Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

2019-09-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Måste man vara svensk medborgare för att bli särskild förordnad vårdnadshavare?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna kring särskilt förordnad vårdnadshavare finner vi i Föräldrabalken (1949:381). Där framkommer det att det är barnets rättigheter som styr vem som ska vara särskilt förordnad vårdnadshavare. (6 kap. 10 § och 6 kap. 1 § Föräldrabalken) Det handlar om att det ska vara den person som bäst kan tillgodose att barnet får trygghet, omvårdnad och en god uppfostran. ( 6 kap. 1 § Föräldrabalken) Vidare krävs det inte att den som är särskilt förordnad vårdnadshavare bor tillsammans med barnet. Det är socialnämnden som bestämmer om vem som är särskilt förordnad vårdnadshavare, men det finns inget uttryckligt lagstöd som säger att denne måste vara svensk medborgare. Slutligen beaktas alltid barnets bästa i beslut som rör barnet ( 6 kap. 2a § Föräldrabalken). Jag hoppas det var svar på din fråga! Mvh,

Hjälpa till att betala av lånet, rätt till pengar vid försäljning?

2019-09-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag äger huset vi bor i men vi har tagit ett gemensamt lån. Vi är gifta och vi har äktenskapsförord vi betalar bara ränta på lånet. Hur funkar det juridiskt vid en försäljning senare av huset? Är jag skyldig min man något ekonomiskt för att han står för lånet med mig?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom din man betalar ränta och hjälper till att betala lånet så innebär det att han också har rätt till pengar när huset ska säljas. Även om han inte står som ägare så tolkar jag det som att det föreligger dold samäganderätt, dock beroende på vad ni skrivit i äktenskapsförordet. De rekvisit som fastställts i rättspraxis för att dold samäganderätt ska anses föreligga är att: (1) egendomen förvärvats i en makes eller sambos namn (den öppna ägaren) för parets gemensamma bruk, (2) den andra maken eller sambon (den dolda ägaren) underlättat eller möjliggjort köpet genom ett ekonomiskt bidrag, samt att (3) parternas avsikt är att äga egendomen tillsammans. I praxis har ett antagande av en gemensam partsvilja kommit till uttryck. När de första två rekvisiten är uppfyllda blir presumtionen många gånger att även det tredje rekvisitet är uppfyllt.Sammanfattningsvis: Har din man hjälpt att betala av lånet så har han också rätt till pengar vid en försäljning. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilket är det avgörande kriteriet vid en bedömning om vårdnad och umgänge?

2019-09-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Detta gäller vårdnadstvistJag och exfru/mamma till våra barn (10 och 13 år) har tingsrättsdom på att dela upp umgänget per 10 veckors sommarlov enligt 6 veckor hos mig som är boendeförälder samt 4 veckor hos mamman som är umgängesförälder. Där det är max två veckor hos ena föräldern så att det inte går för lång tid för barnen utan träffa ena föräldern. Denna lösning har mamman godkänt i tingsrättsförhandling.Till saken hör att barnen går i skola 1,5 kilometer från mig dit de cyklar om dagarna. Det är 25 kilometer från mamman till skolan. I min bostad har barnen varsitt rum, men det är inte så i mammans trerumslägenhet.Alla barnens kamrater bor i närområdet kring mig. De har inga kamrater där mamman bor.Nu vill mamman ändra detta umgänge under sommaruppehåll till att vara fem veckor vardera inkluderat tre veckor i sträck hos mamman. Alltså justera domen. Motiveringen är att det är bättre för barnen.Jag undrar nu: vilka bedömningskriterier gäller för sådana här tvister om vårdnad? Detta system med 6 + 4 veckor har pågått i fyra år och enligt barnen (och mig) fungerat väl. Tacksam för svarMvh,
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?Frågor om vårdnad och umgänge regleras i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB, (6 kap. FB). Din fråga är specificerad på umgänge varav jag i mitt följande svar kommer ta utgångspunkten i det. Gällande umgänge är det en fråga som kan fastställas av rätten, och en tidigare dom i frågan kan då även ändras. (6 kap. 15a § FB) Vad är "barnets bästa"?I en bedömning gällande umgänge för barn med sina föräldrar är det barnets bästa som står i fokus (6 kap. 2a § FB). Här finns det en kontinuitetsprincip som innebär att man tar hänsyn till att barn mår bäst av att vardagen ser i huvudsak likadan ut. Vidare kan barnets egen vilja få höras och beaktas beroende på barnets mognad och ålder. En gräns som det brukar refereras till är att vid 12 år och uppåt tar man större hänsyn till barnets vilja. Följaktligen beaktas barnets fysiska och psykiska hälsa och vilka konsekvenser olika beslut får för barnet, både kortsiktigt och långsiktigt Principen om barnets bästa går före föräldrars önskan, man tar i slutändan alltså inte hänsyn till föräldrars behov av att träffa sina barn utan det är barnets bästa som står i fokus. AvslutningMer djupgående svar på din fråga kan tyvärr inte göras eftersom domstolen gör bedömningen av vad som är barnets bästa i varje enskilt fall, det finns ingen schablonmässig mall att följa i bedömningen. Hoppas det var svar på din fråga! Mvh,

Får socialtjänsten samtala med mitt barn utan att jag finns med i rummet?

2019-09-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Får 2 personal från Socialtjänsten samtidigt samtala med mitt barn på 6 år utan att jag finns med i rummet?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då socialtjänsten vidtar åtgärder som rör barn, ska barnets bästa särskilt betraktas se Socialtjänstlagen 1 kap 2 §. Barnet har alltid, om det själv vill, rätt att komma till tals enligt 11 kap 10 §. Om ett barn har låg ålder, under 15 år, är det oklart huruvida barnets rätt att komma till tals ska behandlas i förhållande till de fall där det saknas samtycke utav vårdnadshavare. Här kan jag dock inte utläsa om du samtyckt eller inte, men jag utgår från att du inte samtyckt till samtalen. Vidare är det också oklart huruvida barnets bästa sätts i första hand om barnet ensam talar med socialtjänsten, detta är en bedömning i det enskilda fallet, men kan också upplevas otäckt och ovant för barnet i fråga. Ytterligare alternativ då samtal på detta vis är tänkbart, är om barnet har en tillräcklig mognad och ålder. I dessa fall kan barnet själv besluta om hen vill medverka i samtalet ensam, enligt 3 kap 5 §. Det är för mig oklart om en 6 åring kan falla inom denna ram. Exempelvis har 12 år i andra familjerättsliga kontexter, genom tidigare domar, stadgats som en tillräcklig ålder för barnet att själv besluta om umgänge till föräldrar. Slutligen är förutsättningen för att socialtjänsten ska samtala med ett barn enskilt att en utredning efter orosanmälan har påbörjats, 11 kap 2 § och 10 §. Sammantaget är det svårt att bedöma vad som är rätt och fel enbart genom denna fråga, detta är beslut som ska fattas för varje enskilt fall, om barnet vill tala själva eller vilka förutsättningar som finns. Men jag har ovan lyft de vanliga bedömningarna och förutsättningarna för socialtjänstens arbete. Om du känner dig missnöjd och vill anmäla ett klagomål på socialtjänsten kan du göra detta HÄR. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss igen. Vänliga hälsningar,

Går det, juridiskt sett, att få en person att inte längre räknas som en släkting?

2019-09-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.Kan man ta bort sin egen stora syster från familjen så hon bara har en bror kvar?Och vars gör man det? Mvh
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr så förstår jag inte riktigt din fråga. Jag tolkar det som att du undrar om det finns något juridiskt tillvägagångssätt att se till att en syster inte längre räknas som en släkting. Det är inte möjligt att åstadkomma. Om detta inte var svar på din fråga så vänligen skicka in frågan på nytt med mer utförlig information så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.Med vänlig hälsning

Får man ta med sig ett gemensamt barn utomlands, utan medgivande?

2019-09-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag är svensk och har barn med en kvinna från Thailand. Jag och min son är svenska medborgare och mamman har thailändskt medborgarskap. Vi är sambos med delad vårdnad. Om vi skulle separera och mamman flyttar tillbaka till Thailand. Kan hon då ta med sig våran son utan mitt medgivande?
Mathilda Ekdahl |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn besvaras i 6 kap. föräldrabalken (FB). Enligt 6 kap. 11 § har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna har delad vårdnad ska de fatta beslut tillsammans. Vidare framgår av paragrafen att vårdnadshavare i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Det har alltså olika betydelse vad en femåring respektive en femtonåring vill göra. Det finns vissa undantag från huvudregeln om att beslut ska fattas tillsammans, t.ex. om den ena vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i ett beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp. I sådana fall får den andra föräldern själv besluta om något. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Ju mer betydelsefullt ett beslut är, desto viktigare är det att föräldrarna fattar det tillsammans. Då det är ett mycket långt avstånd mellan Sverige och Thailand så skulle det omöjliggöra att barnet kan bo växelvis hos er. Det är dessutom mycket avgörande för såväl skolgång som bosättning och får därmed betraktas som ett beslut av ingripande betydelse för barnets framtid. Med andra ord krävs ditt medgivande för att hon ska kunna ta med sig er son till Thailand. Med vänlig hälsning,

Hur kommer Brexit att påverka mitt kommande äktenskap med en brittisk medborgare?

2019-09-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, sedan 4 år tillbaka har jag en partner som är brittisk medborgare och bor i England. Vi har börjat planera för att gifta oss och jag undrar över vilket regelverk som gäller för mig när jag gifter mig med en brittisk medborgare. Den stora frågan är också Brexit, blir det krångligare, andra regler som gäller när England lämnar EU? Blir rådet att gifta sig före Brexit?Mvh
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vilket lands regler som gäller för ditt äktenskap när du gift dig med din partner som är brittisk medborgare, och hur Brexit kan komma att påverka detta. Vad avser det "regelverk" du nämner i din fråga tolkar jag det som att du undrar vilka regler gällande äktenskapsskillnad och egendomsfördelning som kommer att gälla för er om ni i framtiden skulle välja att separera. Av din fråga framgår inte när eller vart ni har för avsikt att gifta er, och inte heller vart ni har för avsikt att bosätta er när ni väl är gifta. Jag har därför valt att inleda mitt svar med att kort gå igenom vad som gäller om ni väljer att gifta er i Sverige, respektive i Storbritannien. Därefter kommer jag att gå igenom de regler som finns för hur det avgörs vilket lands domstolars som är behöriga att hantera tvister kring äktenskapliga frågor. Slutligen kommer jag nämna något kort om vad som kan vara värt att tänka på avseende Brexit. Gifta sig i SverigeEftersom du är svensk medborgare så är det inga svårigheter för dig och din partner att gifta er i Sverige. Ni kan även gifta er hos en svensk myndighet utomlands, exempelvis svenska ambassaden. Inför en vigsel i Sverige, eller en svensk myndighet i utlandet, behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket (Äktenskapsbalken 3 kap). Ni gör detta genom att skicka in en blankett till Skatteverket där ni försäkrar att det inte föreligger några hinder i vägen för er vigsel. I Sverige får ni nämligen inte gifta er om någon av er är under 18 år, om ni är nära släkt med varandra eller om någon av er redan är gift (Äktenskapsbalken 2 kap). Så fort ni fått er hindersprövning godkänd kan ni gifta er i Sverige eller inför en svensk myndighet.Din partner som är brittisk medborgare måste dessutom uppvisa ett certificate of no impediment och skicka in till Skatteverket innan ni kan gifta er i Sverige. Detta kan din partner få genom att give notice till vid sitt lokala register office. Här kan ni klicka er fram till vilka dokument till partner behöver ordna inför en vigsel i Sverige.Gifta sig i StorbritannienEU-medborgare behöver än så länge inte något visum för att gifta sig i Storbritannien. Hindren är i stort sett desamma som i Sverige: ingen av er får vara gift redan och ni får inte vara släkt med varandra. Personer som är mellan 16-18 år får dock gifta sig in England och Wales om de har sina målsmäns godkännande. I England måste ni give notice minst 29 dagar innan bröllopet. Här kan ni hitta information om vilka dokument ni behöver ha med er för att kunna göra detta. Om ni gett notice måste ni gifta er inom 12 månader, annars måste processen göras om. Om Storbritannien lämnar EU utan något avtal kan det bli så att du som svensk medborgare behöver ett visum för att få gifta dig i Storbritannien. Mer information om detta hittar du här. Blir svensk eller engelsk rätt tillämplig?Under tiden Storbritannien fortfarande är medlem i EUSå länge Storbritannien fortfarande är medlemmar i EU så hanteras domstolars behörighet att handlägga tvister om äktenskapsskillnad, hemskillnad, annullering och frågor om föräldraansvar i förordning (2201/2003). Förordningen täcker dock inte frågor om egendomsfördelning och underhållsskyldighet mellan makar, utan det avgörs enligt inhemsk rätt, vilket jag kommer till nedan. Enligt artikel 3 så har domstolarna i det land där makarna har sin hemvist i regel behörighet att pröva tvister om äktenskapsskillnad. Om ni är bosatta i England är det alltså engelska domstolar som ska pröva en eventuell tvist. Om båda makar är medborgare, eller vad gäller Storbritannien har domicil, i samma land så har det landets domstolar behörighet. En dom som meddelats i en medlemsstat ska erkännas i alla andra medlemsstater, med vissa få undantag (artikel 21). Detta kan exempelvis vara om en dom strider mot grunderna för rättsordningen i den staten, eller om domen meddelats utan att motparten (den som blivit stämd) var närvarande i rättssalen (artikel 15). Erkännande av en dom får inte vägras på den grunden att den går emot rättsordningen i staten den görs gällande i (artikel 22). När Storbritannien lämnat EUVilka regler som kommer att gälla när Storbritannien väl lämnar EU är omöjligt att svara på i nuläget. Det beror dels på om Storbritannien och EU lyckas komma överens om något avtal, men också vad det avtalet i sådana fall kommer att innehålla för villkor. Vad gäller äktenskap som ingåtts utomlands finns det svenska regler för hur domstolar behörighet ska hanteras i Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). I regel så erkänns alla utländska äktenskap av svenska myndigheter så länge de är giltiga i landet de ingåtts i (IÄL 1:7). Det finns undantag från denna regel, men de är främst för att svenska myndigheter inte ska behöva erkänna barnäktenskap (IÄL 1:8 a). Detta gäller även då äktenskapet ingåtts i ett land utanför EU. Äktenskapet erkänns dock inte om något hinder mot giftermålet hade förelegat enligt svensk lag, men eftersom engelsk lag ställer upp i stort sett samma villkor bör det inte ställa till några problem för er. Om Storbritannien skulle lämna EU så är det möjligt att IÄL blir tillämpligt på ert äktenskap om ni skulle vilja skilja er. Svensk domstol får pröva mål om äktenskapsskillnad om du fortfarande är svensk medborgare och har haft hemvist här i riket någon gång sedan du var 18 år (IÄL 3:2). Om svensk domstol får pröva målet ska svensk rätt tillämpas på ert äktenskap, vilket innebär att våra svenska bodelningsregler kommer att bli tillämpliga (IÄL 3:4). Ungefär samma villkor gäller i den engelska rätten. Utländska äktenskap erkänns allt som oftast, om de är giltiga i landet där de ingicks. Ni kommer sannolikt kunna vända er till en engelsk domstol för att hantera äktenskapliga frågor, då din fru är brittisk medborgare. Det verkar även vara möjligt om båda makarna bor i England. Med det sagt är mina kunskaper inom engelsk rätt väldigt begränsade, så om ni planerar att bosätta er i England skulle jag rekommendera att ni kontaktar era lokala myndigheter för att få mer information om vad som gäller. Brexits påverkanPrecis som jag nämnt ovan är det inte möjligt att förutspå vilka konsekvenser Brexit kan innebära för innan vi vet om Storbritannien och EU kan enas om ett utträdesavtal, och vad detta i sådana fall innehåller för villkor. Den fria rörligheten för personer inom EU innebär att det finns harmoniserade regler kring exempelvis domstols behörighet att pröva frågor om äktenskapsskillnad, men det finns även liknande regler för äktenskap som är ingångna utanför EU. Min bedömning är därför att just äktenskapsrätten inte kommer att påverkas nämnvärt mycket av Brexit. Med det sagt så kommer den fria rörligheten mellan Sverige och Storbritannien att påverkas av Brexit. Idag har alla EU-medborgare uppehållsrätt i ett annat EU-land så länge de kan försörja sig själva. När Storbritannien lämnar EU kommer denna frihet möjligen att begränsas. Här hittar du en lättläst sammanfattning av vad makar till brittiska medborgare som bor i Storbritannien kan vänta sig i och med Brexit. Av artikeln framgår bland annat att den brittiska regeringen har för avsikt att göra övergången så smidig som möjligt för familjemedlemmar till brittiska medborgare. Här hittar ni information om vad din partner kan behöva göra och vad ni kan behöva tänka på om ni väljer att bosätta er i Sverige. SammanfattningsvisDet saknar betydelse om ni gifter er i England eller i Sverige, då regelverken är ganska likartade för erkännande av äktenskap. Det som kan hända om Storbritannien lämnar EU utan något avtalat om möjligheten för före detta EU-medborgare att ingå äktenskap i landet är att du kan behöva ansöka om ett visum. Så länge Storbritannien är med i EU finns dessutom harmoniserade regler för vilket lands domstolar som ska anses behöriga att avgöra mål om äktenskapsskillnad. Även de regler som gäller för makar som gift sig utanför EU har Sverige och Storbritannien, såvitt jag kan se, liknande regler. Hur Brexit kommer att påverka detta är svårt att säga, men med tanke på att båda länderna har regelverk som hanterar äktenskap som ingått utanför EU är det möjligt att dessa regler fortsätter vara gällande. Det kan komma att bli något mer komplicerat för EU-medborgare att leva och bo i Storbritannien efter Brexit. Det kan därför vara värt att du håller dig uppdaterad av vilka regler som kan komma att gälla för uppehållstillstånd och liknande. Det finns idag möjligheter att som familjemedlem ansöka om en typ av uppehållstillstånd för att få stanna i Storbritannien efter Brexit. Mer information, och hur du ansöker, hittar du här . Huruvida du ska gifta dig innan Brexit eller inte är helt beroende på vilka konsekvenser du oroar dig för. Det rent äktenskapliga kommer sannolikt inte att påverkas nämnvärt mycket, det handlar mest om vilket lands domstolar som kan anses vara behöriga att pröva tvister och vilket lands lag som ska tillämpas. Med detta hoppas att jag att du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad händer med min enskilda egendom vid skilsmässa och dödsfall?

2019-09-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag undrar över mina föräldrars testamente. Där står att deras bostadsrättslägenhet skall tillfalla mig såsom "enskild egendom i vilken mannen ej skall äga giftorätt". Nu undrar jag om detta enbart gäller vid skilsmässa el om min make ärver lägenheten om jag skulle dö före honom. (Vill förvissa mig om att så är fallet el annars om jag behöver skriva ngt för det).
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När egendom tillfaller annan genom arv, gåva eller testamente förblir det enskild egendom, enligt 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Enskild egendom är egendom som är undantagen från grundregeln om giftorättsgods i 7 kap. 1 § ÄktB. Konsekvensen av att egendom är enskild är att egendomen inte ska ingå i bodelning. Bodelning görs både vid skilsmässa och dödsfall. I ditt fall innebär det ovan sagda att din enskilda egendom, det vill säga din bostadsrätt, inte kommer att ingå i er bodelning vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. Vid skilsmässa förblir din enskilda egendom din och vid dödsfall kommer din enskilda egendom fördelas till dina arvingar genom arv. Detta innebär att din make inte kommer få tillgång till din enskilda egendom varken vid skilsmässa eller de ifall du skulle gå bort före honom.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,