Är en generalfullmakt giltig vid demens?

2019-07-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har idag en generalfullmakt för min make som gäller alla de angelägenheter som vi anser behövs. I generalfullmakten har vi ett tillägg som lyder "även om jag av medicinska eller andra skäl inte är kontaktbar".Fungerar denna generalfullmakt även om min make blir dement? Det var tanken då vi upprättade fullmakten 2012. Förändras något med den nya lagen om framtidsfullmakt? Måste vi upprätta en framtidsfullmakt för att vara säkra på att fullmakten även är giltig vid demens?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En generalfullmakt är en typ av fullmakt som ger fullmäktigen (den som får fullmakten) befogenhet att göra allt det som fullmaktsgivaren har rätt att göra. Därför kallas generalfullmakten ofta en obegränsad fullmakt. Problemet som kan uppkomma med en generalfullmakt är att fullmäktige bara har rätt att göra det fullmaktsgivaren själv kan göra. Förlorar fullmaktsgivaren sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. fysisk eller psykisk sjukdom förlorar även fullmäktige förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning.Framtidsfullmakten har inrättats för att lösa ovanstående problem. Den ger fullmäktige rätt att ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning, trots att (och först när) vederbörande förlorat sin egna förmåga att göra det. Därför kan framtidsfullmakten ses som ett alternativ till en god man eller förvaltare (vilket inte generalfullmakten är). En framtidsfullmakt börjar gälla först när fullmaktsgivaren tappar sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. sjukdom.Det finns vissa krav för upprättande av en framtidsfullmakt, vilket regleras i lagen om framtidsfullmakt. För upprättande av en framtidsfullmakt krävs att fullmaktsgivaren fyllt 18 år (3 §), att den upprättas skriftligen och undertecknas i närvaro av två samtidiga vittnen som bekräftar den med sina underskrifter (4 §). Det ska vidare framgå av framtidsfullmakten att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (5 §).Sammanfattningsvis är den stora skillnaden att en generalfullmakt tappar sin verkan när fullmaktsgivaren inte längre kan ingå avtal på grund av t.ex. sjukdom. Framtidsfullmakten börjar istället gälla först när den tidpunkten infaller. Min rekommendation i ert fall, då ni vill ha fullmakt för att slippa god man i framtiden, är att ni upprättar en framtidsfullmakt istället för er nuvarande generalfullmakt. Jag kan varmt rekommendera att ni tittar på Lawlines avtalstjänst, i vilken ni kan upprätta en framtidsfullmakt till ett konkurrenskraftigt pris!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Krävs intyg med den enda vårdnadshavarens tillstånd när den andre vårdnadshavaren reser med barnen till Danmark?

2019-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Behöver min dotters pappa ha med sig dokument som intygar att jag godkänner att han får ta vår dotter till Danmark.? Förutom pass.
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid in- och utresa, till vissa länder, ställs krav på uppvisande av ett intyg innehållande den andre vårdnadshavarens tillstånd vid resor med minderåriga barn. HÄR framgår det att det inte ska krävas något annat dokument än barnens ID-handling vid inresa och utresa tillDanmark, under förutsättning att barnen kommer från ett EU-land. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning

Fråga om försök till våldtäkt samt ensam vårdnad

2019-06-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min man - som jag nu skiljer mig ifrån - har försökt ha sex med mig medan jag sovit. Det hände 9/2 2017 och 26/10 2018. Han har även hållit fast mina anklar förtalet gånger när jag sagt nej till sex, har lagt mig på mage, försökt rulla undan, sagt nej, rest mig för att gå. Jag fick blåmärken på fotleder men inte dokumenterat. Hur ska jag se på detta? Varit gifta sedan 2005.Jag berättade för en eller två nära vänner då. Kommer jag någon vart med en polisanmälan? Har i alla fall gjort en.Han har hotat mig med skilsmässa i alla år vi varit gifta. Han jobbade minst 70 h/vecka och jag fick ta allt ansvar med hem och tre barn annars hotade han. Sade jag ifrån kallade han mig grälsjuk. Han har fått sin familj att tro att jag startar bråk och att barnen kommer i kläm. I verkligheten får jag inte be honom om något endaste för då säger han att jag bråkat och härjat - till barnen för att avleda och slippa ta ansvar. Jag får inte ställa rimliga krav eller stå upp för mig och barnen.Nu vill han ha delad vårdnad och ljuger för socialtjänsten om hur bra han är. Jag har yrkat på kvarsittning och ensam vårdnad. Han har ofredat vår dotter två gånger och slagit sonen 3 gånger samt försummat dem i alla år. Han tycker han är en felfri pappa.
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Händelserna som du beskrivit avseende den 9/2 2017 och 26/10 2018 samt incidenterna därefter, klassas som försök till våldtäkt (6 kap. 1 § brottsbalken samt 23 kap. 1 § brottsbalken). Våldtäkt föreligger när en person genomför ett samlag eller en annan sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om:deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, ellergärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.Försök till våldtäktI förevarande fall har din f.d. man försökt genomgå samlag med dig dels i sovande tillstånd, dels med våldsanvändning. Dessa handlingar innebär att frivillighet inte förelegat. Vidare finns det omständigheter som tyder på att brottet hade kommit till fullbordan om inte du lyckats slita dig undan. Kriterierna till försök till våldtäkt kan därför anses vara uppfyllda. Att du har berättat om incidenterna för dina två vänninor ses som starkt bevisvärde. Enligt min bedömning är en polisanmälan det absolut bästa du kunnat göra i fallet då ett brott begåtts. Vårdnad om barnenVad gäller vårdnaden är utgångspunkten vid alla frågor som rör barn att barnets bästa är i främsta rummet. Utgångspunkten är att båda föräldrarna har vårdnad om barnet (6 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken (FB)). Det finns dock undantag från när gemensam vårdnad är det bästa för barnet (6 kap. 7 § FB). Dessa undantagsfall är:- Om den ena föräldern misshandlar barnet eller utsätter barnet för sexuella övergrepp- Om det finns en risk att den ena föräldern ska kidnappa barnet- Om den enda föräldern har svåra alkohol-/narkotikaproblem- Om den ena föräldern är svårt psykisk sjukMot bakgrund av det du framfört om faderns misshandel mot barnen, finns det omständigheter som talar mot att gemensam vårdnad är för barnets bästa. Socialtjänsten kommer här företa en utredning om hemförhållandena och framkommer det att fadern inte är lämplig som vårdnadshavare, kommer du sannolikt få ensam vårdnad om barnen. Observera att det avgörande inte är vad fadern tycker om sin roll, utan vad socialtjänsten kommer fram till är barnets bästa. Hänsyn tas även till barnets åsikter om det hela mot bakgrund av deras stigande ålder och mognad./Vänligen,

Behöver jag min pappas underskrift för att byta till hans efternamn?

2019-06-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har nu min mammas efternamn men skulle vilja byta till pappas då jag tycker det är finare. Går det att genomföra utan att han skriver på då jag sedan ett år tillbaka inte har någon kontakt med honom. Jag är 20 år
Mimmi Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om personnamn. Om du vill ändra ditt efternamn gör du det genom att ansöka hos Skatteverket (3 § lag om personnamn). På Skatteverkets hemsida finns en blankett som du behöver fylla i och eftersom du är över 18 år behöver du inte vårdnadshavare eller någon annans underskrift.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur driva vidare fråga om misshandel, vårdnad om barn och skadestånd i Europadomstolen?

2019-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har råkat för allvarliga kränkningar av socialtjänsten under pågående lång tid. Socialen dömde mig om politiskt brott utan juridiskt försvar i oficiell rättegång. Jag är medborgare i EU-land med rätten att bosätta mig i Sverige av vilken anledning kom hit för att utvecklas, studera och arbeta. Gifte mig med en svensk studerande med akademisk bakgrund. Tanken hade varit att bilda familj med min kärlek och vi planerade barn. Sedan visade sig att han har psykiska besvär vilket blev orsaken att jag tog kontakt med socialen. Svärföräldrar utförde hedersbrott mot mig eftersom jag hade talat illa om sonen för socialen. Av vilken anledning jag förlorade vårdnaden av mina tre barn under ständig misshandel. De utsatte mig psykisk misshandel mot mig och barnen, ekonomisk misshandel och lögner från makens/svärföräldrarna som socialen använde i deras oprofesionella handlingar jäntemot mig. Jag var en bra, kompetent mamma till mina barn, men mina barn har olagligt sålts och bortadopterats på grund av att jag är utländsk medborgare och mina rättigheter under tiden sedan jag tagit kontakt med socialen i april år 2004 har diskriminerats. Jag fick varken studera eftergymnasiellt eller skaffa mig egen inkomst medan jag skötte barnen. Socialen hindrade mig rätten att skaffa uppehälle åt mina barn. Jag vill skriva till Europadomstolen och beara skadestånd, för diskriminering, isolering och ekonomisk misshandel. Grundläggande mänskliga rättigheter. Är det något som ni kan hjälpa mig med?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst ska tilläggas att omständigheterna du beskriver omfattas av Europakonventionen. Staten har en positiv förpliktelse att se till att kvinnor skyddas från våld i hemmet. Det här framgår av bland annat Europadomstolens dom i Civek mot Turkiet. Även frågan om vårdnad om barn kan prövas av Europadomstolen som först ser till vad barnets bästa är. Det här konstaterades i bland annat Neulinger och Shuruk mot Schweiz. Slutligen kan även dina processuella rättigheter prövas i samband med att du upplevt att Socialtjänsten skött dina ärenden bristfälligt. Vi behöver mer information om ditt ärende för att utreda hur vi kan ta det vidare.Du kan vända dig till vår telefonrådgivning som är gratis eller boka tid med en jurist:- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2./Vänligen,

Byta barnens efternamn från biologiska pappans efternamn till nya makens efternamn

2019-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, jag har ensam vårdnad om mina två barn 9 & 6. Jag har tidigare varit gift med deras biologiska pappa. Han har ingen kontakt med dem alls och är inte delaktig i deras liv. Nu är det så att jag har träffat en ny man sen några år tillbaka och vi ska ha barn i dec och gifta oss nu i höst. Mina barn vill heta samma som han o jag kommer göra. Hur gör jag för att byta efternamn på dem? Den biologiska pappan kommer aldrig skriva under att dem ska byta namn till min nya mans namn. Men min nya man vill att alla ska heta samma även om han inte adopterar barnen. Kan jag bara lägga till så dem får dubbla efternamn utan godkännande av biologiska pappan isf duger det eller kan jag som ensam vårdnadshavare byta efternamn på barnen? Vill verkligen inte att dem ska känna sig utanför sen. Dem vill inte ha med biologiska pappan o göra.
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!För att byta barnen ska byta efternamn när endast en förälder har vårdnaden om dem krävs det antingen:1) Att den andra föräldern (den som ej har vårdnad) samtycker till detta, eller2) Att en domstol förklarat att bytet är förenligt med barnens bästa (34 § lagen om personnamn)Det går inte för mig att med säkerhet säga hur en domstol skulle bedöma detta fall, men eftersom barnens vilja beaktas - och detta mer och mer ju äldre de är - och de vill byta efternamn finns det en stor sannolikhet att domstolen skulle anse att det är förenligt med barnens bästa.

Får utomstående förvalta barns pengar?

2019-06-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |OM jag vill att någon annan förvaltar min dotters pengar till hon är 18 år och inte hennes pappa, hur gör jag då ?
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att ett barns föräldrar även är dess förmyndare vilket innebär att de tillsammans kan förvalta barnets tillgångar utan någon särskild tillsyn. Om däremot en eller ingen av föräldrarna är lämpliga att göra det så finns ett antal sätt att delvis begränsa förvaltarskapet. En relativ enkel lösning är att vända sig till banken och öppna ett konto till barnet med så kallad "särskild förvaltning" som ett villkor, vilket innebär att en utomstående person måste godkänna alla transaktioner, framför allt uttag, som rör kontot.Man kan även begära att en medförmyndare ska utses till barnet om omständigheterna påkallar det i enlighet med 10 kap 8 § Föräldrabalken, detta görs i tingsrätten. Det angår inte frågan men det ska även nämnas att alla beslut gällande barnets tillgångar ska beslutas av föräldrarna gemensamt, om det skulle vara så att hennes pappa använder pengarna till ett ändamål som inte gynnar barnet kan han bli skadeståndsskyldig eller straffansvarig beroende på omfattningen.Hoppas detta ger klarhet, om inte, tveka inte på att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar

Föräldrars förvaltning av barns tillgångar

2019-06-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om vi under äktenskapet köpt en bil med hjälp av försäkringspengar som betalats ut till vår gemensamma son från hans barnförsäkring pga hans neuropsykiatriska diagnoser. Räknas då bilen som sonens egendom då det var hans pengar som betalade bilen? Även om inte han står som registrerad ägare av bilen. Både mitt och min exmakes namn står på kvittot. Så ska bilen räknas som sonens egendom eller som vår gemensamma och därmed ingå i bodelningen??
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag redogöra för föräldrars förvaltning av sina barns tillgångar, sen ska jag besvara din fråga om bodelning. Föräldrabalken (FB) reglerar frågor kring förmyndarskap. I Sverige är huvudregeln så kallad fri förvaltning, vilket innebär att förmyndarna till barnet, oftast föräldrarna, får förvalta över barnets pengar fritt utan att det kontrolleras (13 kap. 1 § FB). Vad som här är viktigt är dock att pengarna ska förvaltas utifrån vad som är bäst för barnet (12 kap. 3 § FB). Med detta menas bland annat att pengarna ska användas för uppehälle, utbildning eller annan nytta för barnet. Tillgångar som inte är direkt nödvändiga till dessa ändamål ska sparas på ett tryggt ställe som ger skälig avkastning (12 kap. 4 § FB). I ert fall, att ni köpt en bil för pengarna, kan det bli svårt att rättfärdiga att det var för barnets bästa. Det har framkommit att föräldrar får köpa saker till sig själva om de utgör binytta, vari själva huvudnyttan tillfaller barnet. Ett bilköp skulle antagligen lätt kunna rättfärdigas om er son blev rullstolsburen vilket eventuellt kräver en större och mer rullstolsanpassad bil. Då ert barns ersättning rör neuropsykiatrisk diagnos är bilköpet inte lika självklart berättigat. I de fall då förmyndaren inte tillvaratagit barnets intresse kan hen bli skadeståndsskyldig för den skada som orsakats barnet. Detta gäller såvida skadan uppkommit på grund av förmyndarens vårdslöshet eller genom uppsåt (12 kap. 14 § FB). Beträffande er bil, står ni som ägare på den då ni köpt den. Den skulle således utgöra giftorättsgods, då den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Sammanfattningsvis skulle jag säga att bilen bör ingå i en eventuell bodelning. Vad som kvarstår är dock att ett bilköp på grunderna som gjorts skulle kunna föranleda skadeståndsansvar gentemot er son. Hur som helst kan ett bilköp berättigas på de grunder jag skrivit om ovan, men det lämnar jag till er då jag saknar helhetsbilden. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,