Förutsättningar för att arv ska bli enskild egendom

2015-12-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min dotters far avled nyligen. Hon kommer att ärva en större summa pengar. Hon undrar om hon kan behålla pengarna som enskild egendom, ifall att det skulle bli skilsmässa.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Pengarna blir enskild egendom om det uttryckligen framgår i testamentet att hon ärver pengarna med villkoret att de ska vara mottagarens enskilda (se 7 kap. 2 § första stycket tredje punkten äktenskapsbalken).Om ett sådant villkor inte framgår, eller om det annars inte finns ett testamente, måste ett äktenskapsförord upprättas och registreras för att pengarna ska bli hennes enskilda egendom (se 7 kap. 2 § första stycket första punkten äktenskapsbalken). Pengarna bör hållas avskilda på ett annat konto så att det tydligt framgår vilka pengar som är enskild egendom.I annat fall betraktas pengarna som giftorättsgods och delas normalt lika mellan makarna vid en eventuell skilsmässa.Med vänliga hälsningar,

Dold samäganderätt av makes hus

2015-09-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Gifta sedan 1996. Huset mannens enskilda egendom har nästan 3-dubblats i värde. Har jag någon som helst möjlighet att få ta del av denna värdeökning när vi nu går skilda vägar?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Problemet är ju att enskild egendom inte ingår i bodelningen, och därför kommer du inte att få del av huset i och med denna. Frågan är då om det finns något annat sätt att få del i huset.I svensk rättspraxis har det utvecklats något som kallas "dold samäganderätt". Under vissa förhållanden kan, när detta föreligger, en make (eller sambo) få del av egendom som bara tillhör den andra i förhållandet. Detta gäller även fastigheter trots att det finns formkrav för överlåtelse av sådan egendom. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt skall föreligga:1) Egendomen skall ha införskaffats för makarnas eller sambornas gemensamma bruk. Egendom som en make äger innan förhållandet kan alltså inte uppfylla kraven. Om maken har fått huset genom arv eller gåva är kravet heller inte uppfyllt. Om huset köptes för att ni skulle bo i det är det inskaffat för ert gemensamma bruk. 2) Den "dolda ägaren" skall ekonomiskt ha bidragit till köpet. När det gäller fastigheter skall det i princip röra sig om ett verkligt ekonomiskt bidrag vid köpet. Även i fall då den icke-ägande maken står på huslånet är det här kriteriet uppfyllt.3) Makarna eller samborna skall ha förutsatt att fastigheten skall ägas gemensamt. Om ni har skrivit ett äktenskapsförord som gör huset till hans enskilda egendom talar detta mycket starkt emot att ni egentligen förutsatt ett gemensamt ägande. Alla dessa förutsättningar skall vid inköpet av huset (om det nu köptes och inte ärvdes eller gavs) ha förelegat. Jag tror tyvärr att dold samäganderätt inte är aktuellt i ditt fall. Om maken har ärvt eller fått huset med villkoret att det är hans enskilda egendom kan ju inte förutsättningarna vara uppfyllda, och även om det är köpt under ert förhållande och enskild på grund av äktenskapsförord torde den dolda samäganderätten falla i och med att det är svårt att hävda att ni förutsatt att huset skall vara er gemensamma egendom om ni har skrivit ett äktenskapsförord som gjort huset till enskild egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Enskild egendom genom arv - Göra till giftorättsgods?

2015-08-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag ärver min mamma som skrivit testamente att arvet ska vara mon enskilda egendom. Jag vill inte att arvet ska vara enskild egendom, liksom det större arv min man fått inte är det. Behöver jag göra något för att häva att mitt arv är enskild egendom?MvhAnneli
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Egendom som man har fått genom arv och som på grund av testamente är enskild, går i princip inte att göra om till giftorättsgods eftersom det är en utomstående, tredje part som har beslutat att den skall vara enskild (Se t.ex. formuleringen av 7 kap. 2 § Punkt 4, Äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230). Det är faktiskt till och med så att vad som har "trätt istället för" enskild egendom är enskild egendom. Om du t.ex har ärvt pengar och köper en bil för pengarna är alltså även den din enskilda egendom så länge det inte står i testamentet att det som träder istället för enskild egendom skall vara giftorättsgods.Frågan är då vad man kan göra åt saken. Som sagt kan ni inte genom äktenskapsförord eller på annat sätt göra om egendomen till giftorättsgods, om det nu inte står i testamentet att du får göra det. Det enda sättet att "bli av med" statusen som enskild egendom är alltså om du ger bort eller gör av med egendomen utan att få något i utbyte. Detta är naturligtvis inget alternativ om du vill ha kvar egendomen. Ett sätt kunde dock vara att du gav hälften av ditt arv till maken och att ni upprättade äktenskapsförord på att även denna egendom skulle vara enskild. Resultatet blir vid en eventuell bodelning i princip detsamma som om hela arvet varit giftorättsgods i de flesta situationer. Alternativt kan ni genom äktenskapsförord se till att han åtminstone har lika mycket enskild egendom som du har. I övrigt kan jag tyvärr inte tänka mig något sätt att komma tillrätta med situationen!Hoppas att svaret är till hjälp! Hör gärna av dig om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Enskild egendom enligt gåvobrev

2015-08-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Kan gåva (fastighet) som villkorats med enskild egendom upphöra på något sätt (ny gåva, äktenskapsförord).Min svärmor kommer att ge en sommarfastighet till min fru som enskild egendom. Det är något som bör respekteras men på sikt blir tycker vi(min fru och jag) att det är något som inverkar negativt på oss. Vi vill gemensamt äga och ansvara för våra tillgångar och skulder.Med vänlig hälsning/Georg
|När det i ett gåvobrev skrivs att egendomen ska vara gåvotagarens enskilda egendom kommer denna undantas vid en bodelning vid en eventuell äktenskapsskillnad. Egendom du fått genom gåva eller testamente med krav på att den ska vara enskild kan inte göras om till giftorättsgods genom äktenskapsförord. Det går bara om det i testamentet eller gåvobrevet står att det är möjligt.Med vänlig hälsning,

Fördel att båda makarna har lagfart på huset?

2015-11-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Är det någon fördel,att äkta makar delar på lagfarten,på sitt hus?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga kräver i stort sett en genomgång av hela rättssystemet för att fullständigt besvaras. Med hänsyn till att detta är en gratistjänst begränsar jag mig i mitt svar till undersöka äktenskapsrättsliga fördelar.Sammanfattning och rådOm ena maken är ensam ägare till bostaden, och den andre maken inte har bättre behov av bostaden, har ägaren bäst möjlighet att få behålla bostaden efter en eventuell skilsmässa. Att båda är ägare till bostaden kan alltså få viss betydelse vid en skilsmässa, eftersom det då bara är behovet av bostaden som styr vem som har rätt att bo kvar. Värdet av bostaden skall dock delas lika mellan makarna oberoende av ägarförhållandena.Även om bara ena maken har lagfart, får denne aldrig sälja, hyra ut, inteckna eller pantsätta den gemensamma bostaden, utan samtycke från den andre maken. Att båda har lagfart saknar alltså betydelse i detta hänseende.Jag kan inte utesluta att det finns andra fördelar, exempelvis skatterättsliga, med att båda makarna har lagfart. Om du är intresserad av en mer genomgripande utredning på området rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka eller genom att klicka på knappen till höger.UtredningLagfart är en officiell registrering av lagfaren ägare. Det krävs alltså att ni båda är ägare för att ni båda ska kunna beviljas lagfart. Ägare blir man genom köp, byte eller gåva om förvärvet uppfyllt formkraven i 4 kap JB. Vid en eventuell skilsmässa betraktas bostaden som giftorättsgods. Bostadens värde delas då lika mellan makarna, oberoende av ägarförhållandena. Undantag görs dock om bostaden är enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller villkorad gåva. Den är då undantagen i bodelningen. Vid fördelningen av ägodelarna är det dock i första hand ägaren till fastigheten som har rätt att behålla denna. Har den andre maken bäst behov av bostaden har dock denne rätt lösa ut bostaden mot ersättning. Vid bestämmande av vem som har bäst behov av bostaden tar man exempelvis hänsyn till om någon fått enskild vårdnad om barnen. En fördel med att äga bostaden gemensamt är alltså att det endast blir behovet av bostaden som blir vägledande för vem som får bo kvar efter eventuell skilsmässa. Jag vill dock än en gång poängtera att bostadens värde ändå delas lika oberoende av ägandeförhållandena.För att kunna använda fastigheten som säkerhet för ett lån krävs att fastigheten är intecknad. Lagfart har betydelse vid inteckning av fastigheten eftersom endast den som senast har sökt lagfart kan inteckna fastigheten. Om ni har gemensam lagfart kan alltså ingen av er inteckna fastigheten på egen hand, utan ni måste göra detta gemensamt. Detta är dock fallet ändå, om ni är gifta. En make kan inte inteckna den gemensamma bostaden utan den andre makens skriftliga samtycke, även om bara ena maken har lagfart. Gemensam lagfart saknar alltså betydelse för skyddet mot att som gift få sin bostad intecknad utan samtycke. Detsamma gäller pantsättning, försäljning och uthyrning, 7:5 ÄktB. I alla dessa fall krävs samtycke från båda makarna oberoende av vem som äger den gemensamma bostaden.

Man är inte betalningsskyldig för makens skulder

2015-09-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag vill gifta mig men har en skuld hos kronofogden som jag betalar av månadsvis, kan jag genom ett skräddarsytt äktenskapsförord skydda min blivande man ifrån att vara betalningsskyldig för min skuld när vi ingår äktenskap?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!UtmätningEnligt svensk rätt har man ingen skyldighet att betala sin makes skulder, utan både egendom och skulder fortsätter att vara individuella. Din man behöver alltså inte betala dina skulder, och kan inte bli krävd på pengar. Så länge du fortsätter betala av på skulderna kan det inte bli några problem över huvud taget. Det enda egentliga undantaget är väl att Kronofogden i vissa fall kan ha rätt att utmäta egendom om du inte betalar skulden. Egentligen får Kronofogden bara utmäta egendom som tillhör dig (se här). Det är dock så att egendom som makarna har i sin gemensamma besittning (t.ex. egendom man har i hemmet) kan utmätas om det inte kan bevisas att egendomen tillhör den andra maken (se här).Ett äktenskapsförord har egentligen ingen betydelse när det gäller det här, men om ni skriver ett äktenskapsförord där ni tar upp vad som tillhör vem kan det ändå få betydelse på så sätt att det bevisar vem egendomen tillhör. Det kan ju blir svårare att avgöra hur det är med egendom ni köper medan ni är gifta, men ni kan till exempel spara kvitton på vem som har köpt vad.Med det sagt är det absolut inga problem så länge du även i fortsättningen kan betala av på skulden, för då kommer ju inte Kronofogden att behöva utmäta någon egendom!BodelningDet finns en situation till där dina skulder kan påverka din make. Om ni någon gång i framtiden skulle skilja er skall ni göra en bodelning (Se 9 kap. Äktenskapsbalken). Om du då har skulder kvar kommer det att påverka bodelningen. I korthet går bodelningen till så att man tar varje makes egendom minus skulderna och lägger ihop detta. Sedan skall makarna dela på värdet. Om du har skulder kan det alltså leda till att maken efter bodelningen får mindre egendom. Exempel: A och B gifter sig. När de efter några år skall skilja sig, har A egendom till värdet 200 000 kr och B till värdet 150 000 kr. B har dessutom skulder på 50 000 kr. Vid bodelningen lägger man ihop A:s egendom med B:s egendom minus skulderna. Resultatet blir 300 000 kr, och varje make skall få egendom till värdet 150 000 kr. A måste därför ge B egendom för 50 000 kr. Om inte B hade haft några skulder, skulle A och B ha haft 350 000 kr att dela på, och A skulle bara ha behövt ge B egendom för 25 000 kr. A förlorar alltså på B:s skulder. Även detta kan dock förhindras, och här kan äktenskapsförord vara till hjälp. I bodelningen ingår nämligen inte "enskild egendom", och man kan t.ex. bestämma i äktenskapsförordet att all egendom skall vara enskild (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken).SammanfattningSå länge du även i fortsättningen kan betala av på skulderna blir det absolut inga problem för maken under äktenskapet. Det är bara om ni skiljer er som han kan förlora på dina skulder, men även detta kan hindras om ni bestämmer i äktenskapsförord att all egendom skall vara enskild. Hoppas att svaret blir till hjälp! Du får gärna höra av dig igen om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Gemensam bostad för makar

2015-08-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Make med särkullbarn vill ge bort vår bostad till sina barn. Ska jag godta detta? Idag bor vi inte där utan har våra mesta tillhörigheter där. Är det bättre att vi flyttar dit och då är det lättare för mej att inte godta att han ger bort huset som vi har som bostad.Måste jag skriva under och godkänna?Vi har inte äktenskapsförord. Han står som ensamägare till huset.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!I äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230) finns det bestämmelser som hindrar en make att sälja eller på annat sätt överlåta en gemensam bostad utan samtycke från den andra maken (7 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Detta inkluderar naturligtvis även att ge bort bostaden till sina barn.Frågan är om bostaden i ert fall är en gemensam bostad i Äktenskapsbalkens mening. Ni bor ju inte där, även om många av era tillhörigheter finns där. Kriterierna för gemensam bostad finns i 7 kap. 4 § Äktenskapsbalken. I stort sett krävs det att det faktiskt är en bostad (men det kan vara ett hus, en bostadsrätt eller något annat) som är avsedd som gemensamt hem samt huvudsakligen innehas för detta ändamål. Om ni hade bott i bostaden hade alltså saken varit ganska klar. Vad som talar för att det ändå skulle kunna vara en gemensam bostad är om den trots allt är avsedd som gemensamt hem; om ni har sett på den som ett hem och det inte har varit uteslutet att ni skulle bo där och om det har funnits planer på det. Om ni tidigare har bott där kan även det spela in. Att era saker finns där talar naturligtvis i samma riktning. Vad som talar emot det är att ni om jag förstår dig rätt inte alls bor där. Även om det är en fråga som måste avgöras utifrån de enskilda omständigheterna, torde det vara svårt att hävda att det rör sig om en gemensam bostad om ni aldrig bor där; det blir ju inte lätt att hävda att bostaden innehas huvudsakligen för ändamålet att vara gemensam bostad.Kort sagt skulle det väl inte råda något tvivel om att det rörde sig om en gemensam bostad om ni bodde där mer varaktigt. Även om ni inte skulle bo där hela tiden, utan bara vid vissa tider, kunde det röra sig om en gemensam bostad förutsatt att det inte fanns något annat syfte med den! Om det väl rörde sig om en gemensam bostad skulle du inte behöva godkänna din makes överlåtelse av den, utan det är en fråga som makarna måste vara överens om.Hoppas att du fick svar på din fråga och att svaret klarade upp situationen något!Hälsningar,

General rules of marriage and heritage under Swedish law

2015-06-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hello,I need to provide a legal document to my dad (French and leaving in France) in order for him to prepare his succession/heritage towards his kids. I got married last year in Swedish under the Swedish law and my dad’s “lawyer” needs to know how the Swedish law sees succession/heritage when in a wedding contract situation. For example, does the succession goes to both spouses or does it only go to the spouse related to the person doing the succession ?Could you please advise how/where I could get that document or maybe who I should contact ?MvhJeremy Deage830926-1298
Viktor Serbán |Dear Jeremy,Thank you for turning to Lawline for help and legal guidance! To begin with I must inform you that the international rules or rules of French heritage are not our area of law and thus we can only give guidance on matters of Swedish law. As such I will briefly describe the general rules applicable to spouses living under Swedish law in terms of heritage. I assume your question is whether your’ wife is entitled to the heritage that you will attain from your’ father and/or what will happen to the heritage when you pass away? The framework for heritage in Sweden is regulated by “Ärvdabalken” (see link here) which governs the rules for the remaining estate after a spouse has passed away. The initial step is to calculate what exactly belongs to the estate after which it is divided between the estate partners (in Swedish; dödsbodelägare). Prior to dividing the remaining estate the marriage will be annulled and each of the spouses property will be divided equally, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (see link here). Simply put, all of your’ property (including what you’ve inherited from your’ father) will be aggregated and divided equally between the two of you. The only exception is property regarded as “private property” (enskild egendom) which will NOT be aggregated to the pot. You can ensure that certain things become private property by writing a contract, in example a prenuptial agreement (äktenskapsförord) alongside the marriage. This could be the case if you want the property inherited from your father to become private property.Once the common property has been divided your’ personal share will then be passed on to the estate where the estate partners will divide these in accordance with the Swedish heritage order (arvsordningen), 23 kap. 1 § Ärvdabalken. In this step your share will simply be divided according the heritage order in which certain family members are prioritized before others (see link here). In example if you have a child with another mother than your’ spouse, this child will get their share (laglott) immediately, whereas children in common with your’ spouse will get their share after your spouse as passed away. In turn your’ spouse will receive 50 % of your’ remaining estate. In other words, children you have together will have to divide the remaining 50 % equally amongst themselves.Thus my initial answer to your question is the following:- The property you inherit from your father will not, initially, be legally entitled to your’ spouse. However, if you pass away before your’ spouse all of your property will be aggregated (except for the private property) and the divided equally between the two of you. All property you want regarded as private property can be arranged by terms of contract.If you want us to help you with this, or to write any other legal documents you can contact our COO lawyer, Erik Lindgren, at erik.lindgren@lawline.se.I hope my guidance will be of use! Kind regards,