Vad ska jag göra om jag utsätts för olovlig identitetsanvändning och förtal?

2021-07-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej undrar vad man ska göra om en person öpnar ett facebooks konto med min profil bild .å skickar mejl till min älsta dotter å skriver att jag är pedofil å pundare å säljer knark.å desutom så ringer hon mitt jobb å säger osanningar .allt detta har hon hittat på .å jag vet inte om jag får behålla mitt jobb.å detta är inte första gången.hon har hållit på i över två års tid.så vad ska jag göra???
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag rekommenderar att du polisanmäler personen.Av din fråga framgår att en person har öppnat ett Facebook-konto med din profilbild och att hon tar kontakt med din dotter och ditt jobb och sprider osanna saker om dig. Genom att göra detta kan personen ha gjort sig skyldig till två olika brott, nämligen olovlig identitetsanvändning och förtal. Jag kommer nedan att förklara vad dessa brott innebär och avslutningsvis kommer jag ge dig råd om hur du borde gå tillväga i denna situation.Olovlig identitetsanvändningAv 4 kap. 6 b § brottsbalken (BrB) framgår följande:Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år.Exempel på identitetsuppgifter är bilder. Personen i fråga använder sig alltså olovligen av dina identitetsuppgifter om hon har en bild på dig, i vilken du kan identifieras, som profilbild på Facebook. Detta räcker och det krävs alltså inte att personen använder sig av andra uppgifter, exempelvis av ditt namn eller dylikt. Vidare måste personen utge sig för att vara dig. Så är fallet när det finns en risk att någon på grund av identitetsuppgifterna vilseleds och tror att det är du som äger Facebook-kontot. Genom att ha din bild som profilbild på Facebook är det sannolikt att denna risk föreligger.Det sista som krävs är att den olovliga användningen leder till skada eller olägenhet för dig. Med skada menas ekonomisk skada, vilket inte borde vara aktuellt i ditt fall. Däremot är det sannolikt att personens förfarande leder till olägenhet för dig. Det krävs, trots att det inte anges uttryckligen i lagrummet, att olägenheten ska vara påtaglig. Av förarbeten till lagen framgår att olägenhet kan föreligga när någon utger sig för att vara en annan person genom att upprätta ett falskt användarkonto på sociala medier, vilket hos den drabbade kan inge en påtaglig känsla av utsatthet och obehag. I sådana situationer borde olägenheten anses vara påtaglig.FörtalAv 5 kap. 1 § BrB framgår följande:Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.Du nämner att personen bland annat har skrivit till din dotter att du är en pedofil och pundare och att du säljer knark. Hon utpekar dig alltså såsom brottslig i dessa meddelanden. Hon ringer också till ditt jobb och berättar osanna saker om dig. Det krävs inte att hon utpekar dig som brottslig utan det räcker med att hon utmålar dig som klandervärd i ditt levnadssätt. Med det menas att hon sprider nedsättande uppgifter om dig som är avsedda att utsätta dig för andras missaktning. Eftersom du nämner att du inte vet om du får behålla ditt jobb antar jag alltså att hon vid samtal med ditt jobb utmålar dig såsom brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt.Det finns emellertid ett undantag till regeln, nämligen om den som utpekar dig var skyldig att uttala sig eller om det annars var försvarligt att lämna uppgifterna. Vid bedömning om det var försvarligt att lämna uppgifterna ska man bland annat beakta hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgifterna lämnades, vem som avsågs med uppgifterna och vem som lämnade dem. Det ska i samband med bedömningen göras en intresseavvägning mellan å ena sidan det allmänna intresset av att uppgifterna lämnas och å andra sidan den utpekades intresse av att inte bli utpekad som brottslig eller klandervärd. Vidare krävs det att uppgifterna är sanna eller att personen som lämnade uppgifterna hade skälig grund för dem. Det är personen som utpekar dig som måste bevisa att uppgifterna är sanna eller att hon åtminstone hade skälig grund att uppge dem som sanna.Personen som det är fråga om här har på eget initiativ tagit kontakt med din dotter och med ditt jobb. Utifrån vad du har angett antar jag att personen gör det just i syfte att utsätta dig för andras missaktning. Det rör sig alltså inte om att personen har varit skyldig att lämna uppgifterna och jag har mycket svårt att se att det skulle ha varit försvarligt att lämna uppgifterna, detta också med hänsyn till att de är osanna och att det har pågått i över två års tid. Om det skulle vara så att uppgifterna är sanna kan det ändå anses ha varit oförsvarligt att lämna dem.Det är också möjligt att personen genom sitt förfarande har istället för förtal av normalgraden gjort sig skyldig till grovt förtal, där påföljden är böter eller fängelse i högst två år (5 kap. 2 § BrB). När man bedömer om förtalet är att anse som grovt tar man hänsyn till bland annat uppgifternas innehåll och sättet för spridningen. Bland annat ska beaktas om spridningen skedde på ett sätt som syftat till att ett stort antal personer tog del av uppgiften, om spridningen var riktad till närstående eller bekanta till den utpekade personen eller om spridningen skedde på ett sådant sätt att den utpekade med lätthet kunde identifieras och återfinnasVad bör du göra?Min rekommendation är att du polisanmäler personen och uttrycker en önskan om att åklagaren ska väcka åtal. Olovlig identitetsanvändning är ett så kallat angivelsebrott, vilket innebär att du måste anmäla det till polisen eller åklagaren för att åklagaren ska kunna inleda förundersökning och väcka åtal (4 kap. 11 § BrB). Förtal är som huvudregel ett målsägandebrott däremot. Detta innebär att du själv kan behöva väcka åtal mot personen och föra talan (5 kap. 5 § BrB). Vid målsägandebrott får åklagaren väcka åtal endast om det anses vara påkallat från allmän synpunkt. Vid bedömning om åtal är påkallat från allmän synpunkt tar åklagaren hänsyn till bland annat om uppgifterna har lämnats till personer som känner den utpekade, exempelvis familj, arbetsgivare och arbetskamrater. Eftersom personen i fråga har spridit uppgifterna till din dotter och till jobb finns det en god chans att åtalet anses vara påkallat från allmän synpunkt, varvid åklagaren kan liksom i fråga om olovlig identitetsanvändning åtala personen efter att du har anmält det.Om det skulle visa sig att åklagaren inte anser att åtalet är påkallat från allmän synpunkt eller om hen av någon annan anledning bestämmer sig för att inte väcka åtal kan du själv väcka ett så kallat enskilt åtal genom att stämma personen i fråga. Om det skulle komma till det rekommenderar jag att du anlitar en jurist som kan biträda dig. Att ha i åtanke är att du får stå för rättegångskostnaderna om du förlorar vid enskilt åtal - detta till skillnad från åtal som drivs av åklagaren där det istället är staten som får stå för kostnaderna.Med detta sagt rekommenderar jag att du i första hand polisanmäler personen och ser om åklagaren väcker åtal. Om det skulle visa sig att åklagaren inte gör det kan du då besluta om du istället själv vill väcka enskilt åtal eller inte.Jag hoppas att det löser sig för dig! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vinna mål i domstol

2021-07-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Min syster har stulit min katt och lämnat bort henne. Jag har Agria försäkring och kan bevisa att katten är min. Kan jag vinna denna tvist i domstol?
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsprocesser är såväl dyra som tids- och energikrävande och tyvärr kan man inte garantera att man kommer vinna framgång i ett ärende när det når domstolen. På grund av detta är det absolut bäst om man kan lösa konflikter utanför rättssalen. Straffrättsligt är det givetvis brottsligt att stjäla, vilket innebär att din syster gjort något klandervärt genom att ta din katt. Det kan däremot inte garanteras att du får rätt i domstol i och med att det måste finnas bevisning som styrker din berättelse och som lämnar andra versioner av händelsen utom rimligt tvivel. Här bedömer domstolen trovärdigheten av det man säger, så även om man har rätt så vinner man inte alltid framgång i målet. Har du ytterligare funderingar eller komplementerande frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Kan Lexbase visa åtalsunderlåtelser på personer under 18 år?

2021-07-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Kan organisationer såsom lexbase begära ut åtalsunderlåtelser på personer som är under 18 år?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är en åtalsunderlåtelse?En åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren, efter att ett brott har utretts, väljer att inte väcka åtal eller gå till rättegång med brottet. För att kunna göras en åtalsunderlåtelse ska det stå helt säkert att ett brott har begåtts och att man erkänt till det. Vidare får en underlåtelse göras när det kan antas att det begångna brottet inte skulle ha gett någon annan påföljd än böter. En åtalsunderlåtelse ger ingen påföljd för det specifika brottet men det hamnar i belastningsregistret. Kan Lexbase visa åtalsunderlåtelser på personer under 18 år?Lexbase visar uppgifter på sin hemsida om en person varit "föremål för juridisk prövning". Detta innebär att inte endast personer som faktiskt dömts i domstol visas på Lexbase. Alla som blir åtalade för ett brott, oavsett om de frias eller döms, kan hamna på hemsidan. Åtalsunderlåtelser förekommer även på Lexbase. Personer under 18 år är dock inte sökbara i Lexbase men när personen fyller 18 år blir informationen sökbar på hemsidan. Hur länge finns åtalsunderlåtelser kvar på Lexbase?Offentliga handlingar som exempelvis domar gallras efter en viss tid. Dock gäller dessa tider enbart för den offentliga sektorn och gäller därmed inte en privat aktör som Lexbase. Uppgifter om brott kan ligga kvar på Lexbase även om dessa uppgifter tagits bort ur en persons belastningsregister. Lexbase har egna gallringstider för när uppgifter på dess hemsida tas bort. Åtalsunderlåtelser gallras från Lexbase efter fem år. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan jag få kontaktförbud mot barnens pappa?

2021-07-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kan jag söka kontakt förbud mot mina barns pappa?Vi har delad vårdnad. Barnen är 16.5 år och 17.6 årHan trakasserar och kränker mig via mail och sms.Har blockat hans telefon nummer men då fick han tag på mig på annat sätt.Måste få ett stopp på det här.Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär ett kontaktförbud?Ett kontaktförbud innebär att en person förläggs med ett förbud att besöka, följa efter eller ta kontakt med en annan person. Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. När man bedömer om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (1 § lag om kontaktförbud). Kan jag få kontaktförbud mot mina barns andra förälder när vi har gemensam vårdnad?Ett kontaktförbud utgör ett generellt förbud för personen att aktivt söka kontakt. I vissa situationer kan dock undantag göras som innebär att den som har kontaktförbud får lov att kontakta den person som kontaktförbudet syftar att skydda – detta kräver dock särskilda omständigheter som är uppenbart befogade. Det är en väldigt snäv skrivelse med restriktiv tillämpning. Det kan exempelvis handla om situationer om parets gemensamma barn insjuknar akut – även om det finns ett kontaktförbud har personen då rätt att kontakta den som förbudet syftar att skydda. Ett kontaktförbud ska vara proportionerligt och ska därför förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet (3 § lag om kontaktförbud). Om paret exempelvis har gemensamma barn och kontakter rörande barnen kan anses påkallade i det enskilda fallet kan sådana undantag i kontaktförbudet medges och anges i beslutet.Hur får man kontaktförbud?Frågor om kontaktförbud prövas av allmän åklagare. Frågan tas upp på begäran av den som förbudet avses skydda eller när det annars finns anledning till det (7 § lag om kontaktförbud).För att ansöka om kontaktförbud kan du vända dig till åklagarmyndigheten eller till polisen på telefonnummer 114 14.SammanfattningOm du vill få till stånd ett kontaktförbud för dina barns pappa ska du vända dig till åklagarmyndigheten eller polisen på telefonnummer 114 14. Det är sedan en åklagare eller domstol som beslutar om det meddelas ett kontaktförbud eller inte. Kontaktförbudet kan förenas med vissa undantag, exempelvis om ni behöver ha kontakt gällande era barn. Då kan sådan nödvändig kontakt godkännas medan övrig kontakt faller inom kontaktförbudet.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ny lag om störande musik

2021-07-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om den nya lagen från 1 juli 2021 att man kan få böter om man spelar för hög musik även innefattar den musik som spelas i ens hem? Är lagen tillämplig om det bara är de som befinner sig i hemmet som hör musiken eller måste musiken vara så pass hög att allmänheten störs? Likaså, måste någon från allmänheten ha anmält hög störande musik för att lagen skall vara tillämplig? Tack!
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Från och med den 1 juli 2021 kan polisen på plats bötfälla den som spelar hög och störande musik på allmän plats, till exempel från en bil. Brottet klassas som förargelseväckande beteende och kan ge 1000 kr i böter. Med allmän plats avses en plats som är upplåten för eller annars frekventeras av allmänheten. Som exempel kan nämnas en väg, en gata, ett torg eller en annan plats. En sådan plats kan vara upplåten för allmän samfärdsel eller kan annars användas allmänt för färd. Platser där en allmän marknad eller auktion hålls omfattas. Tåg, båtar, hotell, restauranger och liknande lokaler är allmänna platser i den mån och under den tid som allmänheten äger tillträde till dem. En gärning som utförs på en enskild plats men inför offentligheten, t.ex. i ett fönster åt gatan, uppfyller kravet på offentligen. Detsamma gäller att någon på en enskild plats t.ex. genom radio eller cd-spelare för oljud som stör dem som uppehåller sig på en allmän plats. Gäller lagen även musik som spelas i hemmet? Det är teoretiskt möjligt att spela musik från till exempel en lägenhet på ett sådant sätt att det skulle kunna ses som förargelseväckande. I ett rättsfall från år 1935 ansåg domstolen att en man som hade sin bostad vid ett torg skulle dömas för förargelseväckande beteende. Han hade spelat musik högt från öppet fönster så att ett möte på torget stördes, vilket varit hans syfte (NJA 1935 s. 409). I praktiken är det nog ovanligt att man får böter för att man spelar hög musik i sitt egna hem. Att spela musik i sitt egna hem är inte direkt på allmän plats, varför böter inte utges i lika stor utsträckning som vid allmän plats. Givetvis kan, en granne som håller högljudda fester om nätterna med flit, utgöra förargelseväckande beteende eftersom det kan anses störa allmänheten. Musiken måste givetvis vara så pass hög att den stör allmänheten för att lagen ska bli tillämplig. I normala fall brukar anmälan göras av någon som upplever musiken mycket störande för allmänheten. Hoppas du fick svar på dina frågor. Har du fler frågor är du välkommen att skicka in dem till oss på Lawline!

Får jag flytta min f.d. partners kvarlämnade egendom?

2021-07-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har en fd flickvän som har bott hos mig som inneboende i några veckor i min hyrda lägenhet och hon flyttade ut för några veckor sedan. Hon betalade ingen hyra och stod inte på hyreskontraktet och hon bor nu i en egen lägenhet, där hon också är skriven.Hon har ett antal garderober med kläder, hygienartiklar och annat kvar i min lägenhet och jag vill att hon hämtar sina saker. Hon har dessutom en nyckel till min lägenhet som jag vill ha tillbaka. Jag har vid flera tillfällen skrivit till henne att hon får komma och hämta sina tillhörigheter men hon vägrar göra detta. Då jag inte vill att hon kommer in i lägenheten utan att jag vet om det, funderar jag på att byta ut låset. Även om jag byter ut låset ska hon självklart få komma och hämta sina saker, men jag vill att vi i så fall avtalar en tid då jag kan släppa in henne.Kan jag göra mig skyldig till att hindra henne på något sätt om jag byter ut låset? Tänker jag rätt angående att ge henne tillgång till lägenheten på detta sättet? Ett alternativ hade kanske varit att låta en flyttfirma frakta bort allt till hennes nya boende. Har jag i så fall rätt att göra detta? Eller måste detta beställas av henne, då det inte är mina saker?
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den situationen du beskriver kan vara knepig att ta sig ur på rätt sätt i, men jag ska nedan redogöra för vad som gäller samt för min rekommendation för dig. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av hyreslagen (12 kap. jordabalken) och brottsbalken. Byta lås eller flytta hennes tillhörigheterDet är inte tillåtet att göra sig av med egendom som annan lämnat i sin lägenhet, dvs. inte kasta, sälja eller förflytta från platsen om inte personen i fråga uttryckt att detta är okej. Gör man detta riskerar man att göra sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Man kan även begå brott genom att köra hem sakerna till personen utan dennes godkännande eftersom man genom att förflytta egendomen rubbar ägarens besittning om sakerna. Det låter kanske märkligt, med tanke på att man egentligen endast för egendomen till sin ägare, men om det inte skett på rätt sätt kan det ändå utgöra egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Genom att byta lås kan eventuellt olovligt förfogande bli aktuellt igen eftersom att du har viss egendom i din besittning och förfogar över den på ett sådant vis som orsakar att den rättmätige ägaren berövas sin rätt och besittning till egendomen. På samma sätt kan detta göras gällande mot henne i och med att hon har din nyckel i sin besittning och förfogar över den på ett sätt som avskär dig från besittningen till den. Att lämna kvar egendom mot din viljaAtt lämna sin egendom i din bostad på det beskrivna sätt som din f.d. flickvän gjort är inte heller tillåtet om man ombetts att flytta den. Detta kan utgöra egenmäktigt förfarande eftersom din besittning till bostaden rubbas av att användbarheten begränsas (8 kap. 8 § brottsbalken). Enligt hyreslagen är det även så att egendom som en hyresgäst lämnar kvar i bostaden tillfaller hyresvärden om denne inte inom tre månader efter anmaning, eller annars sex månader, hämtar sin egendom. Detta skulle innebära att du har rätt att göra vad du vill med egendomen efter denna period. I och med att hon däremot inte betalade hyra till dig är det svårt att hävda att det varit ett hyresförhållande er emellan och att hyreslagen därav skulle vara tillämplig, varför detta kanske inte är av relevans för din aktuella situation. Vad kan du göra?Det du kan göra är att ansöka om en handräckning hos kronofogdemyndigheten. På detta sätt kommer din f.d. flickvän uppmanas att hämta sakerna och i annat fall kommer de hämtas av kronofogden på hennes bekostnad. Ett annat alternativ är att kontakta din f.d. flickvän och sätta en tidsfrist för hur lång tid hon har på sig att hämta sakerna innan du upprättar en polisanmälan om egenmäktigt förfarande. Slutsats och rekommendationHur jobbigt den än låter så får man alltså inte flytta sakerna på eget bevåg, men man får inte heller lämna sina saker hos någon mot dennes vilja om man dessutom uppmanat personen att hämta sakerna. Det bästa, billigaste och enklaste sättet att lösa konflikter som dessa är att komma överens. Att föra en rättsprocess kostar pengar, tid och energi och man kan inte heller veta hur utfallen blir, vilket innebära att man aldrig kan garantera att man får rätt i frågor som dessa. Om det inte är möjligt att komma överens så rekommenderar jag att du ansöker om en handräckning hos kronofogden eller upprättar en polisanmälan efter att du meddelat henne om den tidsfrist du ger henne att hämta sina saker. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?

2021-07-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, när jag var 15 så blev jag då dömd för misshandel. Idag är Jag 20 år och har fortfarande prick på mitt belastningsregister?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör belastningsregister och regler om detta finns i lag (1998:620) om belastningsregister.Har du fortfarande kvar en "prick" i ditt belastningsregister?Huruvida misshandelsdomen fortfarande finns kvar i ditt belastningsregister beror på vilken påföljd du har fått (17 § lagen om belastningsregister). Av din fråga framgår inte vad du dömdes till, varför jag inte kan ge dig ett exakt svar. Jag kommer dock att ta upp några olika påföljder så att du förhoppningsvis själv kan räkna ut om den finns kvar eller inte.1. Fängelsestraff: gallras, dvs. tas bort, 10 år efter frigivningen (17 § 1 p.)2. Skyddstillsyn eller villkorlig dom: gallras 5 år efter domen om personen var under 18 år vid brottet (17 § 4 p.)3. Sluten ungdomsvård: gallras 10 år efter att påföljden helt verkställts (17 § 5 p.)4. Ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning: gallras 5 år efter domen om personen var under 18 år vid brottet (17 § 6 p.)5. Böter: gallras 5 år efter domen (17 § 9 p.)Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är det straffbart att importera SARMs?

2021-07-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej är det straffbart importera sarms till Sverige? Till exempel ostraine och ibutamore
Amanda Rydberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga regleras framför allt i lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (DopningsL)1 § DopningsL beskriver att lagen gäller för medel som innehåller syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat eller tillväxthormon. Kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. En del SARMs (Selective androgen receptor modulator) innehåller exempelvis testosteron och tillväxthormoner vilket gör att de därför omfattas av dopningsL. 2 § DopningsL beskriver att medel som omfattas av lagen inte får användas för annat än medicinskt och vetenskapligt ändamål och får inte föras in i landet, säljas eller brukas. På din fråga om det är straffbart att importera så beskriver 3 - 3a §§ DopningsL att det är straffbart att uppsåtligen bryta mot reglerna i 2 § DopningsL och att det kan resultera i böter eller fängelse. Är Ostarine och Ibutamore dopningspreparat? Om de SARMs du vill importera inte innehåller tillväxthormoner, steroider och testosteron så är de inte klassat som dopingpreparat. Angående de preparat du nämner i din fråga så omfattas Ibutamore av 1 § DopningL då den ger effekt av frisättning av tillväxthormon. Ser man till Ostarine så namnges den inte på Expertgruppens förteckning över substanser som utgör dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Även substanser som inte finns upptagna i förteckningen kan ändå utgöra dopningsmedel enligt lag. För att du ska kunna importera Ostarine till Sverige så krävs det att det inte är klassat som ett dopingpreparat eller att det är ett läkemedel. Slutsats Det är därför straffbart för dig att importera Ibutamore. Ostraine är mer osäkert så jag rekommenderar att du kontaktar tullverket och läkemedelverket för att få besked om det är tillåtet att importera. Hoppas du fick svar på din fråga Mvh