Nordisk arresteringsorder och svensk jurisdiktion

2020-05-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är anklagad för ett brott i straffskala 0-6 månader i Danmark. Om jag inte dyker upp på rättegång där, bor i Sverige, vilka konsekvenser riskerar jag då?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Nordisk arresteringsorder och lagföring i DanmarkOm du inte dyker upp till huvudförhandlingen vid den danska domstolen kan en arresteringsorder utfärdas. En sådan arresteringsorder är ett avgörande som utfärdas av en rättslig myndighet i Danmark där de begär om att en svensk myndighet ska gripa och överlämna dig för lagföring, d.v.s. allmänt åtal (1:2 Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder) För att Sverige ska kunna överlämna dig till Danmark krävs dock att gärningen är straffbar i Danmark och att det är föreskrivet en frihetsberövande påföljd för gärningen (2:2 st. 1 Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder). Jag har förstått det som att straffskalan för det brott som du anklagats för är fängelse i högst sex månader. Eftersom fängelse, som är en frihetsberövande påföljd, finns med i straffskalan så är förutsättningen således uppfylld. Notera dock att även om det är föreskrivet en frihetsberövande påföljd för gärningen så får överlämnande ändå inte ske i vissa fall. Exempelvis får överlämnande inte beviljas om gärningen ägde rum innan du fyllde 15 år eller om du redan dömts i Sverige (se vidare 2:4-5 Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder). Svensk jurisdiktion och lagföring i SverigeÄven om brottet begåtts utanför Sverige så kan du fortfarande lagföras här. Eftersom du bor i Sverige kan brottet dömas efter svensk lag och vid svensk domstol (2:2 Brottsbalken). SammanfattningEn möjlig konsekvens av att du inte dyker upp till rättegången vid den danska domstolen är att Danmark utfärdar en nordisk arresteringsorder till Sverige och begär att du överlämnas till dem för lagföring. Du kan också lagföras i Sverige eftersom du har din hemvist här. Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Kan man dubbelbestraffas? När kan man inte längre bli straffad för ett brott?

2020-05-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej om en person begått ytterst ringa förseelser för typ 10 år och straffats för detta sedan tidigare, är detta något som personen åter idag kan straffas för? Finns det någon maxtid för hur lång tid i efterhand någon kan straffas för gamla förseelser tex. preskriberingstid etc?Anledningen till att jag frågar är att jag utbildat mig till yrkesförare och har jobb men får inte jobba då Transportstyrelsen inte vill lämna ut min yrekesförarlicens, vilket är ett måste för att få jobba. Anledningen till vägran att lämna ut denna är gamla och ytterst ringa förseelser, tex. parkeringsbot "brott mot trafikförordningen", att jag bad en person dra åt pipsvängen etc.Vad säger regelverket om detta och hur lång tid efter en inträffad ringa händelse kan/får man se tillbaka på detta, tex. max x antal år ?
Chantal Kryou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Dubbelbestraffning får inte skeMan får inte utsättas för dubbelbestraffning enligt principen ne bis in idem. Principen innebär att om du blivit åtalad för ett brott, får du inte lagföras eller straffas på nytt för samma gärning (30 kap 9 § rättegångsbalken). Om du redan blivit straffad kan du alltså inte återigen bli straffad för samma handling.Brott mot trafikförordningen syns i belastningsregistret i fem årDet faktum att du bröt mot en bestämmelse i trafikförordningen har resulterat i en "prick" i belastningsregistret (3 § 1 p. lagen om belastningsregister). Det kommer att synas fem år framöver att du bröt mot bestämmelsen i trafikförordningen. Efter fem år försvinner uppgiften från belastningsregistret (17 § 9 p. lagen om belastningsregister). Att ditt brott syns i belastningsregistret anses inte som ännu ett straff för din gärning.Du kan inte bli åtalad efter att brottets preskriptionstid förflutitEtt brott har en preskriptionstid. Det innebär att du inte kan bli åtalad eller häktad efter att en viss tid förflutit sedan du begått brottet (35 kap 1 § brottsbalken). Ju allvarligare brott, desto längre preskriptionstid är föreskrivet. Det finns alltså tidsbegränsningar som påverkar hur lång tid i efterhand du kan bli åtalad.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Oskyldigt anklagad för brott

2020-05-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Mitt namn är X och jag kommer från staden Sulaymaniyah, Irak. Jag behöver allvarlig hjälp från dig. Jag bodde i Sverige och har bevis och jag är oskyldig.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Du nämner att du har bevis och är oskyldig, varför jag tolkar det som att du har blivit anklagad för brott. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig mer konkret i detta svar eftersom jag inte känner till omständigheterna i ditt fall. Jag förstår att det är en allvarlig situation där du vill ha hjälp så fort som möjligt. Du är varmt välkommen att ringa oss på Lawline för juridisk rådgivning så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare i ditt fall. Du kan nå oss på tel. 08-533 300 04, mån-fre mellan kl. 10-16. Därutöver kan du alltid ställa en till fråga där du lite närmare berättar vad som har hänt i ditt fall.Med vänliga hälsningar,

När gallras uppgift i belastningsregistret?

2020-05-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag fick kontaktförbud mot en person när jag var 16 år gammal och innan dess blev jag dömd för olovligt anskaffande av alkohol, nu har det gått mer än 5 år och den står kvar på min register. Min fråga är när kommer den tas bort från min register. Gäller det 10 år för mig också eller är det någon skillnad när man under 18 år?
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med fråga! Relevanta bestämmelser finns i lagen om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om bland annat då man dömts för brott eller har meddelats kontaktförbud (3 § lagen om belastningsregister). Uppgifter som registrerats i belastningsregistret gallras efterhand. Ett beslut om kontaktförbud gallras tio år efter beslutet (17 § punkt 12 lagen om belastningsregister). Hur lång tid det tar innan påföljden för olovligt anskaffande gallras, beror på vilken påföljd som utdömts. Som exempel kan nämnas att om påföljden var ungdomsvård, gallras detta efter fem år från domen/beslutet, då du var under 18 år vid tidpunkten för brottet (17 § punkt 8.b lagen om belastningsregister). Hur lång tid det tar innan uppgiften gallras beroende på vilken påföljd du ådömdes, kan du se här. Sammanfattningsvis gallras beslutet om kontaktförbud tio år efter beslutet. Hur lång tid det tar innan domen för olovligt anskaffande av alkohol gallras, beror på vilken påföljd du fick. De flesta påföljder gallras fem år efter domen/beslutet, du kan se mer här. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Överklagande

2020-05-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om gärningspersonen överklagar dom till hovrätten men väljer att dra tillbaka överklagan innan hovrätten tagit upp fallet och dom då i sin tur skriver av ärendet. Vad händer då? Blir gärningspersonen fri från sitt brott?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom du skriver att det är gärningspersonen som överklagat, utgår jag ifrån att tingsrätten kom fram till att gärningspersonen hade ansvar i det som åklagaren lade gärningspersonen till last. Jag antar med andra ord att tingsrättens dom var fällande. Eftersom jag antar att domen var fällande, utgår jag från att gärningspersonen överklagade antingen bedömningen i själva ansvarsfrågan, d v s om personen var skyldig till brottet, eller påföljden som tingsrätten dömde ut. Om gärningspersonen överklagade någon eller båda av dessa delar, och sedan tog tillbaka sitt överklagande ska hovrätten mycket riktigt avskriva ärendet. Det innebär att hovrätten överhuvudtaget inte har uttalat sig i ansvarsfrågan eller påföljdsfrågan och att tingsrättens bedömning fortfarande gäller. Med andra ord blir tingsrättens dom slutgiltig och kan efter överklagandetidens utgång inte ändras. Dömde tingsrätten personen för brotten blir personen alltså inte fri från ansvar.Hoppas du fick svar på din fråga!

När kan kontaktförbud utfärdas?

2020-05-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Har en granne vars inneboende trakasserar mig, när vi möts blir jag kallad både det ena och det andra. Han har även sagt att något kommer hända mig. Tror att jag skickat polisen på honom när hans hund bet ett barn, vilket jag inte gjort. Hotat med att hör han att jag säger något om honom eller hans hundar kommer han ringa polisen och säga att jag "glömt" en väska med droger i skogen. Detta finns inspelat, har även gjort en anmälan till polisen. Dock inte så han får reda på det, alltså inga brev eller liknande hem till honom. Går det att få kontaktförbud mot en sådan person?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Kontaktförbud kan meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (1§ lag om kontaktförbud). Med tanke på att denna person flera gånger har hotat och trakasserat dig finns det grund för att utfärda kontaktförbud mot honom. Vad som kommer att tas i hänsyn till i beslutet är om skälen för ett sådant förbud uppväger intrånget förbudet innebär, vilket det troligen bör i och med hoten du beskriver, men det beror som sagt på polisens helhetsbedömning av situationen. Du kan ansöka om kontaktförbud genom att ringa 114 14 eller kontakta åklagarmyndigheten. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Kan ett utländskt företag begå brott i Sverige?

2020-05-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om ett danskt företag gör sig skyldigt till brott mot den svenska miljölagstiftningen genom ett miljöbrott som drabbat Sverige,kan då företaget ställas till svars i Sverige eller måste danska staten väcka åtal ?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först bör nämnas att juridiska personer (bl.a. företag) inte kan dömas för brott enligt svensk rätt. Däremot kan man utdöma företagsbot. I detta fall ställer du en fråga angående miljöbrott, och då blir miljöbalken (här) tillämplig. Enligt denna så kan miljösanktionsavgifter utkrävas ifall regeringen har meddelat föreskrifter om saken. Alltså: om regeringen beslutat att det ska tas ut en avgift för en viss förseelse så får den tas ut (företagsbot). På vilka områden regeringen får meddela sådana föreskrifter anges i 30 kap. MB. Eftersom frågan inte specificerar vad det rör sig om för överträdelse så kan jag inte gå in mer specifikt i frågan. När det gäller näringsverksamhet är det även, i vissa fall, möjligt att hålla en företrädare för företaget ansvarig för dess handlingar, och då utkräva ansvar från honom. Eftersom det då rör sig om en fysisk person så kan man dömas för brott. Miljöbrotten finns i 29 kap. MB. Angående huruvida ett danskt företag kan begå miljöbrott i Sverige är svaret alltså nej, på grund av att företag inte kan åläggas straff. Däremot kan företaget åläggas att betala en företagsbot. Angående att det rör sig om just ett Danskt företag/person, så får man leta i Brottsbalkens (BrB, här) regler. Enligt denna lag så faller alla brott som begås i Sverige på svensk mark (BrB 2:1 och 2:4). Däremot kan andra länder göra anspråk på vissa situationer, men det har Sverige att ta ställning till i det specifika fallet. Detta gäller enligt Brottsbalken, som bara straffbelägger gärningar begångna av personer (i bemärkelsen fysiska personer och inte juridiska personer). Däremot torde det vara så att även lagöverträdelser begångna av utländska företag på svensk mark leder till att svensk lag är tillämplig och att företagsbot kan utdömas. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Gallring av uppgifter i belastningsregistret

2020-05-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en snabb fråga.jag blev dömd när jag var 18 år och fick som dom skadestånd och villkorlig dom i 2 år, men vet inte hur länge jag finns i belastningsregistret. Kommer de försvinna efter 3 år? eller är de 5 år?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om gallringReglerna om gallring av uppgifter om belastningar i belastningsregistret finns i Lag (1998:620) om belastningsregister. Hur länge en belastning finns i belastningsregistret beror på påföljd du fick för brottet. Du skriver att du hade fyllt 18 år när du dömdes till villkorlig dom och skadestånd. Ur 17 § punkt 4a i lagen om belastningsregister framgår att uppgifter om villkorlig dom gallras ur registret först 10 år efter domen eller beslutet. Hade du inte hunnit fylla 18 år hade uppgifterna istället gallrats efter 5 år, enligt 17 § punkt 4b i lagen om belastningsregister. SammanfattningsvisDömdes du till villkorlig dom när du hunnit fylla 18 år kommer uppgifterna i belastningsregistret försvinna först efter 10 år.Hoppas att du fått svar på din fråga och varmt välkommen att höra av dig till oss på nytt om du har någon annan fråga.Vänligen,