i praktiken är att komplementären istället blir en part i avtalet. Genom att hen går till motparten och säger att bolaget vill ha detta avtal, så kan det ses som att komplementären inom sin behörighet att företräda bolaget ingått avtalet. Kommanditdelägaren kan alltså inte anses vara part längre utan det är nu komplementären som istället har sagt ja och godkänt att ett avtal skall ingås.Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för er! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen! Vänligen,

Kan aktieägare bli personligt betalningsansvariga?

2021-02-12 i Bolag
FRÅGA |Har haft ett AB som försatts i konkurs. Nu har vi fått en stämning från en levantör som inte ställt någon skuld begäran till konkursboet tidigare. De försöker nu hävda att vi gjort fel i vår årsreovisning och på så sätt blir personligt betalnings ansvariga. Min fråga är att om man kan komma i efterhand och ställa en skuldbegäran som man inte ställt till konkursboet
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Karakteristiskt för ett aktiebolag är att aktieägarna inte har ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser, förutom i specifikt reglerade situationer som avser likvidationsskyldighet på grund av kapitalbrist (1 kap. 3 § aktiebolagslagen).Under förutsättning att ingen aktieägare har blivit personligt betalningsansvarig i samband med likvidationsskyldighet på grund av kapitalbrist så är svaret på din fråga: nej. Leverantören kan inte begära aktieägarna på betalning då det är en grundläggande princip att aktieägare är fria från ett personligt betalningsansvar. Däremot kan leverantören, i egenskap av borgenär, komma att ha en fordran i bolagets konkurs (1 kap. 1 § konkurslagen).Vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret för uppkomna skador i min bostadsrätt till följd av en brand?

2021-02-08 i Föreningar
FRÅGA |Min fråga: Hur kommer jag på bästa sätt vidare? Är det min ansvarsförsäkring och självrisk som ska täcka föreningens anspråk på sin självrisk? Om ansvar vad gäller? Ett stearinljus gick sönder och orsakade en brand i mitt vardagsrumsfönster (nedre trädramen förkolnades ca 5 cm och små sprickor uppstod när jag hällde vatten på). Vårdslöshet/uppsåt/grov vårdslöshet?Föreningen har bytt ut hela fönstret (med kassett) enligt glasmästarnas råd. Föreningen skickat fakturan på sin självrisk 9.400 kr till mig. Föreningen är fullvärdesförsäkrad i försäkringen ingår även bostadsrättstillägg för föreningens lgh:er.Svar från mitt försäkringsbolag-försäkring bostadsrätt Din ansvarsförsäkring gäller för skador du orsakat på annans egendom. Branden orsakade endast skador i din egen lägenhet. Därför görs ingen utredning från din ansvarsförsäkring. Din försäkring täcker inte skadehändelsen och vi kan därför inte hjälpa dig i det här fallet.Svar från föreningens försäkringsbolag/bostadsrättstilläggNär det gäller skadan i din lägenhet så kan det i stadgarna stå att föreningen ansvarar för fönster i fastigheten. Så även om du äger lägenheten är inte fönstren i lägenheten din egendom.Vidare är detta en brandskada och då landar ansvaret för återställandet oavsett på föreningen och det är därför de nu kräver sin kostnad av dig. Prata med ditt försäkringsbolag om att man får nog även kolla stadgarna (HSB:s normalstadgar 2011 vers 5) i detta fallet för i vissa fall står föreningen för dessa.
Jacob Björnberg |Hej och tack för du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du bor i en bostadsrätt i vilken en mindre eldsvåda uppstod efter att ett brinnande stearinljus som stod i ett fönster hade gått sönder. Branden åsamkade viss skada i din lägenhet och ledde till att hela det ifrågavarande fönstret behövde bytas ut. Kostnaden till följd av det inträffade täcktes dock genom bostadsrättsföreningens eget försäkringsskydd, men styrelsen har nu vidarebefordrat ett belopp motsvarande självrisken till dig, vilket uppgår till 9 400 kr. Du ställer dig tveksam till styrelsens agerande och undrar därför vad som egentligen gäller och då i synnerhet beträffande det rättsliga ansvarsbegreppet (skadeståndsskyldigheten), vilket för övrigt är nära förbundet med den så kallade culpabedömningen (culpa = oaktsamhet, vårdslöshet), mer om det nedan. Du har vidare försökt att nyttja din ansvarsförsäkring, dock utan lyckat resultat varför du nu har vänt dig till oss. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.Skadeståndslagen (SkL).Bostadsrättslagen (BRL). Lagen om ekonomiska föreningar (EFL).Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.Vad är en bostadsrätt?Mot slutet av din ärendebeskrivning nämner du begrepp som äganderätt och du skriver vidare att även om du äger lägenheten behöver fönster inte nödvändigtvis inte utgöra din egendom. Några saker behöver förtydligas härvidlag och framförallt med tanke på din fråga gällande ansvarsförsäkringen (vilken är en typ av försäkring som huvudsakligen är avsedd att täcka tredjemansskador, vilket möjligen kan vara förklaringen till att du i det här fallet har blivit nekad ersättning). En bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen (1 kap. 3 § 1 st. BRL). Med upplåtelse menas en nyttjanderätt och medlemskapet i sig utgör (ger) ett andelstal (en ägarandel) i föreningen. Det är nämligen bostadsrättsföreningen som juridisk person som formellt äger fastigheten och den eller de byggnader som står på denna, vilket innebär att du och övriga andelsägare (medlemmar) i föreningen indirekt äger hela objektet gemensamt. Vidare sägs det i bostadsrättslagen att upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt ska ske till nyttjande mot ersättning, vilket motsvaras av månadsavgiften till föreningen, och utan tidsbegränsning (1 kap. 4 § 1 st. BRL). Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att man inte äger sin bostadsrätt som bostadsrättshavare, utan den utgör en nyttjanderätt som i princip är upplåten evigt i tiden. Låt vara att det, till skillnad från en sedvanlig hyresrätt, finns ett förmögenhetsvärde kopplat till en bostadsrätt som följer med medlemskapet (andelstalet) och som även är möjligt att överlåta genom en försäljning, vilket inte är fallet med en hyresrätt som endast har ett så kallat bruksvärde och därmed saknar ett legalt marknadsvärde för hyresgästen. Men bostadsrätten som boendeform går fortfarande inte direkt att likställa med en äganderätt.Ansvarsfördelningen under normala omständigheter, vad gäller?Mot bakgrund av ovanstående går det således att argumentera för att hela din lägenhet egentligen är bostadsrättsföreningens egendom, men i lagstiftningen har det emellertid ställts upp gränser för hur ansvarsfördelningen ska se ut mellan föreningen och dess medlemmar. I en bostadsrättsförening skiljer sig regelverket delvis från vad som gäller vid hyra. Bostadsrättshavaren (du) svarar själv för det inre underhållet av lägenheten om ingenting annat följer av stadgarna (7 kap. 12 § 1 st. BRL). Dessa får dock inte vara konstruerade på ett sätt som är till betydande nackdel eller oskäligt betungande för medlemmarna varför reglerna är tvingande till förmån för bostadsrättshavarna. Notera även att föreningen ansvarar för och ska bekosta reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen har försett lägenheten med dessa och ledningarna tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler (7 kap. 12 § 2 st. BRL). Bostadsrättsföreningen bär också ansvaret för fastighetens underhåll i övrigt och då för det så kallade yttre underhållet, vilket bland annat inkluderar gemensamma utrymmen, ytterväggar, hissanordningar och annat dylikt. Gränsdragningsproblem uppstår inte sällan och parternas skyldigheter brukar därför preciseras genom bestämmelser i stadgarna. Men märk väl att bostadsrättshavarens skyldigheter ändå aldrig kan omfatta mer än det inre underhållet på grund av lagstiftningens tvingande karaktär. Exakt hur begreppet "det inre underhållet" ska tolkas kan dock ibland visa sig vara besvärligt och detta äger naturligtvis relevans för den rättsliga bedömningen av ditt ärende. I förarbetena (de statliga utredningar som föregår en ny lag eller lagbestämmelse) nämns ett antal saker som skulle kunna hänföras till såväl det inre som det yttre underhållet, vilket exempelvis är fönsterbågar, ytterdörrar och balkonger. Men det påpekas samtidigt att gränserna trots allt bör framgå av stadgarna varför det ankommer en bostadsrättsförening att självmant reglera detta (prop. 1990/91:92 s. 99), vilka för övrigt fastställs genom ett stämmobeslut med minst två tredjedelars majoritet (6 kap. 35 § EFL).Ansvarsfördelningen vid brand- eller vattenskada, vad gäller?För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom 1. hans eller hennes egen vårdslöshet (culpa) eller försummelse eller 2. vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hushållet eller som besöker bostadsrättshavaren, detsamma gäller övriga personkategorier såsom hyresgäster, hantverkare med flera (7 kap. 12 § 3 st. BRL). Eftersom den springande punkten för ditt ersättningsansvar är huruvida du har varit vårdslös eller inte måste en culpabedömningen göras, vilket sker enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. Skadeståndsskyldighet är egentligen ganska komplext varför den här frågan kommer att behandlas relativt ingående, men endast på ett teoretiskt plan. Syftet är att förhoppningsvis kunna öka förståelsen för hur den skadeståndsrättsliga bedömningen brukar gå till i det praktiska rättslivet.En grundläggande förutsättning för uppkomsten av ett skadeståndsansvar är naturligtvis en konstaterad skada och i den förevarande situationen handlar det om en så kallad sakskada. Med en sådan avses en fysisk skada på fast eller lös egendom (exempelvis en bostadsrätt), men även förlust av egendom, såväl permanent som tillfällig, är att betrakta som sakskada. Skadeståndsansvar fordrar i mångt och mycket en aktiv handling, vilket således innebär att passivitet i grunden inte utlöser någon skadeståndsskyldighet. Däremot kan eget förgående vållande stundtals leda till en plikt att handla varför den som underlåter att agera när en skada är på väg att inträffa på grund av en tidigare utförd handling (som är direkt orsak till uppkomsten av den fara som håller på att förverkligas) kan bli skadeståndsskyldig. Vidare ska tilläggas att det för skadeståndsansvar krävs att skadevållaren uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) har orsakat den relevanta följden (i det här fallet sakskadan, 2 kap. 1 § SkL).Förutom uppsåt eller oaktsamhet krävs också så kallad adekvat kausalitet (kausalitet = orsakssamband), vilket resulterar i två separata bedömningar. Kausaliteten innebär att det måste föreligga ett orsakssamband mellan handlingen (eller den eventuella passiviteten) och den skada för vilken den skadelidande (bostadsrättsföreningen) kräver ersättning. Annorlunda uttryckt: Skadan måste utgöra en följd av den ifrågavarande handlingen. Kravet på adekvans tar sikte på själva orsaksförhållandet mellan skadevållarens (din) handling och den uppkomna skadan och betyder att ansvar endast kan bli aktuellt om skadan var någorlunda påräknelig, förutsägbar och/eller typisk (naturlig) i förhållande till handlingen. För att konkretisera det ovan anförda kan följande banala och ganska uppenbara skolboksexempel anges. Den (X) som tillfogar en annan person (Y) kroppsskador för vilka denne sedan tvingas vårdas på sjukhus för undgår förmodligen ansvar i händelse av den skadelidande Y:s död om dennes frånfälle sker till följd av en brand på sjukhuset och inte på grund av de uppkomna kroppsskadorna. Kausaliteten i det här fiktiva exemplet är förvisso odiskutabel. Om X inte hade misshandlat Y hade Y inte hamnat på det sjukhus som sedan kom att drabbas av eldsvådan. Men det går knappast att argumentera för att orsaken till dödsfallet utgjorde en naturlig följd av den förövade misshandeln. Följden (resultatet) var med andra ord inte påräknelig för skadevållaren (gärningsmannen) vid tidpunkten för den skadegörande handlingen (misshandeln). Ett annat sätt att med skadeståndsrättslig terminologi uttrycka detta är att säga att det inte låg i farans riktning att misshandeln skulle leda till den skadelidandes död som ett direkt resultat av en sjukhusbrand. Adekvanskravet torde således inte vara uppfyllt i det här fallet.Bedömningen i den nu uppkomna situationen, vad gäller?Utan att närmare känna till de faktiska omständigheterna blir bedömningen av förklarliga skäl ganska svår att göra varför vårt kommande telefonsamtal utgör ett välkommet inslag. Men så här långt är min uppfattning att en process mot försäkringsbolaget framstår som en något svårgenomtränglig väg att gå. Och som svar på frågan hur du ska gå vidare menar jag att din vårdslöshet först noggrant behöver utredas för att sedan, allt beroende på resultatet, eventuellt bestrida styrelsens anspråk. Men för att den här utredningen inte ska bli alltför lång och svåröverskådlig får culpabedömningen kring ditt eget agerande hänskjutas till din telefonrådgivning. Men redan nu kan mycket kort följande anföras. Kausaliteten är nog hyfsat otvetydig i ditt fall, hade du inte tänt ljuset hade det förmodligen inte börjat att brinna. Om adekvanskravet är uppfyllt, det vill säga om det låg i farans riktning/om det var någorlunda påräkneligt att risken för eldsvådan skulle förverkligas, är däremot inte alls lika säkert. Faktorer som torde få betydelse för adekvansbedömningen i det här fallet kan vara stearinljusets beskaffenhet, om eventuella brister var upptäckbara, om du givet bristerna vidtog erforderliga omsorgs- och tillsynsåtgärder under den tid som ljuset var tänt, ljusets placering i förhållande till annat (brännbart) material i lägenheten och andra dylika omständigheter.Avslutande ord och ytterligare rådgivningJag är medveten om att redogörelsen ovan blev ganska så generell till sin karaktär, men en uttömmande genomgång kändes nödvändig för att kunna få ett så gott underlag som möjligt inför din kommande telefonrådgivning. En ingående redogörelse var också behövlig av det enkla skälet att gränsdragningen på det här området ofta är långt ifrån självklar.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på onsdag den 10/2 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Släktskap i styrelse

2021-02-19 i Föreningar
FRÅGA |Vi är två syskon som är med i en styrelse i en ridklubb (ideell förening). Jag är kassör och min syster ledamot. Möter det några hinder?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar alltså om det, på grund av släktskapet mellan dig (kassör) och din syster (ledamot), föreligger hinder för att ni båda ska kunna sitta i styrelsen i en ideell förening. Rättskällor Eftersom ideella föreningar är oreglerade i lag blir andra rättskällor såsom prejudikat och allmänna principer tillämpliga. Man kan även hämta viss ledning i annan lagstiftning, till exempel ABL (aktiebolagslagen). HinderDet föreligger inte hinder för att sitta i samma styrelse på grund av släktskap. Jäv föreligger heller inte till följd av släktskapet (till skillnad från exempelvis domarjäv, som föreligger när domaren är släkt med part i rättegången).För tydlighetens skull kan vi titta i ABL:s jävsregler. I 8:23 ABL listas tre situationer där jäv ska anses föreligga: Vid avtal mellan styrelseledamoten och bolaget Vid avtal mellan bolaget och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse som strider mot bolagets Vid avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten får företräda Framförallt de två första situationerna är relevanta även för ideella föreningar. Sammanfattning Det föreligger inga hinder och inget jäv på grund av släktskapet.Vänligen,

Hur ändrar man stadgarna i en bostadsrättsförening?

2021-02-14 i Föreningar
FRÅGA |Hur ändra stadgarna för att tillåta en extern ordförande?I våra stadgar står att endast den som är bosatt i föreningens fastighet kan väljas till styrelseledamot.I ett svar från er 2018-04-11 står att "stadgarna kan ändras om alla röstberättigade i föreningen är överens om ändringen osv." Kan en sådan ändring genomföras redan i kommande stämma - om vi då får en motion med förslaget godkänd? Eller krävs den omständligare proceduren med två stämmor efter varandra och att minst 2/3 av de röstberättigade godkänner ändringen?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 9 kap 23 § bostadsrättslagen kan stadgarna i en bostadsrättsförening ändras om alla röstberättigade är överens om ändringen, eller om ändringen har godkänts på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på ändringen. Detta innebär att ni kan ändra stadgarna för att tillåta en extern ordförande redan i kommande stämma om alla röstberättigade är överens. Det är endast om inte alla röstberättigade är överens som den omständligare proceduren med två stämmor efter varandra krävs. Att uppmärksamma är dock att om det finns särskilda bestämmelser i era stadgar om hur stadgeändringar går till så gäller även dessa enligt 9 kap. 24 § bostadsrättslagen.Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsiningar,

Om jag bildar ett aktiebolag tillsammans med någon och personen öppnar ett bankkonto för det, har den personen ett större ekonomisk ansvar för aktiebolaget?

2021-02-11 i Bolag
FRÅGA |Hej! Jag och min syster vill starta aktiebolag tillsammans (i Sverige). Vi är båda svenska medborgare men jag är skriven i ett annat EU-land och hon är skriven i Sverige. Det innebär att det är hon som kommer att öppna bankkonto för vårt AB. Betyder det att hon kommer att ha någon typ av meransvar ekonomiskt? Det är jag som ska vara VD för bolaget.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i aktiebolagslagen (ABL) och skatteförfarandelagen (SFL).Utgångspunkten är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt betalningsansvar för bolagets skulderI ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser (1 kap. 3 § första stycket ABL). Det innebär att bolagets skulder, som huvudregel, inte påverkar din eller din systers privata ekonomi. Ett undantag från det är om ni deltar i beslut att fortsätta att driva bolagets verksamhet, trots att ni är i vetskap om att bolaget är skyldig att gå i likvidation (25 kap. 19 § ABL).Ett annat undantag är det s.k. företrädaransvaret. Skatteverket kan vända sig till bolagets företrädare och begära in betalning om till exempel bolagets skatter/avgifter inte betalats eller om företrädaren inte gjort rätt skatteavdrag (59 kap. 12 § första stycket, 59 kap. 13 § första stycket SFL). Företrädaransvaret kräver dock antingen uppsåt eller grov oaktsamhet. Som företrädare räknas exempelvis VD.Avslutningsvis så har ni inget personligt betalningsansvar för bolaget skulder. Din syster kommer inte rent aktiebolagsrättsligt att ha ett större ekonomiskt ansvar för ert aktiebolag, men hon har dock ett ansvar gentemot banken att exempelvis inte sakna täckning på bankkontot osv.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Samfällighetslagen - Insyn och upplysningar

2021-02-05 i Föreningar
FRÅGA |Ur samfällighetslagen:50 § Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna. Vad innebär "lämna upplysningar" om t ex en medlem kräver att få veta mer om avtalet kring snöröjningen. Kan denne då krävs ut alla dokument från upphandling till slutligt avtal?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Samfällighetslagen stadgar att medlemmarna har rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter, vilket utövas på föreningens stämma (47 § samfällighetslagen). Det är således under föreningsstämman som föreningen har skyldighet att lämna upplysningar till sina medlemmar. Den rätt till insyn i föreningen som du har kan alltså endast utövas på föreningsstämman. Styrelsen har skyldighet att lämna de upplysningar om en förenings verksamhet som en medlem begär samt som kan vara av betydelse för denne (50 § samfällighetslagen).Vilka upplysningar som anses vara av betydelse för medlemmarna är således en bedömningsfråga, och beror på. Du som medlem har rätt till information om föreningens stadgar, stämmans protokoll och övrig ekonomi. En fråga om föreningens avtal om snöröjning anser jag borde vara relevant för en medlem att känna till. Du kan väcka talan mot föreningen om de inte lämnar ut de uppgifter som du har rätt till. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,